فایل

 • جدول
 • لیست
 • خوردگی ترک ناشی از تنش در خط لوله در خاک
  ترجمه مقاله
  5000 تومــان

  کد محصول : #2983

  فعال در گروه : ترجمه مقاله

  Stress corrosion cracking of API X-60 pipeline in a soil containing water


  خوردگی ترک ناشی از تنش در خط لوله ای از جنس API X-60 در خاکی حاوی آب


  ABSTRACT


  Stress corrosion cracking (SCC) of a API X-60 pipeline steel in a soil containing 33% water has been investigated using slow strain rate tests and sustained load test of single-edge cracked sample. The results showed that a transgranular SCC in the soil occurred when ε˙ ≤ 3.5 × 10−7 s−1, and the susceptibility to SCC was about 30%. SCC of the cracked sample in the soil at sustained load could also occur, and the threshold stress intensity factor of SCC was KISCC =0.73KC. © 2006 Elsevier B.V. All rights reserved.


   جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .



  چکیده


  خوردگی ترک ناشی از تنش (SCC) یک فولاد خط لوله از نوع API X-60 در خاکی حاوی 33 درصد آب، با استفاده از آزمون کرنش با نرخ پایین و آزمون بار مداوم بر روی نمونه¬ای با ترک تک لبه مورد بررسی قرارگرفته است. نتایج نشان دادند که ترک درون دانه ای SCC در خاک، در شرایط 〖ε ̇〖≤3.5×10〗^(-7) s〗^(-1) رخ داده و در ضمن حساسیت به SCC در حدود 30 درصد ارزیابی گردید. SCC برای نمونه¬ی دارای ترک در خاک و تحت بار مداوم نیز رخ داد و فاکتور شدت تنش آستانه-ای SCC K_ISCC=0.73K_C بود.


   جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


  پرداخت انلاین

 • مشخصه های جوشکاری و فشار قوس در جوشکاری
  ترجمه مقاله
  5000 تومــان

  کد محصول : #2982

  فعال در گروه : ترجمه مقاله

  Characteristics of welding and arc pressure in TIG narrow gap welding using novel magnetic arc oscillation


  مشخصه های جوشکاری و فشار قوس در جوشکاری شکاف باریک با الکترود تنگستن تحت گاز محافظ (TIG) با استفاده از روش جدید نوسان مغناطیسی قوس الکتریکی


  ABSTRACT


  Tungsten inert gas (TIG) narrow gap welding using magnetic arc oscillation is one of the most important methods for joining thick components. Today’s developments are aimed at increasing a sophisticated process understanding, especially concerning the physical effect of arc behavior, which can provide many strategies to enhance weld prediction and joint quality. In this article, the arc behaviors studied by its arc pressure, static characteristic, and arc profile in terms of arc force are presented. With the help of the forces acting on the welding arc, arc profile can be considered separately to allow an improved investigation of narrow gap welding involved. Measurements of arc pressure distribution are used to validate the weld formation and the final welding result. Under the same conditions, the uniformity of arc pressure distribution in both the bottom and sidewall improved with the increase in magnetic flux density. Furthermore, a comparative study of arc static characteristic with magnetic field and non-magnetic field has also been carried out. The reduction in the difference of arc static characteristic is attributed to the inverse effect between electromagnetic pinch force and Lorentz force with the increasing welding current.


   جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .



  چکیده


  جوشکاری شکاف باریک با الکترود تنگستن تحت گاز محافظ (TIG) با بهره گیری از نوسان مغناطیسی قوس یکی از مهم ترین روش های اتصال قطعات ضخیم می باشد. مطالعات اخیر با هدف درک فرآیند پیچیده جوشکاری به خصوص اثرات فیزیکی رفتار قوس انجام گرفته که نتایج آن می تواند در توسعه روش هایی برای بهبود دقت پیش بینی جوش و کیفیت اتصال بسیار کارآمد باشد. در این مقاله، رفتار قوس شامل فشار قوس، مشخصه استاتیک، شکل قوس و نیروی قوس مورد مطالعه قرار گرفته است. به کمک نیروهای وارد بر قوس جوشکاری، می توان شکل قوس را به طور مجزا در نظر گرفته و از آن برای بهبود بررسی جوشکاری شکاف باریک استفاده نمود. اندازه گیری توزیع فشار قوس برای اعتبارسنجی تشکیل جوش و نتایج جوشکاری نهایی استفاده می گردد. تحت شرایط یکسان، با افزایش چگالی شار مغناطیسی، یکنواختی توزیع فشار قوس در کف و دیواره جانبی بهبود می یابد. به علاوه، مشخصه استاتیک قوس در صورت استفاده و یا عدم استفاده از میدان مغناطیسی مقایسه شده است. کاهش اختلاف مشخصه استاتیک قوس ناشی از تأثیر معکوس بین نیروی فشردگی (پینچ) الکترومغناطیسی و نیروی لورنتز طی افزایش جریان جوشکاری است.


   جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


  پرداخت انلاین

 • تشکیل مرزهای دوقلویی {112 ̅1} در تیتانیو
  ترجمه مقاله
  7500 تومــان

  کد محصول : #2981

  فعال در گروه : ترجمه مقاله

  Formation of f1121g twin boundaries in titanium by kinking mechanism through accumulative dislocation slip


  تشکیل مرزهای دوقلویی {112 ̅1} در تیتانیوم توسط سازوکار پیچ‌خوردگی از طریق لغزش نابجایی تجمعّی


  ABSTRACT


  The twinning behavior and kinking behavior of a commercial purity Ti subjected to room temperature dynamic plastic deformation (DPD) has been studied. Three types of deformation twins, f1012g, f1122g and f1121g, have been observed. It is found that a considerable fraction of the f1121g twin crystals were encompassed by the twin boundary segments in connection with kink band boundaries with much lower misorientation angles. A close investigation on the crystallographic nature of these deformation twins revealed that the f1121g twin boundaries have evolved from deformation kink band boundaries through accumulative slip of single basal-⟨a⟩ dislocations. This mechanism for the formation of twin boundaries is different from the known mechanisms through deformation twinning in metals, for which the twin orientation relationship has been achieved once the twin embryo is nucleated. The mechanism for the formation of kink band, the transformation from kink band boundary to deformation twin boundary and the further evolution of twin boundaries during DPD have been discussed in terms of Schmid factors of various dislocation slip systems.


   جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .



  چکیده


  رفتار تشکیل دوقلویی و رفتار پیچ‌خوردگی  Ti با خلوص تجاری تحت تغییرشکل مومسان در دمای اتاق (DPD) بررسی شد. سه نوع دوقلویی تغییرشکل شامل {101 ̅2}، {112 ̅2} و {112 ̅1} مشاهده شدند. یافته‌ها نشان‌ دادند که کسر قابلتوجهی از بلورهای دوقلویی {112 ̅1}  توسط بخش‌هایی از مرز دوقلویی در تماس با مرزهای نوار پیچش  با زوایای عدم‌انطباق بسیار کمتر احاطه شده بودند. بررسی دقیق ماهیت بلوری این دوقلویی‌های تغییرشکل آشکار‌ کرد‌ که مرزهای دوقلویی {112 ̅1} از تغییرشکل مرزهای نوار پیچش توسط لغزش تجمعّی تک نابجایی‌های پایه‌ای - ⟨a⟩ بوجود می‌آیند. این سازوکار برای تشکیل مرزهای دوقلویی نسبت به سازوکارهای شناخته‌شده از طریق دوقلویی تغییرشکل در فلزات، که رابطه جهت‌گیری دوقلویی برای آن‌ها پس از تشکیل جوانه بدست آمده است، متفاوت می‌باشد. سازوکار تشکیل نوار پیچش، استحاله از مرز نوار پیچش به مرز دوقلویی تغییرشکل، و تشکیل بیشتر مرزهای دوقلویی حین DPD برحسب فاکتورهای اشمید برای سیستم‌های لغزش نابجایی مختلف بحث شده است. 


   جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


  پرداخت انلاین

 • دستیابی به ساختار فریتی فوق ریزدانه در ف
  ترجمه مقاله
  5000 تومــان

  کد محصول : #2980

  فعال در گروه : ترجمه مقاله

  Achievingultrafine-grained ferrite structure in friction stir processed weld metal


  دستیابی به ساختار فریتی فوق ریزدانه در فلز جوش تحت فرایند اصطکاکی اغتشاشی


  ABSTRACT


  Ultrafine-grained (UFG) ferrite phase was the desired structure in the weld metal of high strength low alloy (HSLA) steel joints. In this study, submerged arc weld metal of a HSLA steel was subjected to friction stir processing (FSP) under a very low rotation rate of 80 rpm. The original coarse bainite structure was changed into UFG ferrite structure after FSP, and the grain sizes were re fined to about 500 and 300 nm in the upper and lower parts of the processed zone, respectively. This study provides an effective strategy to preparing UFG ferrite structure in the weld metal of HSLA steel joints, and also a potential welding method.


   جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .



  چکیده


  فاز فریت فوق ریزدانه، ساختار مطلوب در فلز جوش اتصالات فولادهای کم آلیاژ استحکام بالا (HSLA) است. در این پژوهش، فلز جوش یک فولاد HSLA جوشکاری شده توسط روش زیرپودری، در معرض فرایند اصطکاکی اغتشاشی (FSP) تحت سرعت چرخش خیلی پائین 80 دور در دقیقه قرارگرفته است. بعد از FSP ساختار بینیتی درشت به ساختار فریتی فوق ریزدانه تغییر کرده و اندازه دانه ها به ترتیب در قسمت بالایی و پائینی منطقه فراوری شده (منطقه اغتشاش) به حدود 500 و 300 نانومتر ریزدانه شد. این پژوهش یک استراتژی موثر برای ایجاد ساختار فریتی فوق ریزدانه در فلز جوش اتصالات HSLA و همچنین یک روش جوشکاری بالقوه را ارائه می کند.


   جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


  پرداخت انلاین

 • القای استخوانی، انتقال استخوانی و ادغام
  ترجمه مقاله
  5000 تومــان

  کد محصول : #2979

  فعال در گروه : ترجمه مقاله

  Osteoinduction, osteoconduction and osseointegration


  القای استخوانی، انتقال استخوانی و ادغام استخوان


  ABSTRACT


  Osteoinduction is the osteoconduction. Osseointegration is process by which osteogenesis is in the stable anchorage of an implant duced. It is a phenomenon regularly achieved by direct bone-to-implant seen in any type of bone healing contact. In craniofacial implantology, process. Osteoinduction implies the this mode of anchorage is the only recruitment of immature cells and one for which high success rates the stimulation of these cells to de have been reported. Osseointegration velop into preosteoblasts. In a bone  is possible in other parts of the body, healing situation such as a fracture, but its importance for the anchorage the majority of bone healing is de of major arthroplasties is under dependent on osteoinduction. Osteo bate. Ingrowth of bone in a porousconduction means that bone grows coated prosthesis may or may not on a surface. This phenomenon is represent osseointegration. regularly seen in the case of bone implants. Implant materials of low 


   جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .



  چکیده


  القای استخوانی فرآیندی است که توسط آن استخوان‌سازی القا می‌شود. این پدیده به صورت معمول در هر نوع از استخوان در حال ترمیم دیده می‌شود. القای استخوانی از سلول‌های غیربالغ استفاده کرده و این سلول‌ها را برای توسعه‌ی سلول‌های در حفرات تحریک می‌کند. در شرایط ترمیم استخوان مانند شکست، قسمت اعظم ترمیم وابسته به القای استخوانی است. القای استخوانی به این معنی است که استخوان روی سطح رشد می‌کند. این پدیده به صورت متداول در کاشتنی‌های  استخوانی نیز دیده می‌شود. مواد کاشتنی با زیست‌سازگاری کم مانند مس، نقره و سیمان استخوانی، القای استخوانی کمی نشان می‌دهند و بعضی از آن‌ها نیز این قابلیت را ندارند. ادغام استخوانی تکیه‌گاه پایدار یک کاشتنی است که توسط تماس مستقیم استخوان کاشتنی به‌دست می‌آید. در علم کاشتنی‌های سر و صورت، روش ذکر‌شده، تنها روش با گزارش‌های موفق می‌باشد. ادغام استخوانی در قسمت‌های دیگر بدن نیز امکان‌پذیر است. اما اهمیت آن در پشتیبانی از جراحی‌های جایگزینی مورد بحث می‌باشد. رشد درون استخوان در یک پروتز پوشش می‌تواند نشان‌دهنده‌ی ادغام استخوانی باشد یا نباشد.


   جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


  پرداخت انلاین

 • مشخصه‌یابی ریزساختار آلیاژهای Al-Si تهیه
  ترجمه مقاله
  5000 تومــان

  کد محصول : #2978

  فعال در گروه : ترجمه مقاله

  Microstructural Characterization of Rapidly Solidified AI-Si Alloys


  مشخصه‌یابی ریزساختار آلیاژهای Al-Si تهیه شده به روش انجماد سریع


  ABSTRACT


  AI Si alloys of composition varying J?om 9% Si to 30% Si hat'e been rapidly solidified by melt spinning. Alloys up to 25% Si showed either fine or coarse mi- crostructure depending on the thickness 0/" the ribbon. Primary silicon phase was not observed in either case. The structure consisted of primary ~-A I phase, outlined hy a cery fine duph'x structure in thin ribbons, whereas discrete silicon crystals decorated the 7-Al phase in thick ribbons. At 30% Si composition primao' silicon phase Jormed abundant O, in the form ~[ idiomorphic crystals. In this alloy, euteetic grains, exhibiting an al- most regular morphology, were also ohsert'ed.  The decomposition process ~[" the alloys was .[ol- lowed using d((torential scanning calorimetry and a cor- relation was obsert,ed between the thermal response and the microstructure ~/" the samples as a jimction ~?/" their thickness and composition. 


   جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .



  چکیده


  آلیاژهای Al-Si با ترکیب حاوی 9-30% Si با روش گرداندن مذاب تحت انجماد سریع قرار گرفتند. آلیاژهایی که مقدار Si آن‌ها 25% یا کمتر بود بسته به ضخامت نوار (روبان) ریزساختار نرم یا درشت داشتند. در هر دو مورد فاز عمده سیلیسیوم مشاهده نشد. ساختار نوارهای نازک عمدتا از فازهای α-Al همراه با یک ساختار دوتایی (دوپلکس) بسیار ظریف دور این فازها تشکیل شده بود، درحالی که ساختار نوارهای ضخیم بصورت بلورهای گسسته سیلیسیومی در میان فاز α-Al بود. در ترکیب حاوی 30% Si، فاز عمده سیلیسیوم بطور فراوان به شکل بلورهای تک‌ریخت  تشکیل شد. در این آلیاژ، دانه‌های یوتکتیک نیز با مورفولوژی تقریبا باقاعده مشاهده شدند.  فرآیند تجزیه آلیاژها با استفاده از گرماسنجی روبشی افتراقی بررسی، و نوعی همبستگی بین پاسخ گرمایی و ریزساختار نمونه‌ها بصورت تابعی از ضخامت و ترکیب شیمیایی آن‌ها مشاهده شد.


   جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


  پرداخت انلاین

 • مشخصه‌یابی ریزساختار آلیاژهای Al حاوی Si
  ترجمه مقاله
  5000 تومــان

  کد محصول : #2977

  فعال در گروه : ترجمه مقاله

  Microstructural Characterization of Rapidly Solidified Al-High Si Alloys


  مشخصه‌یابی ریزساختار آلیاژهای Al حاوی Si زیاد


  تهیه شده به روش انجماد سریع


  ABSTRACT


  Aluminium silicon alloys are the most used raw material for automotive applications. One of the main limitations on using aluminium high silicon alloys is the formation of coarse brittle phases under conventional solidification conditions. However, rapid solidification processing (RS) (for example, through melt spinning) is very effective in limiting the coarsening of primary silicon due to the high cooling rate. In the present work, characterisation of the material at the first stage of production as melt-spun ribbon and flake has been carried out. The microstructures show typical characteristics of a ‘featureless zone’ on the wheel-side and coarser microstructures on the air-side, with clusters of silicon particles evident. At high magnification, on the wheel-side, TEM and FEGSEM reveal local variations in the silicon and aluminium content (although on average there is no macrosegregation from the wheel-side to the air-side during solidification). In FEGSEM, the ‘rosette-structure’ also displays local variations in Al, Si, Fe, Cu and Ni over a scale of a few microns. 


   جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .



  چکیده


  آلیاژهای آلومینیوم سیلیسیوم پرمصرف‌ترین ماده خام در صنایع اتوموبیل‌سازی هستند. یکی از محدودیت‌های اصلی استفاده از آلیاژهای آلومینیوم حاوی سیلیسیوم زیاد، تشکیل فازهای درشت ترد تحت شرایط انجماد معمولی است. با این حال، فرآوری با انجماد سریع (RS) (برای مثال از طریق گرداندن مذاب) به دلیل نرخ سردشدن زیاد بطور موثر درشت‌شدن سیلیسیوم اولیه را محدود می‌کند. در تحقیق حاضر، ماده در مرحله اول تولید که بصورت نوارها و فلس‌های حاصل از گرداندن مذاب است مشخصه‌یابی شد. ریزساختار نوارها مشخصه‌های معمول یک منطقه "بدون شکل بخصوص" در سمت چرخ دوّار و یک منطقه درشت‌تر در سمت هوا نشان دادند. در این ریزساختارها خوشه‌های ذرات سیلیسیوم مشخص بودند. در بزرگنمایی زیاد، تصاویر TEM و FEGSEM از نوار در سمت چرخ دوّار نشان‌دهنده تغییرات موضعی مقدار سیلیسیوم و آلومینیوم بودند (گرچه بطور کلی حین انجماد هیچگونه جدایش ماکروسکوپیک از سمت چرخ دوّار نسبت به سمت هوا رخ نداد). در تصاویر FEGSEM، در ‘ساختار گل‌رزی’ نیز در فواصل چند میکرونی تغییرات موضعی در مقدار Al، Si، Fe، Cu و Ni مشاهده شدند.


   جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


  پرداخت انلاین

 • توسعه ساختار دندریتی در فرایند خنک کاری
  ترجمه مقاله
  7500 تومــان

  کد محصول : #2976

  فعال در گروه : ترجمه مقاله

  Development of Dendritic Structure in the Liquid-Metal-Cooled, Directional-Solidification Process


  توسعه ساختار دندریتی در فرایند خنک کاری شده با فلز مذاب انجماد جهتدار


  ABSTRACT


  A single-crystal nickel-base superalloy was directionally solidified over a range of withdrawal rates to assess the benefits of using liquid-metal cooling (LMC) for small-scale castings. Cylindrical bars of 1.6-cm diameter were solidified at a rate of 3.4 mm/min using conventional (Bridgman) radiation cooling and at rates of 8.5, 12.7, and 21.2 mm/min using LMC. PROCAST modeling was used to predict dendrite arm spacings based on local thermal conditions. The LMC process exhibited higher thermal gradients and finer primary and secondary spacings of up to 50 and 70 pct, respectively, in comparison to the Bridgman process. The maximum refinement in dendritic spacings using the LMC process occurred at a withdrawal rate of 12.7 mm/min. Variability in axial and lateral dendrite spacings decreased with increasing withdrawal rate, up to the point of maximum refinement. Withdrawal rates exceeding 12.7 mm/ min increased the variability in spacings and produced lateral overgrowth of the primary dendrites by secondaries and promoted formation of high-angle grain boundaries.


   جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .



  چکیده


  یک ابرآلیاژ تک¬بلور پایه نیکلی در محدوده ای از سرعت های انجماد برای ارزیابی کردن استفاده از خنک کاری با فلز مذاب (LMC) برای قطعات ریختگی با مقیاس کوچک بطور جهتدار منجمد شد. میله های استوانه ای به قطر cm 6/1 با نرخ mm/min 4/3 با استفاده از تبرید تشعشعی متداول (بریجمن) و با نرخ های mm/min 5/8، 7/12 و 2/21 با استفاده از LMC منجمد شدند. مدلسازی پروکست برای پیش بینی فاصله بازوی دندریتی براساس شرایط گرمایی موضعی استفاده شد. فرایند LMC گرادیان های دمایی بالاتر و فاصله¬های اولیه و ثانویه  ظریف تری به ترتیب تا 50 و 70 درصد در مقایسه با فرایند بریجمن نشان داد. بیشینه اصلاح اندازه در فواصل دندریتی با استفاده از فرایند LMC و در سرعت انجماد mm/min 7/12 رخ داد. تغییرپذیری در فواصل دندریتی محوری و جانبی با افزایش نرخ انجماد تا نقطه بیشینه اصلاح اندازه کاهش یافت. نرخ های انجماد فراتر از mm/min7/12 تغییرپذیری غواصل را افزایش داده و باعث فرارشد جانبی دندریت های اولیه توسط تشکیل ثانویه مرزهای با زوایه بالا گردید.


   جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


  پرداخت انلاین

 • اثر عملیات حرارتی بر خواص مکانیکی فولا
  ترجمه مقاله
  5000 تومــان

  کد محصول : #2975

  فعال در گروه : ترجمه مقاله

  Effect of Intercritical Heat Treatment on Mechanical Properties of a Microalloyed Steel


  اثر عملیات حرارتی بین دماهای بحرانی بر خواص مکانیکی یک فولاد میکروآلیاژی


  ABSTRACT


  In this paper, the effect of intercritical heat treatment on the microstructure and mechanical properties of a microalloyed steel was investigated. The intercritical heat treatment procedure was performed at various temperatures to obtain different martensite volume fractions in the steel. In addition, annealing and normalizing treatments were also applied to the steel for comparison. After completing the heat treatment processes, microstructural characterization of the steel specimens was made and the martensite volume fractions in the intercritically heat treated steel samples were determined. The martensite volume fractions were found to be 30%, 53% and 77% for the steel that was heat treated intercritically at the temperatures of 737 ºC, 754 ºC and 779 ºC, respectively. Next, some important mechanical properties of the steel specimens were found by applying tensile testing. A significant increase in the tensile strength was recorded in the steel samples which were intercritically heat treated in comparison to the annealed and normalized ones. On the other hand, the ductility of the intercritically heat treated samples decreased with increasing martensite content rapidly.


   جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .



  چکیده


  در این مقاله، اثر عملیات حرارتی بین دماهای بحرانی روی ریزساختار و خواص مکانیکی یک فولاد میکروآلیاژی بررسی شد. عملیات حرارتی بین دماهای بحرانی در دماهای مختلف برای دستیابی به کسرحجمی های مختلف مارتنزیت در فولاد اجرا شد. بعلاوه، برای مقایسه، عملیات های آنیل و نرماله کردن نیز به فولاد اعمال شد. پس از تکمیل فرایندهای عملیات حرارتی، مشخصه یابی ریزساختاری نمونه های فولادی انجام شده و کسرحجمی های مختلف در نمونه های عملیات حرارتی شده بین دماهای بحرانی تعیین شدند. کسرحجمی های مختلف مارتنزیت برای فولاد عملیات حرارتی شده بین دماهای بحرانی در دماهای °C 737، 754 و 779 به ترتیب 30، 53 و 77 درصد بود. بعلاوه، برخی خواص مکانیکی مهم نمونه های فولادی با تست کششی یافته شدند. افزایش محسوس در استحکام کششی در نمونه های فولادی ای که بین دماهای بحرانی عملیات حرارتی شده بودند در مقایسه با نمونه های آنیل شده و نرماله شده ثبت شد. از دیگر سو، داکتیلیته نمونه های عملیات حرارتی شده بین دماهای بحرانی با افزایش مقدار مارتنزیت به سرعت کاهش یافت.


   جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


  پرداخت انلاین

 • برهمکنش خوردگی داغ و خزش در آلیاژ 617 -
  ترجمه مقاله
  5000 تومــان

  کد محصول : #2974

  فعال در گروه : ترجمه مقاله

  Interaction of hot corrosion and creep in Alloy 617


  برهمکنش خوردگی داغ و خزش در آلیاژ 617


  ABSTRACT


  In the present work, Alloy 617 was subjected to creep in the absence and presence of hot corrosion (i.e. with and without a deposit of sodium salts) under different load magnitudes at 850 °C. Additionally, a sample of the alloy was exposed to hot corrosion without applying creep. The results revealed that the creep behavior of Alloy 617 was substantially affected by hot corrosion which accelerated creep and led to a considerable reduction in the fracture duc-tility and creep life of the alloy. Microscopic examinations demonstrated that the strain-to- rupture decreased due mainly to the damage accumulation during tertiary creep. Various mechanisms of hot-corrosion/creep interaction were discussed that highlighted the destructive role of M23C6 precipitates in the interaction. It was explained that hot corrosion contributed to


   


   جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .



  چکیده


  در این مقاله آلیاژ 617 یک بار بدون خوردگی داغ و یک بار در حضور خوردگی داغ (برای مثال بدون حضور و با حضور رسوب نمک سدیم) در معرض خزش قرار گرفته است. همه این شرایط تحت اعمال مقادیر مختلف بار در دمای 850 درجه سانتی گراد بوده است. به علاوه یک نمونه نیز بدون اینکه تحت خزش قرار گرفته باشد در معرض خوردگی داغ قرار داده شده است. مشخص شد که رفتار خزشی آلیاژ 617 به مقدار زیادی تحت تاثیر خوردگی داغ بوده و قرار گرفتن این آلیاژ در معرض خوردگی داغ منجر به افزایش نرخ خزش آن و در واقع کاهش در داکتیلیتی شکست و عمر خزشی آلیاژ شده است. بررسی های میکروسکوپی نشان می دهد به دلیل تجمع آسیب در ناحیه ی سه خزشی، کرنش تا شکست این آلیاژ افت می کند. مکانیزم های مختلفی برای برهمکنش خوردگی داغ و خزش مطرح شده است که همه ی آن ها نشان دهنده نقش مخرب رسوب M23C6 در این فرایند می باشد. از قبل می دانیم که خوردگی داغ باعث کاهش استحکام چسبندگی مرزهای دانه شده و در نتیجه آن، حفرات کشیده ای در مرز دانه های متقاطع شکل می گیرد.


   جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


  پرداخت انلاین

 • فاصله دندریت ها در آلیاژ Al-Cu انجماد یا
  ترجمه مقاله
  5000 تومــان

  کد محصول : #2973

  فعال در گروه : ترجمه مقاله

  Dendrite Spacing in unidirectionally Solidified Al-Cu alloy


  فاصله دندریت ها در آلیاژ Al-Cu انجماد یافته بصورت جهت دار


  ABSTRACT


  Directional solidification experiments have been carried out to study the variation in primary and secondary arm spacings with solidification parameters in the Al—Cu system. It is found that the primary arm spacing Z 1 obeys the common correlation = KG~V 5 in the high velocity regime or low temperature gradient ~egime, where a and b are constants, the value of K included the composition dependence, G is the temperature gradient in the liquid and V the growth rate; however, it does not obey this correlation for the low velocity regime or high temperature gradient regime but goes through a maximum or a catastrophe as a function of Vor G at V= or G= ~ where k is the equilibrium distribution coefficient, and ~ and ~ are the critical velocity and temperature gradient at the limit of constitutional undercooling respectively. The initial secondary arm spacings Z 20 are nearly independent of G and malnly depended on V, Z20 0.016 V° 54 (mm). The secondary arm spacing Z 2 tends to coarsen with time and thus is a function of coarsening time tf, Z2 = 0.016t?~~(mm). Theoretical analyses of the primary arm spacing and the initial secondary arm spacing have been proposed, and the derived relationships agree reasonably well with the above experimental results.


   


   جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .



  چکیده


  آزمایش های انچماد جهت دار برای مطالعه اغییرات فاصله های بازوی اولیه و ثانویه با پارامترهای انجماد در سیستم Al-Cu انجام شده است. چنین دریافته شد که فاصله بازوی اولیه Z1 از رابطه مرسوم  در رژیم با سرعت بالا یا رژیم گرادیان دمایی کم پیروی می کند که a و b ثوابت هستند، مقدار K شامل وابستگی به ترکیب شیمیایی می شد، G گرادیان دمایی در مذاب و V نرخ رشد است. اما این فاصله از این رابطه برای رژیم سرعت کم یا رژیم با گرادیان دمایی زیاد پیروی نمی کند اما دستخوش یک بیشینه یا یک رخداد غیرمنتظره بعنوان تابعی از V یا G در V=Vcs/k یا G=kGcs می شود که k  ضریب توزیع تعدلی است و Vcs و Gcs به ترتیب عبارتند از سرعت بحرانی و گرادیان دمایی در حد تحت تبرید محلولی (constitutional). فواصل بازوی ثانویه اولیه Z20 تقریبا ثابت از G بوده و عمدتا به V وابسته اند ( ). فاصله بازوی ثانویه Z2 تمایل به درشت شدن با زمان داشته و در نتیجه تابعی از زمان درشت شدن tf است ( ). آنالیزهای نظری از فاصله بازوی اولیه و بازوی ثانویه ابتدایی پیشنهاد شده است و روابط استخراج شده بطور معقولی با نتایج آزمایش¬ها تطابق دارند.


   جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


  پرداخت انلاین

 • تاثیر متغیرهای انجماد جهت دار بر فواصل ب
  ترجمه مقاله
  7500 تومــان

  کد محصول : #2972

  فعال در گروه : ترجمه مقاله

  Influence of directional solidification variables on the cellular and primary dendrite arm spacings of PWA1484


  تاثیر متغیرهای انجماد جهت دار بر فواصل بازوی اولیه دندریتی و سلولی در PWA1484


  ABSTRACT


  A series of directional solidification experiments have been performed to elucidate the effects of thermal gradient G and growth velocity V on the solidification behavior and microstructural development of the multicomponent Ni-base superalloy PWA 1484. A range of aligned as-cast microstructures were exhibited by the alloy: (i) aligned dendrites with well developed secondary and tertiary arms; (ii) flanged cellular dendrites aligned with the growth direction and without secondary arms; and (iii) cells with no evidence of flanges or secondary arms. The role of the imposed process parameters on the primary arm spacings that developed in the Bridgman-grown samples were examined in terms of current theoretical models. The presence of secondary arms increases the spacings between dendrites and leads to a greater sensitivity of λ1 on G−1/2 V −1/4. The exponent of V was analyzed and found to depend upon the imposed gradient G. High withdrawal velocities and low thermal gradients were found to cause radial non-uniformity of the primary dendrite arm spacing. Such behavior was associated with off-axis heat flows.


   جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .



  چکیده


  به منظور بررسی تاثیر گرادیان حرارتی (G) و سرعت رشد (V) روی رفتار انجمادی و توسعه ریزساختاری در سوپرآلیاژ پایه نیکل چند جزئی PWA 1484، آزمایش های انجماد جهت دار انجام شد. محدوده ای از ریزساختارهای ریختگی همراستا در آلیاژ مشاهده شد : (i)دندریت های هم راستا با بازوهای ثانویه و ثالثیه به خوبی رشد یافته (ii) دندریت های سلولی  لبه دار همراستا با جهت رشد و بدون بازوهای ثانویه (iii) سلول هایی بدون هیچگونه لبه یا بازوی ثانویه. نقش پارامتر های اعمالی فرایند بر فواصل بازوی اولیه ی نمونه های رشد یافته در کوره بریجمن، با توجه به مدل های تئوری مورد بررسی قرار گرفت. حضور بازوهای ثانویه، فواصل بین دندریت ها را افزایش می دهد و سبب افزایش حساسیت λ1 به پارامتر G−1/2 V−1/4 می شود. توان V نیز بررسی و مشخص شد که به گرادیان اعمال شده وابسته است.  مشخص شد که سرعت های بالای خروج و گرادیان های حرارتی کم سبب ایجاد غیر یکنواختی شعاعی فاصله بازوی دندریت اولیه شد. چنین رفتاری به دلیل حضور جریان های حرارتی خارج از محور بود. 


   جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


  پرداخت انلاین

 • خوردگی دمابالای تیتانیوم High-Temperatur
  ترجمه مقاله
  5000 تومــان

  کد محصول : #2971

  فعال در گروه : ترجمه مقاله

  High-Temperature Corrosion of Ti and Ti-6AI-4V Alloy


  خوردگی دمابالای Ti و آلیاژ Ti-6Al-4V


  ABSTRACT


  Pure titanium and Ti-6AI-4V were exposed at 750~ in an H2/H20/H2S (Po2"~ 19-18 Pa and Ps2,,~ 10 -1 Pa), H2/H20 (Po2~ lO-IS Pa) and air environments for up to 240 hr. The corrosion kinetics, obtained by the discontinuous gravimetric method, showed that the sulfidation/oxidation kinetics were linear for Ti and linear-parabolic for Ti-6AI-4V in the H2/H20/H2S environment. Both materials obeyed parabolie rate laws in the He~H20 atmosphere after a transient period, and linear-parabolic rate laws in air. After exposure to the H2/H20/H2S atmosphere, the titanium specimen displayed a double scale of Ti02 with an intervening TiS2film between the double-layered scale of Ti02 and the substrate. Ti-6Al-4V also contained a double layer of Ti02 together with a stratum consisting of Al2S3, TiSe and vanadium sulfide at the junction of the inner Ti02 layer and substrate. Some Al203 precipitated in the external portion of the outer Ti02 layer. Following oxidation in the low- Po2 atmosphere a double-layered oxide of Ti02 scale formed on both Ti and Ti--6AI-4F. The scale on Ti-6A1-4V also contained an a-Al203 film situated between the outer and inner (Ti02) layers. For both materials, multilayeredscale formation characterized air oxidation. In detail a multilayered oxide scale of Ti02 formed on the air-oxidized Ti, while a multilayered oxide scale with alternating layers of Al203/Ti02 developed on Ti-6Al-4V oxidized in air.


   جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .



  چکیده


  تیتانیم خالص و Ti-6Al-4V در دمای ºC 750 در معرض محیط‌های H2/H2O/H2S (Pa 18-10PO2~ و Pa 1-10PS2~)، H2/H2O (Pa 18-10PO2~)، و هوا برای زمان‌های تا 240 ساعت قرار داده شدند. سنتیک خوردگی، که توسط روش وزن‌سنجی ناپیوسته به‌دست آمد، نشان داد که سنتیک سولفید‌شدن/اکسید‌شدن در محیط H2/H2O/H2S برای Ti خطی و برای Ti-6Al-4V خطی-سهمی‌وار است. هردو ماده پس از گذشت زمان، از قوانین سرعت سهموی در اتمسفر H2/H2O و سرعت خطی-سهمی در اتمسفر هوا پیروی می‌کنند. پس از قرارگیری در معرض اتمسفر H2/H2O/H2S، نمونه‌های تیتانیم لایه‌ی مضاعفی از TiO2 با یک فیلم حائل TiS2 بین لایه‌ی مضاعف TiO2 و پایه نشان می‌دهند. همچنین Ti-6Al-4V شامل یک لایه‌ی مضاعف از TiO2 همراه با لایه‌ای شامل Al2S3، TiS2 و سولفید وانادیم در محل اتصال لایه‌ی TiO2 داخلی و پایه می‌باشد. با ادامه‌ی اکسیداسیون در اتمسفر با PO2 پایین، یک اکسید لایه‌ی مضاعف TiO2 روی Ti و Ti-6Al-4V تشکیل می‌شود. این لایه روی Ti-6Al-4V شامل یک فیلم α-Al2O3 بین لایه‌های داخلی و خارجی TiO2 قرار می‌گیرد. برای هر دو ماده، تشکیل لایه‌های مضاعف نشان‌دهنده‌ی اکسیداسیون در هوا است. به صورت جزئی‌تر، یک چندلایه‌ی مضاعف اکسیدی TiO2 روی Ti اکسید شده در هوا تشکیل شده و یک چند‌لایه‌ی متغیر از Al2O3/TiO2 روی Ti-6Al-4V اکسید‌شده در هوا تشکیل می‌گردد.


   جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


  پرداخت انلاین

 • مشخصه یابی ساختار بلوری نانوپودر آسیاکار
  ترجمه مقاله
  7500 تومــان

  کد محصول : #2970

  فعال در گروه : ترجمه مقاله

  Characterization of crystalline structure of ball-milled nano-Ni–Zn-ferrite by Rietveld method


  مشخصه یابی ساختار بلوری نانوپودر آسیاکاری گلوله ای شده Ni-Zn-ferrite با استفاده از روش ریتولد


  ABSTRACT


  Nanocrystalline Ni–Zn-ferrite is synthesized at room temperature by high-energy ball milling with the target composition 0.5 ZnO, 0.5 NiO and 1.0 -Fe2O3 ((0.5+0.5):1 mole fraction). The formation of non-stoichiometric ferrite phase is noticed after 1 h of ball milling and its content increases with increasing milling time. The structural and microstructural evolution of nickel–zinc-ferrite caused by milling is investigated by X-ray powder diffraction. The relative phase abundances of different phases, particle size, r.m.s. (root mean square) strain, lattice parameter change, etc. have been estimated from Rietveld’s powder structure refinement analysis of XRD data. It is revealed from the XRDpattern thatZnOreflections are completely disappeared within 1 h of milling but a significant amount (∼7 wt.%) of nanocrystalline NiO and -Fe2O3 (∼12 wt.%) remain excess even after 11 h ofmilling. It indicates that during ball milling a non-stoichiometric mixture of NiO, ZnO and -Fe2O3 may lead to the formation of non-stoichiometric Ni–Zn-ferrite. A considerable amount of ferrite is formed within 11 h of ball milling with lattice parameter higher than that of stoichiometric Ni–Zn-ferrite prepared by conventional ceramic route keeping the same powder mixture at 1473K for 2 h. The 11 hmilled sample is post-annealed at 773K for different durations to verify the solubility of both the residual parts of NiO and -Fe2O3 in forming the target composition. The post-annealing treatment reveals that within 1 h of post-annealing, stoichiometric Ni–Zn-ferrite is formed and nanocrystalline ferrite particles become almost strain-free within 15 h of post-annealing time.


   جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .



  چکیده


  فریت Ni-Zn نانوبلوری در دمای اتاق و به وسیله آسیاکاری گلوله ای پر انرژی با ترکیب شیمیایی هدف 0.5 ZnO، 0.5NiO و 1.0 α-Fe2O3 (0.5+0.5 = 1 کسر مولی) سنتز می شود. پس از یک ساعت آسیاکاری، فاز فریت غیراستوکیومتری بروز کرده و با افزایش زمان فرآیند مقدار آن بیشتر می شود. تحولات ساختاری و ریزساختاری فریت Ni-Zn طی آسیاکاری گلوله ای با استفاده از پراش پودری پرتو ایکس مطالعه شده است. مقدار نسبی فازها، اندازه ذره کرنش r.m.s (جذر میانگین مربعات)، تغییر پارامتر شبکه و ... از طریق روش ریتولد مبتنی بر تصحیح و پالایش داده های XRD، تخمین زده شده است. الگوی XRD نشان می دهد که پس از یک ساعت آسیاکاری، پیک های ZnO محو شده اما مقدار قابل توجهی (حدود 7 درصد وزنی) NiO و α-Fe2O3 (حدود 12 درصد وزنی) نانوبلوری حتی پس از گذشت 11 ساعت از فرآیند، باقی می مانند. این بدان معناست که طی آسیاکاری، یک مخلوط غیراستوکیومتری NiO، ZnO و α-Fe2O3 می تواند تشکیل فریت Ni-Zn غیراستوکیومتری را در پی داشته باشد. در 11 ساعت ابتدایی آسیاکاری، مقدار قابل توجهی فریت تشکیل می شود که پارامتر شبکه آن از فریت Ni-Zn استوکیومتری آماده شده به روش متداول سرامیکی که با نگه داری مخلوط پودری مشابه به مدت 2 ساعت در دمای 1473 کلوین به دست می آید، بزرگ تر است. نمونه های آسیاکاری شده به مدت 11 ساعت، به مدت زمان های متفاوت تحت دمای 773 کلوین آنیل ثانویه شدند تا حلالیت مقادیر باقیمانده NiO و α-Fe2O3 به منظور ایجاد ترکیب شیمیایی هدف، بررسی شود. نتایج نشان می دهد که طی 1 ساعت آنیل ثانویه، فریت Ni-Zn استوکیومتری تشکیل شده و با 15 ساعت آنیل، ذرات فریت نانوبلوری تقریباً عاری از تنش می شوند.


   جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


  پرداخت انلاین

 • تعیین مقدار آلومینیوم فلزی در نانوپودرها
  ترجمه مقاله
  5000 تومــان

  کد محصول : #2969

  فعال در گروه : ترجمه مقاله

  Quantitative X-ray Rietveld analysis of metallic aluminum content in nano-aluminum powders


  تحلیل کمّی مقدار آلومینیوم فلزی با آنالیز پرتو ایکس ریتولد در نانوپودرهای آلومینیوم


  ABSTRACT


  Accurate analysis of the content of metal aluminum (Al) in nano-Al powders is a difficult task due to the high reactivity of nano-Al powders. Here, the X-ray Rietveld quantitative phase analysis (QPA) method was applied to analyze the content of metal aluminum in nano-Al powders produced by three methods. A good agreement between the observed and calculated diffraction pattern was obtained and the conventional Rietveld factors ( R p, Rwp and GOF) converged to satisfactory values, which suggested that Al content was evaluated accurately. At the same time, the mixture sample of 89.77 wt.% micro-Al+10.23 wt.% α- Al 2O3 was study and the fitting pattern and R factors were satisfactory, which further verified the reliability of the X-ray Rietveld QPA method.


   جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .



  چکیده


  به دلیل فعالیت بالای نانوپودر آلومینیوم، شناسایی دقیق میزان آلومینیوم فلزی (Al) در نانوپودرهای آلومینیوم بسیار دشوار است. در این پژوهش، روش تحلیل کمّی فاز (QPA) ریتولد مبتنی بر پرتو ایکس مورد استفاده قرار گرفت تا در نانوپودرهای آلومینیوم تهیه شده به سه روش متفاوت، مقدار دقیق آلومینیوم فلزی موجود تعیین شود. تطابق خوبی میان الگوهای پراش مشاهده و محاسبه شده به دست آمد و ضرایب معمول ریتولد (Rp، Rwp و GOF) به مقادیر مطلوبی همگرا شدند که این امر نشان می دهد که مقدار آلومینیوم به درستی ارزیابی شده است. همچنین مخلوط 89.77 درصد وزنی micro-Al و 10.23 درصد وزنی Al2O3 مورد بررسی قرار گرفته و الگوهای برازش و ضرایب R به درستی به دست آمدند که این نیز تأییدکننده درستی و قابلیت اطمینان روش ریتولد می باشد.


   جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


  پرداخت انلاین

 • تحلیل کمّی مقدار کاربید در فولاد 2.25Cr-
  ترجمه مقاله
  5000 تومــان

  کد محصول : #2968

  فعال در گروه : ترجمه مقاله

  Quantitative carbide analysis using the Rietveld method


  for 2.25Cr–1Mo–0.25V steel


  تحلیل کمّی مقدار کاربید درفولاد 2.25Cr-1Mo-0.25V با استفاده از روش ریتولد


  ABSTRACT


  It is usually difficult to quantitatively determine the mass fraction of each type of precipitates in steels using transmission electron microscopy and traditional X-ray powder diffraction analysis methods. In this paper the Rietveld full-pattern fitting algorithm was employed to calculate the relative mass fractions of the precipitates in 2.25Cr–1Mo–0.25 V steel. The results suggest that the fractions of MC, M7C3 and M23C6 carbides were evaluated precisely and relatively quickly. In addition, it was found that the fine MC phase dissolved into the matrix with prolonged tempering.


   جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .



  چکیده


  معمولاً تعیین کمّی کسر جرمی رسوبات مختلف در فولادها از طریق میکروسکوپ الکترونی عبوری و روش های متداول پراش پرتو ایکس پودری، دشوار می باشد. در این مقاله، الگوریتم ریتولد مبنی بر برازش کامل الگوی پراش به منظور محاسبه کسر جرمی نسبی رسوبات در فولاد 2.25Cr-1Mo-0.25V استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که می توان به سرعت و با دقت بالا، مقدار کاربیدهای MC، M7C3 و M23C6 را ارزیابی نمود. همچنین مشاهده گردید که با طولانی شدن زمان تمپر، فاز ظریف MC در داخل زمینه حل می شود.


   جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


  پرداخت انلاین

 • فلزات متخلخل و فوم های فلزی ساخته شده از
  ترجمه مقاله
  7500 تومــان

  کد محصول : #2963

  فعال در گروه : ترجمه مقاله

  Porous Metals and Metal Foams Made from Powders


  فلزات متخلخل و فوم های فلزی ساخته شده از پودر 


  ABSTRACT


  Porous materials are found in natural structures such as wood, bone, coral, cork and sponge and are synonymous with strong and lightweight structures. It is not surprising that manmade porous materials have followed and those made from polymers and ceramics have been widely exploited. The commercialisation of porous metals has lagged somewhat behind, but has received a boost following a surge in worldwide research and development in the early 1990’s. 


   جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .



  چکیده


  مواد متخلخل در سازه های طبیعی نظیر چوب، استخوان، مرجان، چوب پنبه و اسفنج یافت می شوند و مشابه با سازه های مستحکم و سبک وزن هستند. جای شگفتی نیست که مواد متخلخل دست ساز انسان از این قاعده پیروی کرده و موادی ساحته شده از پلیمر و سرامیک بطور گسترده ای استفاده شده اند. تجاری سازی فلزات متخلخل تاحدی دچار تاخیر شده اما بدنبال موج پژوهش و توسعه حهانی در اوایل دهه 1990، این موضوع دچار پیشرفت زیادی شد. 


   جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


  پرداخت انلاین

 • مواد سرامیکی برای پوشش های سپر حرارتی Ce
  ترجمه مقاله
  7500 تومــان

  کد محصول : #2962

  فعال در گروه : ترجمه مقاله

  Ceramic materials for thermal barrier coatings


  مواد سرامیکی برای پوشش های سپر حرارتی 


  ABSTRACT


  This paper summarizes the basic properties of ceramic materials for thermal barrier coatings. Ceramics, in contrast to metals, are often more resistant to oxidation, corrosion and wear, as well as being better thermal insulators. Except yttria stabilized zirconia, other materials such as lanthanum zirconate and rare earth oxides are also promising materials for thermal barrier coatings.


   جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .



  چکیده


  در این پژوهش، خواص اصلی مواد سرامیکی برای پوشش های سپر حرارتی خلاصه شده اند. بر خلاف فلزات، سرامیک ها اغلب به اکسیدشدن، خوردگی و سایش مقاوم تر بوده و به همان نسبت عایق های بهتری برای حرارت می باشند. به جز زیرکونیا پایدار شده با ایتریا، دیگر مواد شامل زیرکونات لانتانیم و اکسیدهای عناصر کمیاب نیز مواد مناسبی برای پوشش های سپر حرارتی  می باشند.


   جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


  پرداخت انلاین

 • آلیاژسازی مکانیکی تیتانیوم Mechanical al
  ترجمه مقاله
  7500 تومــان

  کد محصول : #2961

  فعال در گروه : ترجمه مقاله

  Mechanical alloying of titanium


  آلیاژسازی مکانیکی تیتانیوم 


  ABSTRACT


  The mechanical alloying of titanium has previously been performed using fugitive process control agents (PCAs). In this work, calcium, magnesium, MgY or CrY are used as process control agents to balance between the cold welding and fracture phenomena, significantly increasing the process yield. The milled powder was then sintered using Spark Plasma Sintering (SPS) at low and high temperatures to achieve the best mechanical properties and a high quality microstructure. To understand the behavior of the PCAs, the same samples were heat treated at high temperatures. The use of a small quantity of calcium, as low as 0.250 wt%, permitted a high process yield, low oxygen content, good powder morphology and thermal stability. Due to the refined microstructure, the samples sintered at 950 1C exhibited mechanical properties similar to commercially pure Grade 4 titanium but with a much lower oxygen content


   جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .



  چکیده


  آلیاژسازی مکانیکی تیتانیوم قبلا با استفاده از عوامل فرار کنترل کننده فرآیند (PCA ها) انجام شده است. در این کار، کلسیم، منیزیم، MgY یا CrY بعنوان عوامل کنترل کننده فرآیند برای ایجاد تعادل بین پدیده های جوش سرد و شکست استفاده شده که بطور محسوسی بازدهی فرایند را افزایش داده است. پودر آسیاب شده سپس با استفاده از تف جوشی پلاسمای جرقه ای (SPS) در دماهای کم و زیاد برای بدست آوردن بهترین خواص مکانیکی و ریزساختاری با کیفیت بالا تف جوشی شدند. برای درک رفتار PCA ها، همان نمونه ها در دماهای بالا عملیات حرارتی شدند. استفاده از مقدار کمی کلسیم به میزان 250/0 درصد وزنی باعث بازدهی بالای فرآیند، مقدار کم اکسیژن، مورفولوژی خوب پودر و پایداری دمایی شد. بدلیل ریزساختار پالایش شده (اصلاح شده)، نمونه های تف جوشی شده در °C 950 خواص مکانیکی ای شبیه به گرید 4 خالص تجاری تیتانیوم با مقدار اکسیژن بسیار کمتری نشان دادند.


   جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


  پرداخت انلاین

 • تولید نانوذرات ZnS توسط لایه نشانی حمام
  ترجمه مقاله
  5000 تومــان

  کد محصول : #2960

  فعال در گروه : ترجمه مقاله

  Synthesis of ZnS nanoparticles by chemical bath deposition


  تولید نانوذرات ZnS توسط لایه نشانی حمام شیمیایی 


  ABSTRACT


  ZnS nano particles are deposited on glass substrate by chemical bath deposition from acidic solutions. Effect of pH on the surface morphology and structure of ZnS nano particles are investigated. XRD analysis confirms the growth of ZnS with cubic (zinc blende) structure. SEM results show variation in grain size in the range of 65 to 300 nm for nano particles obtained from solutions with increased pH values in the range of 3 to 4.5. UV-VIS studies show the band gap of obtained nanoparticles in the range of 3.79 to 3.89 eV. The intended application for these nanoparticles is optoelectronics and photovoltaic devices.


   جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .



  چکیده


  نانوذرات ZnS روی زیرلایه شیشه ای توسط لایه نشانی حمام شیمیایی از محلول های اسیدی لایه نشانی شدند. اثر pH بر مورفولوژی سطح و ساختار نانوذرات ZnS بررسی می شود. آنالیز XRD رشد ZnS را با ساختار مکعبی (zinc blende) تائید می کند. نتایج SEM، تغییرات اندازه دانه را در محدوده nm 65 تا nm 300 برای نانوذرات حاصل از محلول هایی با مقادیر pH بیشتر در محدوده 3 تا 5/4 نشان می دهند. مطالعات UV-VIS شکاف باند نانوذرات حاصل را در محدوده eV 79/3 تا 89/3 نشان می دهند. کاربرد این نانوذرات در تجهیزات اپتوالکترونیک و فوتوولتائیک می باشد.


   جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


  پرداخت انلاین

 • بهینه سازی شرایط برای رشد فیلم های نازک
  ترجمه مقاله
  5000 تومــان

  کد محصول : #2959

  فعال در گروه : ترجمه مقاله

  Optimising conditions for the growth of nanocrystalline ZnS thin films from acidic chemical baths


  بهینه سازی شرایط برای رشد فیلم های نازک ZnS از حمام های شیمیایی اسیدی 


  ABSTRACT


  The growth of nanocrystalline zinc sulfide thin films onto glass substrates by chemical bath deposition has been optimized at acidic pH. Powder X-ray diffraction ( p-XRD ) confirms the deposition of sphalerite, the cubic phase of ZnS. The crystallite size calculated by Scherrer equation was found to be 4.0 nm. Scanning Electron Microscopy (SEM) show clusters of spherical nanoparticles uniformly distributed over the surface of the glass substrates. Energy Dispersive X-ray (EDX) analysis of the deposited thin films show the zinc to sulfur ratio close to 1:1. The observed band gap (3.78 eV) of the deposited thin films is higher than that reported for cubic phase of bulk ZnS (3.54 eV) as expected due to nano-size crystallites. Binding energies calculated by X-ray Photoelectron Spectroscopy (XPS) confirm the material as ZnS and the photoluminescence measurements show the blue shift in emission maximum.


   جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .



  چکیده


  رشد  فیلم های نازک ZnS نانوبلوری روی زیرلایه های شیشه ای با روش لایه نشانی حمام شیمیایی در pH اسیدی بهینه سازی شده است. پراش پرتوی ایکس پودری (p-XRD)، لایه نشانی اسفالریت- فاز مکعبی ZnS- را تائید می کند. اندازه کریستالیت محاسبه شده توسط معادله شرر، nm 0/4 بود. میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) خوشه های نانوذرات کروی را نشان داد که بطور یکنواخت روی سطح زیرلایه های شیشه ای توزیع شده بودند. آنالیز پراش انرژی پرتوی ایکس (EDX) از فیلم های نازک ZnS نشان دهنده نسبت روی به گوگرد نزدیک به 1:1 است. شکاف باند مشاهده شده (eV 54/3) فیلم های نازک لایه نشانی شده بیشتر از مقدار گزارش شده برای فاز مکعبی ZnS توده ای (bulk) است که بدلیل کریستالیت های نانو، قابل انتظار است. انرژی های بستگی محاسبه شده توسط اسپکتروسکوپی فوتوالکترون پرتوی ایکس (XPS) تائید می¬کند که ماده ZnS است و اندازه-گیری های فوتولومینسانس نشان دهنده جابجایی آبی در بیشینه تشعشع است.


   جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


  پرداخت انلاین

 • اثر pH بر خواص فیلم های نازک ZnS لایه نش
  ترجمه مقاله
  5000 تومــان

  کد محصول : #2958

  فعال در گروه : ترجمه مقاله

  Influence of pH onpropertiesof ZnS thin films deposited on SiO2 substratebychemicalbathdeposition


  اثر pH بر خواص فیلم های نازک ZnS لایه نشانی شده روی زیرلایه SiO2 به روش لایه نشانی حمام شیمیایی 


  ABSTRACT


  This work focuses on the study of zinc sulfide (ZnS) thin films prepared by chemical bath deposition. The effect of the pH ranging from 10.0 to 10.75 on quality of ZnS thin films on SiO2 substrate is investigated. The effect of pH on the surface showed that the variation of pH has a significant effect on the morphology of the ZnS thin lms. The sample with pH value of 10.50 was uniform, free of agglomerates Chemical bath deposition with band gap energy about 3.67 eV. The resistivity of ZnS thin films on SiO2 substrate with different pH value were about 107Ω cm. 


   جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .



  چکیده


  این پژوهش بر مطالعه فیلم های نازک ZnS تولید شده توسط روش لایه¬نشانی حمام شیمیایی متمرکز شده است. اثر pH متغیر از 10 تا 75/10 بر کیفیت فیلم های نازک ZnS روی زیرلایه SiO2بررسی می شود. اثر pH بر سطح نشان داد که تغییرات pH اثر محسوسی بر مورفولوژی فیلم های نازک ZnS دارد. نمونه با مقدار pH معادل 5/10 یکنواخت، بدون کلوخه و با انرژی شکاف باند تقریبی eV 67/3 بود. ضریب مقاومت فیلم های نازک ZnS روی زیرلایه SiO2 با مقدار pH مختلف تقریبا  Ω cm 107 بود.


   جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


  پرداخت انلاین

 • اثر غلظت و دمای حمام بر رشد و خواص فیلم
  ترجمه مقاله
  5000 تومــان

  کد محصول : #2957

  فعال در گروه : ترجمه مقاله

  Effect of bath concentration, temperature on the growth and properties of chemical bath deposited ZnS films 


  اثر غلظت و دمای حمام بر رشد و خواص فیلم های ZnS لایه نشانی شده به روش حمام شیمیایی  


  ABSTRACT


  Uniform, specular and adherent ZnS films were grown by chemical bath deposition process with ammonia as the only complexing agent and thioacetamide as the source of sulphur. The effects of bath temperature, concentration of the zinc salt, thioacetamide and ammonia on the growth of ZnS films were investigated with an objective to optimize the bath concentration and temperature. This optimization was done to reduce the deposition time and achieve the desired thickness without the need for repeated depositions in fresh baths. Structural, morphological and optical properties of the films deposited at 60 C (optimized bath temperature) with different concentrations of thioacetamide in the bath are reported. Film formation mechanism and reason for the film peel-off from the substrate at higher zinc salt as well as thioacetamide concentrations are explained. Crystallinity of the film and the surface roughness were found to increase with increase in thioacetamide concentration in the bath. Films deposited under optimized conditions were found to be nanocrystalline, cubic in structure. FTIR studies revealed the presence of trace amount of hydroxide. The optical band gap was found to increase from 3.70 eV to 3.95 eV with decrease in thioacetamide concentration. The average transmittance of films deposited at different bath temperatures was found to be >80% in the wavelength range 400e1500 nm.  2012 Elsevier B.V. All rights reserved.


   جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .



  چکیده


  فیلم های یکنواخت و چسبنده ZnS توسط فرآیند لایه نشانی حمام شیمیایی همراه با آمونیاک بعنوان تنها عامل کمپلکس ساز و تیواستامید بعنوان منبع گوگرد رشد داده شدند. اثرات دمای حمام و غلظت نمک روی، تیواستامید و امونیاک بر رشد فیلم های ZnS با هدف بهینه سازی غلظت حمام و دما بررسی شدند. این بهینه سازی برای کاهش زمان لایه نشانی و دست یابی به ضخامت دلخواه بدون نیاز به لایه نشانی های مکرر در حمام های تازه انجام شد. خواص ساختاری، مورفولوژیکی و نوری فیلم های لایه نشانی شده در °C 60 (دمای بهینه¬سازی¬شده حمام) با غلظت های مختلف تیواستامید در حمام گزارش شده اند. مکانیزم تشکیل فیلم و علت کنده شدن فیلم از زیرلایه در غلظت¬های نمک روی و تیواستامید بیشتر توضیح داده می شوند. بلورینگی فیلم و ناهمواری سطح با افزایش غلظت تیواستامید در حمام افزایش یافتند. فیلم های لایه نشانی شده تحت شرایط بهینه سازی شده نانوبلوری و ساختاری مکعبی داشتند. مطالعات FTIR حضور مقدار ناچیزی هیدروکسید را نشان داد. شکاف باند نوری با کاهش در غلظت تیواستامید از eV 70/3 تا eV 95/3 افزایش یافتند. مقدار عبور متوسط فیلم های لایه نشانی شده در دماهای مختلف حمام در دامنه طول موج nm 1500-400 بیش از 80 درصد بود.


   جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


  پرداخت انلاین

 • مشخصه یابی فیلم های نازک ZnS تولید شده ا
  ترجمه مقاله
  7500 تومــان

  کد محصول : #2956

  فعال در گروه : ترجمه مقاله

  Characterization of ZnS thin films synthesized through a non-toxic precursors chemical bath


  مشخصه یابی فیلم های نازک ZnS تولید شده از طریق حمام شیمیایی دارای پیش ماده های غیرسمی  


  ABSTRACT


  In solar cells, ZnS window layer deposited by chemical bath technique can reach the highest conversion efficiency; however, precursors used in the process normally are materials highly volatile, toxic and harmful to the environment and health (typically ammonia and hydrazine). In this work the characterization of ZnS thin films deposited by chemical bath in a non-toxic alkaline solution is reported. The effect of deposition technique (growth in several times) on the properties of the ZnS thin film was studied. The films exhibited a high percentage of optical transmission (greater than 80%); as the deposition time increased a decreasing in the band gap values from 3.83 eV to 3.71 eV was observed. From fi chemical analysis, the presence of ZnS and Zn(OH)2 was identi ed and X-ray diffraction patterns exhibited a clear peak corresponding to ZnS hexagonal phase (10 3) plane, which was confi rmed by electron diffraction patterns. From morphological studies, compact samples with well-defined particles, low roughness, homogeneous and pinhole-free in the surface were observed. From obtained results, it is evident that deposits of ZnS–CBD using a non-toxic solution are suitable as window layer for TFSC. 


   جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .



  چکیده


  در سلول های خورشیدی، لایه پنجره ای ZnS لایه نشانی شده توسط روش حمام شیمیایی می تواند به بالاترین بازدهی تبدیل دست یابد؛ اما، پیش ماده های بکار رفته در فرآیند معمولا مواد بسیار فرار، سمی و مضر برای محیط زیست و سلامتی هستند (معمولا آمونیاک و هیدرازین). در این کار، مشخصه یابی فیلم های نازک ZnS لایه نشانی شده  توسط حمام شیمیایی در یک محلول قلیایی غیرسمی گزارش می شود. اثر روش لایه نشانی (رشد چندین باره) بر خواص فیلم نازک ZnS مطالعه شد. فیلم ها درصد بالایی عبور نوری (بیش از 80 درصد) نشان دادند؛ با افزایش زمان لایه نشانی، کاهشی در مقادیر شکاف باند از eV 83/3 تا 71/3 مشاهده شد. از آنالیز شیمیایی، وجود ZnS و Zn(OH)2 شناسایی شد . الگوهای پراش پرتوی ایکس یک قله واضح متناظر با صفحه (103) فاز هگزاگونال ZnS نشان دادند که با الگوهای پراش الکترونی تائید شد. از مطالعات مورفولوژیکی، نمونه هایی فشرده با ذرات کاملا مشخص، با ناهمواری کم، همگن و بدون سوراخ در سطح مشاهده شدند. از نتایج بدست آمده، آشکاراست که لایه های ZnS-CBD با استفاده از یک محلول غیرسمی، عنوان لایه پنجره ای برای TFSC مناسب هستند.


   جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


  پرداخت انلاین

Scroll