فایل

 • جدول
 • لیست
 • اکسیداسیون سرامیک حرارت داده شده ZrB2-Si
  ترجمه مقاله
  7500 تومــان

  کد محصول : #3011

  فعال در گروه : ترجمه مقاله

  Oxidation mechanism of a ZrB2–SiC–ZrC ceramic heated through high frequency induction at 1600 C


  سازوکار اکسیداسیون سرامیک حرارت داده شده ZrB2-SiC-ZrC از طریق القای فرکانس بالا در ℃1600


  ABSTRACT


  In the present work, isothermal oxidation of a ZrB2–(20 vol.%) SiC–(6 vol.%) ZrC (ZrB2–SiC–ZrC) ceramic was carried out at a constant temperature of 1600 ± 15 C in static air, and the microstructures of the surface and fractured surface of the oxidised specimen were observed using SEM. The change curve of weight change/unit area with increasing oxidation time was composed of four stages according to the increase in the oxidation time: initial, middle, middle-late and late. In the different stages, a mathematical model was formulated to interpret the oxidation behaviour of the ZrB2–SiC–ZrC ceramic at high temperature.


   جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .  چکیده


  در مقاله حاضر، اکسیداسیون همدمای سرامیک ZrB2-(20 vol.%) SiC-(6 vol.%) ZrC (ZrB2-SiC-ZrC) در دمای ثابت ℃15±1600 و در هوای استاتیک انجام شد و ساختار میکروسکوپی سطح و سطح شکسته نمونه اکسید شده با استفاده از SEM مشاهده شد. با توجه به افزایش زمان اکسیداسیون منحنی تغییر وزن تغییر/ سطح واحد با افزایش زمان اکسیداسیون از چهار مرحله تشکیل شده است: اولیه، میانی، میانی-پایانی و پایانی. در مراحل مختلف، یک مدل ریاضی برای تفسیر رفتار اکسیداسیون سرامیک ZrB2-SiC-ZrC در دمای بالا فرموله شد.


   جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


  پرداخت انلاین

 • اکسیداسیون ZrB2-SiC: تاثیر مقدار SiC بر
  ترجمه مقاله
  7500 تومــان

  کد محصول : #3010

  فعال در گروه : ترجمه مقاله

  Oxidation of ZrB2–SiC: Influence of SiC Content on Solid and Liquid Oxide Phase Formation


  اکسیداسیون ZrB2-SiC: تاثیر مقدار SiC بر تشکیل فاز اکسید جامد و مایع


  ABSTRACT


  The effect of SiC concentration on the liquid and solid oxide phases formed during oxidation of ZrB2–SiC composites is investigated. Oxide-scale features called convection cells are formed from liquid and solid oxide reaction products upon oxidation of the ZrB2–SiC composites. These convection cells form in the outermost borosilicate oxide film of the oxide scale formed on the ZrB2–SiC during oxidation at high temperatures ( 1500oC). In this study, three ZrB2–SiC composites with different amounts of SiC were tested at 1550oC for various durations of time to study the effect of the SiC concentration particularly on the formation of the convection cell features. A calculated ternary phase diagram of a ZrO2–SiO2–B2O3 (BSZ) system was used for interpretation of the results. The convectioncells formed during oxidation were fewer and less uniformly distributed for composites with a higher SiC concentration. This is because the convection cells are formed from ZrO2 precipitates from a BSZ oxide liquid that forms upon oxidation of the composite at 15501C. Higher SiC-containing composites willhave less dissolved ZrO2 because they have less B2O3, which results in a smaller amount of precipitated ZrO2 and consequently fewer convection cells.


   جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .  چکیده


  اثر غلظت SiC بر تشکیل فاز اکسید جامد و مایع در طول اکسیداسیون کامپوزیت های ZrB2-SiC بررسی شد. ترکیبات ورقه اکسید به نام سلول های همرفتی از محصولات واکنش اکسید مایع و جامد در اکسیداسیون کامپوزیت های ZrB2-SiC تشکیل شد. این سلول-های همرفتی در خارجی ترین فیلم اکسیدی بوروسیلیکاتی ورقه اکسیدی بر روی ZrB2-SiC در طول اکسیداسیون در دماهای بالا (بالاتر از ℃1500) تشکیل می شوند. در این پژوهش، سه کامپوزیت ZrB2-SiC با مقادیر مختلف SiC در ℃1550 در مدت زمان¬های گوناگون به منظور مطالعه اثر غلظت SiC به خصوص در تشکیل سلول های همرفتی آزمایش شدند. نمودار فازی سه-تایی محاسبه شده برای سیستم (BSZ) ZrO2-SiO2-B2O3 استفاده شد تا نتایج را تفسیر کند. سلولهای همرفتی تشکیل شده در اکسیداسیون برای کامپوزیت های با غلظت بالاتر SiC با یکنواختی کمتری توزیع شده است. به این دلیل که سلول های همرفتی از رسوبات ZrO2 حاصل از مایع اکسید BSZ تشکیل شده است که در اکسیداسیون کامپوزیت در ℃1550 شکل می گیرد. کامپوزیت های حاوی SiC بالا ZrO2 کمتری را حل خواهد کرد، زیرا آنها دارای B2O3 کمتری هستند که به مقادیر کمتر رسوبات ZrO2 و در نتیجه سلولهای همرفتی کمتر می¬انجامد.


   جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


  پرداخت انلاین

 • مکانیزم های نرم شدن Softening Mechanisms
  ترجمه مقاله
  7500 تومــان

  کد محصول : #3009

  فعال در گروه : ترجمه مقاله

   Softening Mechanisms


  مکانیزم های نرم شدن


  ABSTRACT


  The deformation structures developed during thermo-mechanical processing (TMP) are intrinsically unstable so that on annealing, after deformation processing, substructure evolution (excluding classical phase transformations) oftenoccurs by thermally activated processes, leading to a reduction of stored energy. These processes usually induce a significant softening of the plastically deformed material as shown in Figure 5.1.


   جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .  چکیده


  ساختارهای تغییرشکل توسعه داده شده در طول فرآیندهای ترمومکانیکی (TMP) ذاتا ناپایدار هستند بنابراین در آنیل کردن، بعد از فرآیندهای تغییرشکل، تحول ساختار فرعی (به استثنای تحولات فازی) اغلب توسط فرآیندهایی که به طور حرارتی فعال می شوند رخ می دهند، که منجر به کاهش انرژی ذخیره شده می شود. همان طور که در شکل 1.5 نشان داده شده است، این فرآیندها معمولا نرم شوندگی قابل توجهی در ماده ی تغییرشکل پلاستیکی یافته ایجاد می کنند.


   جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


  پرداخت انلاین

 • رفتار اکسایش سرامیک The oxidation behav
  ترجمه مقاله
  5000 تومــان

  کد محصول : #3008

  فعال در گروه : ترجمه مقاله

  The oxidation behaviors of a ZrB2eSiCeZrC ceramic


  رفتار اکسایش سرامیک ZrB2-SiC-ZrC


  ABSTRACT


  The specimen of a ZrB2eSiCeZrC ceramic was heated by the electrical resistance heating and the temperature of the specimen increased linearly to 1750 C within 40s. ZrB2eSiCeZrC ceramic was oxidized in air for 30 min and the microstructure of oxide layer was investigated and discussed. The analysis of the SEM observations combined with EDS confirmed that the layered structure consisted of: (1) a SiO2-rich glass layer; (2) a thin layer of ZrO2eSiO2; (3) a layer of ZrO2 and/or ZrB2 from which SiC had been depleted; (4) unaffected ZrB2eSiCeZrC ceramic. Furthermore, the oxidation kinetics of ZrB2eSiCeZrC ceramic was investigated in detail.


   جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .  چکیده


  نمونه ای از سرامیک ZrB2-SiC-ZrC با گرمادهی مقاومت الکتریکی گرم شد و دمای نمونه به طور خطی تا ℃1750 در 40 ثانیه افزایش یافت. سرامیک ZrB2-SiC-ZrC در هوا به مدت 30 دقیقه اکسید شد و ریزساختار لایه اکسیدی بررسی و بحث شد. آنالیز مشاهدات SEM همراه با EDS ساختار لایه ای شامل: (1) یک لایه شیشه غنی از SiO2. (2) یک لایه نازک ZrO2-SiO2؛ (3) یک لایه ZrO2 و / یا ZrB2 از SiC تخلیه شده؛ (4) خود سرامیک ZrB2-SiC-ZrC را تایید کرد. علاوه بر این، سینتیک اکسیداسیون سرامیک ZrB2-SiC-ZrC با جزئیات بررسی شد.


   جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


  پرداخت انلاین

 • تاثیر اکسایش سطحی روی استحکام خمشی سرامی
  ترجمه مقاله
  5000 تومــان

  کد محصول : #3007

  فعال در گروه : ترجمه مقاله

  Effect of the surface oxidation on the flexural strength of


  the ZrB2–SiC–ZrC ceramic


  تاثیر اکسایش سطحی روی استحکام خمشی سرامیک ZrB2-SiC-ZrC


  ABSTRACT


  The isothermal oxidation of the ZrB2–SiC–ZrC ceramic was carried out at a constant temperature of 1000 ± 2 ◦C, 1200 ± 5 ◦C and 1400 ± 5 ◦C, respectively, for different times in static air. The surface oxidation was favorable to increase the flexural strength of the ZrB2–SiC–ZrC ceramic because the flaws on the surface of the specimen were healed by the glass layer. The distribution of strength significantly decreased as the oxidation time increased in spite of the oxidation temperature. The analysis on the mechanism of the strength increase indicated that the strength increased as the reaction rate increased, and the increase in strength was related to change rate in volume induced by reaction, the initial crack geometry, elastic modulus and the surface free energy and so on.


   جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .  چکیده


  اکسیداسیون همدمای سرامیک ZrB2-SiC-ZrC به ترتیب در دماهای ثابت ℃ 2 ± 1000، ℃ 5 ± 1200 و ℃ 5 ± 1400، در زمان های مختلف در هوای استاتیک انجام شد. اکسیداسیون سطح برای افزایش استحکام خمشی سرامیک ZrB2-SiC-ZrC به دلیل بهبود نقص سطحی نمونه توسط لایه شیشه ای مطلوب بود. به محض افزایش زمان اکسیداسیون علی رغم دمای اکسیداسیون، توزیع استحکام به طور قابل توجهی کاهش یافت. آنالیز در مورد سازوکار افزایش استحکام نشان داد که استحکام به محض افزایش سرعت واکنش افزایش می یابد، و افزایش استحکام به تغییر حجم ناشی از واکنش، شکل هندسی ترک اولیه، مدول الاستیک و انرژی آزاد سطحی و غیره مربوط می شود.


   جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


  پرداخت انلاین

 • کارسختی Work Hardening
  ترجمه مقاله
  7500 تومــان

  کد محصول : #3006

  فعال در گروه : ترجمه مقاله

  Work Hardening


  کارسختی


  ABSTRACT


  Work hardening is one of the characteristic properties of most metallic alloys; it isalso probably the most useful since it is the fundamental cause of their tenacity, or their capacity, in the presence of internal flaws or geometrical defects, to resist loading. Thus using the very simple example outlined in Chapter 3, according to the Considère criterion, the maximum amount of uniform plastic deformation in tensile straining is given by the work hardening coefficient. A high coefficient therefore facilitates complex-forming operations without premature failure. Work hardening of course strongly influences the mechanical energy expended to shape a material by plastic deformation, for example during rolling, etc. Work hardening also controls the amount of energy stored in the material as a consequence of plastic deformation. It therefore strongly governs the behaviour of the metal during subsequent softening by annealing (Chapter 5). Finally, many high-volume components such as beverage cans are directly used in the work hardened state, so the hardening capacity and the stability of the work hardened state are important practical issues.


   جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .  چکیده


  کارسختی یکی از رفتار خاص بسیاری از آلیاژ‌های فلزی است؛ همچنین این رفتار احتمالا پرکاربردترین رفتار ماده است زیرا دلیل اساسی سختی و ظرفیت، در حضور نقص‌های درونی یا عیوب جفرافیایی، برای مقاومت در برابر بارگذاری، می‌باشد. در نتیجه، استفاده از مثال بسیار ساده ذکر‌شده در فصل 3، طبق اولویت‌های کانسیدر ، مقدار بیشینه‌ی تغییرشکل پلاستیک یکنواخت در کرنش کششی توسط ضریب کارسختی داده می‌شود. در نتیجه، یک ضریب بالا، عملیات شکل‌دهی پیچیده بدون تخریب را تسهیل می‌کند. کارسختی به شدت انرژی مکانیکی مصرف‌شده برای شکل‌دهی یک ماده توسط تغییر‌شکل پلاستیک، برای مثال در طی نورد و غیره را تحت‌ تاثیر قرار می‌دهد. همچنین کارسختی مقدار انرژی ذخیره‌شده در ماده در نتیجه‌ی تغییر‌شکل پلاستیک را کنترل می‌کند. در نتیجه، ارتباط تنگاتنگی با رفتار فلز در طی نرم‌کردن بعدی توسط آنیل (فصل 5) دارد. در نهایت، بسیاری از اجزای با حجم بالا مانند قوطی‌های نوشابه را می‌توان به صورت مستقیم در حالت کارسخت شده استفاده کرد، در نتیجه، ظرفیت سختی و پایداری حالت کارسخت شده موضوعات تجربی مهمی هستند.


   جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


  پرداخت انلاین

 • نقایص جوشکاری Welding Defects
  ترجمه مقاله
  5000 تومــان

  کد محصول : #3005

  فعال در گروه : ترجمه مقاله

  Welding Defects


  نقایص جوشکاری


  ABSTRACT


  Melting rate (resulting from selected welding parameters) and welding speed define the heat input. As it can be changed within certain limits, melting rate and welding speed do not limit each other, but a working range is created (lower part of the figure). If the heat input is too low, i.e. too high welding speed, a definite melting of flanks cannot be ensured. Due to the poor power, lack of fusion is the result. With too high heat input, i.e. too low welding speed, the weld pool gets too large and starts to flow away in the area in front of the arc. This effect prevents a melting of the base metal. The arc is not directed into the base metal, but onto the weld pool, and flanks are not entirely molten. Thus lack of fusion may occur in such areas.


   جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .  چکیده


  نرخ ذوب (ناشی از پارامترهای جوشکاری انتخاب شده) و سرعت جوشکاری، گرمای ورودی را تعریف می کنند. از آنجا که می توان گرمای ورودی را در محدوده های مشخصی تغییر داد، نرخ ذوب و سرعت جوشکاری یکدیگر را محدود نمی کنند اما یک محدوه کاری ایجاد می شود (بخش پائینی شکل). اگر گرمای ورودی بسیار کم باشد یعنی سرعت جوشکاری بسیار بالا- از ذوب پهلوها نمی توان اطمینان حاصل کرد. بدلیل توان کم، عدم گدازش حاصل می شود. در صورت بیش از حد بودن گرمای ورودی یعنی سرعت جوشکاری بسیار کم، حوضچه جوش بسیار بزرگ شده و شروع به پخش شدن در ناحیه جلوی قوس می شود. این اثر، از ذوب فلز پایه جلوگیری می کند. این قوس به فلز پایه هدایت نمی شود اما روی حوضچه جوش و پهلوها بطور کامل ذوب نمی شوند. در نتیجه، عدم گدازش ممکن است در چنین نواحی ای رخ دهد. 


   جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


  پرداخت انلاین

 • آینده سرامیکهای دما بالای ZrB2-SiC مقاوم
  ترجمه مقاله
  7500 تومــان

  کد محصول : #3004

  فعال در گروه : ترجمه مقاله

  Toward Oxidation-Resistant ZrB2-SiC Ultra High Temperature Ceramics


  آینده سرامیکهای دما بالای ZrB2-SiC مقاوم در برابر اکسایش


  ABSTRACT


  Ultra high temperature ceramics (UHTCs), including ZrB2-SiC, are designed for extreme environment applications in which temperatures exceed 2273 K (2000 C). A key material property of UHTCs in many applications is their resistance to oxidation. Recent research into UHTCs is described, revealing a variety of different methods for improving the oxidation performance, which include control of starting powders, composition and size distribution, mixing, and densification techniques. The use of additives has also been researched widely, for example, to increase the viscosity of any liquid phase formed or provide protective refractory phases at high temperatures. SiC additions are effective in forming protective silica but only in static environments and to ~1873 K (1600 C). For higher temperature applications, additions of La lead to the formation of a dense ZrO2 scale probably via liquid phase sintering. Such ceramic systems, which produce self-generating refractory oxidation barriers or dense ZrO2 scales, show the greatest promise in providing oxidation-resistant UHTCs.


   جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .  چکیده


  سرامیک های بسیار دما بالا (UHTCs) از جمله ZrB2-SiC، برای برنامه های کاربردی ویژه ای طراحی شده است که در آن دما بالاتر از K 2273 (℃ 2000) است. یکی از ویژگی های کلیدی ماده UHTCs در بسیاری از برنامه های کاربردی مقاومت آنها در برابر اکسیداسیون است. پژوهش های اخیر در مورد UHTCs شرح داده شده است که انواع روش های مختلف را برای بهبود عملکرد اکسیداسیون -شامل کنترل پودرهای اولیه، ترکیب و توزیع اندازه، اختلاط و تکنیک های چگال شدن نشان می دهد. استفاده از مواد افزودنی نیز به طور گسترده بررسی شده است، برای مثال، برای افزایش ویسکوزیته هر فاز مایع، در دمای بالا فاز دیرگداز محافظ تشکیل می گردد. افزودن SiC در تشکیل سیلیس محافظ تنها در محیط های استاتیک و تا K 1873 (℃ 1600) موثر است. برای کاربردهای دما بالاتر، افزودن La احتمالا از طریق تفجوشی فاز مایع منجر به شکل گیری ذرات ZrO2 چگال می شود. چنین سیستمهای سرامیکی که موانع اکسیداسیون دیرگداز یا ورقه های چگال ذرات ZrO2 تولید می کند، بزرگترین نوید در UHTCهای مقاوم در برابر اکسایش رامی¬دهد.


   جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


  پرداخت انلاین

 • جذب اکسیژن اتمی و اثر آن بر رفتار اکسیدا
  ترجمه مقاله
  5000 تومــان

  کد محصول : #3003

  فعال در گروه : ترجمه مقاله

  Atomic oxygen adsorption and its effect on the oxidation behaviour


  of ZrB2–ZrC–SiC in air


  جذب اکسیژن اتمی و اثر آن بر رفتار اکسیداسیون ZrB2-ZrC-SiC در هوا


  ABSTRACT


  Atomic oxygen is adsorbed on the surface of the hot-pressed ZrB2–ZrC–SiC ceramic composites, and then the ceramic composites are oxidized in air up to 1500 ◦C with the purpose of clarifying the effect of atomic oxygen adsorption on the oxidation behaviour of the ceramic composites. The XPS spectra are employed to identify the adsorption mechanism of atomic oxygen on the surface of the ceramic composites, and the formation of O–B, O–Zr, and O–Si bonds indicates that atomic oxygen is chemically adsorbed on the surface of the ceramic. In addition, atomic oxygen is preferred to be adsorbed on the surface of borides according to the Zr 3d core level spectrum. On the other hand, the atomic oxygen adsorption is detrimental to the oxidation resistance according to experimental results, and the porosity of the ceramic should be the major reason which provides diffusion path for the atomic oxygen. Furthermore, the structure evolution of the ceramic composites during oxidation process is analyzed.


   جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .  چکیده


  اکسیژن اتمی روی سطح کامپوزیت های سرامیکی ZrB2-ZrC-SiC پرس گرم شده جذب شد و سپس با هدف روشن ساختن اثر جذب اکسیژن اتمی بر رفتار اکسیداسیون کامپوزیت های سرامیکی در هوا تا ℃1500 اکسید شد. طیف XPS برای شناسایی سازوکار جذب اکسیژن اتمی روی سطح کامپوزیت های سرامیکی بکار گرفته شد و تشکیل پیوندهای O-B، O-Zr و O-Si نشان داد که اکسیژن اتمی بر روی سطح سرامیک جذب شیمیایی می شود. علاوه بر این، با توجه به طیف سطح هسته Zr 3d، ترجیح بر این است که اکسیژن اتمی روی سطح بوریدها جذب شود. از سوی دیگر، با توجه به نتایج تجربی، جذب اکسیژن اتمی مخل مقاومت به اکسیداسیون است و تخلخل سرامیک دلیل اصلی مسیر نفوذ اکسیژن اتمی است. علاوه بر این، بهبود ساختاری کامپوزیت های سرامیکی در طول فرآیند اکسیداسیون آنالیز شد.


   جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


  پرداخت انلاین

 • پرتونگاری پروب اتم 2012 Atom Probe Tomog
  ترجمه مقاله
  7500 تومــان

  کد محصول : #3002

  فعال در گروه : ترجمه مقاله

  Atom Probe Tomography 2012


  پرتونگاری پروب اتم 2012


  ABSTRACT


  In the world of tomographic imaging, atom probe tomography (APT) occupies the high-spatial-resolution end of the spectrum. It is highly complementary to electron tomography and is applicable to a wide range of materials. The current state of APT is reviewed. Emphasis is placed on applications and data analysis as they apply to many fields of research and development including metals, semiconductors, ceramics, and organic materials. We also provide a brief review of the history and the instrumentation associated with APT and an assessment of the existing challenges in the field.


   جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .  چکیده


  در دنیای تصویر برداری پرتونگاری، پرتونگاری پروب اتمی (APT) قدرت تفکیک فضایی بالا طیف ها را تصرف کرده است. این فرایند تکمیل کننده پرتونگاری الکترونی بوده و برای گستره وسیعی از مواد کاربرد دارد. در این تحقیق عملکرد APT یادآوری شده است. اهمیت این مقاله براساس کاربردها و تحلیل داده ها در زمان بکارگیری در گستره وسیعی از زمینه های تحقیق و توسعه شامل فلزات، نیمه هادی ها، سرامیک ها و مواد آلی است. همچنین ما یک مرور مختصری از تاریخچه و تجهیزات مورد استفاده در APT فراهم کرده و یک ارزیابی از چالش های موجود در این زمینه صورت گرفته است. 


   جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


  پرداخت انلاین

 • دایرة المعارف شکست مس Encyclopedia tears
  ترجمه مقاله
  7500 تومــان

  کد محصول : #3001

  فعال در گروه : ترجمه مقاله

   Encyclopedia tears of copper wire


  دایرة المعارف شکست مس 


  ABSTRACT


  The encyclopedia of the copper wire breakages was prepared to better classify different types of breakages and to provide for a better understanding of / and probable / the cause / s and origin / s. The encyclopedia contains a classification and definition of tears, photographs of actual fractures, causes and origins of fractures, taken from real ruptures, the causes, origins, from various and actual cases and actual cable break references. In some examples the wire breakages have occurred while trafilava the wire rod and / or the copper wire and their rupture causes were easily traceable. Other samples of breakage were provided by different wire mills from around the world and examination on fracture were carried out by legally accredited studies that have provided the necessary information to classify the defect and discover its origin. The optical scanning electron microscope (S. E. M.) and the X-ray technique were used in order to classify and determine the / and cause / and broken. The goal of the authors is that this compendium will provide a wire drawing process and the engineers with the necessary information to improve their quality and workmanship. This goal will be achieved by a better understanding of failure mechanisms and recognize the potential area of process-related problems and the product, which may occur during the drawing. In conclusion, the authors wish to show great gratitude to the many colleagues who have contributed to this work. Special mention to Mr. D. B. Cofer for the useful tips and gentlemen Bobby Gentry, Gerald Hudson, Doug Cole, Jerry Tolbert and Bobby Workman


   جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .  چکیده


  این دایرة المعارف شکست سیم مس برای دسته بندی بهتر انواع شکست ها و درک بهتری از احتمالات، دلایل و منشاء های آن ها آماده شده است.  این دایرة المعارف دارای دسته بندی و تعریف شکست ها، تصاویر شکست های واقعی، دلایل و مشاء آن ها می باشد که این تصاویر از شکست هایی که در واقعیت اتفاق افتاده اند در موارد واقعی مختلف و مرجع های حقیقی شکست سیم تهیه شده است. دیگر نمونه های شکست توسط نوردهای سیم مختلف از اطراف مختلف جهان جمع آوری شده و توسط مطالعات معتبر شکست نگاری آزموده شده تا منشا این شکست ها مشخص شود. از تصاویر میکروسکوپ الکترونی SEM و روش پرتو ایکش نیز برای دسته بندی و تعیین دلایل آن ها استفاده شده است. هدف نویسندگان این دایرة المعارف این بوده است که خلاصه ای از فرآیند کشش سیمی ارائهشود و مهندسین اطلاعات ضروری برای بهتر کردن کیفیت کار خود داشته باشند. این هدف توسط فهم دقیق تری از مکانیزم های شکست و شناخت محدوده پتانسیل مشکلات مرتبط با فرآیند و محصول که می تواند در حین کشش اتفاق بیفتد به دست خواهد آمد. در نتیجه نویسندگان بهترین ها را برای همکارانی که در تهیه این کار پژوهشی کمک کردند، آرزومندند و صمیمانه از آنان تشکر می نمایند. تشکر مخصوص از آقای د. ب. کافر برای نکات ارزشمند و همچنین آقایان بابی جنتری، جرالد هودسون، داگ کول، جری تالبرت و بابی ورکمن به عمل آورده می شود.


   


   جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


  پرداخت انلاین

 • اثر افزودن گرافیت بر اکسیداسیون ZrB2-SiC
  ترجمه مقاله
  7500 تومــان

  کد محصول : #3000

  فعال در گروه : ترجمه مقاله

  The effect of a graphite addition on oxidation of ZrB2–SiC in air at 1500 ◦C


  اثر افزودن گرافیت بر اکسیداسیون ZrB2-SiC در هوا در دمای ℃1500


  ABSTRACT


  Dense ZrB2 containing 15 vol.% SiC and 15 vol.% graphite was exposed to flowing air at 1500◦C. A layered scale structure developed that consisted of (1) a uniform SiO2-rich layer on the surface, (2) a layer of ZrO2 and SiO2, (3) a layer of ZrO2 (4) a partially oxidized layer composed of porous ZrB2, ZrO2, and graphite, and (5) unaffected ZrB2–SiC–C. A thermodynamic model based on volatility diagrams and consistent with the experimental observations was constructed to explain the development of the layered structure. Oxidation behavior was consistent with passive oxidation and formation of a protective surface layer. Analysis indicated that it may not be possible to form a protective surface layer without actively oxidizing SiC and producing a porous partially oxidized layer between the outer protective layer and the underlying unoxidized material.


   جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .  چکیده


  ZrB2 چگال حاوی 15 درصد حجمی SiC و 15 درصد حجمی گرافیت در ℃1500 در معرض جریان هوا قرار گرفت. ساختار ورقه لایه¬ای بهبود یافت که شامل (1) لایه غنی از SiO2 یکنواخت روی سطح، (2) لایه ZrO2 و SiO2 (3) لایه ZrO2 (4) لایه اکسیده شده جزئی متشکل از ZrB2 متخلخل، ZrO2 و گرافیت، و (5) ZrB2-SiC-C. مدل ترمودینامیکی بر اساس نمودار نوسانات و سازگار با مشاهدات تجربی ایجاد شد تا توسعه ساختار لایه¬ای را توضیح دهد. رفتار اکسیداسیون با اکسیداسیون فعال و تشکیل لایه سطحی محافظ سازگار است. آنالیز نشان داد که تشکیل یک لایه سطحی محافظ بدون اکسیداسیون فعال SiC و تولید لایه اکسیده شده جزئی متخلخل بین لایه محافظ بیرونی و مواد اکسید نشده پایه ممکن نیست.


   جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


  پرداخت انلاین

 • کاربید‌های تانتالوم tantalum carbides
  ترجمه مقاله
  7500 تومــان

  کد محصول : #2999

  فعال در گروه : ترجمه مقاله

  tantalum carbides


  کاربید‌های تانتالوم


  ABSTRACT


  Tantalum carbides comprise a class of ultra-high-temperature ceramics (UHTCs). These particular carbides, along with other carbides of the group V transition metals, exhibit a range of high to ultra-high melting temperatures, microstructures controlled by the coprecipitation of metal-rich carbide phases, and varied mechanical behaviors dependent on the phase content. Consequently, tantalum carbides and similar transitional metal carbides have been proposed for thermal heat protection, automotive wear resistant liners, and other types of thermomechanical loading applications 1-3). In this chapter, the crystallography, microstructures, and mechanical attributes are reviewed for this specific material system.


   جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .  چکیده


  کاربید‌های تانتالوم یک رده از سرامیک‌های فوق‌دمابالا (UHTCها) هستند. این کاربید‌های خاص، همراه با کاربید‌های دیگر گروه V فلزات انتقالی، گستره‌ای از دماهای ذوب بسیار بالایی دارند، ریزساختار آن‌ها توسط هم‌رسوبی فاز‌های کاربیدی غنی از فلز کنترل می‌شود و بسته به میزان فاز‌ها، رفتار‌های مکانیکی متفاوتی نشان می‌دهند. در نتیجه، کاربید‌های تانتالوم و کاربید‌های فلزات انتقالی مشابه برای حفاظت حرارتی، آستر‌های مقاوم به سایش خودرو، کاربرد‌های با بارهای ترمومکانیکی پیشنهاد می‌شوند [3-1]. در این فصل، بلورشناسی، ریزساختار و جنبه‌های مکانیکی برای این سیستم خاص ماده‌ای، مرور می‌شود.


   جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


  پرداخت انلاین

 • فيلم چندلايه برای پنجره هوشمند TiO2(R)/V
  ترجمه مقاله
  7500 تومــان

  کد محصول : #2998

  فعال در گروه : ترجمه مقاله

  :TiO2(R)/VO2(M)/TiO2(A) multilayer film as smart window


  Combinationofenergy-saving, antifogging and self-cleaningfunctions


  فيلم چندلايه ی (TiO2(R)/VO2(M)/TiO2(A برای پنجره هوشمند:


  تركيبی از عملكردهای ذخيره سازی انرژی، ضدبخار و خودتميزشوندگی


  ABSTRACT

  A novel Multifunctional TiO2(R)/VO2(M)/TiO2(A) multilayer film is designed and deposited by medium frequency reactive magnetron sputtering. An exciting fact that the antifogging, selfcleaning and energy-saving effects are integrated into the multilayer film could offer significant potential for wider applications of smart window. Thereinto, the bottom TiO2 layer with rutile phase plays an important role in the formation of monoclinic phase of VO2 layer and serves as an antireflection layer. Then, the VO2 layer with dominant monoclinic phase performs an automatic solar/heat control for saving energy. Finally, the top TiO2 layer containing a mixed phase of anatase and rutile displays the remarkable photocatalytic and photoinduced properties. According to optical tests, the multilayer film shows satisfactory optical properties with an excellent solar regulation efficiency (ΔTsol=10.2%) and an applicable luminous transmittance (Tlum-L=30.1%) in a low-temperature state. In addition, the multilayer film implements a photoinduced super-hydrophilicity ( 2.11) through UV-irradiation, resulting in an antifogging effect. A high level of photocatalytic activity is detected on the surface of the multilayer film through degradation of stearic acid and rhodamine B.


   جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .  چکیده


  نوعي فيلم چندلايه ي  TiO2(R)/VO2(M)/TiO2(A)چندمنظوره طراحی شده است و توسط روش  کندوپاش مگنترون فعال با فركانس متوسط لايه نشاني شده است. اين واقعیت هیجان انگیز كه اثرات ضدبخار ، خود تمیز شوندگي  و ذخيره سازي انرژی  همگي در فیلم چند لایه ادغام شده است می تواند پتانسیل بسياري برای کاربردهای وسیع تری از پنجره های هوشمند ارائه دهد. در ضمن، لایه ي TiO2 پاییني با فاز روتیل، نقش مهمی در شکل گیری فاز مونوکلینیک لایه VO2 بازی می کند و به عنوان یک لایه ضد بازتاب  عمل می کند. سپس، لایه VO2 با فاز مونوکلینیکِ غالب کنترل خورشیدی/حرارتي خودکاري را برای ذخيره سازي انرژی انجام مي دهد. در نهایت، لايه TiO2 بالايي حاوی فاز مخلوط  آناتاز و روتیل، خواص نشات گرفته از تحریک نوری  و فتوکاتالیستی قابل توجهي را از خود نشان مي دهد. با توجه به آزمون هاي نوری، فیلم چندلایه خواص نوری رضایت بخش با بازده عالی تعديل خورشیدی  (ΔTsol = 10.2٪) و عبوردهندگی درخششی  (Tlum-L = 30.1٪) در حالت دمای پایین را نشان می دهد. علاوه بر این، فیلم چندلایه نوعي آب دوستي فوق العاده ناشی از نور (2/11~) از طریق تابش UV ارائه مي كند كه نتیجه ي اثر ضد بخار است. سطح بالایی از فعالیت فوتوکاتالیستی بر سطح فیلم های چندلایه از طریق تجزيه اسید استئاریک و رودامین B شناسایی شد.


   جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


  پرداخت انلاین

 • درزبند های خود ترمیم شونده نوآورانه جهت
  ترجمه مقاله
  5000 تومــان

  کد محصول : #2997

  فعال در گروه : ترجمه مقاله

   Innovative Self-Healing Seals for Solid Oxide Fuel Cells


  درزبند های خود ترمیم شونده نوآورانه جهت سلول های سوختی اکسید جامد


  ABSTRACT


  The self-healing concept requires glasses with low viscosity at the SOFC operating temperature of 800°C but this requirement may lead to excessive flow of the glass in areas forming the seal. To address this challenge, a modification to glass properties such as creep via addition of particulate fillers was pursued in the project. The underlying idea is that non-reactive ceramic particulate filler is expected to form glass-ceramic composite and increase the seal viscosity thereby increasing the creep resistance of the glass-composite seals under load. In addition, the incorporation of an appropriate filler can affect the glass transition and softening temperatures, and coefficient of thermal expansion of the glass-ceramics thereby providing additional flexibility for developing sealing glasses with the optimum expansion mismatch among materials forming the seal thereby reducing mismatch stresses and improving seal reliability. This section summarizes progress made towards advancing this concept and meeting the goals of the program.


   جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .  چکیده


  مفهوم خود ترمیم شوندگی نیازمند شیشه هایی با ویسکوزیته پایین در SOFC تحت دمای عملیاتی C°800 می باشد، اما این الزام ممکن است منجر به جاری شدن بیش از حد شیشه در مناطق تشکیل درزبند شود. برای رفع این چالش، اصلاحاتی در خواص شیشه مانند خزش از طریق افزودن ذرات پرکننده در پروژه دنبال شد. ایده مورد تاکید این است که انتظار می رود ذرات سرامیکی پرکننده غیر واکنشی، کامپوزیت شیشه-سرامیک را تشکیل دهند و ویسکوزیته درزبند را افزایش دهند، در نتیجه منجر به افزایش مقاومت خزشی درزبندهای شیشه-سرامیک تحت بار شوند. علاوه بر این، به کارگیری پرکننده مناسب می تواند دماهای انتقال شیشه ای، نرم شدن و ضریب انبساط حرارتی شیشه-سرامیک ها را تحت تاثیر قرار دهد و بدین وسیله انعطاف پذیری بیشتری جهت ایجاد شیشه های درزبند با عدم تطابق انبساطی بهینه در میان مواد تشکیل دهنده درزبند ارائه دهد و در نتیجه تنش های ناشی از عدم تطابق را کاهش داده و قابلیت اطمینان درزبند را بهبود بخشد. این بخش پیشرفت های انجام شده در جهت پیشبرد این مفهوم و تحقق اهداف این برنامه را خلاصه می نماید.


   جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


  پرداخت انلاین

 • روش های پوشش افشانه ای مربوط به تولید سل
  ترجمه مقاله
  7500 تومــان

  کد محصول : #2996

  فعال در گروه : ترجمه مقاله

  Spray coating methods for polymer solar cells fabrication: A review


  مروری بر روش های پوشش افشانه ای مربوط به تولید سلول های خورشیدی


  ABSTRACT


  The main focus of this review article is the introduction of relevant parameters in spray coating processes to provide better understanding on controlling the morphology of spray coated thin films for producing high performance polymer solar cells (PSC). Three main parameters have been identified as major influences on the spray coating processes. These are nozzle to substrate distance, solvent and mixed solvents effects, and substrate temperature and annealing treatment. Such spray coating techniques show great potential for large scale production, since these methods have no limitation in substrate size and low utilization of polymers which is promising to substitute the conventional spin coating methods. Currently available printing and coating methods are also briefly discussed in this review.


   جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .  چکیده


  تمرکز اصلی این مقاله مروری بر معرفی پارامترهای مرتبط در فرایندهای پوشش دهی افشانه ای برای ایجاد فهم بهتر درباره کنترل مورفولوژی فیلم های نازک پوشش دهی شده پاششی برای تولید سلول های خورشیدی با عملکرد بالا (PSC) می باشد. سه پارامتر اصلی بعنوان تاثیرات اصلی بر فرایندهای پوش دهی افشانه ای شناخته شده اند. این پارامترها عبارتند از  فاصله نازل تا زیرلایع، اثرات حلال و حلال های مخلوط و دمای زیرلایه و عملیات آنیل کاری. چنین روش های پوشش دهی افشانه ای، قابلیت زیادی برای تولید در مقیاس زیاد از خود نشان می دهند زیرا این روش ها محدودیتی در اندازه زیرلایه و  کاربرد کم پلیمرها ندارند که برای جایگزینی روش های پوشش دهی چرخشی مرسوم، امیدبخش هستند. روش های پوشش دهی و چاپ در حال حاضر موجود نیز بطور خلاصه در این مقاله مروری بحث می شوند.


   جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


  پرداخت انلاین

 • گرافن: سنتز و کاربردها Graphene: synthes
  ترجمه مقاله
  7500 تومــان

  کد محصول : #2995

  فعال در گروه : ترجمه مقاله

  Graphene: synthesis and applications


  گرافن: سنتز و کاربردها


  ABSTRACT


  Graphene, since the demonstration of its easy isolation by the exfoliation of graphite in 2004 by Novoselov, Geim and co-workers , has been attracting enormous attention in the scientific community . Because of its unique properties, high hopes have been placed on it for technological applications in many areas. Here we will briefly review aspects of two of these application areas: analog electronics and photonics/optoelectronics. We will discuss the relevant material properties, device physics, and some of the available results. Of course, we cannot rely on graphite exfoliation as the source of graphene for technological applications, so we will start by introducing large scale graphene growth techniques.


   جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .  چکیده


  بعد از آنکه در سال 2004 توسط Novoselov، Geim و همکارانشان مشخص شد که گرافن به روش لایه برداری از گرافیت به سادگی جداسازی می گردد، توجهات زیادی را در جامعه علمی به خود معطوف داشته است. به خاطر خواص منحصر به فردی که دارد، برای بسیاری از کاربردهای تخصصی، امیدهای زیادی به آن بسته شده است. در اینجا ما به طور خلاصه دو جنبه از این کاربردها را مرور خواهیم کرد: الکترونیک آنالوگ و فوتونیک/ اپتوالکترونیک. ما در مورد خواص مواد مربوطه، مشخصات فیزیک دستگاه ها و برخی از نتایج بدست آمده صحبت خواهیم کرد. البته ما نمی توانیم به لایه برداری از گرافیت به عنوان منبع استحصال گرافن مصرفی در کاربردهای تخصصی استناد کنیم، لذا ما با معرفی روش های رشد گرافن در مقیاس وسیع، کار را آغاز خواهیم کرد.


   جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


  پرداخت انلاین

 • اثر پیرسازی بر ریزساختار و خواص مکانیکی
  ترجمه مقاله
  7500 تومــان

  کد محصول : #2990

  فعال در گروه : ترجمه مقاله

  The effect of ageing upon the microstructure and mechanical properties of type 15-5 PH stainless steel


  اثر پیرسازی بر ریزساختار و خواص مکانیکی فولاد زنگ نزن نوع 15-5PH


  ABSTRACT


  Microstructures developed in commercial 15-5 PH precipitation-hardened stainless steel after different heat treatments have been studied. In the as received condition, two types of carbides, NbC and M7C3, were present. Age hardening involves initial formation of fine precipitates rich in copper. Conventional transmission electron microscopy (TEM) and high resolution electron microscopy (HREM) studies have revealed the formation of a 9R structure copper precipitates (4 nm) in the samples aged at temperatures below 500 8C. However, at higher temperatures, in addition to the formation of these precipitates, the austenite phase was formed. After ageing at 500 8C for 128 h, M23C6 carbides were observed. The majority of the M23C6 carbides were in the interface of martensitic matrix and retained austenite. A second type of copper precipitate being, spherical in shape, were observed on ageing at 650 8C. TEM and X-ray microanalysis on thin foils and on carbon extraction replicas used for analysing the structure and metallic compounds of these precipitates. The mechanical properties following strain deformation has been carried out using scanning electron microscope (SEM), TEM and HREM. At peak aged, the 15-5 PH alloy exhibit brittle failure, the major fracture mode was cleavage and/or quasicleavage. # 2002 Elsevier Science B.V. All rights reserved.


   جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .  چکیده


  ریزساختارهای ایجاد شده در فولاد زنگ نزن 15-5 PH رسوب سختی شده بعد از عملیات های حرارتی مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. در شرایط دریافتی، دو نوع کاربید NbC و M7C3 وجود داشتند. پیرسختی سازی مستلزم تشکیل اولیه رسوبات ریز غنی از مس می باشد. بررسی های میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) و میکروسکوپ الکترونی با قدرت تفکیک بالا (HREM) تشکیل رسوبات مس با ساختار 9R ( nm 4 ) در نمونه های پیرسازی شده در دمای کمتر از °C 500 را نشان داد. اما در دماهای بالاتر، علاوه بر تشکیل این رسوبات، فاز آستنیت نیز تشکیل شد. بعد از پیرسازی در دمای °C 500 بمدت h 128 ، کاربیدهای M23C6 مشاهده شدند. اکثر کاربیدهای M23C6 در فصل مشترک زمینه مارتنزیتی و آستنیت باقیمانده بودند. یک نوع رسوب مس دیگری که شکل کروی داشت، در اثر پیرسازی در دمای °C 650 مشاهده شد. میکروآنالیزهای TEM و پراش اشعه ایکس بر روی فویل های نازک و نسخه های استخراج کربن  به منظور آنالیز ساختار و ترکیبات فلزی این رسوبات مورد استفاده قرار گرفتند. خواص مکانیکی بعد از تغییرشکل کرنشی با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)، TEM و HREM بررسی شدند. در پیرسازی در دمای ماکزیمم، آلیاژ 15-5 PH شکست ترد نشان می دهد و حالت شکست اصلی تورق (رخ مانند) و یا شبه تورق  بودند. دید. SCC برای نمونه¬ی دارای ترک در خاک و تحت بار مداوم نیز رخ داد و فاکتور شدت تنش آستانه-ای SCC K_ISCC=0.73K_C بود.


   جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


  پرداخت انلاین

 • سنتز و اصلاح سطح نانوذرات دوپ شده با لا
  ترجمه مقاله
  10000 تومــان

  کد محصول : #2989

  فعال در گروه : ترجمه مقاله

  Recent advances in synthesis and surface modification of lanthanide-doped upconversion nanoparticles for biomedical applications


  پیشرفت های اخیر در سنتز و اصلاح سطح نانوذرات تبدیل بالا شده دوپ شده با لانتانید برای کاربردهای زیست دارویی


  ABSTRACT


  Lanthanide (Ln)-doped upconversion nanoparticles (UCNPs) with appropriate surface modification can beused for a wide range of biomedical applications such as bio-detection, cancer therapy, bio-labeling, fluorescence imaging, magnetic resonance imaging and drug delivery. The upconversion phenomenon exhibited by Ln-doped UCNPs renders them tremendous advantages in biological applications over other types of fluorescent materials (e.g., organic dyes, fluorescent proteins, gold nanoparticles, quantum dots, and luminescent transition metal complexes) for: (i) enhanced tissue penetration depths achieved by near-infrared (NIR) excitation; (ii) improved stability against photobleaching, photoblinking and photochemical degradation; (iii) non-photodamaging to DNA/RNA due to lower excitation light energy; (iv) lower cytotoxicity; and (v) higher detection sensitivity. Ln-doped UCNPs are therefore attracting increasing attentions in recent years. In this review, we present recent advances in the synthesis of Ln-doped UCNPs and their surface modification, as well as their emerging applications in biomedicine. The future prospects of Ln-doped UCNPs for biomedical applications are also discussed.


   جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .  چکیده


  نانوذرات تبدیل بالای دوپ شده با لانتانید (UCNP ها) با اصلاح سطح مناسب می توانند برای گستره وسیعی از کاربردهای زیست دارویی مانند شناسایی زیستی، درمان سرطان، برچسب زیستی، تصویر برداری فلورسانس، تصویر برداری تشدید مغناطیسی و رهایش دارو را شامل می شود. پدیده تبدیل بالای نشان داده شده توسط UCNPهای دوپ شده لانتانید به این ذرات مزیت های زیادی در کاربردهای زیستی نسبت به دیگر انواع مواد فلورسانس (مثل رنگ های آلی، پروتئین های فلورسانس، نانوذرات طلا، نقاط کوانتمی و ترکیبات فلزی گذرای لومینسانس) برای موارد زیر می دهد: (1) بالا بردن عمق نفوذ بافتی با تحریک نزدیک به مادون قرمز، (2) بالا بردن پایداری علیه سفید شدن نوری، سوسو زدن نوری و تخریب فوتوشیمیایی، (3) عدم تخریب نوری به DNA/RNA به دلیل تحریک کمتر انرژی نور، (4) سمیت سلولی کمتر و (5) حساسیت تشخیص بالاتر. بنابراین ذرات UCNP دوپ شده با لانتانید توجهات زیادی در سال های اخیر به خود جلب کرده اند. در این بازنگری ما پیشرفت های اخیر را در سنتز نانوذرات UCNP دوپ شده با لانتانید و اصلاح سطحشان را همراه با کاربردهای رو به ظهور در زیست دارو را آورده ایم. چشم اندازهای آینده ذرات UCNP دوپ شده با لانتانید برای کاربردهای زیست دارویی آورده شده است.


   جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


  پرداخت انلاین

 • کامپوزیت های پایه مس تقویت شده با الیاف
  ترجمه مقاله
  5000 تومــان

  کد محصول : #2988

  فعال در گروه : ترجمه مقاله

  Interfacial failure mechanism in tungsten fiber reinforced copper-based composites fabricated by combustion synthesis melt infiltration under ultra-high gravity


  مکانیسم گسیختگی فصل مشترکی در کامپوزیت های پایه مس تقویت شده با الیاف تنگستن تولید شده توسط رخنه دهی مذاب سنتز احتراقی تحت گرانش فوق العاده زیاد


  ABSTRACT


  Tungsten fiber reinforced copper-based composites were successfully fabricated by a new method called combustion synthesis melt infiltration under ultra-high gravity. Between the tungsten fibers and the copper matrix, an interlayer consisting of W18O49 needles was observed at the surface of the pickled tungsten fibers. The interfacial strength was measured by the push-out test. For the tungsten fibers with a WO 3 surface layer, the failure happened at the interface between the WO3 layer and the copper matrix by the debonding failure mechanism.For the case with the formation of a W 18O49 interlayer, the failure happened at the interface between the W18O49 interlayer and tungsten fibers by the brittle failure model, which improved the interfacial strength.


   جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .  چکیده


  کامپوزیت های پایه مس تقویت شده با الیاف تنگستن با موفقیت به روشی جدید بنام رخنه دهی مذاب سنتز احتراقی تحت گرانش فوق العاده زیاد تولید شدند. بین الیاف تنگستن و زمینه مسی  یک میان لایه تشکیل شده از سوزن های W18O49 در سطح الیاف تنگستن اسیدشویی شده مشاهده شد. استحکام فصل مشترکی توسط تست بیرون زدگی (push-out) سنجیده شد. برای الیاف تنگستن با لایه سطحی WO3، گسیختگی در فصل مشترک بین لایه WO3 و زمینه مسی با مکانیسم گسیختگی جداشدگی (debonding failure) رخ داد. برای حالتی با تشکیل یک میان لایه W18O49، گسیختگی در فصل مشترک بین میان لایه W18O49 و الیاف تنگستن توسط حالت گسیختگی ترد رخ داد که استحکام فصل مشترکی را بهبود داد.


   جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


  پرداخت انلاین

 • کامپوزیت های W-Cu دارای ساختار ترکیبی از
  ترجمه مقاله
  5000 تومــان

  کد محصول : #2987

  فعال در گروه : ترجمه مقاله

  Infiltrated W–Cu composites with combined architecture of hierarchical particulate tungsten and tungsten fibers


  کامپوزیت های W-Cu رخنه دهی شده دارای ساختار ترکیبی از تنگستن ذره ای سلسله مراتبی (hierarchical) و الیاف تنگستن


  ABSTRACT


  In this article, novel W–Cu composites reinforced with topologically-inserted tungsten fibers (Wf) have been fabricated by hot-press sintering and infiltration method. By pre-sputtering of ~100 nm thick chromium layer onto the surface of Wf, the contiguity or connectivity between Wf and neighboring tungsten particles (Wp) or Cu after sintering and infiltration was enhanced. Combined SEM, TEM and STEM techniques confirmed that the intact interfaces of Wf/Wp and Wf/Cu free from precipitates, impurities and porosities would provide desirable strength and ductility. Further mechanical tests also validated its superior compressive strength and plasticity at various temperatures, together with significantly improved tensile strength (by 23.6%) and hardness (by 9.3%) for the W–Cu composite after reinforcement with Cr-coated Wf, which promotes the engineering application of the composite greatly.


   جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .  چکیده


  در این مقاله کامپوزیت های W-Cu تقویت شده با الیاف تنگستن (Wf) توسط تف جوشی پرس داغ و روش رخنه دهی تولید شده اند. با پیش کندوپاشی لایه ای به ضخامت nm 100 روی سطح Wf، تماس و اتصال بین  Wf و ذرات مجاور تنگستن (Wp) یا مس پس از تف جوشی و رخنه دهی ارتقا یافت. روش های ترکیبی SEM، TEM و STEM تائید کردند که فصل مشترک های بدون نقص Wf/Wp و Wf/Cu بدون رسوبات، ناخالصی ها و تخلخل ها باعث ایجاد استحکام و داکتیلیته مطلوب می شود. تست های مکانیکی بیشتر نیز  استحکام فشاری و پلاستیسیته فوق العاده در دماهای مختلف و نیز استحکام کششی بسیار بهتر (به میزان 6/23 درصد) و سختی بهتر (به میزان 3/9 درصد) را برای کامپوزیت W-Cu پس از تقویت  با Wf پوشش دهی شده با Cr را نشان دادند که باعث بهبود بیشتر کاربرد مهندسی کامپوزیت می شود.


   جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


  پرداخت انلاین

 • تشکیل دانه‌های فرعی در جوشکاری آلیاژ آلو
  ترجمه مقاله
  5000 تومــان

  کد محصول : #2986

  فعال در گروه : ترجمه مقاله

  Subgrain formation in ultrasonic enhanced friction stir welding of aluminium alloy


  تشکیل دانه‌های فرعی در جوشکاری آلیاژ آلومینیوم به روش اصطکاکی-تلاطمی تقویت‌شده با ارتعاشات فراصوتی


  ABSTRACT


  Recrystallization fractions in the stirred zone of Al 6061-T6 friction stir welds, prepared with and without ultrasonic vibrations, were evaluated using recrystallization fraction maps. Based on the maps, it was suggested that the microstructure evolution can be described as different dislocation manipulation processes. It was observed that superposition of static load of FSW on residual ultrasonic softening induces subgrain formation. Subgrain formation was substantial at the center of the stirred zone where the ultrasonic impact was the maximum.


   جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .  چکیده


  کسرهای تبلور مجدد در ناحیه تلاطم‌یافته در جوش‌های اصطکاکی تلاطمی آلیاژ Al 6061-T6 که با و بدون ارتعاشات فراصوتی ایجاد شده بودند با استفاده از نقشه‌های کسر تبلورمجدد ارزیابی شدند. بر مبنای این نقشه‌ها، پیشنهاد شد که تحولات ریزساختار را می‌توان براساس فرآیندهای مختلف دستکاری نابجایی‌ها توصیف نمود. مشاهده شد که برهمنهی بار ایستای FSW روی نرم‌شوندگی فراصوتی پسماند باعث تشکیل دانه‌های فرعی می‌شود. در مرکز ناحیه تلاطم‌یافته جایی که تاثیر ارتعاشات فراصوتی بیشینه (ماکسیمم) بود عمده تشکیل دانه‌های فرعی رخ داد.


   جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


  پرداخت انلاین

 • جوشکاری اصطکاکی تلاطمی خود پرچ‌شونده آل
  ترجمه مقاله
  5000 تومــان

  کد محصول : #2985

  فعال در گروه : ترجمه مقاله

  Self-riveting friction stir lap welding of aluminum alloy to steel


  جوشکاری اصطکاکی تلاطمی خود پرچ‌شونده آلیاژ آلومینیومی به فولاد با طرح اتصال لبه روی‌هم

  ABSTRACT


  A novel self-riveting friction stir lap welding technique was developed by the prefabricated holes to realize sound and effective joining of 6082-T6 aluminum alloy to QSTE340TM steel. Partial dynamic recrystallized aluminum flows downwards and fills the prefabricated holes forming self-riveting structure. Metallurgical bonding as diffusion layers formed at the interface of Al/Steel. The joint fracture process contains separation of self-riveting structure and unilateral hole wall, tearing of metallurgical bonding and final failure of self-riveting structure. An average fracture load of 3.21 kN is obtained, which is stronger with high average elongation than that without prefabricated holes. The self-riveting structure is beneficial to prevent total failure of different materials joints with applicative perspectives.


   جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .  چکیده


  یک روش جدید برای جوشکاری اصطکاکی تلاطمی خود‌-پرچ‌شونده با طرح اتصال لبه روی‌هم از طریق تعبیه سوراخ‌های پیش‌ساخته برای اتصال موثر و بدون عیب آلیاژ آلومینیوم 6082-T6 به فولاد QSTE340TM ابداع شد. در این روش آلیاژ آلومینیوم، که بخشی از آن تبلور مجدد دینامیکی را تجربه کرده بود، به سمت پایین سیلان کرد و با پر کردن سوراخ‌های پیش‌ساخته یک ساختار خود-پرچ‌شونده تشکیل داد. پیوند متالورژیکی توسط لایه‌های نفوذی در فصل‌مشترک آلومینیوم / فولاد ایجاد شد. مراحل شکست اتصال شامل ابتدا جدایش ساختار خود-پرچ‌شونده از دیواره سوراخ‌های یکسویه، سپس جدایش پیوند‌های متالورژیکی و در نهایت شکست ساختار خود-پرچ‌شونده بودند. بار شکست متوسط اتصال با سوراخ‌های پیش‌ساخته برابر 3.21 kN بدست آمد که نسبت به بار شکست اتصال بدون سوراخ پیش‌ساخته بیشتر بود. اتصالات دارای سوراخ‌های پیش‌ساخته قابلیت افزایش طول بیشتری نیز نسبت به اتصالات بدون سوراخ‌ داشتند. نتیجه‌گیری شد که ساختارهای خود-پرچ‌شونده برای جلوگیری از شکست اتصالات غیرهمجنس در کاربردهای مختلف سودمند هستند.


   جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


  پرداخت انلاین

 • خستگی اتصالات غیرهمجنس آلومینیومی جوشکار
  ترجمه مقاله
  5000 تومــان

  کد محصول : #2984

  فعال در گروه : ترجمه مقاله

  Study of the fatigue behaviour of dissimilar aluminium joints produced by friction stir welding


  مطالعه رفتار خستگی اتصالات غیرهمجنس آلومینیومی تولید شده توسط جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی


  ABSTRACT


  reliable and optimized lightweight structures needs to achieve high levels of performance, cost effectiveness and sustainability. The expected weight saving will significantly reduce fuel consumption and therefore CO 2 emission per passenger-kilometer. Friction Stir Welding (FSW) is a solid state process enabling to develop new design concepts for lightweight metallic materials, where previously conventional manufacturing processes as riveting or classical welding were used. This study was conducted within the LighTRAIN project that aims to improve the life cycle costs of the underframe of a passenger railway car, with a novel lightweighted solution. The major objective of the research was to study the fatigue behaviour of dissimilar welded joints based on two different aluminium alloys: AA6082 and AA5754. The paper presents the experimental results obtained in two different structures: AA6082-T6 2 mm and AA5754-H111 2 mm thick joints, and AA6082-T6 2 mm thick joints. Fatigue tests were carried out on lap joints specimens with a constant amplitude loading with a stress ratio R = 0.1. The results of the fatigue tests are presented as well as detailed metallographic characterization of the weld zone and also the hardness distribution at the weld region. Fatigue tests performed on similar and dissimilar joints show low fatigue strength when compared with base materials AA5754 and AA6082, which is associated with the typical ‘‘hook’’ defect inherent to this welding process. The fatigue performance of AA6082 and AA5754 FSW welded joints suggests a shallower S–N curve than for the similar AA6082 FSW welded joints with an improvement in fatigue performance for lower applied stress ranges.


   جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .  چکیده


  سازه های سبک ساختمانی یکی از استراتژی های کلیدی برای تضمین بازده، رقابت، ایمنی و پایداری سیستم حمل و نقل عمومی است. اجرای سازه های سبک قابل اعتماد و بهینه سازی شده نیاز به دستیابی به سطح بالایی از عملکرد، اثربخشی هزینه و پایداری دارد. کاهش وزن مورد انتظار، به طور قابل توجهی مصرف سوخت و در نتیجه انتشار CO2 به ازای هر مسافر-کیلومتر را کاهش می دهد. جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی (FSW) یک فرایند حالت جامد است که قادر به توسعه مفاهیم طراحی جدید برای مواد فلزی سبک می باشد، که در آن فرآیندهای تولید مرسوم پیشین مانند پرچ یا جوشکاری کلاسیک استفاده شده اند. این مطالعه در پروژه LighTRAIN انجام شد که هدف آن بهبود هزینه های سیکلی زندگی تحت قاب یک واگن مسافری راه آهن، با یک روش نوین سبک وزن بود. هدف اصلی در این تحقیق، مطالعه رفتار خستگی اتصالات غیرهمجنس جوشکاری شده بر اساس دو آلیاژ متفاوت آلومینیوم: AA6082 و AA5754 بود. مقاله نتایج تجربی به دست آمده در دو ساختار مختلف: اتصالاتAA6082-T6  و AA5754-H111 با ضخامت mm2 و اتصالات اتصالاتAA6082-T6   با ضخامت mm2 را ارائه می دهند. آزمون های خستگی در نمونه ها با اتصالات لب روی هم با بارگذاری دامنه ثابت با نسبت تنش R = 0.1 انجام شد. نتایج حاصل از آزمون خستگی و همچنین خصوصیات متالوگرافی مفصل منطقه جوش و نیز توزیع سختی در منطقه جوش ارائه شده اند. آزمون های خستگی انجام شده روی اتصالات همجنس و غیر همجنس، استحکام خستگی کم در مقایسه با مواد پایه AA5754 و AA6082 نشان داد، که با نوعی نقص ذاتی '' هوک '' در این فرآیند جوشکاری در ارتباط است. عملکرد خستگی اتصالات جوشکاری شده AA6082 و AA5754 FSW، یک منحنی S-N کم عمق نسبت به اتصالات جوشکاری شده مشابه AA6082 FSW با بهبود عملکرد خستگی برای محدوده پایین تنش تحمیلی را نشان می دهد.


   جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


  پرداخت انلاین

Scroll