ترجمه مقاله

 • جدول
 • لیست
 • ترجمه فصل 7 از کتاب سینتیک مواد مدل اتمی
  ترجمه مقاله
  7500 تومــان

  کد محصول : #3029

  فعال در گروه : ترجمه مقاله

  ATOMIC MODELS FOR DIFFUSION


  ترجمه فصل 7 از کتاب سینتیک مواد، مدل اتمی برای نفوذ


  ABSTRACT


  Macroscopic treatments of diffusion result in continuum equations for the fluxes of particles and the evolution of their concentration fields. The continuum models involve the diffusivity, D, which is a kinetic factor related to the diffusive motion of the particles. In this chapter, the microscopic physics of this motion is treated and atomistic models are developed. The displacement of a particular particle can be modeled as the result of a series of thermally activated discrete movements (or jumps) between neighboring positions of local minimum energy. The rate at which each jump occurs depends on the vibration rate of the particle in its minimumenergy position and the excitation energy required for the jump. The average of such displacements over many particles over a period of time is related to the macroscopic diffusivity. Analyses of random walks produce relationships between individual atomic displacements and macroscopic diffusivity


   جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .  چکیده


  عملیات ماکروسکوپی نفوذ دارای معادلات پیچیده برای شار ذرات و تحولات میدان غلظتی آن هاست. مدل های پی در پی شامل نفوذپذیری، D، که یک فاکتور سینتیکی وابسته به حرکت نفوذی ذرات است می باشد. در این فصل، فیزیک میکروسکوپی حرکت این ذرات مورد بررسی قرار می گیرد و مدل های اتمی مربوط به آن ها ارائه می شود. جابه جایی (و یا پرش) یک ذره ی خاص در نزدیکی مکان های کم انرژی می تواند به عنوان عامل حرکات جداگانه ی فعال شده با دما مورد بررسی قرار گیرد. نرخی که در آن پرش رخ می دهد به موقعیت انرژی کمینه و انرژی تهییج برای پرش بستگی دارد. میانگین این جا به جایی ها در بین ذرات و در یک دوره ی زمانی منجر به نفوذ ماکروسکوپی می شود. آنالیز حرکات اتفاقی اتم ها یک رابطه بین جابه جایی اتم های تکی و نفوذ ماکروسکوپی برقرار می کند.


   جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


  پرداخت انلاین

 • پوشش های کامپوزیتی پلیمر/نانو نقره در کا
  ترجمه مقاله
  7500 تومــان

  کد محصول : #3028

  فعال در گروه : ترجمه مقاله

  Polymer/nanosilver compositecoatingsforantibacterialapplications


  تكنولوژی هوشمند برای تجهیزات محفاظ شخصی و پوشش


  ABSTRACT
  Nanosilver is regarded as a new generation of antibacterial agents and has great potential to be utilized in antibacterial surface coatings for medical devices, food package and industrial pipes. However, disadvantages such as easy aggregation, uncontrollable release of silver ions and potential cytotoxicity greatly hinder its uses. Recently, polymers possessing unique functions have been employed to fabricate nanocomposite coatings with nanosilver for better biocompatibility and enhanced antibacterial activity. This review starts with progress on antibacterial mechanism and cytotoxic effects of nanosilver. Antibacterial functions of polymers are subsequently discussed. Advances of fabrication of polymer nanosilver composite coatings for antibacterial applications are surveyed. Finally, conclusions and perspectives, in particular future directions of polymer nanosilver composite coatings for antibacterial applications are proposed. It is expected that this review is able to provide the updated accomplishments of the polymer nanosilver composite coatings for antibacterial applications while attracting great interest of research and development in this area.


   جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .  چکیده


  نانو نقره به عنوان نسل جدید عوامل ضد باکتریایی مطرح شده و دارای پتانسیل بالایی برای به کارگیری در پوشش های سطحی ضد باکتری در وسایل پزشکی، بسته بندی مواد غذایی و لوله های صنعتی است. با وجود این معایبی مانند کلوخه ای شدن آسان، انتشار غیر قابل کنترل یون های نقره و پتانسیل سمیت سلولی، تا حد زیادی استفاده از آن را محدود می کند. اخیراً از پلیمر هایی با عملکرد منحصر به فرد در ساخت پوشش های نانو کامپوزیتی-  نانو نقره به منظور زیست سازگاری بهتر و افزایش اثر ضد باکتری، استفاده شده است. این مقاله با توسعه مکانیزم ضد باکتری و اثرات سمیت سلولی نانو نقره شروع می شود. سپس در باره عملکرد ضد باکتری پلیمرها بحث می شود. روش های پیشرفته ساخت پوشش های کامپوزیتی پلیمر/ نانو نقره در کاربردهای ضد باکتری بررسی شده است. سر انجام، نتایج و چشم انداز ها، در باره مسیر های ویژه پیش روی پوشش های کامپوزیتی پلیمر/ نانو نقره در کاربردهای ضد باکتری، پیشنهاد شده است. انتظار می رود که این مقاله بتواند دستاوردهای به روز شده پوشش های کامپوزیتی پلیمر/ نانو نقره در کاربردهای ضد باکتری را در حالیکه علاقه مندی زیادی در زمینه تحقیق و توسعه در این حوزه ایجاد می کند، فراهم نماید.


   جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


  پرداخت انلاین

 • خستگی در اتصالات جوشکاری شده Fatigue in
  ترجمه مقاله
  5000 تومــان

  کد محصول : #3027

  فعال در گروه : ترجمه مقاله

  Fatigue in Welded Joints


  خستگی در اتصالات جوشکاری شده


  ABSTRACT


  As shown in Fig. 13, attaching a weld to a load-carrying member cannot only reduce the fatigue strength substantially but also lower the fatigue limit. In this example, the fatigue limit of the welded component is one-tenth that of the plain component. As a consequence of this phenomenon, it is frequently found that in cyclically loaded welded components, the design stresses are limited by the fatigue strength of the welded joints.


   جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .  چکیده


  مطابق شکل 13، اتصال دادن یک جوش به یک عضو حمل کننده بار می تواند نه تنها استحکام خستگی را بطور محسوسی کاهش دهد بلکه حد خستگی را نیز می کاهد. در این مثال، حد خستگی این قطعه جوشکاری شده یک دهم قطعه معمولی است. در نتیجه این پدیده، غالبا چنین نتیجه گیری می شود که در قطعات جوشکاری شده با بارگذاری سیکلی، تنش های طراحی توسط استحکام خستگی اتصالات جوشکاری شده محدود می شوند.


   جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


  پرداخت انلاین

 • ترجمه فصل 12 از کتاب مغناطیس و جریان های
  ترجمه مقاله
  15000 تومــان

  کد محصول : #3026

  فعال در گروه : ترجمه مقاله

  magnetization dynamics


  دینامیک مغناطش


  ABSTRACT


  We now consider the dynamics, or kinetics, of magnetization. Does M reach its final value quickly or slowly? What controls the rate of change of M? How does M behave when the applied field H is itself varying with time?
  We begin with the effect of eddy currents. These not only affect the operation of many kinds of magnetic devices and machines; they can also influence magnetic measurements. It is therefore important that the nature of eddy currents be thoroughly understood. We will then consider the velocity of magnetization change by domain wall motion and spin rotation. Other topics include a group of phenomena loosely known as "time effects," and the internal friction (damping) of magnetic materials, because the latter involves the oscillatory motion of domain walls. In the final section of the chapter, the various forms of magnetic resonance are briefly described.


   جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .  چکیده


  ما اکنون دینامیک یا سینتیک مغناطش  را بررسی می‌کنیم. آیا M به سرعت به مقدار نهایی خود می‌رسد یا به آهستگی؟ چه چیزی نرخ تغییر M را کنترل می‌کند؟ وقتی میدان اعمالی H با زمان تغییر می‌کند، رفتار M چگونه خواهد بود؟
  ما ابتدا با شرح اثر جریان‌های گردابی  آغاز می‌کنیم.  این جریان‌ها نه تنها بر عملکرد بسیاری از تجهیزات و دستگاه‌های مغناطیسی تاثیر می‌گذارند، بلکه می‌توانند اندازه‌گیری‌های مغناطش را نیز دچار تغییر کنند. بنابراین درک کامل طبیعت جریان‌های گردابی اهمیت دارد. ما سپس به بررسی سرعت تغییر مغناطش توسط حرکت دیواره‌‌های حوزه‌ها و چرخش اسپینی خواهیم پرداخت. موضوعات دیگر شامل گروهی از پدیده‌ها که بطور نه چندان دقیق به نام "اثرات زمانی " شناخته می‌شوند و همچنین اصطکاک داخلی (میرایی ) مواد مغناطیسی می‌شوند، زیرا مورد اخیر شامل حرکت نوسانی دیواره‌‌های حوزه‌ها است. در بخش انتهایی این فصل، شکل‌های مختلف رزونانس مغناطیسی بطور خلاصه توصیف می‌شوند.


   جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


  پرداخت انلاین

 • پيشرفت های صورت گرفته در لباس های محافظ
  ترجمه مقاله
  5000 تومــان

  کد محصول : #3025

  فعال در گروه : ترجمه مقاله

  Advances in chemical and biological protective clothing


  پيشرفت های صورت گرفته در لباس های محافظ بيولوژيكی و شيميايی


  ABSTRACT


  Protection against hazardous chemical and biological (CB) materials is necessary in many aspects of everyday life and can be provided by the proper selection of protective clothing. Variables to be considered include weight, comfort, level of protection, and the duration of protection required. To cover the range of situations that may be encountered, a spectrum of CB protective materials and clothing systems has been developed. This chapter reviews the types of materials and clothing systems currently in use and the science and technology efforts underway to maximize protection and comfort.


   جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .  چکیده


  محافظت در برابر مواد شیمیایی و بیولوژیکی (CB) خطرناک در بسیاری از جنبه¬های زندگی روزمره لازم است و اين امر می تواند با انتخاب مناسب لباس های محافظ فراهم شود. متغیرهایي كه بايد در نظر گرفته شود شامل وزن، راحتی، سطح حفاظتي و مدت زمان حفاظت ِخواسته مي باشد. برای طیف وسیعی از شرایطي که ممکن است با آن مواجه شويم، طیفي از مواد محافظ CB و سیستم های پوششي توسعه داده شده است. در این فصل به بررسی انواع مواد و سیستم های پوششي كه هم اكنون استفاده مي شوند و تلاش های علم و فناوریِ در حال انجام برای به حداکثر رساندن حفاظت و آسایش مي پردازيم.


   جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


  پرداخت انلاین

 • تكنولوژی هوشمند برای تجهیزات محفاظ شخصی
  ترجمه مقاله
  7500 تومــان

  کد محصول : #3024

  فعال در گروه : ترجمه مقاله

  Smart technology for personal protective equipment and clothing


  تكنولوژی هوشمند برای تجهیزات محفاظ شخصی و پوشش


  ABSTRACT


  This chapter reviews personal protective equipment (PPE) and clothing for different occupations and users, e.g., hazardous material (HAZMAT) workers, fi refi ghters, industrial workers, healthcare personnel, and law enforcement and military personnel. The standards, requirements and commercial products for these PPE are discussed. The chapter covers the various types of smart technology that can be incorporated into textiles and clothing for personal protection, and applications and examples of smart PPE, including academic and industrial research and development, and commercial products. Future trends of smart PPE and helpful literature and websites are also included in this chapter


   جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .  چکیده


  این فصل به بررسی تجهیزات محفاظ شخصی (PPE) و پوشش برای مشاغل و کاربران مختلف، براي مثال، کارگران در معرض مواد خطرناک (HAZMAT)، آتش نشان ها، کارگران صنعتی، پرسنل بهداشت و درمان، و مجريان قانون و پرسنل نظامی مي پردازد. استانداردها، الزامات و محصولات تجاری برای این PPEها بحث شده است. اين فصل انواع مختلف فن آوری های هوشمندي که می تواند به پارچه و لباس برای محافظت شخصی گنجانیده شود و کاربردها و نمونه هایی از PPE هوشمند، از جمله نمونه هاي تحقیقات و توسعه ي دانشگاهی و صنعتی و محصولات تجاری را پوشش می دهد. روند آتي PPE هوشمند و منابع مفید و وب سایت ها نیز در اين فصل آورده شده است.


   جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


  پرداخت انلاین

 • خوردگی فولاد در سازه های بتونی Corrosion
  ترجمه مقاله
  7500 تومــان

  کد محصول : #3023

  فعال در گروه : ترجمه مقاله

  Corrosion of steel in concrete structures


  خوردگی فولاد در سازه های بتونی


  ABSTRACT


  The low cost of steel-reinforced concrete and the ready availability of raw materials with which it is formed make it the most widely used structural material available. The durability of structures made from steel-reinforced concrete is related to its ability to impede or greatly reduce the rate of moisture transport or the ingress of aggressive ions. However, because many existing concrete structures are under constant degradation from aggressive environments, they suffer from durability issues, particularly corrosion of the steel bars within such structures. This corrosion in turn has created a multi-billion-dollar infrastructure deficit. Unfortunately, sequestration, with its adverse impact on discretionary revenues, has alarmingly reduced the revenues necessary for repairing US infrastructures, which become more degraded by the day (Thompson, 2013). Currently, one in nine of the nation’s bridges is deemed structurally deficient (ASCE, 2013). Indeed, the FHWA report on corrosion protection of concrete bridges estimated in 2002 that the average direct cost of corrosion for highway bridges was $8.3 billion per year (Yunovich et al., 2001). Considering inflation, this cost is much higher in 2016. Given the current state of US infrastructure, there is a critical need to undertake corrosion research for a nation in desperate need of such services. The corrosion of reinforcing steel in concrete is a serious problem from the perspective of both safety and economy and can directly affect the sustainability of the infrastructure.


   جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .  چکیده


  قیمت کم بتون تقویت شده با فولاد و وجود مواد خامی که با آن، این محصول ساخته می شود آن را تبدیل به پرکاربردترین ماده سازه ای موجود می کند. دوام سازه های ساخته شده از بتون تقویت شده با فولاد به قابلیت ان برای توقف یا کاهش شدید نرخ انتقال رطوبت یا ورود یون های تهاجمی دارد. اما از آنجا که سازه های بتونی موجود تحت تخریب دائمی از طرف محیط های مهاجم هستند، در مسائل مربوط به ماندگاری بویژه خوردگی میله های فولادی درون چنین سازه هایی دچار مشکل هستند. این خوردگی به نوبه خود، باعث ایجاد یک خسارت چند میلیارد دلاری در زیرساخت ها شده است. متاسفانه، توقیف اموال بخاطر اثر سوئی که بر عواید پرداختی داوطلبانه گذاشته است عواید لازم را برای ترمیم زیرساخت های ایالات متحده که روز به روز بیشتر تخریب می شوند بطور فاحشی کاهش داده است. در حال حاضر، تصور بر آن است که از هر نه پل موجود در کشور، یکی دچار ناکارآمدی سازه ای است (ASCE, 2013). در واقع، گزارش FHWA درباره حفاظت خوردگی پل های بتونی، در سال 2002 برآورد نمود که هزینه متوسط مستقیم خوردگی برای پل های بزرگراهی معادل 3/8 میلیارد دلار در سال بود (Yunovich et al., 2001). با درنظرگرفتن تورم، این هزینه در سال 2016 بسیار بیشتر است. با دانستن وضعیت کنونی زیرساخت ایالات متحده، برای برعهده گرفتن پژوهش درباره خوردگی برای کشوری در وضع سخت، نیازی ضروری به چنین خدمتی وجود دارد. خوردگی فولاد تقویت کننده در بتن، یک مسئله جدی از دیدگاه ایمنی و اقتصاد است که می تواند بطور مستقیم بر پایداری زیرساخت ها اثرگذار باشد.


   جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


  پرداخت انلاین

 • رفتار خوردگی تقویت کننده فولاد در بتن قر
  ترجمه مقاله
  7500 تومــان

  کد محصول : #3022

  فعال در گروه : ترجمه مقاله

  Corrosion behavior of steel reinforcement in concrete exposed to composite chloride–sulfate environment


  رفتار خوردگی تقویت کننده فولاد در بتن قرارگرفته در معرض محیط ترکیبی کلرید-سولفات


  ABSTRACT


  The corrosion of steel reinforcement in concrete is the most significant durability problem encountered in reinforced concrete structures. The concomitant presence of sulfate ions may affect chloride induced corrosion of steel reinforcement in concrete. In this paper the outcome of a comprehensive experimental investigation is presented wherein corrosion performance of steel reinforcement in concrete exposed to composite solutions of chloride and sulfate ions has been evaluated. In this investigation, concrete specimens with a centrally embedded steel bar have been prepared from two types of cement namely ordinary Portland cement (OPC) and Portland pozzolana cement (PPC), four w/c ratios and one type of steel reinforcement. The reinforced concrete specimens have been exposed to composite solutions of chloride and sulfate ions of different concentrations. Further in order to evaluate the effect of cation type associated with sulfate ions on corrosion parameters, sodium sulfate and magnesium sulfate were used individually with sodium chloride in the preparation of composite solutions. After exposure, the different corrosion parameters namely half-cell potential, relative resistivity and corrosion current density have been measured. From the results, it was observed that the specimens made with PPC exhibited higher values of relative resistivity and lower values of corrosion density as compared to those made with OPC in all the composite solutions. Further opposite behavior was observed between composite solutions of sodium chloride with magnesium sulfate and sodium chloride with sodium sulfate in terms of variations in relative resistivity and corrosion current density for both OPC and PPC. In addition on the basis of results of analysis of variance, the effect of different parameters on relative resistivity and corrosion current density in composite solutions of sodium chloride and magnesium sulfate and that in composite solutions of sodium chloride and sodium sulfate has also been evaluated.


   جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .  چکیده


  خوردگی تقویت کننده فولاد در بتن، مهم ترنی مسئله مرتبط با دوام است که در سازه های بتنی مسلح با آن برخورد می شود. حضور مداوم یون های سولفات ممکن است بر خوردگی کلریدی تقویت کننده فولادی در بتن اثر بگذارد. در این مقاله، نتایج یک بررسی عملی جامع ارائه می شود که در آن، عملکرد خوردگی تقویت کننده فولادی در بتن قرار گرفته در معرض محلول های مرکب از یون های کلرید و سولفات ارزیابی شده است. در این بررسی، نمونه های بتنی دارای یک میله فولادی قرار داده شده در مرکز، از دو نوع سیمان به نام سیمان پورتلند عادی (OPC) و سیمان پورتلند پوزولانی (PPC)، چهار نسبت w/c و یک نوع تقویت کننده فولادی تهیه شده است. نمونه¬های بتنی مسلح، در معرض محلول های ترکیبی از یون های کلرید و سولفات با غلظت های مختلف قرار داده شده اند. بعلاوه، به منظور ارزیابی اثر نوع کاتیون مربوط به یون های سولفات روی پارامترهای خوردگی، سولفات سدیم و سولفات منیزیم بطور مجزا با کلرید سدیم برای تهیه محلول های مرکب بکار برده شدند. پس از در معرض قرار دادن، پارمامترهای مختلف خوردگی یعنی پتانسیل الکتریکی، ضریب مقاومت نسبی و چگالی جریان خوردگی اندازه گیری شده اند. نتایج نشان داد که نمونه های ساخته شده با PPC مقادیر بالاتری از ضریب مقاومت نسبی و مقادیر کمتری از چگالی خوردگی در مقایسه با نمونه های ساخته شده با OPC در همه محلول های مرکب از خود نشان دادند. هم چنین، رفتار متضادی بین محلول های مرکب از کلرید سدیم با سولفات منیزیم و کلرید سدیم با سولفات سدیم برحسب تغییرات در ضریب مقاومت نسبی و چگالی جریان خوردگی برای OPC و PPC مشاهده شد. بعلاوه، بر اساس نتایج تحلیل واریانس، اثر پارامترهای مختلف بر ضریب مقاومت نسبی و چگالی جریان خوردگی در محلول های مرکب از کلرید سدیم و سولفات منیزیم و هم چنین در محلول های مرکب از کلرید سدیم و سولفات سدیم نیز ارزیابی شده اند.


   جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


  پرداخت انلاین

 • مدلسازی ترمودینامیکی انرژی هم بستگی مواد
  ترجمه مقاله
  7500 تومــان

  کد محصول : #3021

  فعال در گروه : ترجمه مقاله

  Thermodynamics modeling of cohesive energy of metallic nano-structured materials


  مدلسازی ترمودینامیکی انرژی هم بستگی (cohesive) مواد نانوساختار فلزی


  ABSTRACT


  A new modeling approach based on thermodynamics has been proposed to explain cohesive energy of metallic nano-structured materials. It was assumed that the nano-structured materials are nano-composites in which nano-crystals act as reinforcements embedded either in a disordered matrix, such as grain boundary area, or an orderedmatrix, such as a crystalline metal. Then, cohesive energy of each part of the nano-composites including nano-crystallites, interfaces between these parts and grain boundaries in addition to inner structure of grain boundaries modeled individually considering the effect of size of nano-crystals aswell as the effect of crystallinity of the matrix. The results of these calculations on the example of Au have been presented. On the basis of these calculations, the model outputs were in good agreement with predictions and reported abnormal behaviors of nano-structured materials in the literature such as superheating, in nano-composites, and decrease in melting point as a result of decrease in crystallite size, in metallic nano-structures.


   جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .  چکیده


  یک روش مدلسازی جدید مبتنی بر ترمودینامکی برای تشریح انرژی هم بستگی مواد نانوساختار فلزی پیشنهاد شده است. فرض شد که مواد نانوساختار نانوکامپوزیتهایی هستند که در آنها نانوبلورها بعنوان تقویت کننده های قرار گرفته در یک زمینه نامنظم نظیر نواحی مرزدانه یا یک زمینه منظم نظیر فلز بلوری عمل می کنند. سپس، انرژی هم بستگی هر جزء نانوکامپوزیتها شامل نانوکریستالیت ها، فصل مشترکهای بین این اجزاء و مرزدانه ها علاوه بر ساختار درونی مرزدانه ها با درنظرگیری اثر اندازه نانوبلورها علاوه بر اثر بلورینگی زمینه مدلسازی شدند. نتایج این محاسبات روی الگوی Au ارائه شده است. بر اساس این محاسبات، خروجی های مدل تطابق خوبی با پیش بینیها و رفتارهای غیرعادی مواد نانوساختار در مقالات نظیر فوق گرمایش (superheating) در نانوکامپوزیت ها و کاهش نقطه ذوب در نتیجه کاهش اندازه کریستالیت در مواد نانوساختار فلزی داشتند.


   جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


  پرداخت انلاین

 • فرآیند پیرولیز برای بازیافت کامپوزیت های
  ترجمه مقاله
  15000 تومــان

  کد محصول : #3020

  فعال در گروه : ترجمه مقاله

  Pyrolysis for recycling waste composites


  فرآیند پیرولیز برای بازیافت کامپوزیت های پسماند


  ABSTRACT


  Pyrolysis is a suitable process for recycling polymer composites because the thermal decomposition products of the polymer matrix evaporate, and thus the reinforcement materials can be recovered and reused. The products of pyrolysis carried out at an appropriate temperature are monomers and other valuable chemicals. This chapter describes the pyrolysis reactions and products of frequently used thermoplastics and thermosets in polymer composites. Published results on pyrolysis of various polymer composites are discussed in order to understand the requirements of successful plastic composite recycling by pyrolysis. The environmental concern related to pyrolysis of fl ame retardants containing polymer composites is also touched upon and some methods are referred to for decreasing or eliminating toxic and harmful compounds from the pyrolysis products of halogenated fl ame retardants.


   جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .  چکیده


  پیرولیز یک فرآیند مناسب برای بازیافت کامپوزیت های پلیمری است، چرا که محصولات تجزیه حرارتی زمینه پلیمری تبخیر شده و در نتیجه می توان مواد تقویت کننده (کامپوزیت) را بازیابی و مجدداً مورد استفاده قرار داد. محصولات فرآیند پیرولیزی که در دمای مناسبی انجام شده باشد، مونومرها و دیگر مواد شیمایی مناسب می باشند. در این بخش، واکنش های پیرولیز و فرآورده های آن که اغلب در مواد ترموپلاستیک و ترموست در کامپوزیت های پلیمری استفاده می شود، تشریح گردیده است. نتایج پیرولیز کامپوزیت های پلیمری مختلف بیان شده است تا ملزومات بازیافت موفق کامپوزیت های پلاستیک به روش پیرولیز، مشخص گردد. ملاحظات زیست محیطی مربوط به پیرولیز کامپوزیت های پلیمری حاوی تأخیرانداز شعله نیز بررسی شده و به برخی روش ها نیز جهت کاهش یا حذف ترکیبات سمی و مضر از محصولات پیرولیز تأخیراندازهای شعله هالوژن دار، اشاره شد.


   جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


  پرداخت انلاین

 • کامپوزیت های آلومینیومی تقویت شده با نان
  ترجمه مقاله
  5000 تومــان

  کد محصول : #3019

  فعال در گروه : ترجمه مقاله

  In situ Al3Ti and Al2O3 nanoparticles reinforced Al composites produced by friction stir processing in an Al-TiO2 system


  کامپوزیت های آلومینیومی تقویت شده با نانوذرات درجای Al3Ti و Al2O3 تولید شده توسط فرآوری اغتشاشی اصطکاکی  در یک سیستم Al-TiO2


  ABSTRACT


  Al and TiO2 powders were selected to fabricate in situ Al composites via multiple pass friction stir processing (FSP) based on the thermodynamic analysis. The microstructural investigations indicated FSP would induce reaction between Al and TiO2. Al3Ti and Al2O3 particles were formed after 4 pass FSP with 100% overlapping. The in situ particles were about 80 nm in size at various FSP conditions, and ultrafine matrix grains 602 nm in size were obtained when water cooling was applied during FSP. Tensile tests indicated that the in situ nanocomposites exhibited pronounced work hardening behavior and a good combination of strength and ductility.


   جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .  چکیده


  پودرهای Al و TiO2 برای تولید کامپوزیت های درجای Al از طریق فرآوری اغتشاشی اصطکاکی (FSP) چندمرحله ای مبتنی بر تحلیل ترمودینامیکی انتخاب شدند. بررسی های ریزساختاری نشان دادند که FSP باعث واکنش بین Al و TiO2 شده و ذرات Al2O3 پس از 4 مرحله FSP با 100درصد هم پوشانی تشکیل شدند. ذرات درجا، حدود nm 80 اندازه در شرایط FSP مختلف داشتند و دانه های زمینه فراریز nm 602  هنگامی که تبرید با آب در هنگام FSP اعمال شد حاصل شدند. تست های کشش نشان دادند که نانوکامپوزیت های درجا رفتار کارسختی برجسته و ترکیب خوبی از استحکام و داکتیلیته بروز دادند.


   جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


  پرداخت انلاین

 • توسعه ی طول عمر آندهای از جنس روی با پاش
  ترجمه مقاله
  7500 تومــان

  کد محصول : #3018

  فعال در گروه : ترجمه مقاله

  Lifetime Extension of Thermally Sprayed Zinc Anodes for Corrosion Protection of Reinforced Concrete Structures by Using Organic Top - c o a t ing s


  توسعه ی طول عمر آندهای از جنس روی با پاشش حرارتی برای حفاظت از خوردگی سازه‌های بتنی تقویت شده با استفاده از پوشش های سطحی آلی


  ABSTRACT


  Structural damage in concrete structures caused by corrosion is widespread and demands comprehensive repair work. The additional installation of an active corrosion protective systems for reinforced concrete structures that are located in unfavourable conditions is imperative. Thermally sprayed coatings serving as anodes have been adapted from cathodic protection of steel. These systems have gained attention as they offer advantages in efficiency and lower cost. Thermally sprayed zinc coatings are applied to new steel reinforced concrete structures or those which are subject to rehabilitation. In this contribution, the capability of various systems is examined in field tests in a marine structure in the Arabian Gulf and in different laboratory tests under natural and accelerated conditions.


   جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .  چکیده


  خرابی سازه ای ایجاد شده در سازه های بتنی توسط خوردگی متداول بوده و نیاز به عملیات تعمیری جامعی دارد. راه اندازی سیستم محافظ خوردگی فعال اضافی برای سازه های بتنی تقویت شده که در شرایط نامساعدی قرار گرفته اند، امری ضروری است. پوشش های پاشش حرارتی شده که به صورت آند عمل می کنند مطابق با حفاظت کاتدی فولاد هستند. از آن جایی که این سیستم ها دارای مزیت هایی مانند بهره وری مناسب و هزینه ی کم هستند، توجه زیادی را به خود جلب کرده اند. پوشش های پاشش حرارتی شده از جنس روی به سازه های بتنی تقویت شده با فولاد یا سازه هایی که در معرض نوسازی قرار می گیرند، اعمال می شوند. در این زمینه، سازگاری سیستم های مختلف در تست های میدانی در یک سازه ی دریایی در خلیج فارس و در تست های آزمایشگاهی مختلف تحت شرایط طبیعی و شرایط خورنده آزمایش می شوند. 


   جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


  پرداخت انلاین

 • جنبه‌های عملی و اقتصادی استفاده از فولاد
  ترجمه مقاله
  5000 تومــان

  کد محصول : #3017

  فعال در گروه : ترجمه مقاله

  Practical and Economic Aspects of Application of Austenitic Stainless Steel, AISI 316, as Reinforcement in Concrete


  جنبه‌های عملی و اقتصادی استفاده از فولاد ضد‌زنگ آستنیتی، AISI 316، به عنوان تقویت‌کننده در بتن


  ABSTRACT


  Reinforced concrete used for housing and industrial construction is often damaged due to corrosion of the reinforcement. The total cost in the EC for repair of damages caused by corrosion may be estimated from the cost in the UK on highways alone to be around 50M ECU per year. A way to lengthen the lifetime of a structure is to use corrosion resistant reinforcing materials, e.g. stainless steel. The intelligent use of stainless steel, which means combining with traditional carbon steel in locations exposed to very corrosive environments, can be a very cost-effective option when considering different rehabilitation methods. However, most civil engineers have an unfounded fear of using stainless steel and carbon steel together in the same concrete structure. For this reason, the behaviour of the austenitic stainless steel, AISI 316, in connection with carbon steel has been evaluated in order to study the consequences of galvanic coupling for corrosion reinforced concrete structures. The experimental study includes results from different concrete samples, i which AISI 316, stainless steel, has been combined with carbon steel in the proportions that are foreseen for on-site applications. These results include measurements of the macrocouple current between stainless steel and carbon steel during exposure to accelerated ingress of chloride. Additionally, measurements of electrochemical potentials and corrosion rate of the macrocouple were made. The obtained results show that galvanic coupling with stainless steel results in an enhanced corrosion rate of the active carbon steel in a chloride-contaminated solution. A Life Cycle Cost calculation, based on practical cases of repaired bridge columns, has confirmed that the intelligent use of stainless steel in combination with carbon steel is very cost-effective.


   جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .  چکیده


  بتن تقویت‌شده‌ی مورد استفاده برای ساخت‌وساز خانه و سازه‌های صنعتی اغلب به دلیل خوردگی تقویت‌کننده، آسیب می‌بیند. هزینه‌ی کل در EC برای تعمیر آسیب‌های ناشی از خوردگی تنها برای بزرگراه‌های بریتانیا را می‌توان ECU M50 تخمین زد.


  یک راه برای افزایش طول عمر سازه، استفاده از مواد مقاوم به خوردگی می‌باشد. به عنوان مثال فولاد ضد‌زنگ. استفاده‌ی هوشمندانه از فولاد، که به معنی ترکیب آن با فولاد‌های کربنی سنتی در مکان‌هایی که در معرض محیط بسیار خورنده است، می‌تواند انتخاب بسیار مقرون‌ به ‌صرفه‌ای در بین روش‌های مختلف توان‌بخشی ‌باشد. اما، بسیاری از مهندسین عمران یک ترس بی‌پایه برای استفاده‌ از فولاد ضد‌زنگ و فولاد کربنی به صورت هم‌زمان در یک ساختار بتنی، دارند. به همین دلیل، رفتار فولاد ضد‌زنگ آستنیتی، AISI 316، در ارتباط با فولاد کربنی به منظور مطالعه‌ی نتایج جفت‌شدن گالوانیک ساختار‌های بتنی تقویت‌شده در برابر خوردگی، مورد ارزیابی قرار گرفته است. آزمایش تجربی شامل نتایج نمونه‌های مختلف بتنی می‌باشد که در آن، فولاد ضد‌زنگ AISI 316، با فولاد کربنی در نسبت‌هایی که برای اعمال در سازه، پیش‌بینی می‌شود، ترکیب می‌شود. این نتایج شامل اندازه‌گیری‌های جریان جفت‌شدگی ماکرو  بین فولاد ضد‌زنگ و فولاد کربنی در طی قرار‌گرفتن در معرض ورود شتاب‌یافته‌ی کلرید، می‌باشد. علاوه بر آن، اندازه‌گیری‌های پتانسیل‌های الکتروشیمیایی و نرخ خوردگی جفت‌شدگی ماکرو، انجام گرفته است.


  نتایج به دست آمده نشان می‌دهند که جفت‌شدگی گالوانیکی با فولاد ضد‌زنگ باعث افزایش نرخ خوردگی در فولادکربنی فعال در محلول‌های دارای کلرید، می‌شود. محاسبات هزینه‌ در طول‌عمر، بر پایه‌ی موارد عملی ستون‌های پل‌های ترمیم‌شده، تایید کرده‌اند که استفاده‌ی هوشمند از فولاد ضد‌زنگ در ترکیب با فولاد کربنی، بسیار مقرون به صرفه است.


   


   جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


  پرداخت انلاین

 • بررسی کامل نمونه های آلومینیومی جوشکاری
  ترجمه مقاله
  5000 تومــان

  کد محصول : #3016

  فعال در گروه : ترجمه مقاله

  “Complete Inspection of Friction Stir Welds in Aluminum using Ultrasonic and Eddy Current Arrays” 


  بررسی کامل نمونه های آلومینیومی جوشکاری شده توسط روش اصطکاکی اغتشاشی به کمک روش مافوق صوت و جریان گردابی


  ABSTRACT


  Ultrasonic phased-array offers tremendous advantages for the inspection of Friction stir welds (FSW), a new method of joining metals using a solid state bonding process. Phased array ultrasonics can reliably detect all internal volumetric defects in FSW, such as cracks, inclusion, porosity and lack-of-penetration. Spot-focused beams improve detection, inspection angles can be optimized electronically and electronic scan of the beam normal to the welds gives rapid one-line scan inspection to assure full coverage. Furthermore, a technique using ultrasonic attenuation measurements shows the presence or absence of conditions for forming kissing bonds (or entrapped oxide defects). Also, eddy current arrays can be used for surface inspection, and can help to detect tight kissing bonds. Using all three approaches, the overall detection capability of kissing bonds is high. 


   جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .  چکیده


  روش آرایه فازی فراصوت یکی از بهترین روش ها برای بررسی نمونه های جوشکاری شده به روش اصطکاکی اغتشاشی (FSW) می باشد. FSW یکی از روش های جدید برای اتصال مواد در حالت جامد است. به کمک روش آرایه فازی می توان بسیاری از عیوب ایجاد شده در نمونه های FSW شده را همچون: ترک ها، ناخالصی ها، حفرات و عدم نفوذ کامل را مشخص کرد. در این روش به دلیل اینکه می توان اشعه ورودی را در نقاط دلخواه متمرکز کرد و همچنین قابلیت بهینه شدن زاویه تابش به صورت الکترونیکی در آن وجود دارد روشی است که با انجام یک اسکن خطی، تمامی مناطق عمق نمونه پوشش داده خواهد شد. به علاوه، اندازه گیری میزان میرایی اشعه فراصوت، حضور و یا عدم حضور Kissing bond (یا عیوب اکسیدی به دام افتاده) را نشان می دهد. همچنین، آرایه های جریان گردابی می توانند برای بررسی سطح نمونه و مشخص کردن kissing bond ها استفاده شوند. با استفاده از این سه روش، مشخص کردن احتمال وجود kissing bond ها، قوی تر صورت می گیرد.


   جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


  پرداخت انلاین

 • بررسی غیرمخرب آلیاژ آلومینیوم 6082 تحت ف
  ترجمه مقاله
  5000 تومــان

  کد محصول : #3015

  فعال در گروه : ترجمه مقاله

  Experimental Investigation and Non Destructive Testing of Friction Stir Welded Aluminium Alloy AA 6082 Using Tool With and without shoulder geometry


  بررسی تجربی و غیرمخرب آلیاژ آلومینیوم 6082 تحت فرایند جوشکای اصطکاکی-اغتشاشی به همراه هندسه شولدر و بدون آن


  ABSTRACT


  Friction Stir Welding (FSW) is a novel solid state welding process for joining materials. It produces sound welds and does not have common problems such as solidification associated with the fusion welding techniques, so this process is widely used. Aluminum alloy has gathered wide acceptance in the fabrication of light weight structures requiring a high strength to weight ratio. The welding parameters such as tool pin and shoulder Geometry, tool rotational speed, welding speed play a major role in deciding the joint strength. In present study an effort has been made to develop a model to predict ultimate tensile strength and hardness of weld zone with and without tool shoulder geometry of the friction stir welded AA6082 aluminium alloy by Response surface methodology (RSM). Non destructive testing has been carried on FS welded area. Liquid penetrant testing method is chosen for NDT.


   جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .  چکیده


  جوشکاری اصطکاکی-اغتشاشی (FSW) یکی از روش های جدید جوشکاری در حالت جامد می باشد. در این روش یک ناحیه جوش بدون عیب تولید شده و مشکلات رایجی که حین انجماد در جوشکاری های معمول رخ می دهد را ندارد به همین دلیل بسیار مورد استفاده قرار گرفته است. آلومینیوم در ساختار هایی که نیازمند نسبت استحکام به وزن بالا هستند توجه زیادی را به سمت خود جذب کرده است. پارامترهایی نظیر هندسه پین و شولدر، سرعت چرخش دستگاه و سرعت جوشکاری نقش مهمی را در تعیین استحکام اتصال دارند. در این مطالعه تلاش بر این بوده است تا مدلی ارائه گردد که بتواند استحکام تسلیم نهایی و سختی ناحیه جوش را با درنظر گرفتن هندسه شولدر و بدون در نظر گرفتن آن به کمک روش واکنش سطح  RSM پیش بینی کند. تست های غیر مخرب روی بخش FSW شده نیز صورت گرفت. روش غیر مخرب مایع نافذ برای این کار انتخاب شد.


   جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


  پرداخت انلاین

 • استفاده از جریان گردابی برای توسعه تست ه
  ترجمه مقاله
  5000 تومــان

  کد محصول : #3014

  فعال در گروه : ترجمه مقاله

  Developments in NDT of Friction Stir Welding Using Eddy Currents


  استفاده از جریان گردابی برای توسعه تست های غیرمخرب جهت بررسی نمونه های جوشکاری شده توسط روش اصطکاکی اغتشاشی


  ABSTRACT


  Friction Stir Welding (FSW), as well as others solid state welding processes, frequently originate micro defects of less than 100 micron depth. The morphology and location of these defects lead to a high loss of mechanical properties of the welded joints, particular under fatigue. Moreover, actual NDT reliability in characterizing and sizing these defects still remains a challenge. This paper reports the development of an innovative eddy current (EC) probe, and its application to FSW. The new EC probe presents innovative concept issues, allowing 3D induced current in the material, a lift-off independence, and an easy interpretation of the signal based on a comprehensible qualitative change. The new EC probe was performed on standard defects and aluminium alloys processed by FSW. All results were compared with conventional helicoidally and planar spiral EC probes. The results allow concluding that the new EC probe is able to detect and sizing micro root defects on FSW with 60 micros depth.


   جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .  چکیده


  جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی، همچون سایر روش های جوشکاری دارای عیوبی میکرومتری در عمق های کمتر از 100 میکرون می باشد. شکل و محل قرار گیری این عیوب، به خصوص تحت شرایط خستگی به شدت خواص مکانیکی را افت می دهد. به علاوه مشخص کردن اندازه و ماهیت این عیوب توسط روش های غیر مخرب هنوز به عنوان مساله و مشکل پابرجاست. این مقاله یک پروب ابتکاری برای انجام تست جریان گردابی (EC) ارائه می دهد. این پروب از طریق روش جدیدی که ارائه شده است می تواند جریان القائی سه بعدی در ماده ایجاد کند، نسبت به بالا و پایین شدن ها و خطاهای برجستگی سطح نمونه مستقل باشد و از آنجا که تغییرات اساسی در کیفیت روش صورت گرفته است تفسیر سیگنال های آن بسیار راحت تر صورت می گیرد. پروب EC روی یک سری عیوب استاندارد در نمونه آلومینیوم FSW شده بررسی شد. همه نتایج این روش با نتایج پروب مارپیچی helocoidally و پروب مسطح پیچوار planar spiral مقایسه شد. مشخص شد که پروب EC جدید می تواند عیوب ریشه تا عمق 60 میکرون را در نمونه های FSW شده تشخیص دهد.


   جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


  پرداخت انلاین

 • متودولوژی هایی برای پیش بینی عمر سرویس س
  ترجمه مقاله
  15000 تومــان

  کد محصول : #3013

  فعال در گروه : ترجمه مقاله

  Methodologies for predicting the service lives of coating systems 


  متودولوژی هایی برای پیش بینی عمر سرویس سیستم های پوشش دهی


  ABSTRACT


  Over the last two decades, the organic coatings industry has undergone rapid technological and structural changes. These changes have been induced by legislative actions such as restrictions pertaining to hazardous chemicals, toxic effluents, and volatile organic compounds. Further changes have been induced by competitive and consumer pressures to produce environmentally and user friendly coatings without sacrificing ease of application, initial appearance, or most importantly, without significantly reducing the expected service life of the coating systems. The consequence of these changes has been the displacement of almost all previously commercially-important, well-established coatings (largely high-solvent coatings) by newer systems, the formulation and application of which are based on different chemistries and technologies.


   جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .  چکیده


  طی دو دهۀ گذشته، صنعت پوشش دهی با پوشش های آلی تغییرات فنی و ساختاری سریعی را تجربه کرده است. این تغییرات بواسطۀ فعالیت های قانونی مانند محدودیت های وضع شده پیرامون مواد شیمیایی خطرناک، پسماند های سمی و ترکیبات آلی فرّار القا شده اند. تغییرات بیشتر نیز بواسطۀ فشار های ناشی از رقابت بازار و مشتری برای تولید پوشش های سازگار با مصرف کننده و محیط زیست بدون از دست دادن سهولت استعمال، ظاهر اولیه، و از همه مهم تر بدون کاهش چشم گیر عمر سرویس دهی مورد انتظار از سیستم پوشش دهی؛ ایجاد شده اند. پی آمد حاصل از این تغییرات موجب جایگزین شدن تقریبا تمام پوشش های مهم تجاری مرسوم در گذشته گردید. 


   جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


  پرداخت انلاین

 • اکسیداسیون سرامیک حرارت داده شده ZrB2-Si
  ترجمه مقاله
  7500 تومــان

  کد محصول : #3011

  فعال در گروه : ترجمه مقاله

  Oxidation mechanism of a ZrB2–SiC–ZrC ceramic heated through high frequency induction at 1600 C


  سازوکار اکسیداسیون سرامیک حرارت داده شده ZrB2-SiC-ZrC از طریق القای فرکانس بالا در ℃1600


  ABSTRACT


  In the present work, isothermal oxidation of a ZrB2–(20 vol.%) SiC–(6 vol.%) ZrC (ZrB2–SiC–ZrC) ceramic was carried out at a constant temperature of 1600 ± 15 C in static air, and the microstructures of the surface and fractured surface of the oxidised specimen were observed using SEM. The change curve of weight change/unit area with increasing oxidation time was composed of four stages according to the increase in the oxidation time: initial, middle, middle-late and late. In the different stages, a mathematical model was formulated to interpret the oxidation behaviour of the ZrB2–SiC–ZrC ceramic at high temperature.


   جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .  چکیده


  در مقاله حاضر، اکسیداسیون همدمای سرامیک ZrB2-(20 vol.%) SiC-(6 vol.%) ZrC (ZrB2-SiC-ZrC) در دمای ثابت ℃15±1600 و در هوای استاتیک انجام شد و ساختار میکروسکوپی سطح و سطح شکسته نمونه اکسید شده با استفاده از SEM مشاهده شد. با توجه به افزایش زمان اکسیداسیون منحنی تغییر وزن تغییر/ سطح واحد با افزایش زمان اکسیداسیون از چهار مرحله تشکیل شده است: اولیه، میانی، میانی-پایانی و پایانی. در مراحل مختلف، یک مدل ریاضی برای تفسیر رفتار اکسیداسیون سرامیک ZrB2-SiC-ZrC در دمای بالا فرموله شد.


   جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


  پرداخت انلاین

 • اکسیداسیون ZrB2-SiC: تاثیر مقدار SiC بر
  ترجمه مقاله
  7500 تومــان

  کد محصول : #3010

  فعال در گروه : ترجمه مقاله

  Oxidation of ZrB2–SiC: Influence of SiC Content on Solid and Liquid Oxide Phase Formation


  اکسیداسیون ZrB2-SiC: تاثیر مقدار SiC بر تشکیل فاز اکسید جامد و مایع


  ABSTRACT


  The effect of SiC concentration on the liquid and solid oxide phases formed during oxidation of ZrB2–SiC composites is investigated. Oxide-scale features called convection cells are formed from liquid and solid oxide reaction products upon oxidation of the ZrB2–SiC composites. These convection cells form in the outermost borosilicate oxide film of the oxide scale formed on the ZrB2–SiC during oxidation at high temperatures ( 1500oC). In this study, three ZrB2–SiC composites with different amounts of SiC were tested at 1550oC for various durations of time to study the effect of the SiC concentration particularly on the formation of the convection cell features. A calculated ternary phase diagram of a ZrO2–SiO2–B2O3 (BSZ) system was used for interpretation of the results. The convectioncells formed during oxidation were fewer and less uniformly distributed for composites with a higher SiC concentration. This is because the convection cells are formed from ZrO2 precipitates from a BSZ oxide liquid that forms upon oxidation of the composite at 15501C. Higher SiC-containing composites willhave less dissolved ZrO2 because they have less B2O3, which results in a smaller amount of precipitated ZrO2 and consequently fewer convection cells.


   جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .  چکیده


  اثر غلظت SiC بر تشکیل فاز اکسید جامد و مایع در طول اکسیداسیون کامپوزیت های ZrB2-SiC بررسی شد. ترکیبات ورقه اکسید به نام سلول های همرفتی از محصولات واکنش اکسید مایع و جامد در اکسیداسیون کامپوزیت های ZrB2-SiC تشکیل شد. این سلول-های همرفتی در خارجی ترین فیلم اکسیدی بوروسیلیکاتی ورقه اکسیدی بر روی ZrB2-SiC در طول اکسیداسیون در دماهای بالا (بالاتر از ℃1500) تشکیل می شوند. در این پژوهش، سه کامپوزیت ZrB2-SiC با مقادیر مختلف SiC در ℃1550 در مدت زمان¬های گوناگون به منظور مطالعه اثر غلظت SiC به خصوص در تشکیل سلول های همرفتی آزمایش شدند. نمودار فازی سه-تایی محاسبه شده برای سیستم (BSZ) ZrO2-SiO2-B2O3 استفاده شد تا نتایج را تفسیر کند. سلولهای همرفتی تشکیل شده در اکسیداسیون برای کامپوزیت های با غلظت بالاتر SiC با یکنواختی کمتری توزیع شده است. به این دلیل که سلول های همرفتی از رسوبات ZrO2 حاصل از مایع اکسید BSZ تشکیل شده است که در اکسیداسیون کامپوزیت در ℃1550 شکل می گیرد. کامپوزیت های حاوی SiC بالا ZrO2 کمتری را حل خواهد کرد، زیرا آنها دارای B2O3 کمتری هستند که به مقادیر کمتر رسوبات ZrO2 و در نتیجه سلولهای همرفتی کمتر می¬انجامد.


   جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


  پرداخت انلاین

 • مکانیزم های نرم شدن Softening Mechanisms
  ترجمه مقاله
  7500 تومــان

  کد محصول : #3009

  فعال در گروه : ترجمه مقاله

   Softening Mechanisms


  مکانیزم های نرم شدن


  ABSTRACT


  The deformation structures developed during thermo-mechanical processing (TMP) are intrinsically unstable so that on annealing, after deformation processing, substructure evolution (excluding classical phase transformations) oftenoccurs by thermally activated processes, leading to a reduction of stored energy. These processes usually induce a significant softening of the plastically deformed material as shown in Figure 5.1.


   جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .  چکیده


  ساختارهای تغییرشکل توسعه داده شده در طول فرآیندهای ترمومکانیکی (TMP) ذاتا ناپایدار هستند بنابراین در آنیل کردن، بعد از فرآیندهای تغییرشکل، تحول ساختار فرعی (به استثنای تحولات فازی) اغلب توسط فرآیندهایی که به طور حرارتی فعال می شوند رخ می دهند، که منجر به کاهش انرژی ذخیره شده می شود. همان طور که در شکل 1.5 نشان داده شده است، این فرآیندها معمولا نرم شوندگی قابل توجهی در ماده ی تغییرشکل پلاستیکی یافته ایجاد می کنند.


   جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


  پرداخت انلاین

 • رفتار اکسایش سرامیک The oxidation behav
  ترجمه مقاله
  5000 تومــان

  کد محصول : #3008

  فعال در گروه : ترجمه مقاله

  The oxidation behaviors of a ZrB2eSiCeZrC ceramic


  رفتار اکسایش سرامیک ZrB2-SiC-ZrC


  ABSTRACT


  The specimen of a ZrB2eSiCeZrC ceramic was heated by the electrical resistance heating and the temperature of the specimen increased linearly to 1750 C within 40s. ZrB2eSiCeZrC ceramic was oxidized in air for 30 min and the microstructure of oxide layer was investigated and discussed. The analysis of the SEM observations combined with EDS confirmed that the layered structure consisted of: (1) a SiO2-rich glass layer; (2) a thin layer of ZrO2eSiO2; (3) a layer of ZrO2 and/or ZrB2 from which SiC had been depleted; (4) unaffected ZrB2eSiCeZrC ceramic. Furthermore, the oxidation kinetics of ZrB2eSiCeZrC ceramic was investigated in detail.


   جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .  چکیده


  نمونه ای از سرامیک ZrB2-SiC-ZrC با گرمادهی مقاومت الکتریکی گرم شد و دمای نمونه به طور خطی تا ℃1750 در 40 ثانیه افزایش یافت. سرامیک ZrB2-SiC-ZrC در هوا به مدت 30 دقیقه اکسید شد و ریزساختار لایه اکسیدی بررسی و بحث شد. آنالیز مشاهدات SEM همراه با EDS ساختار لایه ای شامل: (1) یک لایه شیشه غنی از SiO2. (2) یک لایه نازک ZrO2-SiO2؛ (3) یک لایه ZrO2 و / یا ZrB2 از SiC تخلیه شده؛ (4) خود سرامیک ZrB2-SiC-ZrC را تایید کرد. علاوه بر این، سینتیک اکسیداسیون سرامیک ZrB2-SiC-ZrC با جزئیات بررسی شد.


   جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


  پرداخت انلاین

 • تاثیر اکسایش سطحی روی استحکام خمشی سرامی
  ترجمه مقاله
  5000 تومــان

  کد محصول : #3007

  فعال در گروه : ترجمه مقاله

  Effect of the surface oxidation on the flexural strength of


  the ZrB2–SiC–ZrC ceramic


  تاثیر اکسایش سطحی روی استحکام خمشی سرامیک ZrB2-SiC-ZrC


  ABSTRACT


  The isothermal oxidation of the ZrB2–SiC–ZrC ceramic was carried out at a constant temperature of 1000 ± 2 ◦C, 1200 ± 5 ◦C and 1400 ± 5 ◦C, respectively, for different times in static air. The surface oxidation was favorable to increase the flexural strength of the ZrB2–SiC–ZrC ceramic because the flaws on the surface of the specimen were healed by the glass layer. The distribution of strength significantly decreased as the oxidation time increased in spite of the oxidation temperature. The analysis on the mechanism of the strength increase indicated that the strength increased as the reaction rate increased, and the increase in strength was related to change rate in volume induced by reaction, the initial crack geometry, elastic modulus and the surface free energy and so on.


   جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .  چکیده


  اکسیداسیون همدمای سرامیک ZrB2-SiC-ZrC به ترتیب در دماهای ثابت ℃ 2 ± 1000، ℃ 5 ± 1200 و ℃ 5 ± 1400، در زمان های مختلف در هوای استاتیک انجام شد. اکسیداسیون سطح برای افزایش استحکام خمشی سرامیک ZrB2-SiC-ZrC به دلیل بهبود نقص سطحی نمونه توسط لایه شیشه ای مطلوب بود. به محض افزایش زمان اکسیداسیون علی رغم دمای اکسیداسیون، توزیع استحکام به طور قابل توجهی کاهش یافت. آنالیز در مورد سازوکار افزایش استحکام نشان داد که استحکام به محض افزایش سرعت واکنش افزایش می یابد، و افزایش استحکام به تغییر حجم ناشی از واکنش، شکل هندسی ترک اولیه، مدول الاستیک و انرژی آزاد سطحی و غیره مربوط می شود.


   جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


  پرداخت انلاین

 • کارسختی Work Hardening
  ترجمه مقاله
  7500 تومــان

  کد محصول : #3006

  فعال در گروه : ترجمه مقاله

  Work Hardening


  کارسختی


  ABSTRACT


  Work hardening is one of the characteristic properties of most metallic alloys; it isalso probably the most useful since it is the fundamental cause of their tenacity, or their capacity, in the presence of internal flaws or geometrical defects, to resist loading. Thus using the very simple example outlined in Chapter 3, according to the Considère criterion, the maximum amount of uniform plastic deformation in tensile straining is given by the work hardening coefficient. A high coefficient therefore facilitates complex-forming operations without premature failure. Work hardening of course strongly influences the mechanical energy expended to shape a material by plastic deformation, for example during rolling, etc. Work hardening also controls the amount of energy stored in the material as a consequence of plastic deformation. It therefore strongly governs the behaviour of the metal during subsequent softening by annealing (Chapter 5). Finally, many high-volume components such as beverage cans are directly used in the work hardened state, so the hardening capacity and the stability of the work hardened state are important practical issues.


   جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .  چکیده


  کارسختی یکی از رفتار خاص بسیاری از آلیاژ‌های فلزی است؛ همچنین این رفتار احتمالا پرکاربردترین رفتار ماده است زیرا دلیل اساسی سختی و ظرفیت، در حضور نقص‌های درونی یا عیوب جفرافیایی، برای مقاومت در برابر بارگذاری، می‌باشد. در نتیجه، استفاده از مثال بسیار ساده ذکر‌شده در فصل 3، طبق اولویت‌های کانسیدر ، مقدار بیشینه‌ی تغییرشکل پلاستیک یکنواخت در کرنش کششی توسط ضریب کارسختی داده می‌شود. در نتیجه، یک ضریب بالا، عملیات شکل‌دهی پیچیده بدون تخریب را تسهیل می‌کند. کارسختی به شدت انرژی مکانیکی مصرف‌شده برای شکل‌دهی یک ماده توسط تغییر‌شکل پلاستیک، برای مثال در طی نورد و غیره را تحت‌ تاثیر قرار می‌دهد. همچنین کارسختی مقدار انرژی ذخیره‌شده در ماده در نتیجه‌ی تغییر‌شکل پلاستیک را کنترل می‌کند. در نتیجه، ارتباط تنگاتنگی با رفتار فلز در طی نرم‌کردن بعدی توسط آنیل (فصل 5) دارد. در نهایت، بسیاری از اجزای با حجم بالا مانند قوطی‌های نوشابه را می‌توان به صورت مستقیم در حالت کارسخت شده استفاده کرد، در نتیجه، ظرفیت سختی و پایداری حالت کارسخت شده موضوعات تجربی مهمی هستند.


   جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


  پرداخت انلاین

 • نقایص جوشکاری Welding Defects
  ترجمه مقاله
  5000 تومــان

  کد محصول : #3005

  فعال در گروه : ترجمه مقاله

  Welding Defects


  نقایص جوشکاری


  ABSTRACT


  Melting rate (resulting from selected welding parameters) and welding speed define the heat input. As it can be changed within certain limits, melting rate and welding speed do not limit each other, but a working range is created (lower part of the figure). If the heat input is too low, i.e. too high welding speed, a definite melting of flanks cannot be ensured. Due to the poor power, lack of fusion is the result. With too high heat input, i.e. too low welding speed, the weld pool gets too large and starts to flow away in the area in front of the arc. This effect prevents a melting of the base metal. The arc is not directed into the base metal, but onto the weld pool, and flanks are not entirely molten. Thus lack of fusion may occur in such areas.


   جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .  چکیده


  نرخ ذوب (ناشی از پارامترهای جوشکاری انتخاب شده) و سرعت جوشکاری، گرمای ورودی را تعریف می کنند. از آنجا که می توان گرمای ورودی را در محدوده های مشخصی تغییر داد، نرخ ذوب و سرعت جوشکاری یکدیگر را محدود نمی کنند اما یک محدوه کاری ایجاد می شود (بخش پائینی شکل). اگر گرمای ورودی بسیار کم باشد یعنی سرعت جوشکاری بسیار بالا- از ذوب پهلوها نمی توان اطمینان حاصل کرد. بدلیل توان کم، عدم گدازش حاصل می شود. در صورت بیش از حد بودن گرمای ورودی یعنی سرعت جوشکاری بسیار کم، حوضچه جوش بسیار بزرگ شده و شروع به پخش شدن در ناحیه جلوی قوس می شود. این اثر، از ذوب فلز پایه جلوگیری می کند. این قوس به فلز پایه هدایت نمی شود اما روی حوضچه جوش و پهلوها بطور کامل ذوب نمی شوند. در نتیجه، عدم گدازش ممکن است در چنین نواحی ای رخ دهد. 


   جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


  پرداخت انلاین

Scroll