محصولات

 • جدول
 • لیست
 • ریزساختار و خواص مغناطیسی فولاد 3 درصد س
  ترجمه مقاله
  5000 تومــان

  کد محصول : #2938

  فعال در گروه : ترجمه مقاله

  Comparison of microstructure and magnetic properties of 3%Si-steel, amorphous and nanostructure Finemet 


  مقایسه ریزساختار و خواص مغناطیسی فولاد 3 درصد سیلیسیم، آمورف و ریزساختار Finemet


  ABSTRACT


  This paper presents a comparison of microstructure and magnetic properties of polycrystalline 3%Si steel, amorphous and nano-crystalline alloy Fe73.5Cu1Nb3Si13.5B9. Si-steels are industrially produced by casting, hot and cold rolling, annealing and coating. Samples of thin amorphous ribbons were prepared by the planar   flow casting (PFC) method. Nano-crystalline samples are obtained after annealing in vacuum furnace at 560 °C for 1 h. The structure of specimens was investigated by XRD,SEM and FE-SEM. Also, magnetic properties were measured using vibrating sample magnetometer (VSM). The results showed that, hysteresis losses in as-quenched and nano-crystalline ribbons were by 94.75% and 96.06% less than 3%Si-steel, respectively. After the heat treatment of amorphous specimens, hysteresis area was decreased by 25% in comparison with heat treated specimen. This decreasing is occurred due to the formation of Fe3Si nanostructure with size of 10–17nm and removing segregation after heat treatment.


   جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .  چکیده


  در این پژوهش مقایسه ای بین ریزساختار و خواص مغناطیسی فولاد 3 درصد سیلیسیم، آمورف و آلیاژ نانو بلور Fe73.5Cu1Nb3Si13.5B9 معروف به Finemet انجام شده است. فولادهای سیلیسیم دار بطور صنعتی به وسیله ریختگری، نورد سرد و گرم، آنیل و پوشش دهی تولید می شود. نوارهای باریک آمورف به وسیله ریختگری پلنرفلو (PFC)  تهییه می شود. نمونه های نانو بلوری پس از آنیل در کوره خلا در دمای561 درجه سانتی گراد برای یک ساعت بدست آمد. ساختار نمونه های به وسیله XRD، SEM و FESEM مورد بررسی قرار گرفت. همچنین خواص مغناطیسی با استفاده ازمغناطیس سنج لرزشی (VSM) اندازه گیری شد. نتایج نشان می دهد که افت هیسترزیس درنوارهای ریختگی و نانو بلورهای نواری به ترتیب 75/94% و 06/96% کمتر از فولاد 3 درصد سیلیسیم است. پس از عملیات حرارتی  نمونه های آمورف، ناحیه هیسترزیس تا 25% در مقایسه با نمونه عملیات حرارتی شده کاهش می یابد. این کاهش ناشی از شکل گیری نانوساختار Fe3Si با اندازه دانه 10 تا 17 نانومتر است که پس از عملیات حرارتی منجر به حذف پدیده جدایش میشود. 


   جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


  پرداخت انلاین

 • آنالیز فازهای کمپلکس واکنش پلاستر تاندیش
  ترجمه مقاله
  7500 تومــان

  کد محصول : #2937

  فعال در گروه : ترجمه مقاله

  Analyze complex phases of slag–tundish plaster reactions by modified XRD ratio of slopes method for some kinetic considerations


  آنالیز فازهای کمپلکس واکنش پلاستر تاندیش- سرباره با استفاده از روش نسبت شیب های اصلاح شده XRD جهت برخی ملاحظات سینتیکی


  ABSTRACT


  Ratio of slopes method (RSM) is employed for quantitative analysis of complex phases formed in continuous casting as reaction products of tundish plaster (composed of high-MgO content) and alloy steel slag contained mainly oxides of SiO2, CaO, MgO, MnO and metallic Fe. XRD results indicated that at 1600 ◦C, Monticellite (CaMgSiO4), Merwinite (Ca3Mg(SiO4)2) and Tephroite (Mn2SiO4) were developed by reaction of slag with MgO grains of tundish plaster, with low melting points of, respectively, 1498, 1575 and 1345 ◦C. For quantitative XRD analysis, CaF2 was chosen as standard material and some modifications were used for overlapping of too many peaks and lack of materials of known purity. Results of analysis indicated the range of 41–53% MgO, 13–28% Monticellite, 7–33% Merwinite and 5–13% Tephroite in three different tundish plasters. Itwas found that the rate of dissolution of MgO because of reaction with slag increases as the original content in plaster is increased. 


   جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .  چکیده


  روش نسبت شیب ها (RSM) برای آنالیز کمی فازهای کمپلکس شکل گرفته در ریخته گری پیوسته به عنوان محصولات واکنش پلاستر تاندیش (متشکل از مواد MgO بالا) و سرباره فولاد آلیاژی که به طور کلی حاوی SiO2، CaO، MgO و MnO و Fe فلزی می باشد، به کار گرفته شد. نتایج XRD نشان داد که در C°1600، مونتی سیلیت (CaMgSiO4)، مروینیت (Ca3Mg(SiO4)2) و تفروئیت (Mn2SiO4) با دماهای ذوب پایین به ترتیب 1498، 1575 و C°1345 در اثر واکنش سرباره با دانه های MgO پلاستر تاندیش ایجاد می شود. جهت آنالیز XRD کمی، CaF2 به عنوان ماده استاندارد انتخاب و برخی اصلاحات برای همپوشانی تعداد زیادی پیک و کمبود مواد با خلوص مشخص به کار گرفته شد. نتایج آنالیز، بازه MgO 53-41%، 28-13% مونتی سیلیت، 33-7% مروینیت و 13-5% تفروئیت را در سه پلاستر مختلف تاندیش نشان داد. مشخص گردید که سرعت انحلال MgO به دلیل واکنش با سرباره، همراه با افزایش میزان MgO اولیه در پلاستر، بالاتر می رود.


   جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


  پرداخت انلاین

 • تنش های پسماند Residual Stresses
  ترجمه مقاله
  7500 تومــان

  کد محصول : #2936

  فعال در گروه : ترجمه مقاله

  Residual Stresses 


  تنش های پسماند


  ABSTRACT


  The stresses existing in an elastic body in the absence of external forces or loads (thermal or mechanical) are termed as residual stresses. This can be appreciated further from the schematic illustrated in Fig. 10.1 which shows an irregular externally loaded two dimensional body. The external forces or loads are denoted by symbol Fi, where i¼1–5 and acts on a small region indicated by A. After removal of external forces or loads, two possible scenarios for the region denoted by letter A are: (a) there are no internal stresses, and (b) there are internal stresses present in the absence of external loads Fi. The stresses within the body in state (b) are termed as residual stresses.


   جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .  چکیده


  تنش های موجود در یک بدنه ی الاستیک در غیاب نیروها یا بارهای خارجی (حرارتی یا مکانیکی) تنش های پسماند نامیده می شوند. مفهوم این عبارت را می توان از طرح واره نشان داده شده در شکل 1.10 که بدنه ی دو بعدی تحت بار خارجی نامنظمی را نشان می دهد، بیش تر درک کرد. نیروها یا بارهای خارجی توسط علامت Fi نشان داده شده است، که 5-1=i و در ناحیه ی کوچکی که با A نمایش داده شده است عمل می کند بعد از حذف نیروها یا بارهای خارجی، دو اتفاق ممکن که می تواند  در ناحیه ی نشان داده شده با A رخ دهد عبارت است از: (a) هیچ تنش داخلی وجود ندارد، و (b) تنش های داخلی در غیاب بارهای خارجی Fi وجود دارد. تنش های موجود در بدنه در موقعیت (b) تنش های پسماند نامیده می شوند. 


   جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


  پرداخت انلاین

 • حفاظت کاتدی عناصر بتنی به همراه کلرید C
  ترجمه مقاله
  5000 تومــان

  کد محصول : #2935

  فعال در گروه : ترجمه مقاله

  Cathodic Protection of Concrete Ground Floor Elements


  with Mixed-in Chloride 


  حفاظت کاتدی عناصر بتنی همکف به همراه کلرید مخلوط شده 


  ABSTRACT


  Corrosion of reinforcement in precast concrete ground floor elements with mixed-in chloride is a major problem for many privately owned houses in the Netherlands. Conventional concrete repair does not provide durable corrosion protection. Cathodic protection has been installed to protect these ground floors for their remaining service life. The method involves installing sufficient new reinforcement, activated titanium strip anodes and cementitious grouting and a transformer /rectifier in each house. Monitoring procedures have been adjusted to suit the needs of a large number of small CP installations. The materials and equipment used will provide a service life of at least 25 years. The cost of CP compares favourably with other solutions. 


   جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .  چکیده


  خوردگی آرماتور در عناصر بتن پیش‌ساخته همکف به همراه مخلوط کلرید  مشکل اصلی در بسیاری از خانه‌های مالکیت شخصی در هلند می‌باشد. ترسیم مرسوم بتن حفاظت خوردگی بادوامی را فراهم نمی‌کند. حفاظت کاتدی به‌منظور محافظت این طبقات همکف برای نگه‌داری عمرکاری آن‌ها نصب شده‌است. این روش شامل نصب آرماتور جدید به میزان کافی، آند‌های نواری تیتانیومی فعال شده  و تزریق سیمانی و ترانسفورماتور/ رکتیفایر در هر خانه می‌باشد. روش‌های بازبینی برای وفق دادن نیاز‌های شمار زیادی از تجهیزات تاسیسات CP کوچک تنظیم شده‌اند. مواد و تجهیزات به‌کار رفته عمر کاری حداقل 25 سال را فراهم خواهند کرد. هزینهCP به موارد مطلوبی با دیگر راه‌حل‌ها مقایسه می‌شود.


   جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


  پرداخت انلاین

 • محافظت از خوردگی آرماتور توسط عملیات آبگ
  ترجمه مقاله
  5000 تومــان

  کد محصول : #2934

  فعال در گروه : ترجمه مقاله

  Corrosion Protection of Reinforcement by


  Hydrophobic Treatment of Concrete 


  محافظت از خوردگی آرماتور توسط عملیات آبگریزی بتن


  ABSTRACT


  Penetration of de-icing salts into concrete bridge decks may cause corrosion of reinforcement, even with an asphalt overlay. Hydrophobic treatment of concrete was studied in the laboratory as additional protection. It was shown that hydrophobic treatment strongly reduces chloride ingress, both during semi-permanent contact and in wetting/drying situations. The protection remains effective for at least five years under full exposure to outside conditions. Carbonation of concrete is not significantly accelerated. Hydrophobic treatment does not stop corrosion if initiation by chlorides has already taken place before the treatment. Methods and criteria for testing hydrophobic products are available. Hydrophobic treatment is an effective, low cost preventative measure against corrosion of reinforcement in chloride-contaminated environment. It has become standard for all new concrete bridge decks in The Netherlands. 


   جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .  چکیده


  نفوذ نمک های ضدیخ به داخل طبقات پل بتنی ممکن است منجر به خوردگی آرماتور، حتی با پوشش آسفالت گردد. عملیات آبگریزی بتن در آزمایشگاه به عنوان حفاظت مازاد مورد مطالعه قرار گرفت. نشان داده شد که عملیات آبگریزی به شدت ورود کلرید را کاهش می دهد، هم در حین تماس نیمه دائم و هم در وضعیت های خیس شدن/ خشک شدن. حفاظت خوردگی برای حداقل پنج سال تحت قرارگیری کامل به شرایط بیرونی به صورت اثربخش باقی می ماند. کربناته کردن بتن به طور قابل توجه تسریع نمی شود. عملیات آبگریزی، خوردگی را در صورتی که آغاز خوردگی توسط کلرید قبل از عملیات رخ داده است را متوقف نمی کند. روش ها و معیارهای تست محصولات آبگریزی در دسترس هستند. عملیات آبگریزی یک اقدام موثر، کم هزینه و پیشگیرانه در برابر خوردگی آرماتور در محیط آلوده کلریدی می باشد. این عملیات برای تمام طبقات پل بتنی در هلند استاندارد شده است. 


   جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


  پرداخت انلاین

 • نفوذ کلرید به داخل بتن همراه با میکروسیل
  ترجمه مقاله
  5000 تومــان

  کد محصول : #2933

  فعال در گروه : ترجمه مقاله

  Field Tests of Chloride Penetration into Concrete with Microsilica 


  تست های میدانی نفوذ کلرید به داخل بتن همراه با میکروسیلیس


  ABSTRACT


  Ten concrete bocks 150 x 150 x 150 cm of five different concrete qualities were placed in the tidal zone in 0stmarkneset in the Trondheimsfjord, Norway, in March 1983. The concretes were strength classes C35, C65 with 10 and 20% microsilica. All blocks had reinforcing nets with 30 mm and 50 mm cover. In addition to visual inspection the following measurements were made: surface potentials, concrete resistivity, chloride profiles and accelerated chloride penetration test. From one of the blocks of each concrete quality the chloride profiles were determined both from the side facing land (south) and from the side facing the sea (north). The amount of penetrated chlorides is relatively identical for all types of concrete. The C65 concrete with 10% microsilica contains most chlorides, 380 gm-2 surface, while the C35 concrete with 20% microsilica shows the least chloride penetration, 217.8 gm-2 surface. The penetrated amount is about the same from the land side as from the sea side (exception for C35 concrete with 20% microsilica shows twice as much penetration from the sea side). The shapes of the profiles are very different for the types of concrete. Dense concretes show steep profiles with a high chloride content at the surface and limited penetration while more open concrete shows flat profiles with less chloride in the surface but deeper Penetration. In the accelerated testing C35 shows a marked effect of the microsilica content on the chloride penetration, as expected. This is reasonable and reflected also in the field result for one of the specimens without microsilica, while the other specimen without microsilica shows a remarkably low chloride penetration compared to the specimens containing microsilica. 


   جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .  چکیده


  ده بلوک بتنی cm 150×150×150 از پنج بتن با کیفیت مختلف در منطقه جزر و مدی در Qstmarkneset در Trondheimsfjord، نروژ، در ماه مارس 1983 قرار داده شدند. بتن ها از دسته های استحکامی C35، C65 با 10 و 20% میکروسیلیس بودند. همه ی بلوک ها دارای شبکه های تقویتی با پوشش mm 30 و mm 50 بودند. علاوه بر بازرسی چشمی اندازه گیری های زیر انجام شدند: پتانسیل های سطحی، مقاومت بتن، پروفیل های کلریدی و تست نفوذ کلرید شتاب یافته از یکی از بلوک های هر نوع بتن پروفیل های کلریدی هم از جهت به سمت زمین (جنوب) و هم از جهت سه سمت دریا (شمال) تعیین شدند. میزان کلریدهای نفوذ یافته به طور نسبی مشابه همه ی انواع بتن می باشد. بتن C65 با 10% میکروسیلیس حاوی بیش ترین کلریدها می باشد، 380gm^(-2)، در حالی که بتن C35 با 20% میکروسیلیس کم ترین نفوذ کلرید، 217.8gm^(-2) را نشان می دهد. میزان کلرید نفوذ یافته از سمت زمین همانند از سمت دریا حدوداً مشابه می باشد (به جز برای بتن C35 با 20% میکروسیلیس از سمت دریا دوبرابر نفوذ بیش تر نشان می دهد). اشکال پروفیل برای انواع بتن ها بسیار متفاوت می باشند. بتن های متراکم پروفیل های شیب تند با میزان بالای کلرید در سطح و نفوذ محدود را نشان می دهند در حالی که بتن بازتر پروفیل های تخت با کلرید کم تر در سطح ولی نفوذ عمیق تر را نشان می دهد. در تست شتابی C35 یک اثر قابل توجهی از میزان میکروسیلیس بر روی نفوذ کلرید، همان طور که انتظار می رود، نشان می دهد. این امر منطقی است و همچنین در نتیجه میدانی برای یکی از نمونه ها بدون میکروسیلیس بازتاب داده می شود، در حالی که نمونه دیگر بدون میکروسیلیس نفوذ کلرید کم قابل توجهی در مقایسه با نمونه های حاوی میکروسیلیس نشان می دهد. 


   


   جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


  پرداخت انلاین

 • کنترل کاتدی کلرید ناشی از خوردگی آرماتو
  ترجمه مقاله
  5000 تومــان

  کد محصول : #2932

  فعال در گروه : ترجمه مقاله

  Investigations on Cathodic Control of Chloride-Induced Reinforcement Corrosion 


  بررسی کنترل کاتدی کلرید ناشی از خوردگی آرماتور


  ABSTRACT


  There are still contradictions regarding the mechanisms of reinforcement corrosion with respect to the controlling rate-determining factors of the corrosion process. It is often stated that the electrolytic resistance of the concrete is the controlling factor and that the corrosion rates can subsequently be calculated from concrete resistivity. However, extensive research carried out by the authors has clearly demonstrated that instead of concrete resistivity the resistance to cathodic polarisation is normally the controlling factor in the case of chloride-induced macrocell corrosion. Generally, cathodic control can be related to restricted oxygen diffusion or activation control. In the present paper these relationships are discussed in detail based on results of numerous tests on the cathodic polarisation behaviour of passive reinforcement. For simple defined geometrical conditions simulating practical cases it is shown by a numerical analysis that the resistance to activation is normally the controlling factor for the corrosion rate and that oxygen diffusion has only to be taken into account when the concrete is permanently water saturated or extremely dense. To verify whether it is correct to estimate corrosion rates from concrete resistivity data, tests should be carried out to check the influencing parameters on concrete resistivity and cathodic activation of passive steel surface areas.  


   جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .  چکیده


  همچنان تناقض هایی در خصوص مکانیزم های خوردگی آرماتور با توجه به عوامل تعیین کننده نرخ کنترل کردن فرآیند خوردگی وجود دارند. اغلب بیان می شود که مقاومت الکترولیت بتن عامل کنترلی می باشد و نرخ های خوردگی می توانند متعاقباً از مقاومت ویژه بتن محاسبه شوند. با این وجود، تحقیقات گسترده ای توسط محققان به وضوح نشان داده است که به جای مقاومت بتن مقاومت به پلاریزاسیون کاتدی تقویت غیرفعال مورد بررسی قرار گرفته می شوند. برای شرایط هندسی مشخص نمونه با شبیه سازی موارد عملی توسط آنالیز عددی نشان داده می شود که مقاومت به اکتیواسیون عموماً عامل کنترلی نرخ خوردگی می باشد و نفوذ اکسیژن تنها زمانی در نظر گرفته شده است که بتن به طور دائم با آب اشباع می شود یا به شدت متراکم می گردد. برای تایید این که آیا صحیح است که نرخ های خوردگی از داده های مقاومت بتن را ارزیابی کنیم، تست ها باید به منظور چک کردن پارامترهای اثرگذار روی مقاومت بتن و اکتیواسیون کاتدی سطوح فولادی غیرفعال انجام شوند. 


   


   جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


  پرداخت انلاین

 • احیای اکسیژن بر روی فولاد خام و فولاد زن
  ترجمه مقاله
  5000 تومــان

  کد محصول : #2931

  فعال در گروه : ترجمه مقاله

  Oxygen Reduction on Mild Steel and Stainless Steel


  in Alkaline Solutions 


  احیای اکسیژن بر روی فولاد خام و فولاد زنگ نزن در محلول های قلیایی


  ABSTRACT


  The cathodic polarisation curve of steel in alkaline solutions always shows three regions: (1)oxygen  reduction with a Tafel behaviour at potentials cathodic to the open circuit potential followed by (2) a diffusion limited current of oxygen reduction at more negative potentials and (3) hydrogen evolution at very negative potentials. The diffusion limited region of the cathodic current density is controlled both by the oxygen concentration in solution and the flow rate whereas in the Tafel region (charge transfer) the temperature and the pretreatment of the sample determine the intensity of the current density and the slope of the Tafel line. On stainless steels the cathodic reduction currents are lower then on mild steel. It can be concluded that under usual corrosion conditions for steel in concrete the cathodic oxygen reduction is not diffusion limited but charge transfer controlled. 


   جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .  چکیده


  سختی پلاریزاسیون کاتدی فولاد در محلول های قلیایی همیشه سه منطقه را نشان می دهند: (1) احیاء اکسیژن با رفتار تافل در پتانسیل های کاتدی تا پتانسیل مدار باز همراه با (2) جریان محدود نفوذی احیاء اکسیژن در پتانسیل های منفی تر و (3) تکامل هیدروژن در پتانسیل های بسیار منفی. منطقه نفوذ محدود دانسیته جریان خوردگی توسط غلظت اکسیژن در محلول و نرخ جریان کنترل می شود در حالی که در منطقه تافل (انتقال باز) درجه حرارت و پیش عملیات نمونه شدت دانسیته جریان و شیب خط تافل را تعیین می کنند. در فولادهای زنگ نزن جریان های احیایی کاتدی کم تر از جریان روی فولاد خام هستند. می توان نتیجه گرفت که تحت شرایط معمول خوردگی فولاد در بتن احیای کاتدی اکسیژن محدود به نفوذ نیست ولی توسط انتقال بار کنترل می شود. 


   جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


  پرداخت انلاین

 • روش های بازرسی در محل خط لوله برای تعیین
  ترجمه مقاله
  7500 تومــان

  کد محصول : #2930

  فعال در گروه : ترجمه مقاله

  In-line inspection (ILI) methods for detecting corrosion


  in underground pipelines


  روشهای بازرسی در خط لوله برای تعیین خوردگی در خط لوله های زیرزمینی


  ABSTRACT


  High pressure steel pipelines are an important part of our infrastructure. A wide range of fl aws, such as corrosion or cracking, can affect these pipelines, degrading their integrity and leading to reduced lifetimes, severe ruptures or fatal errors. To ensure safe and economical operation, as well as to prevent failures, periodical assessments of the pipeline integrity are mandatory. In-line inspection (ILI) is accepted as the optimum approach, detecting and qualifying fl aws as well as revealing growth rate information of active fl aws. This chapter describes diverse measurement principles and associated non-destructive evaluation (NDE) systems for certain fl aws to be inspected, while highlighting methods for the detection and characterization of pipeline corrosion. Operational information, data analysis and integrity aspects complete this overview of ILI capabilities. 


   جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .  چکیده


  خط لوله های فولادی فشار بالا بخش مهمی از زیرساخت‌های ما هستند. گستره ی وسیعی از عیوب، مانند خوردگی یا ایجاد ترک، می توانند این خط لوله ها را تحت تاثیر قرار داده، کل آن را تخریب کرده و منجر به کاهش طول عمر، گسیختگی های خطرناک یا خطاهای جدی شوند. برای اطمینان از عملیات ایمن و اقتصادی در کنار جلوگیری از شکست ها، ارزیابی های دوره ای سالم بودن خط لوله اجباری است. بازرسی در محل خط-لوله (ILI) به عنوان روش بهینه پذیرفته شده است، که همانند آشکار ساختن اطلاعات نرخ رشد عیوب فعال، عیوب را شناسایی و توصیف می کند. این بخش در حین مشخص کردن روش های تعیین و شناسایی خوردگی خط لوله، اصول اندازه گیری متنوع و سیستم بازرسی  غیرمخرب (NDE) مرتبط با عیوب خاصی که باید بررسی شوند را نیز توضیح می دهد. 


   جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


  پرداخت انلاین

 • اهمیت خوردگی در خطوط ساحلی نفت و گاز c
  ترجمه مقاله
  7500 تومــان

  کد محصول : #2929

  فعال در گروه : ترجمه مقاله

  Assessing the significance of corrosion in


  onshore oil and gas pipelines


  ارزیابی اهمیت خوردگی در خطوط ساحلی نفت و گاز


  ABSTRACT


  Oil and gas currently provide 54% of the world’s primary energy needs, 1 and these energy forms rely, mainly, on pipelines for their transportation. Accordingly, there are over 3 500 000 km of high pressure oil and gas pipelines around the world. These pipelines were built many years ago: inevitably they have corroded, and will continue to corrode. Accordingly, it is essential that this corrosion is detected, assessed and rectifi ed. This chapter covers the assessment of corrosion in onshore (underground) pipelines. It presents a state-of-the-art review, with both recommendations and insights into the various assessment methods available today. 


   جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .  چکیده


  نفت و گاز در حال حاضر 54% نیازهای اولیه‌ی انرژی مورد نیاز جهان را تامین می‌کند [1] و این انرژی، برای انتقال، عمدتا وابسته به خط لوله می‌باشد. بر این اساس، بیش از 3500000 کیلومتر خط لوله‌ی نفت و گاز پرفشار در کل دنیا موجود است. این خطوط سال‌های زیادی است که ساخته شده‌اند و به صورت اجتناب‌ناپذیری، تحت خوردگی قرار گرفته‌اند و در حال حاضر نیز در حال خوردگی هستند. در نتیجه، شناسایی، ارزیابی و اصلاح این خوردگی ضروری است. این فصل ارزیابی خوردگی در خطوط لوله‌ی ساحلی (زیرزمینی) را پوشش می‌دهد. در این فصل، یک مرور کلی، همراه با پیشنهاد‌ها و درک روش‌های مختلف ارزیابی مورد استفاده‌ی امروز، ارائه می‌شود.


   جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


  پرداخت انلاین

 • لحیم کاری قطره ای لیزری برای اتصال الکتر
  ترجمه مقاله
  5000 تومــان

  کد محصول : #2928

  فعال در گروه : ترجمه مقاله

  Laser droplet brazing for electrical contacting of


  composite materials with integrated active elements 


  لحیم کاری قطره ای لیزری برای اتصال الکتریکی مواد کامپوزیتی


  ادغام شده با عناصر فعال


  ABSTRACT


  To be used as actuators or sensors, piezoceramic components have to be electronically contacted. A temperature stable connection can be achieved with brazing techniques. Since piezoceramics are susceptible to damage by high temperatures and temperature gradients, it is important to control the energy input in the brazing process. Therefore, we use a laser droplet brazing method which allows for precise contacting of piezoceramics and avoids thermal damage. The influence of the laser parameters on the brazing process and the contacting accuracy is presented in this paper.


   جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .  چکیده


  ه منظور کاربرد به عنوان سنسور یا بکار اندازنده، ترکیبات پیزوالکتریک به صورت الکترونیکی متصل شده اند. یک اتصال پایدار با دما با روش های لحیم کاری می تواند به دست آید. از آنجایی که پیزوسرامیک های مستعد خراب شدن با دماهای بالا و گرادیان های دمایی هستند، مهم است که انرژی ورودی در فرآیند لحیم کاری کنترل شود. بنابراین، ما از روش لحیم کاری قطره ای لیزری استفاده کردیم که اجازه اتصال دقیق پیزوسرامیک ها را می دهد و از خرابی حرارتی جلوگیری می کند. اثر پارامترهای لیزر روی فرآیند لحیم کاری و دقت اتصال در این مقاله نشان داده شده است


   جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


  پرداخت انلاین

 • اتصال سرامیک Si3N4 با استفاده از آلیاژ پ
  ترجمه مقاله
  7500 تومــان

  کد محصول : #2927

  فعال در گروه : ترجمه مقاله

  Joining of Si3N4 ceramic using PdCo(NiSiB)–V system brazing


  filler alloy and interfacial reactions


  اتصال سرامیک Si3N4 با استفاده از آلیاژ پرکننده لحیم


  در سیستم PdCo(NiSiB)-V و واکنش های مرزی


  ABSTRACT


  The wettability of V-active PdCo-based alloys on Si3N4 ceramic was studied with the sessile drop method. And the alloy of Pd50.0–Co33.7– Ni4.0–Si2.0–B0.7–V9.6 (wt%), was developed for Si3N4 ceramic joining in the present investigation. The rapidly-solidified brazing foils were fabricated by the alloy Pd50.0–Co33.7–Ni4.0–Si2.0–B0.7–V9.6. The average room-temperature three-point bend strength of the Si3N4/Si3N4 joints brazed at 1453 K for 10 min was 205.6 MPa, and the newly developed braze gives joint strengths of 210.9 MPa, 206.6 MPa and 80.2 MPa at high temperatures of 973 K, 1073 K and 1173 K respectively. The interfacial reaction products in the Si3N4/Si3N4 joint brazed at 1453 K for 10 min were identified to be VN and Pd2Si by XRD analysis. Based on the XEDS analysis result, the residual brazing alloy existing at the central part of the joint was verified as Co-rich phases, in which the concentration of element Pd was high up to 18.0–19.1 at%. The mechanism of the interfacial reactions was discussed. Pd should be a good choice as useful alloying element in newer high-temperature braze candidates for the joining of Si-based ceramics.


   جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .  چکیده


  ترکنندگی آلیاژ های برپایه V فعال PdCo روی سرامیک Si3N4 با روش چسبندگی قطره مطالعه شد. و در این بررسی آلیاژ Ni4.0-Si2.0-B0.7-V9.6 (%wt) Pd50.0-Co33.7- برای اتصال سرامیک Si3N4 گسترش یافت.  ورق های لحیم کاری سریع جامد شده با استفاده از آلیاژ Pd50.0-Co33.7-Ni4.0-Si2.0-B0.7-V9.6 ساخته شد. متوسط استحکام خمشی سه نقطه ای اتصالات Si لحیم شده در K1453 به مدت 10 دقیقه، MPa205.6 بود و اتصالات لحیم کاری جدید استحکام های MPa210.9، 206.6 و 80.2 به ترتیب دردماهای بالای K973، 1073، 1173می دهد. محصولات واکنش مرزی در اتصال لحیم شده Si3N4/Si3N4 در K1453 به مدت 10 دقیقه، با آنالیز XRD ، VN  و Pd2Si شناسایی شدند. براساس نتایج آنالیز XEDS آلیاژ لحیم کاری باقی مانده در بخش مرکزی اتصال به عنوان فازهای غنی از Co شناخته شده اند که در آن ها غلظت عنصر Pd تا اندازه 19.1%-18.0 بالاست. مکانیزم واکنش های مرزی بحث شده اند. Pd باید در یک انتخاب خوب به عنوان عنصر آلیاژی مفید در کاندیداهای جدیدتر لحیم دما بالا برای اتصال سرامیک های برپایه Si باشند.


   جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


  پرداخت انلاین

 • رفتار خوردگی اتصالات لحیم کاری مس Corro
  ترجمه مقاله
  5000 تومــان

  کد محصول : #2926

  فعال در گروه : ترجمه مقاله

  Investigation on Corrosion Behaviour of Copper Brazed Joints 


  تحقیق روی رفتار خوردگی اتصالات لحیم کاری مس


  ABSTRACT


  DHP (Deoxidized High Phosphorus) copper is widely used in various heat transfer units such as, air conditioners, refrigerators, evaporators and condensers. Copper sheets and tubes (ISODHP) were brazed with two different brazing alloys. Corrosion resistances of the joints were examined by polarization test. The selected fillers consisted of a silver-based brazing alloys (hard solder); AWS-BCu5, and a copper-based filler AWS BCuP2. All the joints were brazed utilizing two different brazing processes including furnace brazing under argon and air atmosphere. All of the fillers were used with and without flux.  The microstructure of the brazed sheets was examined using both optical and scanning electron microscope (SEM). Hardness and leak tests were carried out on all the brazed tubes. In all brazing alloys selective and galvanic corrosion were observed in filler metals, but in copper phosphor alloys the copper adjacent to the joints were noticeably corroded by pitting method. It was found that the samples brazed with BAg5 filler metal using argon furnace show a higher resistance to corrosion. They also have a good ductility in the brazed zone.   


   جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .  چکیده


  مس دی اکسید با فسفر بالا (DHP) به طور گسترده در واحدهای انتقال حرارت مختلف مانند، تهویه هوا، یخچال ها، اواپراتور ها و کندانسورها مورد استفاده قرار می گیرند. ورقه ها و لوله های مسی (ISODHP) با دو آلیاژ لحیم کاری مختلف لحیم شدند. مقاومت های خوردگی اتصالات با آزمون پلاریزاسیون انجام شدند. پرکننده های انتخاب شده متشکل از آلیاژهای لحیم کاری پایه نقره (لحیم سخت)، AWS-BCu5، و پرکننده پایه مس AWS BCuP2 بودند. همه اتصالات با استفاده از دو فرآیند لحیم کاری مختلف شامل لحیم کاری کوره ای تحت آرگون و در اتمسفر هوا لحیم شدند. همه پرکننده ها همراه با و بدون فلاکس مورد استفاده قرار گرفتند. ریزساختار ورقه های لحیم شده با استفاده از میکروسکوپ نوری و میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) آزمایش شدند. سختی و آزمون چکه کردن روی همه لوله های لحیم شده انجام گرفتند. در همه آلیاژهای لحیم کاری، خوردگی انتخابی و آبکاری در فلزات پرکننده مشاهده شد اما در آلیاژ فسفر مس، مس در مجاور اتصالات به مقدار قابل توجهی توسط روش چاله کنی خورده شد. مشخص شد که نمونه های لحیم شده با فلز پرکننده BAg5 با استفاده از کوره آرگون یک مقاومت به خوردگی بالا نشان می دهد. آن ها همچنین یک شکل پذیری خوب در ناحیه لحیم¬شده دارند.


   جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


  پرداخت انلاین

 • فرآیند شکل دهی با لحیم¬کاری القایی Fo
  ترجمه مقاله
  5000 تومــان

  کد محصول : #2925

  فعال در گروه : ترجمه مقاله

  Forming Process Integrated Induction Brazing 


  فرآیند شکل دهی ادغام شده با لحیم کاری القایی 


  ABSTRACT


  Processing steps additional to forming operations, such as joining, usually require a vast effort for transport and storage. Due to integration of currently external production steps, processes could be synchronized. Brazing represents an additional operation, which is likely to gain of importance in the light of an increasing relevance of light weight construction. Servo presses enable an adjustment of the ram motion to process requirements. Hence, the ram motion can be adjusted to create a time slot for the execution of additional processes inside the press. In this paper, the possibility to integrate brazing into forming process chains is investigated. For a demonstration part, a tool that allows brazing inside a servo press is developed. Achievable part qualities and cycle times are evaluated. 


   جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .  چکیده


  مراحل فرآیند همراه با عملیات شکل دهی، مانند اتصال، معمولا به یک تلاش وسیع برای انتقال و ذخیره سازی نیاز دارد. به دلیل ادغام این مراحل تولید خارجی، فرآیند ها باید همزمان شوند. لحیم کردن یک اختیار دیگر حاصل می کند که شبیه به دست آوردن در زمینه ی اهمیت فزاینده ی سازه های سبک وزن می باشد. پرس های سروو تنظیم حرکت سنبه را برای فرآوری نیازها قادر می سازد. بنابراین، حرکت سنبه می تواند تنظیم شوند تا یک شکاف زمانی برای اجرای فرآیندهای اضافی درون پرس را ایجاد کنند. در این مقاله، امکان ادغام لحیم کاری به زنجیره های فرآیند شکل دهی تحقیق شده است. برای بخش ظاهری، یک ابزار که اجازه لحیم کاری درون پرس سروو را می دهد گسترش یافته است. کیفیت های بخش های قابل دسترس و زمان های چرخه مورد سنجش قرار گرفتند.


   جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


  پرداخت انلاین

 • انجماد جهت دار آلیاژهای روی-آلومینیوم St
  ترجمه مقاله
  5000 تومــان

  کد محصول : #2924

  فعال در گروه : ترجمه مقاله

  Study of directional solidification of Zn-Al alloys 


  مطالعه انجماد جهت دار آلیاژهای روی-آلومینیوم


  ABSTRACT


  Directional growth of Zn-Al alloys of different concentration was carried out by using a Bridgmann like apparatus. The compositions of studied systems were a) dilute Zn-0,5 wt.%Al, below the maximum solubility limit, b) hypo-eutectic Zn- 2 and 4 %wt. Al, and c) hyper-eutectic Zn-8wt.% Al. Proper metallographic analysis of the segregation patterns behind the solid-liquid (S-L) interface gives information about the effect of the local solidification conditions to obtain different microstructures. It was found that the dilute alloy grows in a similar fashion than other alloys with atomistically rough interfaces. For alloys with composition above the maximum solubility limit, it was found that a single primary phase grows surrounded by liquid eutectic. In the case of hypo-eutectic alloys, a dendritic hcp primary phase is formed, whilst for hyper-eutectic alloys, the primary phase is an fcc Al-rich dendrite. In both cases, a secondary interface for eutectic solid-liquid is formed below the dendrite tips, in such a way the eutectic seems to growth independently of the primary phase.   


   جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .  چکیده


  رشد جهت دار آلیاژهای Zn-Al با غلظت های مختلف توسط یک ابزار شبه بریجمن انجام شد. ترکیب های مطالعه شده عبارت بودند از: الف- سیستم رقیق  Zn-0.5 wt.% Al، زیر حد حلالیت، ب- سیستم هیپویوتکتیک Zn-2 and 4 % wt. Al و ج- سیستم هایپریوتکتیک Zn-8wt.% Al. آنالیز متالوگرافی مناسب از الگوهای جدایش پشت فصل مشترک جامد-مایع (S-L) اطلاعاتی درباره اثر شرایط انجماد موضعی برای دست یابی به ریزساختارهای مختلف می دهد.  چنین دریافت شد که آلیاژ رقیق به صورتی مشابه با دیگر آلیاژها و با فصل مشترک های از لحاظ اتمی ناهموار رشد می کند. برای آلیاژهایی با ترکیب بیش از حد حلالیت بیشینه، چنین نتیجه گیری شد که فاز منفرد اولیه در حالی که توسط مایع یوتکتیک احاطه شده رشد می کند. در حالت آلیاژهای هیپویوتکتیک، یک فاز اولیه hcp دندریتی تشکیل می شود در حالی که برای آلیاژهای هایپریوتکیتیک، فاز اولیه عبارتست از یک دندریت غنی از آلومینیوم fcc. در هر دو حالت، یک فصل مشترک ثانویه مربوط به جامد-مایع یوتکیتیک زیر نوک  دندریت ها تشکیل می شود. در چنین حالتی به نظر می رسد یوتکتیک بطور مستقل از فاز اولیه رشد می کند.


   جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


  پرداخت انلاین

 • اصول عملیات فراصوت: آلیاژهای سبک Ultra
  ترجمه مقاله
  5000 تومــان

  کد محصول : #2923

  فعال در گروه : ترجمه مقاله

   Ultrasonic Treatment:Application for Light Alloys Melts


  عملیات  فراصوت: کاربردهای مربوط به مذاب آلیاژهای سبک


  ABSTRACT


  Directional growth of Zn-Al alloys of different concentration was carried out by using a Bridgmann like apparatus. The compositions of studied systems were a) dilute Zn-0,5 wt.%Al, below the maximum solubility limit, b) hypo-eutectic Zn- 2 and 4 %wt. Al, and c) hyper-eutectic Zn-8wt.% Al. Proper metallographic analysis of the segregation patterns behind the solid-liquid (S-L) interface gives information about the effect of the local solidification conditions to obtain different microstructures. It was found that the dilute alloy grows in a similar fashion than other alloys with atomistically rough interfaces. For alloys with composition above the maximum solubility limit, it was found that a single primary phase grows surrounded by liquid eutectic. In the case of hypo-eutectic alloys, a dendritic hcp primary phase is formed, whilst for hyper-eutectic alloys, the primary phase is an fcc Al-rich dendrite. In both cases, a secondary interface for eutectic solid-liquid is formed below the dendrite tips, in such a way the eutectic seems to growth independently of the primary phase.   


   جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .  چکیده


  جنبه¬های علمی و عملی عملیات التراسونیک (فراصوت)  مذاب آلیاژهای سبک و بدنبال آن توسعه کاویتاسیون (توضیح مترجم: تشکیل و انفجار سریع حباب در سیالات بر اثر نیروهای وارد بر مایع را کاویتاسیون گویند) صوتی در فلزات مذاب بحث می¬شوند. نشان داده می¬شود که عملیات التراسونیک مذاب، نرخ گاززدایی و فیلترسازی مناسب مذاب آلیاژهای سبک را افزایش می¬دهد و  بشدت بر ساختار شمش اثر می¬گذارد. بعلاوه،  اثر بجامانده از عملیات التراسونیک مذاب بر ساختار و خواص محصول واسطه از آلیاژ سبک کارشده (wrought) نشان داده می¬شود.


   جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


  پرداخت انلاین

 • آندهای فداشونده برای حفاظت کاتدی فولاد S
  ترجمه مقاله
  5000 تومــان

  کد محصول : #2922

  فعال در گروه : ترجمه مقاله

  Sacrificial Anodes for Cathodic Prevention of Reinforcing Steel


  Around Patch Repairs Applied to


  Chloride-Contaminated Concrete 


  آندهای فداشونده برای حفاظت کاتدی فولاد تسلیح


  اطراف ترمیم های وصله اعمال شده بر بتن آلوده شده با کلرید


  ABSTRACT


  When steel reinforcement suffers localised corrosion in chloride-contaminated concrete, the most anodic regions of the metal effectively provide cathodic protection to the bars in adjacent cathodic areas. If conventional patch repair is applied to the structure, this form of adventitious cathodic protection is removed and bars which were previously behaving as cathodes in moderately contaminated areas may be transformed to anodes of cells, coupled to cathodic steel in the repaired areas. This paper demonstrates the effectiveness of combining patch repair with embedded sacrificial anodes as a means of providing continuing protection to the surrounding reinforcing bars. The sacrificial anodes designed for this purpose consist of metallic zinc in a specially formulated mortar saturated with lithium hydroxide. The high pH pore electrolyte serves to maintain the activity of the zinc, whilst the presence of lithium ions avoids the risks of alkali-silica reaction that would be incurred if other forms of alkali metal hydroxide were used. 


   جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .  چکیده


  هنگامی که فولاد تسلیح متحمل خوردگی موضعی در بتن آلوده شده با کلرید می شود، مناطق با بالاترین خواص آندی فلز به طور موثر حفاظت کاتدی میلگرد را در مناطق مجاور کاتدی فراهم می کنند. اگر ترمیم وصله متعارف به ساختار اعمال شود، این شکل حفاظت کاتدی اکتسابی حذف شده و میلگرد هایی که قبلا در مناطق نسبتا آلوده به عنوان کاتد رفتار می کردند ممکن است به سلول های آندی جفت شده با فولاد کاتدی در مناطق ترمیم تبدیل شوند. این مقاله تاثیر ترکیب کردن ترمیم وصله با آندهای فدا شونده تعبیه شده به عنوان یک وسیله برای فراهم کردن حفاظت پیوسته به اطراف میلگرد تسلیح را نشان می دهد. آندهای فدا شونده طراحی شده برای این منظور شامل فلز روی در یک ملات با طرح اختلاط خاص اشباع شده با لیتیوم هیدروکسید می باشند. مقادیر بالای pH الکترولیت حفره به منظور حفظ فعالیت روی به کار می رود، در حالی که حضور یون های لیتیوم می تواند از خطرات ناشی از واکنش قلیایی سیلیس جلوگیری کند که اگر شکل های دیگر هیدروکسید فلز قلیایی استفاده شوند امکان متحمل شدن آن وجود داشت. 


   جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


  پرداخت انلاین

 • ممانعت کننده های آلی خوردگی فولاد در بتن
  ترجمه مقاله
  5000 تومــان

  کد محصول : #2921

  فعال در گروه : ترجمه مقاله

  Organic Corrosion Inhibitors for Steel in Concrete


  ممانعت کننده های آلی خوردگی فولاد در بتن


  ABSTRACT


  The efficiency of an organic corrosion inhibitor blend in preventing and stopping ongoing chloride-induced corrosion of mild steel has been investigated in saturated. Ca(OH), solutions and in ordinary Portland cement (OPC) mortar. The results show that only high concentrations of the inhibitor (=lo%) allow the inhibition of pit initiation in solution. However, the inhibiting properties can be lost either by evaporation of the volatile constituent of the inhibitor or by the precipitation of the non-volatile fraction of the inhibitor in presence of calcium ions. The addition of the inhibitor blend to mortar yielded no inhibiting effect except the retardation of the corrosion initiation in the case of chloride- induced corrosion. Once corrosion had started the polarisation resistance values were similar for samples with and without inhibitor. On already corroding steel samples in chloride-containing saturated Ca(OH), solutions a slight increase (ca. 3-4x) of the polarisation resistance was found after adding 10% inhibitor to the solutions. No significant increase of the polarisation resistance was observed after applying the inhibitor on chloride-containing mortar samples with corroding steel. Field tests on chloride-contaminated structures also showed that virtually no effect of the surface applied organic inhibitor blend on half cell potentials or a reduction of macrocell currents were found. 


   جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .  چکیده


  بازده یک ترکیب ممانعت کننده آلی خوردگی در جلوگیری و توقف خوردگی در حال انجام ناشی از کلرید فولاد متوسط در محلول های Ca(OH)2 اشباع و ملات سیمان پرتلند معمولی (OPC) بررسی شده است. نتایج نشان می دهند که تنها غلظت های بالای ممانعت کننده (10٪~) سبب ممانعت از شروع حفره در محلول می شوند. با این حال، خواص ممانعت کنندگی می تواند با تبخیر جزء فرار ممانعت کننده یا با رسوب بخش غیر فرار ممانعت کننده در حضور یون های کلسیم از دست برود. افزودن ترکیب ممانعت کننده به ملات هیچ تاثیر بازدارنده ای به جز تاخیر انداختن شروع خوردگی در شرایط خوردگی ناشی از کلرید نداشت. به محض شروع خوردگی مقادیر مقاومت پلاریزاسیون نمونه ها با و بدون ممانعت کننده مشابه بودند. در نمونه های فولادی خورده شده از قبل در محلول های اشباع Ca(OH)2 حاوی کلرید افزایش اندکی (x4-3 ca.) در مقاومت پلاریزاسیون پس از اضافه کردن 10٪ ممانعت کننده به محلول مشاهده شد. هیچ افزایش قابل توجهی در مقاومت پلاریزاسیون پس از اعمال ممانعت کننده روی نمونه های ملات حاوی کلرید در فولاد در حال خوردگی مشاهده نگردید. آزمون های در محل در ساختارهای آلوده شده با کلرید نیز نشان دادند که تقریبا هیچ اثری از ترکیب ممانعت کننده آلی سطحی اعمال شده در پتانسیل نیم سلول یا کاهش جریان های ماکروسل پیدا نشد.


   جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


  پرداخت انلاین

 • عوامل بحرانی برای شروع خوردگی میلگرد Cri
  ترجمه مقاله
  7500 تومــان

  کد محصول : #2920

  فعال در گروه : ترجمه مقاله

  Critical Factors for the Initiation of Rebar Corrosion


  عوامل بحرانی برای شروع خوردگی میلگرد 


  ABSTRACT


  The critical chloride content for the initiation of rebar corrosion has been determined in a laboratory study using a multiple macrocell sample arrangement in order to allow a statistical treatment of the results. In synthetic pore solution (pH 13.4)t he probability of corrosion initiation is zero at chloride concentrations < 0.2 mole L-* and reaches 100% at chloride concentrations > 0.6 mole L-I (T = 22°C) at open circuit condition. At lower temperatures (5 and 14°C) the initiation probability is less distributed and the critical chloride content for initiation increases. Experiments using steel embedded in mortar blocks showed that the free chloride content (measured with chloride sensors) necessary for depassivation of the rebars was similar to that found in solution experiments. The calculated Cl-/OH ratio threshold value is ca. 0.6 + 0.1. Differences between open circuit conditions and anodic polarisation are highlighted. The main parameters and their interaction that influence the critical chloride content for the initiation of rebar corrosion and the consequences for the durability of reinforced concrete structures are discussed. 


   جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .  چکیده


  مقدار بحرانی کلرید برای شروع خوردگی میلگرد در یک مطالعه آزمایشگاهی با استفاده از یک نمونه با چیدمان ماکروسل چندتایی به گونه ای تعیین شده است که امکان انجام عملیات آماری روی نتایج فراهم گردد. در محلول مصنوعی حفره (pH  4/13) احتمال شروع خوردگی در غلظت کلرید < 1-mole L 2/0 صفر است و در غلظت کلرید >-mole L 6/0 (C° 22 T=) در شرایط جریان باز به 100٪ می رسد. در دماهای پایین تر (C° 14 و 5) احتمال شروع خوردگی کمتر توزیع شده و مقدار بحرانی کلرید برای شروع خوردگی افزایش می یابد. آزمایش ها با استفاده از فولاد تعبیه شده در بلوک های ملات نشان دادند که مقدار کلرید آزاد (اندازه گیری شده توسط سنسور های کلرید) لازم برای از بین بردن کنش پذیری میلگرد با آنچه در آزمایش های محلول به دست آمد یکسان بود. مقدار آستانه ای نسبت Cl- /OH محاسبه شده 6/0±1/0ca. است. تفاوت های بین شرایط جریان باز و پلاریزاسیون آندی برجسته شده اند. پارامترهای اصلی و اثر متقابل آن ها که بر مقدار بحرانی کلرید برای شروع خوردگی میلگرد تاثیر می گذارند و پیامدهای آن برای دوام سازه های بتن مسلح مورد بحث قرار گرفته اند. 


   جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


  پرداخت انلاین

 • بهبود عمر خستگی اتصالات جوشکاری شده Meth
  ترجمه مقاله
  5000 تومــان

  کد محصول : #2919

  فعال در گروه : ترجمه مقاله

  Methods for Improving the Fatigue Life of Welded Joints


  روشهایی برای بهبود عمر خستگی اتصالات جوشکاری شده


  ABSTRACT


  Postweld fatigue life improvement techniques can be used for increasing the fatigue life of welded joints. From the preceding sections, it can be seen that three factors influence fatigue of welded joints: stress concentrations due to joint and weld geometry, stress concentrations due to localized defects, and welding residual stresses. Improvement in fatigue life can be obtained by reducing the effects of one or more of these parameters. This is particularly true for cracks starting from the weld toe, which is by far the most common failure site. However, in load-carrying fillet welds, cracks can start at the weld root and propagate through the weld throat until failure occurs. In this case, additional weld metal to increase the weld throat dimension will result in reduction in shear stress and hence a corresponding increase in fatigue strength.


   جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .  چکیده


  روش های بهبود عمر خستگی پساجوشکاری را می توان برای افزایش عمر خستگی اتصالات جوشکاری شده بکار برد. از بخش های قبل، سه عامل بر خستگی اتصالات جوشکاری شده تاثیر می گذارند: تمرکز تنش ناشی از هندسه اتصال و جوش، تمرکز تنش ناشی از نقایص موضعی و تنش های پسماند جوشکاری. بهبود عمر خستگی را می توان با کاهش اثرات یک یا چند مورد از این پارامترها بدست آورد. این موضوع بویژه برای ترک های آغازشده از پنجه جوش که با اختلاف زیاد، مرسوم ترین محل گسیختگی هستند صادق است. اما در جوش های گوشه که بار حمل می کنند، ترک ها می توانند در ریشه جوش آغاز شوند و در گلویی جوش تا رخدادن گسیختگی انتشار یابند. در این حالت، فلز جوش بیشتر برای افزایش بعد گلویی جوش منجر به کاهش تنش برشی و در نتیجه افزایش متناظر با استحکام خستگی می شود.


   جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


  پرداخت انلاین

 • تاثیر زمان التراسونیک بر ساختار کلوییدی
  ترجمه مقاله
  7500 تومــان

  کد محصول : #2918

  فعال در گروه : ترجمه مقاله

  Effect of Ultrasonication Duration on Colloidal Structure and


  Viscosity of Alumina−Water Nanofluid


  تاثیر زمان التراسونیک برساختار کلوییدی و ویسکوزیته نانو سیال آب – آلومینا


  ABSTRACT


  Nanofluids are promising fluids for heat-transfer applications. Low stability and high viscosity are two important drawbacks for practical applications of nanofluids. The aggregation and sedimentation of nanoparticles are related to the colloidal structure of nanofluids, which directly affects the stability and viscosity. An ultrasonic homogenizer can break the aggregation of particles. The aim of this work was to study the effect of the duration of ultrasonic treatment on colloidal structure, including the stability and temperature-dependent viscosity of a nanofluid. Specifically, a 0.5 vol % Al2O3−water nanofluid was prepared using an ultrasonic homogenizer for various durations from 0 to 180 min. The microstructure, colloid and particle sizes, precipitation, and zeta (ζ) potential were analyzed to investigate the aggregation and sedimentation of the nanofluid. The viscosities of nanofluids subjected to ultrasonic treatment for different durations were also measured at different temperatures from 15 to 45 °C. Better particle dispersion, lower particle sizes, smaller colloid sizes, less precipitation, and higher ζ potentials were observed with increasing sonication time. The viscosity of Al2O3−water nanofluid was found to increase with the sonication time up to 60 min and then subsequently decreased. In addition, the viscosity decreased with increasing temperature. The research concluded that more stabler and lower-viscosity nanofluids can be obtained by applying ultrasonic treatment for durations of 90 min or longer.


   جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .  چکیده


  نانوسیال¬ها، سیال¬هایی مناسب برای کاربردهای انتقال حرارت هستند. پایداری کم و ویسکوزیته¬ی بالا دو مشکل عمده¬ی نانوسیال¬ها برای کاربردهای عملی هستند. تجمع و رسوب نانوذرات وابسته به ساختار کلوییدی نانوسیال¬هاست که مستقیماً بر پایداری و ویسکوزیته اثر می¬گذارد. یک همگن ساز التراسونیک می¬تواند تجمع ذرات را از بین ببرد. هدف این تحقیق مطالعه¬ی تاثیر زمان عملیات التراسونیک بر ساختار کلوییدی یک نانوسیال بود که شامل پایداری و وابستگی دمایی ویسکوزیته آن می¬شود. بدین منظور یک نانوسیال آب - 0.5 درصد حجمی Al2O3 با استفاده یک همگن ساز التراسونیک با زمان¬های مختلف از 0 تا 180 دقیقه آماده شد. ساختار، اندازه ذرات و کلویید، رسوبگذاری، و پتانسیل زتا برای بررسی تجمع و رسوب نانوسیال مورد ارزیابی قرار گرفتند. ویسکوزیته¬ی نانوسیال¬ها نیز با توجه به زمان¬های مختلف عملیات التراسونیک در دماهای مختلف از 15 تا 45 درجه سانتی گراد اندازه گیری شد. توزیع ذرات بهتر، اندازه ذرات کوچکتر، اندازه کلویید کوچکتر، رسوبگذاری کمتر، و پتانسیل¬های زتای بالاتر با افزایش زمان التراسونیک مشاهده شد. مشاهده شد که ویسکوزیته¬ی نانوسیال آب - Al2O3 تا زمان التراسونیک 60 دقیقه افزایش یافت اما با افزایش زمان بیشتر از آن، کاهش یافت. علاوه بر این با افزایش دما ویسکوزیته کاهش یافت. نتیجه¬ی این تحقیق این بود که نانوسیال¬های پایدارتر و با ویسکوزیته¬ی کمتر می¬توانند با اعمال عملیات التراسونیک به مدت 90 دقیقه و یا بیشتر حاصل شوند. 


   جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


  پرداخت انلاین

 • رویکرد های تقلید زیستی برای طراحی منسوجا
  ترجمه مقاله
  7500 تومــان

  کد محصول : #2917

  فعال در گروه : ترجمه مقاله

   Biomimetic approaches to the design of smart textiles


  for protection


  رویکرد های تقلید زیستی برای طراحی منسوجات هوشمند جهت محافظت 


  ABSTRACT


   Biomimetics is a hybrid discipline that enables the transfer of technology from biological systems into the man-made world. Nature is regarded as a source of inspiration for solutions to problems encountered in various areas of engineering. Biomimetic technologies have already found commercial applications in the textile sector that reduce the environmental costs of production. This chapter discusses relevant aspects of biomimetic design and explores ideas that could enrich the design and development of smart protective textiles.


   جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .  چکیده


  علم تقلید زیستی یک رشته ترکیبی است که امکان انتقال تکنولوژی از سیستم های زیست شناختی به دنیای ساخته دست بشری را فراهم می سازد. طبیعت به عنوان یک منبع الهام بخش برای حل مشکلات مواجه شده در زمینه های مختلف مهندسی در نظر گرفته می شود. تکنولوژی های تقلید زیستی در حال حاضر کاربردهای تجاری در بخش نساجی پیدا کرده که هزینه های زیست محیطی تولید را کاهش می دهد. این فصل جنبه های مربوط به طراحی تقلید زیستی را مورد بحث قرار می دهد و ایده هایی را بررسی می کند که می تواند طراحی و توسعه منسوجات هوشمند محافظ را تقویت نماید.


   جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


  پرداخت انلاین

 • منسوجات هوشمند محافظ برای افراد مسن Smar
  ترجمه مقاله
  10000 تومــان

  کد محصول : #2916

  فعال در گروه : ترجمه مقاله

  Smart protective textiles for older people


  منسوجات هوشمند محافظ برای افراد مسن


  ABSTRACT


  This chapter considers the application of smart textiles and wearable technologies to enhance the functionality of a multi-purpose, protective ‘clothing layering system’ for the benefi t of older people. Little has been done to address physical and cognitive limitations when developing smart textile products and services appropriate to the real-world needs and aspirations of active older users. The author looks at how the appropriate design of smart clothes has the potential to promote independence and wellbeing, and may enable participation in healthy exercise in the everyday lives of the active ageing.


   جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .  چکیده


  این فصل کاربرد منسوجات هوشمند و فناوری های پوشیدنی را به منظور افزایش عملکرد “سیستم لایه بندی پوشاک” چند منظوره و محافظ به نفع افراد مسن بررسی می کند. اقدامات کمی جهت رسیدگی به محدودیت های جسمی و شناختی برای گسترش محصولات نساجی هوشمند و ارائه خدمات مناسب به نیازهای دنیای واقعی و خواسته های کاربران فعال مسن انجام شده است. مولف به پتانسیل طراحی مناسب لباس های هوشمند به منظور ارتقاء استقلال و تندرستی که می تواند حضور ورزش سالم در زندگی روزمره در دوره سالمندی فعال را فراهم نمایند، توجه دارد.


   جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


  پرداخت انلاین

Scroll