کاربر محترم ، برای خرید یا دانلود محصولات ثبت نام کنید.  ورود یــا ثبت نــام سریع در ســایت
این محصول دانلودی است و بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود در اختیار شما قرار می گیرد

سنتز نانوپودرهای هیدروکسی آپاتیت Hydroxyapatite nanopowders

دانلود : 13500 تومــان

کد محصول : #2387

فعال در گروه : ترجمه مقاله

Hydroxyapatite nanopowders: Synthesis, densification


and cell–materials interaction


نانوپودرهای هیدروکسی آپاتیت: سنتز، چگال سازی و برهم کنش سلول- مواد


ABSTRAC


Hydroxyapatite (HA) nanopowders with different aspect ratios were synthesized using reverse micelle template system. Nanopowders were characterized using X-ray diffraction (XRD), BET specific average surface area analysis and transmission electron microscopy (TEM). It was observed that increase in aqueous to organic ratio (A/O) and pH decreased the aspect ratio of the nanopowders. HA nanopowders with the highest aspect ratio (rod-shaped) of 7.2 ± 3.2 and the lowest aspect ratio (spherical) of 1.3 ± 0.3 were synthesized for processing dense compacts. Effect of powder morphology on densification at 1250 °C was studied with different amount of rod-shaped and spherical nanopowders. It was observed that an increase in high aspect ratio powder content in the compacts decreased sintered density under pressureless sintering condition. Also, due to excessive grain growth, no nanoscale morphology could be retained in the sintered microstructure. Mineralization study in simulated body fluid (SBF) showed formation of apatite layer on the entire surface of both compacts made with spherical and rod-shaped particles. Cytotoxicity result with OPC1 human osteoblast cells showed excellent cell attachment and cell spreading on samples after 5 days in culture.


 جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .چکیده


نانوپودرهای هیدروکسی آپاتیت (HA) با نسبت شکل های مختلف با استفاده از سیستم میسل معکوس سنتز شدند. نانوپودرها با استفاده از پراش اشعه X (XRD)، آنالیز سطحی BET میانگین سطح ویژه و میکروسکوپ انتقالی عبوری (TEM) شناسایی شدند. مشاهده شد که افزایش نسبت محلول آبی به فاز آلی (A/O) و pH، نسبت شکل نانوپودرها را کاهش داد. نانوپودرهای HA با بیشترین نسبت شکل (میله ای شکل) 2/3 ± 2/7 و با کمترین نسبت شکل (کروی شکل) 3/0 ± 3/1 برای ساخت نمونه های چگال و فشرده سنتز شدند. اثر متالورژی پودر روی چگال سازی در C°1250 با مقادیر مختلفی از نانوپودرهای کروی و میله ای شکل مورد مطالعه قرار گرفت. مشاهده شد که افزایش میزان پودر با نسبت شکل بالا در نمونه های فشرده، چگالی بعد از سینتر را در شرایط سینتر بدون فشار، کاهش می دهد. اگرچه به دلیل رشد دانه اضافی، هیچ مورفولوژی نانومقایسی در ریزساختار سینتر شده نهایی باقی نماند. مطالعات کانی شناسی در سلول های شبیه سازی شده در فضای سیال بدن انسان با سلول های استخوانی OPCI، چسبندگی به سلول و توزیع سلول عالی را بعد از 5 روز کشت، در نمونه ها نشان داد.


 جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


پرداخت انلاین

تعداد صفحات مقاله لاتین 7
تعداس صفحات ترجمه فارسی 10
قالب بندی word ( قابل ویرایش )
حجم 1.17MB

محصولات مشـــابه

ارســـال نظـرات

لطفا برای ارسال نظرات خود برای این محصول فرم زیر را کامل کنید .

Scroll