فایل

 • جدول
 • لیست
 • انجماد جهت دار آلیاژهای روی-آلومینیوم St
  ترجمه مقاله
  5000 تومــان

  کد محصول : #2924

  فعال در گروه : ترجمه مقاله

  Study of directional solidification of Zn-Al alloys 


  مطالعه انجماد جهت دار آلیاژهای روی-آلومینیوم


  ABSTRACT


  Directional growth of Zn-Al alloys of different concentration was carried out by using a Bridgmann like apparatus. The compositions of studied systems were a) dilute Zn-0,5 wt.%Al, below the maximum solubility limit, b) hypo-eutectic Zn- 2 and 4 %wt. Al, and c) hyper-eutectic Zn-8wt.% Al. Proper metallographic analysis of the segregation patterns behind the solid-liquid (S-L) interface gives information about the effect of the local solidification conditions to obtain different microstructures. It was found that the dilute alloy grows in a similar fashion than other alloys with atomistically rough interfaces. For alloys with composition above the maximum solubility limit, it was found that a single primary phase grows surrounded by liquid eutectic. In the case of hypo-eutectic alloys, a dendritic hcp primary phase is formed, whilst for hyper-eutectic alloys, the primary phase is an fcc Al-rich dendrite. In both cases, a secondary interface for eutectic solid-liquid is formed below the dendrite tips, in such a way the eutectic seems to growth independently of the primary phase.   


   جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .  چکیده


  رشد جهت دار آلیاژهای Zn-Al با غلظت های مختلف توسط یک ابزار شبه بریجمن انجام شد. ترکیب های مطالعه شده عبارت بودند از: الف- سیستم رقیق  Zn-0.5 wt.% Al، زیر حد حلالیت، ب- سیستم هیپویوتکتیک Zn-2 and 4 % wt. Al و ج- سیستم هایپریوتکتیک Zn-8wt.% Al. آنالیز متالوگرافی مناسب از الگوهای جدایش پشت فصل مشترک جامد-مایع (S-L) اطلاعاتی درباره اثر شرایط انجماد موضعی برای دست یابی به ریزساختارهای مختلف می دهد.  چنین دریافت شد که آلیاژ رقیق به صورتی مشابه با دیگر آلیاژها و با فصل مشترک های از لحاظ اتمی ناهموار رشد می کند. برای آلیاژهایی با ترکیب بیش از حد حلالیت بیشینه، چنین نتیجه گیری شد که فاز منفرد اولیه در حالی که توسط مایع یوتکتیک احاطه شده رشد می کند. در حالت آلیاژهای هیپویوتکتیک، یک فاز اولیه hcp دندریتی تشکیل می شود در حالی که برای آلیاژهای هایپریوتکیتیک، فاز اولیه عبارتست از یک دندریت غنی از آلومینیوم fcc. در هر دو حالت، یک فصل مشترک ثانویه مربوط به جامد-مایع یوتکیتیک زیر نوک  دندریت ها تشکیل می شود. در چنین حالتی به نظر می رسد یوتکتیک بطور مستقل از فاز اولیه رشد می کند.


   جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


  پرداخت انلاین

 • اصول عملیات فراصوت: آلیاژهای سبک Ultra
  ترجمه مقاله
  5000 تومــان

  کد محصول : #2923

  فعال در گروه : ترجمه مقاله

   Ultrasonic Treatment:Application for Light Alloys Melts


  عملیات  فراصوت: کاربردهای مربوط به مذاب آلیاژهای سبک


  ABSTRACT


  Directional growth of Zn-Al alloys of different concentration was carried out by using a Bridgmann like apparatus. The compositions of studied systems were a) dilute Zn-0,5 wt.%Al, below the maximum solubility limit, b) hypo-eutectic Zn- 2 and 4 %wt. Al, and c) hyper-eutectic Zn-8wt.% Al. Proper metallographic analysis of the segregation patterns behind the solid-liquid (S-L) interface gives information about the effect of the local solidification conditions to obtain different microstructures. It was found that the dilute alloy grows in a similar fashion than other alloys with atomistically rough interfaces. For alloys with composition above the maximum solubility limit, it was found that a single primary phase grows surrounded by liquid eutectic. In the case of hypo-eutectic alloys, a dendritic hcp primary phase is formed, whilst for hyper-eutectic alloys, the primary phase is an fcc Al-rich dendrite. In both cases, a secondary interface for eutectic solid-liquid is formed below the dendrite tips, in such a way the eutectic seems to growth independently of the primary phase.   


   جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .  چکیده


  جنبه¬های علمی و عملی عملیات التراسونیک (فراصوت)  مذاب آلیاژهای سبک و بدنبال آن توسعه کاویتاسیون (توضیح مترجم: تشکیل و انفجار سریع حباب در سیالات بر اثر نیروهای وارد بر مایع را کاویتاسیون گویند) صوتی در فلزات مذاب بحث می¬شوند. نشان داده می¬شود که عملیات التراسونیک مذاب، نرخ گاززدایی و فیلترسازی مناسب مذاب آلیاژهای سبک را افزایش می¬دهد و  بشدت بر ساختار شمش اثر می¬گذارد. بعلاوه،  اثر بجامانده از عملیات التراسونیک مذاب بر ساختار و خواص محصول واسطه از آلیاژ سبک کارشده (wrought) نشان داده می¬شود.


   جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


  پرداخت انلاین

 • آندهای فداشونده برای حفاظت کاتدی فولاد S
  ترجمه مقاله
  5000 تومــان

  کد محصول : #2922

  فعال در گروه : ترجمه مقاله

  Sacrificial Anodes for Cathodic Prevention of Reinforcing Steel


  Around Patch Repairs Applied to


  Chloride-Contaminated Concrete 


  آندهای فداشونده برای حفاظت کاتدی فولاد تسلیح


  اطراف ترمیم های وصله اعمال شده بر بتن آلوده شده با کلرید


  ABSTRACT


  When steel reinforcement suffers localised corrosion in chloride-contaminated concrete, the most anodic regions of the metal effectively provide cathodic protection to the bars in adjacent cathodic areas. If conventional patch repair is applied to the structure, this form of adventitious cathodic protection is removed and bars which were previously behaving as cathodes in moderately contaminated areas may be transformed to anodes of cells, coupled to cathodic steel in the repaired areas. This paper demonstrates the effectiveness of combining patch repair with embedded sacrificial anodes as a means of providing continuing protection to the surrounding reinforcing bars. The sacrificial anodes designed for this purpose consist of metallic zinc in a specially formulated mortar saturated with lithium hydroxide. The high pH pore electrolyte serves to maintain the activity of the zinc, whilst the presence of lithium ions avoids the risks of alkali-silica reaction that would be incurred if other forms of alkali metal hydroxide were used. 


   جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .  چکیده


  هنگامی که فولاد تسلیح متحمل خوردگی موضعی در بتن آلوده شده با کلرید می شود، مناطق با بالاترین خواص آندی فلز به طور موثر حفاظت کاتدی میلگرد را در مناطق مجاور کاتدی فراهم می کنند. اگر ترمیم وصله متعارف به ساختار اعمال شود، این شکل حفاظت کاتدی اکتسابی حذف شده و میلگرد هایی که قبلا در مناطق نسبتا آلوده به عنوان کاتد رفتار می کردند ممکن است به سلول های آندی جفت شده با فولاد کاتدی در مناطق ترمیم تبدیل شوند. این مقاله تاثیر ترکیب کردن ترمیم وصله با آندهای فدا شونده تعبیه شده به عنوان یک وسیله برای فراهم کردن حفاظت پیوسته به اطراف میلگرد تسلیح را نشان می دهد. آندهای فدا شونده طراحی شده برای این منظور شامل فلز روی در یک ملات با طرح اختلاط خاص اشباع شده با لیتیوم هیدروکسید می باشند. مقادیر بالای pH الکترولیت حفره به منظور حفظ فعالیت روی به کار می رود، در حالی که حضور یون های لیتیوم می تواند از خطرات ناشی از واکنش قلیایی سیلیس جلوگیری کند که اگر شکل های دیگر هیدروکسید فلز قلیایی استفاده شوند امکان متحمل شدن آن وجود داشت. 


   جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


  پرداخت انلاین

 • ممانعت کننده های آلی خوردگی فولاد در بتن
  ترجمه مقاله
  5000 تومــان

  کد محصول : #2921

  فعال در گروه : ترجمه مقاله

  Organic Corrosion Inhibitors for Steel in Concrete


  ممانعت کننده های آلی خوردگی فولاد در بتن


  ABSTRACT


  The efficiency of an organic corrosion inhibitor blend in preventing and stopping ongoing chloride-induced corrosion of mild steel has been investigated in saturated. Ca(OH), solutions and in ordinary Portland cement (OPC) mortar. The results show that only high concentrations of the inhibitor (=lo%) allow the inhibition of pit initiation in solution. However, the inhibiting properties can be lost either by evaporation of the volatile constituent of the inhibitor or by the precipitation of the non-volatile fraction of the inhibitor in presence of calcium ions. The addition of the inhibitor blend to mortar yielded no inhibiting effect except the retardation of the corrosion initiation in the case of chloride- induced corrosion. Once corrosion had started the polarisation resistance values were similar for samples with and without inhibitor. On already corroding steel samples in chloride-containing saturated Ca(OH), solutions a slight increase (ca. 3-4x) of the polarisation resistance was found after adding 10% inhibitor to the solutions. No significant increase of the polarisation resistance was observed after applying the inhibitor on chloride-containing mortar samples with corroding steel. Field tests on chloride-contaminated structures also showed that virtually no effect of the surface applied organic inhibitor blend on half cell potentials or a reduction of macrocell currents were found. 


   جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .  چکیده


  بازده یک ترکیب ممانعت کننده آلی خوردگی در جلوگیری و توقف خوردگی در حال انجام ناشی از کلرید فولاد متوسط در محلول های Ca(OH)2 اشباع و ملات سیمان پرتلند معمولی (OPC) بررسی شده است. نتایج نشان می دهند که تنها غلظت های بالای ممانعت کننده (10٪~) سبب ممانعت از شروع حفره در محلول می شوند. با این حال، خواص ممانعت کنندگی می تواند با تبخیر جزء فرار ممانعت کننده یا با رسوب بخش غیر فرار ممانعت کننده در حضور یون های کلسیم از دست برود. افزودن ترکیب ممانعت کننده به ملات هیچ تاثیر بازدارنده ای به جز تاخیر انداختن شروع خوردگی در شرایط خوردگی ناشی از کلرید نداشت. به محض شروع خوردگی مقادیر مقاومت پلاریزاسیون نمونه ها با و بدون ممانعت کننده مشابه بودند. در نمونه های فولادی خورده شده از قبل در محلول های اشباع Ca(OH)2 حاوی کلرید افزایش اندکی (x4-3 ca.) در مقاومت پلاریزاسیون پس از اضافه کردن 10٪ ممانعت کننده به محلول مشاهده شد. هیچ افزایش قابل توجهی در مقاومت پلاریزاسیون پس از اعمال ممانعت کننده روی نمونه های ملات حاوی کلرید در فولاد در حال خوردگی مشاهده نگردید. آزمون های در محل در ساختارهای آلوده شده با کلرید نیز نشان دادند که تقریبا هیچ اثری از ترکیب ممانعت کننده آلی سطحی اعمال شده در پتانسیل نیم سلول یا کاهش جریان های ماکروسل پیدا نشد.


   جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


  پرداخت انلاین

 • عوامل بحرانی برای شروع خوردگی میلگرد Cri
  ترجمه مقاله
  7500 تومــان

  کد محصول : #2920

  فعال در گروه : ترجمه مقاله

  Critical Factors for the Initiation of Rebar Corrosion


  عوامل بحرانی برای شروع خوردگی میلگرد 


  ABSTRACT


  The critical chloride content for the initiation of rebar corrosion has been determined in a laboratory study using a multiple macrocell sample arrangement in order to allow a statistical treatment of the results. In synthetic pore solution (pH 13.4)t he probability of corrosion initiation is zero at chloride concentrations < 0.2 mole L-* and reaches 100% at chloride concentrations > 0.6 mole L-I (T = 22°C) at open circuit condition. At lower temperatures (5 and 14°C) the initiation probability is less distributed and the critical chloride content for initiation increases. Experiments using steel embedded in mortar blocks showed that the free chloride content (measured with chloride sensors) necessary for depassivation of the rebars was similar to that found in solution experiments. The calculated Cl-/OH ratio threshold value is ca. 0.6 + 0.1. Differences between open circuit conditions and anodic polarisation are highlighted. The main parameters and their interaction that influence the critical chloride content for the initiation of rebar corrosion and the consequences for the durability of reinforced concrete structures are discussed. 


   جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .  چکیده


  مقدار بحرانی کلرید برای شروع خوردگی میلگرد در یک مطالعه آزمایشگاهی با استفاده از یک نمونه با چیدمان ماکروسل چندتایی به گونه ای تعیین شده است که امکان انجام عملیات آماری روی نتایج فراهم گردد. در محلول مصنوعی حفره (pH  4/13) احتمال شروع خوردگی در غلظت کلرید < 1-mole L 2/0 صفر است و در غلظت کلرید >-mole L 6/0 (C° 22 T=) در شرایط جریان باز به 100٪ می رسد. در دماهای پایین تر (C° 14 و 5) احتمال شروع خوردگی کمتر توزیع شده و مقدار بحرانی کلرید برای شروع خوردگی افزایش می یابد. آزمایش ها با استفاده از فولاد تعبیه شده در بلوک های ملات نشان دادند که مقدار کلرید آزاد (اندازه گیری شده توسط سنسور های کلرید) لازم برای از بین بردن کنش پذیری میلگرد با آنچه در آزمایش های محلول به دست آمد یکسان بود. مقدار آستانه ای نسبت Cl- /OH محاسبه شده 6/0±1/0ca. است. تفاوت های بین شرایط جریان باز و پلاریزاسیون آندی برجسته شده اند. پارامترهای اصلی و اثر متقابل آن ها که بر مقدار بحرانی کلرید برای شروع خوردگی میلگرد تاثیر می گذارند و پیامدهای آن برای دوام سازه های بتن مسلح مورد بحث قرار گرفته اند. 


   جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


  پرداخت انلاین

 • بهبود عمر خستگی اتصالات جوشکاری شده Meth
  ترجمه مقاله
  5000 تومــان

  کد محصول : #2919

  فعال در گروه : ترجمه مقاله

  Methods for Improving the Fatigue Life of Welded Joints


  روشهایی برای بهبود عمر خستگی اتصالات جوشکاری شده


  ABSTRACT


  Postweld fatigue life improvement techniques can be used for increasing the fatigue life of welded joints. From the preceding sections, it can be seen that three factors influence fatigue of welded joints: stress concentrations due to joint and weld geometry, stress concentrations due to localized defects, and welding residual stresses. Improvement in fatigue life can be obtained by reducing the effects of one or more of these parameters. This is particularly true for cracks starting from the weld toe, which is by far the most common failure site. However, in load-carrying fillet welds, cracks can start at the weld root and propagate through the weld throat until failure occurs. In this case, additional weld metal to increase the weld throat dimension will result in reduction in shear stress and hence a corresponding increase in fatigue strength.


   جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .  چکیده


  روش های بهبود عمر خستگی پساجوشکاری را می توان برای افزایش عمر خستگی اتصالات جوشکاری شده بکار برد. از بخش های قبل، سه عامل بر خستگی اتصالات جوشکاری شده تاثیر می گذارند: تمرکز تنش ناشی از هندسه اتصال و جوش، تمرکز تنش ناشی از نقایص موضعی و تنش های پسماند جوشکاری. بهبود عمر خستگی را می توان با کاهش اثرات یک یا چند مورد از این پارامترها بدست آورد. این موضوع بویژه برای ترک های آغازشده از پنجه جوش که با اختلاف زیاد، مرسوم ترین محل گسیختگی هستند صادق است. اما در جوش های گوشه که بار حمل می کنند، ترک ها می توانند در ریشه جوش آغاز شوند و در گلویی جوش تا رخدادن گسیختگی انتشار یابند. در این حالت، فلز جوش بیشتر برای افزایش بعد گلویی جوش منجر به کاهش تنش برشی و در نتیجه افزایش متناظر با استحکام خستگی می شود.


   جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


  پرداخت انلاین

 • تاثیر زمان التراسونیک بر ساختار کلوییدی
  ترجمه مقاله
  7500 تومــان

  کد محصول : #2918

  فعال در گروه : ترجمه مقاله

  Effect of Ultrasonication Duration on Colloidal Structure and


  Viscosity of Alumina−Water Nanofluid


  تاثیر زمان التراسونیک برساختار کلوییدی و ویسکوزیته نانو سیال آب – آلومینا


  ABSTRACT


  Nanofluids are promising fluids for heat-transfer applications. Low stability and high viscosity are two important drawbacks for practical applications of nanofluids. The aggregation and sedimentation of nanoparticles are related to the colloidal structure of nanofluids, which directly affects the stability and viscosity. An ultrasonic homogenizer can break the aggregation of particles. The aim of this work was to study the effect of the duration of ultrasonic treatment on colloidal structure, including the stability and temperature-dependent viscosity of a nanofluid. Specifically, a 0.5 vol % Al2O3−water nanofluid was prepared using an ultrasonic homogenizer for various durations from 0 to 180 min. The microstructure, colloid and particle sizes, precipitation, and zeta (ζ) potential were analyzed to investigate the aggregation and sedimentation of the nanofluid. The viscosities of nanofluids subjected to ultrasonic treatment for different durations were also measured at different temperatures from 15 to 45 °C. Better particle dispersion, lower particle sizes, smaller colloid sizes, less precipitation, and higher ζ potentials were observed with increasing sonication time. The viscosity of Al2O3−water nanofluid was found to increase with the sonication time up to 60 min and then subsequently decreased. In addition, the viscosity decreased with increasing temperature. The research concluded that more stabler and lower-viscosity nanofluids can be obtained by applying ultrasonic treatment for durations of 90 min or longer.


   جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .  چکیده


  نانوسیال¬ها، سیال¬هایی مناسب برای کاربردهای انتقال حرارت هستند. پایداری کم و ویسکوزیته¬ی بالا دو مشکل عمده¬ی نانوسیال¬ها برای کاربردهای عملی هستند. تجمع و رسوب نانوذرات وابسته به ساختار کلوییدی نانوسیال¬هاست که مستقیماً بر پایداری و ویسکوزیته اثر می¬گذارد. یک همگن ساز التراسونیک می¬تواند تجمع ذرات را از بین ببرد. هدف این تحقیق مطالعه¬ی تاثیر زمان عملیات التراسونیک بر ساختار کلوییدی یک نانوسیال بود که شامل پایداری و وابستگی دمایی ویسکوزیته آن می¬شود. بدین منظور یک نانوسیال آب - 0.5 درصد حجمی Al2O3 با استفاده یک همگن ساز التراسونیک با زمان¬های مختلف از 0 تا 180 دقیقه آماده شد. ساختار، اندازه ذرات و کلویید، رسوبگذاری، و پتانسیل زتا برای بررسی تجمع و رسوب نانوسیال مورد ارزیابی قرار گرفتند. ویسکوزیته¬ی نانوسیال¬ها نیز با توجه به زمان¬های مختلف عملیات التراسونیک در دماهای مختلف از 15 تا 45 درجه سانتی گراد اندازه گیری شد. توزیع ذرات بهتر، اندازه ذرات کوچکتر، اندازه کلویید کوچکتر، رسوبگذاری کمتر، و پتانسیل¬های زتای بالاتر با افزایش زمان التراسونیک مشاهده شد. مشاهده شد که ویسکوزیته¬ی نانوسیال آب - Al2O3 تا زمان التراسونیک 60 دقیقه افزایش یافت اما با افزایش زمان بیشتر از آن، کاهش یافت. علاوه بر این با افزایش دما ویسکوزیته کاهش یافت. نتیجه¬ی این تحقیق این بود که نانوسیال¬های پایدارتر و با ویسکوزیته¬ی کمتر می¬توانند با اعمال عملیات التراسونیک به مدت 90 دقیقه و یا بیشتر حاصل شوند. 


   جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


  پرداخت انلاین

 • رویکرد های تقلید زیستی برای طراحی منسوجا
  ترجمه مقاله
  7500 تومــان

  کد محصول : #2917

  فعال در گروه : ترجمه مقاله

   Biomimetic approaches to the design of smart textiles


  for protection


  رویکرد های تقلید زیستی برای طراحی منسوجات هوشمند جهت محافظت 


  ABSTRACT


   Biomimetics is a hybrid discipline that enables the transfer of technology from biological systems into the man-made world. Nature is regarded as a source of inspiration for solutions to problems encountered in various areas of engineering. Biomimetic technologies have already found commercial applications in the textile sector that reduce the environmental costs of production. This chapter discusses relevant aspects of biomimetic design and explores ideas that could enrich the design and development of smart protective textiles.


   جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .  چکیده


  علم تقلید زیستی یک رشته ترکیبی است که امکان انتقال تکنولوژی از سیستم های زیست شناختی به دنیای ساخته دست بشری را فراهم می سازد. طبیعت به عنوان یک منبع الهام بخش برای حل مشکلات مواجه شده در زمینه های مختلف مهندسی در نظر گرفته می شود. تکنولوژی های تقلید زیستی در حال حاضر کاربردهای تجاری در بخش نساجی پیدا کرده که هزینه های زیست محیطی تولید را کاهش می دهد. این فصل جنبه های مربوط به طراحی تقلید زیستی را مورد بحث قرار می دهد و ایده هایی را بررسی می کند که می تواند طراحی و توسعه منسوجات هوشمند محافظ را تقویت نماید.


   جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


  پرداخت انلاین

 • منسوجات هوشمند محافظ برای افراد مسن Smar
  ترجمه مقاله
  10000 تومــان

  کد محصول : #2916

  فعال در گروه : ترجمه مقاله

  Smart protective textiles for older people


  منسوجات هوشمند محافظ برای افراد مسن


  ABSTRACT


  This chapter considers the application of smart textiles and wearable technologies to enhance the functionality of a multi-purpose, protective ‘clothing layering system’ for the benefi t of older people. Little has been done to address physical and cognitive limitations when developing smart textile products and services appropriate to the real-world needs and aspirations of active older users. The author looks at how the appropriate design of smart clothes has the potential to promote independence and wellbeing, and may enable participation in healthy exercise in the everyday lives of the active ageing.


   جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .  چکیده


  این فصل کاربرد منسوجات هوشمند و فناوری های پوشیدنی را به منظور افزایش عملکرد “سیستم لایه بندی پوشاک” چند منظوره و محافظ به نفع افراد مسن بررسی می کند. اقدامات کمی جهت رسیدگی به محدودیت های جسمی و شناختی برای گسترش محصولات نساجی هوشمند و ارائه خدمات مناسب به نیازهای دنیای واقعی و خواسته های کاربران فعال مسن انجام شده است. مولف به پتانسیل طراحی مناسب لباس های هوشمند به منظور ارتقاء استقلال و تندرستی که می تواند حضور ورزش سالم در زندگی روزمره در دوره سالمندی فعال را فراهم نمایند، توجه دارد.


   جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


  پرداخت انلاین

 • روش‌های شناسایی خوردگی Methods for dete
  ترجمه مقاله
  5000 تومــان

  کد محصول : #2912

  فعال در گروه : ترجمه مقاله

  Methods for detecting corrosion


  روش‌های شناسایی خوردگی


  ABSTRACT


  This chapter discusses electromagnetic in-line inspection tools as they relate to pipeline integrity. It covers magnetic fl ux leakage (MFL), the most commonly used inspection technology for pipelines. MFL has been successfully used for nearly 50 years to detect, identify, and size metal loss due to corrosion. 


   جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .  چکیده


  در این فصل به بحث در مورد ابزار الکترومغناطیسی بازرسی درجا ی مربوط به خطوط لوله‌ی یکنواخت پرداخته می‌شود که روش نشتی شار مغناطیسی  را در بر می‌گیرد. این روش، رایج‌ترین روش مورد استفاده در تکنولوژی بازرسی برای خطوط لوله است که نزدیک به 50 سال به صورت موفقیت آمیز برای پیدا کردن، شناسایی و به دست آوردن میزان و اندازه‌ی خوردگی مورد استفاده قرار گرفته است.


   جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


  پرداخت انلاین

 • فرآیندهای خورگی و استفاده از بازدارندهای
  ترجمه مقاله
  10000 تومــان

  کد محصول : #2911

  فعال در گروه : ترجمه مقاله

  Corrosion processes and the use of corrosion inhibitors


  in managing corrosion in underground pipelines 


  فرآیندهای خورگی و استفاده از بازدارندهای خوردگی


  در کنترل خوردگی در لوله کشی زیرزمینی


  ABSTRACT


  This chapter reviews the sources of corrosion in underground pipelines carrying oil and gas, such as hydrogen sulfi de and carbon dioxide. It also discusses and compares corrosion monitoring techniques, such as linear polarization resistance (LPR), electrochemical impedance spectroscopy (EIS), electrochemical noise (EN) techniques, and the use of sensor probes.  


   جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .  چکیده


   این فصل منابع خوردگی در لوله کشی زیرزمینی که نفت و گاز مانند سولفید هیدروژن و کرین دی اکسید حمل میکنند را مرور میکند. همچنین روشهای نمایش دادن خوردگی مانند روشهای مقاومت پلاریزاسیون خطی (LPR)، طیف سنجی امپدانسی الکتروشیمایی (EIS)، نویز الکتروشیمیایی (EN) و استفاده از حسگرهای سوزنی بحث و مقایسه شده اند.


   جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


  پرداخت انلاین

 • استحاله فازی در فولاد زنگ نزن AISI 410Ph
  ترجمه مقاله
  5000 تومــان

  کد محصول : #2910

  فعال در گروه : ترجمه مقاله

  Phase transformation in AISI 410 stainless steel 


  استحاله فازی در فولاد زنگ نزن AISI 410


  ABSTRACT


  AISI 410 stainless steel can virtually fully transform to dislocated lath martensite at a very low cooling rate by air cooling. It is found that at the same cooling rate the specimen austenitized at the higher temperature has a lower martensite start temperature (Ms); besides, the difference of Ms becomes much larger at the higher cooling rate. In the continuously cooled specimens investigated, significant amounts of inter-martensite retained austenite film may be imaged, where the martensite laths tend to be in the same crystallographic orientation. On the other hand, micro-twinning is generally detected in martensite laths when the adjacent variants of martensite form in a twin-related manner. Another important result indicates that no bainitic structure can be obtained in this steel for the isothermal transformation just above the martensitic start temperature (Ms), and suggests that the single C curve in the time–temperature–transformation (TTT) diagram of AISI 410 is for a diffusional transformation. The prior heavy deformation of austenite also gives strong evidence to suggest that severe deformation causes mechanical stabilization of austenite against martensitic transformation. 


   جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .  چکیده


  فولاد ضدزنگ AISI 410 در نرخ تبریدبسیار آهسته توسط تبرید در هوا می تواند به معنای دقیق کلمه به ماتنزیت تیغه ای جابجاشده استحاله یابد.یافته ها چنین است که در یک نرخ تبرید یکسان، نمونه آستنیته شده در دمای بالاتر دارای دمای آغاز مارتنزیت (Ms) کمتری است؛ بعلاوه، تفاوت Ms در نرخ تبرید بالاتر بیشتر می شود. در نمونه های تبریدیافته پیوسته بررسی شده، ممکن است مقادیر محسوسی از آستنیت باقیمانده میان مارتنزیتی مشخص شوند که تیغه های مارتنزیت تمایل دارند که در همان جهت کریستالوگرافی باشند. از دیگر سو، هنگامی که انواع دیگری از ماتنزیت در همسایگی به شکل مرتبط شده با دوقلویی تشکیل می شوند، ریزدوقلویی (micro-twinning) در تیغه های ماتنزیت شناسایی می شود. نتیجه مهم دیگر نشان می دهد که هیچ ساختار بینیتی را در این فولاد برای استحاله هم دما درست در بالای دمای آغاز مارتنزیت (Ms) نمی توان بدست آورد که این بیان می دارد که منحنی C منفرد در نمودار زمان، دما-استحاله (TTT) فولاد ضدزنگ AISI 410 مربوط به یک استحاله نفوذی است. تغییرشکل زیاد قبلی آستنیت نیز شاهدی معتبر بر این مدعاست که تغییرشکل شدید باعث پایدارسازی مکانیکی آستنیت در مقابل استحاله مارتنزیتی می¬شود.


   جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


  پرداخت انلاین

 • ریزساختار و خواص مکانیکی ورق های AA6061-
  ترجمه مقاله
  5000 تومــان

  کد محصول : #2909

  فعال در گروه : ترجمه مقاله

  Microstructural and mechanical properties of walking


  friction stir spot welded AA 6061-T6 sheets


  ریزساختار و خواص مکانیکی ورق های AA6061-T6


  متصل شده به روش جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی


  نقطه ای متحرک


  ABSTRACT


  In order to increase the strength of the joint, a novel spot welding process named walking friction stir spot welding(WFSSW) has been applied for AA 6061-T6 joints using a tool movement over a distance of 15 mm. This process was carried out for four different tool rotational speeds and a better static shear strength was achieved at a tool rotational speed of 900 rpm. Macro and microstructural analysis were made in order to analyze the local material microstruture evolution. The variation of microhardness in different regions of the weld was analyzed. Fatigue tests were conducted on lap-shear specimens at a stress ratio of R=0.1. Two different fracture modes were observed under both quasi-static and cyclic loading conditions. The fracture surfaces were analyzed by using optical and scanning electron micrographs. 


   جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .  چکیده


  به منظور افزایش استحکام اتصال، یک روش جدید از فرآیند جوشکاری نقطه ای موسوم به جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی نقطه ای متحرک  (WFSSW) بر روی اتصالات AA6061-T6 انجام گرفت که طی آن ابزار در مسافتی به اندازه 15 میلی متر جابجا می شود. این فرآیند تحت 4 سرعت چرخش متفاوت ابزار تکرار گردید و بهترین استحکام برشی استاتیک در نمونه های جوشکاری شده با سرعت چرخش ابزار rpm 900 به دست آمد. درشت ساختار (ماکرو) و ریزساختار (میکرو) مورد مطالعه قرار گرفت تا تحولات ریزساختاری موضعی ماده مورد بررسی قرار گیرد. همچنین مقدار ریزسختی در نواحی مختلف جوش اندازه گیری شد. آزمون های خستگی بر روی نمونه های برشی لب بر لب  و تحت نسبت تنش R=0.1 انجام شدند. تحت شرایط بارگذاری شبه استاتیک و چرخه ای، دو حالت (مد) شکست مختلف مشاهده گردید. به منظور بررسی سطوح شکست از تصاویر میکروسکوپ نوری و میکروسکوپ الکترونی روبشی بهره گرفته شد.


   جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


  پرداخت انلاین

 • عملیات حرارتی پس از جوشکاری جهت حفاظت از
  ترجمه مقاله
  5000 تومــان

  کد محصول : #2908

  فعال در گروه : ترجمه مقاله

  Evaluation of Post-Weld Heat Treatments for


  Corrosion Protection in 2024 and 7075 Aluminum Alloys 


  ارزیابی عملیات حرارتی پس از جوشکاری روی حفاظت از خوردگی


  آلیاژهای آلومینیوم 2024 و 7075


  ABSTRACT


  Patented in 1991 by The Welding Institute, Ltd., Friction Stir Welding (FSW) is a solid-state joining process capable of joining almost any type of metal, including some previously un-weldable precipitation strengthened 2000 and 7000 series aluminum alloys [1]. FSW can be accurately described as a forging and extrusion, or metalworking, process. In the process, a cylindrical tool, composed of a pin and shoulder, is rotated and slowly plunged into the joint line of the materials to be joined. The pin tool generates heat through friction and plastic strain energy release during mechanical deformation of the workpiece, which softens the material. Then, as the tool traverses the joint line, the material is extruded around the pin and is forged into a consolidated joint by the pressure of the shoulder.


   جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .  چکیده


  همانطور که در سال 1991 توسط انجمن جوشکاری ثبت شد، جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی (FSW) یک فرایند اتصال حالت جامد است که توانایی اتصال تقریباً هر نوع فلز مانند برخی از آلیاژهای آلومینیوم سری 2000 و 7000 رسوب سختی شده که تا قبل از این غیر قابل جوشکاری بوده اند، دارد [1]. FSW را عیناً می توان به عنوان فورجینگ و اکستروژن و یا فرایند فلز کاری توصیف کرد. در این فرایند، یک ابزار استوانه ای، متشکل از پین و شانه می چرخد و به آرامی داخل خط اتصال مواد فرو می رود تا آنها را به هم وصل کند. ابزار پین از طریق اصطکاک گرما تولید می کند و حین تغییر شکل پلاستیکی قطعه کار، انرژی کرنش پلاستیکی افزایش می یابد که باعث نرم شدن ماده را نرم می شود. بنابراین همانطور که ابزار روی خط اتصال حرکت می کند، ماده از اطراف پین بیرون زده شده و برای یکپارچه شدن اتصال، با اعمال فشار از شانه عملیات فورجینگ انجام می شود. 


   جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


  پرداخت انلاین

 • بررسی خوردگی ناحیه اتصال FSW آلیاژ AA70
  ترجمه مقاله
  7500 تومــان

  کد محصول : #2907

  فعال در گروه : ترجمه مقاله

  Corrosion study of the friction stir lap joint of AA7050-T76511 on


  AA2024-T3 using the scanning vibrating electrode technique


  مطالعه خوردگی اتصال اصطکاکی اغتشاشی لبه روی هم آلیاژهای


  AA7050-T76511 به AA2024-T3 با تکنیک روبش الکترود ارتعاشی


  ABSTRACT


  The corrosion of dissimilar friction stir (FSW) lap welded AA7050-T76511 and AA2024-T3 Al-alloys has been investigated using scanning vibrating electrode technique (SVET) in 0.1 M NaCl solution. FSW lowers the repassivation potential of the more active AA7050, while its pitting potential remains unaffected. For longer exposures at OCP pitting occurs preferentially on AA7050-nugget zone (NZ) close to the AA7050–AA2024-interface, due to the local galvanic coupling, as well as to the higher stability of pits nucleated on the AA7050-NZ. AA2024 heat-affected zone (HAZ) is the most intergranular corrosion (IC) susceptible region. However, IC-attack is less intense than on parent AA2024-T3 alloy.


   جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .  چکیده


  پوشش های پایه سرمت بطور فزاینده ای به منظور مقابله با پدیده های سایش – خوردگی که در صنایع نفت و گاز نظیر لوله های داخل دریا، سیستم های تولید و ماشین آلات حاوی سیالات و یا محیط های خورنده در حال جریان که اغلب شامل ذرات جامد نظیر ذرات شن می باشند، مورد استفاده قرار می گیرند. این امر منجر به آسیب دیدگی مواد و یا زیرلایه بخاطر اثر تلفیقی مکانیزم های سایش و خوردگی سطح می گردد. این مرور مطالعاتی مقاومت سایشی- خوردگی و عملکرد پوشش های سرمت اعمال شده توسط روش های پاشش حرارتی مختلف را مورد بررسی قرار داده است. اندازه گیری های الکتروشیمیایی که مکانیزم های سایش- خوردگی را مورد بررسی قرار می دهند و یکپارچگی پوشش در اثر مکانیزم های خوردگی یا سایش به تنهایی و هنکامی که اثر سایش و خوردگی بطور همزمان عمل می کنند، در نظر گرفته شده اند. علاوه بر این، مشخصه یابی سطح، و میزان کاهش وزنی که توسط ترکیب های مختلفی از سرمت پوشش داده شده اند مورد بررسی قرار گرفته اند. این تحقیق همچنین انواع مختلفی از زیرلایه ها و نیز قرایندهای پوشش دهی پاشش حرارتی که در اکثر مقالات نظیر پاشش پلاسمای جوی (APS) و پاشش قوس الکتریکی (EArc) را مورد بحث قرار داده است. همچنین توجه ویژه ای به فرایند پاشش حرارتی سوخت – اکسیژن با سرعت بالا در رابطه با سرمت های اعمال شده به منظور بهبود مقاومت سایش و خوردگی زیرلایه معطوف شده است. آزمایشات پلاریزاسیون الکتروشیمیایی و تست اسپری نمکی به منظور ارزیابی مکانیزم های سایش – خوردگی و یکپارچگی پوشش استفاده شده اند تا اثرات تشدید کننده موجود هنگامی که سایش و خوردگی بطور همزمان عمل می کنند، مورد بررسی قرار گیرند.


   جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


  پرداخت انلاین

 • خوردگی سایشی پوشش های سرمت Erosion Corro
  ترجمه مقاله
  7500 تومــان

  کد محصول : #2906

  فعال در گروه : ترجمه مقاله

  Erosion Corrosion of Cermet Coating


  خوردگی سایشی پوشش های سرمت


  ABSTRACT


  Cermet-based coatings are being increasingly used to combat erosion-corrosion in oil and gas industries such that occurring in offshore piping, production systems and machinery involving fluid and/or slurry flowing corrosive media which often contain solid particles such as sand.  This leads to material/ substrate damage caused by the combined surface degradation mechanisms of erosion and corrosion. This review assesses the erosion-corrosion resistance and performance of cermet coatings applied by different thermal spraying methods. Electrochemical measurements, which monitor the erosion-corrosion mechanisms and coating integrity by themselves and when both erosion and corrosion act simultaneously are considered. In addition, surface characterization, and the extent of weight loss that covered through different combinations of cermet were reviewed. This paper also discusses different types of substrates as well as the thermal spray coating processes that appeared in the majority of publications such as atmospheric plasma spraying (APS) and electric arc spray (EArc) with special emphasis on high velocity oxy-fuel (HVOF) with regard to cermets applied to enhance erosion and corrosion resistance of the substrate. Electrochemical polarization measurements and salt spray test to evaluate the erosion-corrosion mechanisms and coating integrity are used to quantify the synergistic effects present when both erosion and corrosion acting simultaneously. 


   جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .  چکیده


  پوشش های پایه سرمت بطور فزاینده ای به منظور مقابله با پدیده های سایش – خوردگی که در صنایع نفت و گاز نظیر لوله های داخل دریا، سیستم های تولید و ماشین آلات حاوی سیالات و یا محیط های خورنده در حال جریان که اغلب شامل ذرات جامد نظیر ذرات شن می باشند، مورد استفاده قرار می گیرند. این امر منجر به آسیب دیدگی مواد و یا زیرلایه بخاطر اثر تلفیقی مکانیزم های سایش و خوردگی سطح می گردد. این مرور مطالعاتی مقاومت سایشی- خوردگی و عملکرد پوشش های سرمت اعمال شده توسط روش های پاشش حرارتی مختلف را مورد بررسی قرار داده است. اندازه گیری های الکتروشیمیایی که مکانیزم های سایش- خوردگی را مورد بررسی قرار می دهند و یکپارچگی پوشش در اثر مکانیزم های خوردگی یا سایش به تنهایی و هنکامی که اثر سایش و خوردگی بطور همزمان عمل می کنند، در نظر گرفته شده اند. علاوه بر این، مشخصه یابی سطح، و میزان کاهش وزنی که توسط ترکیب های مختلفی از سرمت پوشش داده شده اند مورد بررسی قرار گرفته اند. این تحقیق همچنین انواع مختلفی از زیرلایه ها و نیز قرایندهای پوشش دهی پاشش حرارتی که در اکثر مقالات نظیر پاشش پلاسمای جوی (APS) و پاشش قوس الکتریکی (EArc) را مورد بحث قرار داده است. همچنین توجه ویژه ای به فرایند پاشش حرارتی سوخت – اکسیژن با سرعت بالا در رابطه با سرمت های اعمال شده به منظور بهبود مقاومت سایش و خوردگی زیرلایه معطوف شده است. آزمایشات پلاریزاسیون الکتروشیمیایی و تست اسپری نمکی به منظور ارزیابی مکانیزم های سایش – خوردگی و یکپارچگی پوشش استفاده شده اند تا اثرات تشدید کننده موجود هنگامی که سایش و خوردگی بطور همزمان عمل می کنند، مورد بررسی قرار گیرند.


   جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


  پرداخت انلاین

 • لباس محافظ برای آتش نشانان و امدادگران
  ترجمه مقاله
  7500 تومــان

  کد محصول : #2905

  فعال در گروه : ترجمه مقاله

  Protective clothing for fi refi ghters and rescue workers


  لباس محافظ برای آتش نشانان و امدادگران


  ABSTRACT


  With the emergence of smart textiles, research into developing more sophisticated equipment and garments for fi refi ghters and rescue workers has evolved. The European Commission has invested in establishing a platform of new technologies to actively monitor operators during their work. This has resulted in several research projects of which the PROeTEX project was the fi rst and this is extensively described in this chapter. Other textile-related research projects to enhance the safety of fi refi ghters are included in this chapter. The result of all this research will be integrated into the protective clothing market in the coming years.


   جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .  چکیده


  با ظهور پارچه¬های هوشمند، پژوهش برای  توسعه تجهیزات و البسه مصنوعی برای آتش¬نشانان و امدادگران انجام شده است. کمیسیون اروپایی برای تاسیس پلتفرمی برای فناوری¬های جدید برای پایش فعالانه اپراتورها در حین کار، سرمایه¬گذاری نموده است. این امر منجر به چندین  پروژه¬های تحقیقاتی شده که از میان آنها، PROeTEX نخستین پروژه بود که در این فصل بطور گسترده به آن پرداخته شده است. دیگر پروژه¬های مربوط به پارچه برای ارتقای ایمنی آتش¬نشانان در این فصل موجود هستند. نتیجه همه این تحقیقات در سال¬های آینده در بازار لباس گنجانده خواهد شد.


   جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


  پرداخت انلاین

 • پارچه های هوشمند به منظور حفاظت از وسایل
  ترجمه مقاله
  7500 تومــان

  کد محصول : #2904

  فعال در گروه : ترجمه مقاله

  Smart textiles for the protection of armoured vehicles


  پارچه های هوشمند به منظور حفاظت از وسایل نقلیه زرهی


  ABSTRACT


  The requirement for weight reduction encourages the use of composite materials which are lighter than steel for similar mechanical performance. In the fi eld of vehicle armour, existing solutions can be improved by the introduction of new composite materials in combination with steel or ceramics. One of these solutions may lie in the use of three-dimensional (3D) textile structures, in particular a multilayer fabric called 3D warp interlock, using different types of high performance fi bres. A new textile composite solution is presented in this chapter. To enhance on-line measurement of mechanical stresses during impact, a fi brous sensor has been developed to better understand the in-situ behaviour of the target.


   جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .  چکیده


  ضرورت کاهش وزن باعث استفاده از مواد کامپوزیتی ای می شود که برای عملکرد مکانیکی مشابه، از فولاد سبک تر باشند. در حوزه وسایل نقلیه زرهی، راه حل های موجود را می توان با کاربرد مواد کامپوزیتی جدید همراه با فولاد یا سرامیک ها بهبود داد. یکی از این راه حل ها می تواند در کاربرد ساختارهای پارچه ای 3بعدی (3D) بویژه یک پارچه لایه ای با عنوان کشباف ریسمانی3بعدی با استفاده از انواع مختلفی از الیاف های با عملکرد بالا  قرار داشته باشد. یک راه حل جدید کامپوزیت پارچه ای در این فصل ارائه می شود. برای ارتقای اندازه¬گیری برخط تنش های مکانیکی در حین برخورد، یک حسگر الیافی ایجاد شده تا رفتار درجای هدف را بهتر درک نماید.


   جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


  پرداخت انلاین

 • آلیاژهای ریختگی منیزیم برای کاربردهای هو
  ترجمه مقاله
  10000 تومــان

  کد محصول : #2903

  فعال در گروه : ترجمه مقاله

  Mg Casting Alloys for the Aerospace Challenge


  آلیاژهای ریختگی منیزیم برای کاربردهای هوافضا


  ABSTRACT


  Reviewing the magnesium alloys currently available to the aerospace industry, this paper examines their technical advantages and disadvantages. Alloys with improved ambient and elevated temperature capability to meet specific user requirements are described. High strength alloys with useful properties up to 570°F (299°C) are available. The adoption of resin bonded sands and the simultaneous development of techniques for producing longer and narrower cored passageways has enabled foundries to meet the requirements of the aerospace industries for larger, more complex castings. Further development of these techniques, along with improved melting and casting techniques, should enable thinner walled, closer tolerance castings which also feature weight saving advantages.


   جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .  چکیده


  در این مقاله با مرور آلیاژهای منیزیمی برای صنایع هوا-فضا، به بررسی فنی مزایا و معایب این آلیاژها می پردازیم. بهبود این آلیاژها در دمای محیط و دماهای بالا برای رسیدن به الزامات کاربری شرح داده شده است. آلیاژهای استحکام بالا با خواص خوب تا دماهای 570 درجه فارنهایت (299 درجه سانتی گراد) معرفی می شوند. انتخاب ماسه های رزین دار و توسعه ی تکنیک هایی برای تهیه ی راه باره هایی نازک تر و طولانی تر، کارخانه های ریخته گری را قادر به ساخت قطعات مورد استفاده در صنایع هوا فضا با ابعاد و پیچیدگی های بیش تر کرده است. توسعه ی بیش تر این تکنیک ها همراه با روش های بهبود یافته ی ریخته گری و ذوب ریزی می تواند ریخته گری با دیواره های نازک تر و تلورانس ریخته گری کم تر را باعث شود که منجر به کاهش وزن قطعه خواهد شد.


   جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


  پرداخت انلاین

 • تولید نانوذرات دی اکسید تیتانیوم به روش
  ترجمه مقاله
  5000 تومــان

  کد محصول : #2902

  فعال در گروه : ترجمه مقاله

  Nanoparticulate titanium dioxide synthesized by sol–gel and solution combustion techniques


  تولید نانوذرات دی اکسید تیتانیوم به روش سل ژل


  ABSTRACT


  Nano-sized titanium dioxide is renowned for its prominent photocatalytic properties. Various synthesis techniques have been successfully employed in production of nano-titanium dioxide. Some of the techniques require expensive initial reagents as well as extensive preparation time. A rapid, simple and cost-effective technique capable of producing high quality nano-particles is highly desirable. This study, therefore, aims at examining effects of synthesis techniques and initial reagents on chemical compositions and particle sizes of titanium dioxide. A solution combustion technique as well as a sol–gel method using Titanium (IV) isopropoxide (TTIP) and submicrometer-sized titanium dioxide as initial reagents were employed as synthesis techniques. Experimental results indicated that all synthesized powders contained pure anatase titanium dioxide. Average particle sizes of powders prepared by the solution combustion technique from TTIP and submicrometer-sized titanium dioxide were 44 and 77 nm whereas, powder sizes prepared by the sol–gel method averaged at 48 and 85 nm respectively. & 2015 Elsevier Ltd and Techna Group S.r.l. All rights reserved.


   جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .  چکیده


  دی¬اکسید تیتانیوم نانومتری برای خواص فوتوکالیستی برجسته خود مشهور است. روش¬های مختلف تولید برای سنتز نانودی¬اکسید تیتانیوم با موفقیت بکار رفته¬اند. برخی از این روش¬ها نیاز به واکنش¬گرهای اولیه گران¬قیمت علاوه بر زمان تولید طولانی دارند. بنابراین، یک روش سریع، ساده و مقرون¬به¬صرفه که قادر به تولید نانوذرات با کیفیت بالاست بسیار مطلوب است. بنابراین، این مطالعه با هدف بررسی اثرات روش¬های تولید و واکنش¬گرهای اولیه بر ترکیب¬های شیمیایی و اندازه ذرات دی¬اکسید تیتانیوم انجام شده است. یک روش احتراق محلول و نیز یک روش سل-¬ژل با استفاده از ایزوپروپوکسید (TTIP) تیتانیوم (IV) و دی¬اکسید تیتانیوم زیرمیکرونی بعنوان واکنش¬گرهای اولیه بعنوان روش¬های تولید بکار رفتند. نتایج آزمایشگاهی نشان داد که همه پودرهای تولید شده دارای دی¬اکسید تیتانیوم  آناتاز ((anatase بودند. متوسط اندازه ذرات تولید شده توسط روش احتراق محلول از TTIP و دی¬اکسید تیتانیوم زیرمیکرونی به ترتیب عبارت بودند از nm 44 و 77 درحالی¬که اندازه پودرهای تولیدی توسط روش سل-¬ژل بطور متوسط عبارت بودند از به ترتیب nm 48 و 85.


   جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


  پرداخت انلاین

 • انجماد جهت‌دار آلیاژهای آلومینیوم-مس Dir
  ترجمه مقاله
  7500 تومــان

  کد محصول : #2901

  فعال در گروه : ترجمه مقاله

  Directional solidification of aluminium–copper alloys


  انجماد جهت‌دار آلیاژهای آلومینیوم-مس


  ABSTRACT


  Directional solidification experiments have been carried out on different Al–Cu alloys as a function of solidification parameters, temperature gradient G, growth rate V, and composition C0. The specimens were solidified under steady state conditions with a constant temperature gradient (7.4 K mm−1) at a wide range of growth rates (9–490 m s−1) and with a constant growth rate of 9.5 m s−1 at a wide range of temperature gradients (1.0–7.4 K mm−1). Microstructural parameters, the primary dendrite arm spacing 1, secondary dendrite arm spacing 2, dendrite tip radius R, mushy zone depth d were measured and expressed as functions of solidification parameters, G, V and C0 by using a linear regression analysis. The results were in good agreement with previous experimental work and current theoretical models suggested for dendritic growth. © 2002 Elsevier Science B.V. All rights reserved.


   جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .  چکیده


  در این پژوهش، انجماد جهت‌دار آلیاژهای مختلف آلومینیوم-مس با تغییر پارامترهای انجماد شامل گرادیان دمایی G، نرخ رشد V و ترکیب شیمیایی C0 انجام شد. نمونه‌ها تحت شرایط پایدار، یکبار با گرادیان دمایی ثابت K mm-1 4/7 و با نرخ رشد متغیر در محدوده -1 m sµ 490-9 و بار دیگر با نرخ رشد ثابت  -1 m sµ 5/9 و گرادیان دمایی متغیر K mm-1 4/7-1 منجمد شدند. پارامترهای ریزساختار شامل فاصله بین بازوهای دندریتی اولیه λ1، فاصله بین بازوهای دندریتی ثانویه λ2، شعاع نوک دندریت R و عمق ناحیه خمیری‌شکل d اندازه‌گیری شدند و نحوه تاثیرپذیری آن‌ها از پارامترهای انجمادی شامل G، V و C0 با استفاده از آنالیز رگرسیون خطی تعیین شد. نتایج این پژوهش، با نتایج تحقیقات پیشین و مدل‌های تئوری موجود که برای رشد دندریت‌ها پیشنهاد شده‌اند، تطبیق بسیار خوبی نشان داد. 


   جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


  پرداخت انلاین

 • انجماد جهت دار سوپرآلیاژهای پایه نیکل Ef
  ترجمه مقاله
  5000 تومــان

  کد محصول : #2900

  فعال در گروه : ترجمه مقاله

  Effect of solidification rate on competitive grain growth in
  directional solidification of a nickel-base superalloy


  انجماد جهت دار سوپرآلیاژهای پایه نیکل


  ABSTRACT


  The mechanism of grain structure evolution during directional solidification is a fundamental subject in material science. Within the published research there exist conflicting views on the mechanism of grain overgrowth. To study the effect of solidification rate on grain structure evolution, bi-crystals samples were produced in a nickel-base superalloy at different solidification rates. It was found that at the convergent grain boundaries those grains better aligned with respect to the heat flux more readily overgrew neighbouring grains with misaligned orientations and the effect became more pronounced as solidification rate was increased. However, at diverging grain boundaries the rate of overgrowth was invariant to the solidification rate.These experimental results were compared with models in the literature. Thus, a better insight into competitive grain growth in directional solidification processes was obtained.


   جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .  چکیده


  مکانیزم رشد و تکمیل ساختار دانه حین انجماد جهت‌دار یک موضوع بنیادی در علم مواد است. در تحقیقات منتشر شده نظرات ضد و نقیضی درباره مکانیزم رشد بیش از حد دانه‌ها وجود دارد. به منظور مطالعه تاثیر نرخ انجماد بر روند تکامل ساختار دانه، از سوپرآلیاژ پایه نیکل با نرخ‌های انجماد مختلف، نمونه‌های دو کریستال تهیه شدند. نتایج نشان دادند که در مرزدانه‌های همگرا که دانه‌های آن بر اثر شار حرارتی، به سمت دانه‌های مجاور با جهت‌گیری‌های مختلف رشد می‌کنند و تاثیر آن با افزایش نرخ انجماد، به میزان قابل توجهی افزایش می‌یابد. این در حالی است که، در مرز دانه‌های واگرا، نرخ رشد دانه‌ها با تغییر نرخ انجماد تغییر نمی‌کند. نتایج این آزمایش‌ها با مدل‌هایی که در تحقیقات پیشین آورده شده بود، مقایسه شد و بدین ترتیب، توانستیم به درک بهتری از رشد رقابتی دانه‌ها در انجماد جهت‌دار برسیم.


   جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


  پرداخت انلاین

 • ایده های میلیونی برای شروع یک کسب و کار
  کتاب و جزوه
  7000 تومــان

  کد محصول : #2810

  فعال در گروه : کتاب و جزوه

  مجموعه نزدیک به ۱۰۰ ایده ناب برای شروع یک کسب و کار فیزیکی میلیونی با کمترین سرمایه اولیه
  آموزش اصول فروش محصولات و بازاریابی و تبلیغات و ایده هایی ناب برای رونق هر چه بیشتر کسب و کارتان که قطعا در رونق کسب و کارتان به شما کمک خواهند کرد
  کتابی که میتواند هر کسی را با هر اندازه نبوغ و استعداد به یک میلیونر و ایده پرداز حرفه ای تبدیل کند.
  آموزش اصول روانشناسی و موفقیت در کسب وکارتان
  همه و همه فقط در یک کتاب
  با قیمت باور نکردنی 7 هزار تومان ... 
  امروز باید گامی شجاعانه برداید تا فردا به اوج آرزوهایتان دست یابید...
  اینک با خرید این کتاب گامی مهم در جهت رشد اقتصادی زندگیتان بر خواهید داشت... 

 • رفتار اصطکاکی و سایشی تیتانیوم پس از آلی
  ترجمه مقاله
  15700 تومــان

  کد محصول : #2503

  فعال در گروه : ترجمه مقاله

  Friction and wear behavior of Ti following laser surface alloying


  with Si, Al and SiqAl


  رفتار اصطکاکی و سایشی تیتانیوم پس از آلیاژسازی سطح آن


  با Si و Si+Al توسط لیزر


  ABSTRAC


  This study concerns the friction and wear behavior of Ti following laser surface alloying LSA. with Si, Al or SiqAl. The said tribological characteristics of the laser-alloyed samples, subjected to the earlier determined optimum conditions of LSA, were investigated in terms of the variation of wear depth as a function of load and time using a computer-controlled reciprocating ball-on-disc wear testing machine fitted with an oscillating hardened steel ball. A detailed post wear microstructural analysis was conducted to determine the mechanism of wear and role of alloying elements in improving the resistance to wear. It appears that LSA with Si is more effective in improving the wear resistance of Ti than that by SiqAl or Al alone. The enhanced wear resistance in Si surface alloyed samples has been attributed to the presence of uniformly distributed Ti5Si3 in the alloyed zone AZ.


   جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .  چکیده


  این پژوهش، به بررسی رفتار اصطکاکی و سایشی تیتانیوم پس از آلیاژسازی سطح آن توسط Si و Si+Al می‌پردازد. به منظور مشخصه‌یابی تریبولوژیکی نمونه‌های آلیاژسازی شده توسط لیزر (LSA) در شرایط بهینه، تغییرات عمق سایش بر حسب بار اعمالی و زمان، توسط آزمون گلوله روی دیسک با یک گلوله فولادی سخت نوسان‌کننده، ثبت شد. پس از آن، به منظور تعیین مکانیزم سایش و نیز نقش عناصر آلیاژی در بهبود مقاومت در برابر سایش، آنالیز ریزساختاری انجام شد. به نظر می‌رسد فرایند LSA با عنصر Si، در مقایسه با Si+Al و یا Al به تنهایی، تاثیر بیشتری بر بهبود مقاومت در برابر سایش دارد. بهبود مقاومت سایش نمونه آلیاژسازی‌شده با Si را می‌توان به حضور فاز Ti5Si3 که به صورت همگن در ناحیه آلیاژی توزیع می‌شود (AZ)، نسبت داد. 


   جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


  پرداخت انلاین

Scroll