فیلتر هـــا

نوع محصول

نماد اعتماد الکترونیکی

ترجمه مقاله

 • جدول
 • لیست
 • مواد فریتی Ferrites Materials
  ترجمه مقاله
  13900 تومــان

  کد محصول : #2129

  فعال در گروه : ترجمه مقاله

  Ferrites Materials


  مواد فریتی


  ABSTRACT


  Ferrites are mixed crystals of various metallic oxides and may be considered to consist of oxygen ions in a closed-packed structure with cations filling the interstices . They have a general formula : MOFe2O3 , xH2O where M is a divalent metallic ion such as Mn2+ , Fe2+ , Co2+ , Ni2+ , Zn2+ , Mg2+ , and Cd2+ . In general , the magnetic satruration intensity to ferrites is lower than that of various metallic magnetic alloys , but the ferrites have very high resistivity and as such are insulator-like . Therefor , the power loss in ferrites is very small especially at high frequencies . Further , ferrites have a narrow hysteresis (BH) loop and can be made with square-loop characteristics . 


   جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .  چکیده


  فریت ها کریستال مخلوط شده از اکسیدهای فلزی مختلف هستند و ممکن است شامل یون های اکسیژن در ساختار فشرده با شکاف های کاتیون های پرکربن شوند. آنها یک فرمول کلی دارند: MOFe2O3.Xh2o که M یک یون فلزی دارای دو والانس مانند Mn2+, Fe2+,Co2+,Ni2+,Zn2+,Mg2+,Cd2+ است. در کل، شدت اشباع مغناطیسی فریت کمتر از آلیاژهای مغناطیس فلزی است اما فریت ها مقاومت ویژه ی بسیاربالایی دارند و مانند عایق ها هستند. بنابراین، افت توان در فریت در فرکانس های بالا بسیار کمتر است. علاوه بر این، فریت ها حلقه های هیستریس های باریکی دارند و با ویژگی های حلقه مربعی می توانند ساخته شوند.


   جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


  پرداخت انلاین

 • مواد فرومغناطیسی Ferromagnetic Materials
  ترجمه مقاله
  11900 تومــان

  کد محصول : #2128

  فعال در گروه : ترجمه مقاله

  Ferromagnetic Materials


  مواد فرومغناطیسی


  ABSTRACT


  Ferromagnetic materials have the ability to carry high magnetic flux . Ferromagnetism refers to the property of increasing the magnetic flux associated with the material when a magnetizing force is applaid , but there exists a saturation point for most of the magnetic materials beyond which the associated magnetic flux does not increase . This condition is referred to as magnetic saturation . Ferromagnetic materials can be distinctly classified into two groups the magnetically soft and magnetically hard . The distinguishing properties are having high permeability and having easy to magnetize for soft materials and hard materials having high coercivity so that once magnetized the materials must be able to resist demagnetizing forces due to any appleid or stary magnetic fiels 


   جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .  چکیده


  مواد فرومغناطیسی قابلیت زیادی برای شار مغناطیسی بالا دارد. فرومغناطیسم مربوط به خاصیت افزایش شار مغناطیسی همراه با مواد است زمانیکه نیروی مغناطیسی گر اعمال شود، اما یک نقطه اشباعی برای اکثر مواد مغناطیسی در شار مغناطیسی افزایش نیافته وجود دارد. این شرط به اشباع شوندگی مغناطیسی موسوم است. مواد فرومغناطیسی را میتوان به دو گروه مغناطیس نرم و مغناطیس سخت دسته بندی کرد.خواص مشخص کننده دارای تراوایی بالا بوده و برای مغناطیسی کردن مواد نرم و سخت با کورسیویتی بالا ساده است بطوریکه مواد باید برای مقاومت در برابر نیروهای تخریب کننده ناشی از اعمال میدان مغناطیسی، مگنتیزه شده است.


   جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


  پرداخت انلاین

 • مواد کامپوزیتی پیزوالکتریک Piezoelectric
  ترجمه مقاله
  8900 تومــان

  کد محصول : #2127

  فعال در گروه : ترجمه مقاله

  Piezoelectric Composite Materials


  مواد کامپوزیتی پیزوالکتریک


  ABSTRACT


  A piezoelectric Composite is a combination of a piezoelectric ceramic and/or polymer and a nonpiezoelectric polymer constituting a new version of piezoelectric material . In general terms , piezoelectric composite applies to any piezoelectric material resulting from combining a piezoelectric  polymer or ceramic with other nonpiezoelectric materials including air-filled voids . Earlier versions of piezoelectric  composite synthesized include barium titanate embedded polymer matrix and lead zirconate- titanate (PZT) ceramic Powder dispersed in a polymeric receptacle .Subsequent development are : (i)  Flexible piezoelectric composites using PbTiO3 or PZT plus synthetic rubber ; (ii) PVD-based pyroelectric composites ; (iii) woven PZT ceramic/polymer composites.


   جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .  چکیده


  کامپوزیت پیزوالکتریک، ترکیبی از سرامیک/پلیمر پیزوالکتریک و پلیمر غیرپیزوالکتریک با رویکرد جدید مواد پیزوالکتریک است. بطورکلی، کامپوزیت پیزوالکتریک به هر ماده پیزوالکتریک از ترکیب پلیمر یا سرامیک پیزوالکتریک با مواد غیرپیزوالکتریک دیگر شامل حفرات پرشده از هوا است. شکل ۱۳-۱ روش های مختلف تشکیل کامپوزیت پیزوالکتریک نشان می دهد. مدل های اخیر کامپوزیت های پیزوالکتریک مثل تیتانات باریم در زمینه پلیمری سنتز شده و تیتانات-زیرکنات سرب (PZT) در رپلیکا پلیمری دیسپرس شده است.موارد مهم: (۱) کامپوزیت های پیزوالکتریک منعطف با استفاده از لاستیک مصنوعی + PZT و PbTiO3 (2) کامپوزیت های پیروالکتریک برپایه PVDF، (۳) کامپوزیت های پلیمری/سرامیکی PZT.


   جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


  پرداخت انلاین

 • مواد فروالکتریک Ferroelectric Materials
  ترجمه مقاله
  7900 تومــان

  کد محصول : #2126

  فعال در گروه : ترجمه مقاله

  Ferroelectric Materials


  مواد فروالکتریک


  ABSTRACT


  Ferroelectric materials are typically nonlinear dielectrics with the following characteristics : They exhibit distinct dependency of permittivity on the intensity of an applied electric field. The dielectric displacement versus applied electric field follows hysteresis loop characteristics. The dielectric constant of these materials are invariably very high , on the order of thousands to tens of thousands . The dielectric parameters are pronouncedly dependent on temperature and the ferroelectric properities are observed only within a definite range of temperature. There is presence of spontaneous dielectric polarization in the absence of external electric field And this polarization can be switched in direction by applying an electric field


   جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .  چکیده


  مواد فروالکتریک نوعی دی الکتریک غیرخطی با مشخصات زیر است: محدوده مشخصی مستقل از تراوایی در شدت میدان الکتریکی اعمالی است. تغییرمکان دی الکتریک برحسی میدان الکتریکی اعمالی با استفاده از مشخصات حلقه هیسترزیس است. ثابت دی الکتریک این مواد بصورت مستقل بسیار بالا بوده و در آستانه ۱۰۰۰تا ۱۰٫۰۰۰ است. پارامترهای دی الکتریک مشخصاً به دما و خواص فروالکتریکی بستگی دارد و فقط در محدوده تعریف شده دمایی قرار دارد. قطبش دی الکتریک در فقدان میدان الکتریکی خارجی وجود دارد و این قطبش را می توان در جهت اعمال میدان الکتریکی جفت کرد.


   جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


  پرداخت انلاین

 • مواد ابررسانا Superconducting Materials
  ترجمه مقاله
  5900 تومــان

  کد محصول : #2125

  فعال در گروه : ترجمه مقاله

  Superconducting Materials


  مواد ابررسانا


  ABSTRACT


  The phenomenon of superconductivity came to be known in 1911 by observing that a capillary column of mercury immersed in a liquid helium bath woud show an abrupt reduction in resistance and at 4.2 K it became impossible to measure the low resistance exhibited by the column with the then available measurement techniques . It was concluded that below a critical temperature (Tc) the mercury had passed into a new state . Subsequent studies on superconduction were pursued with tin and lead as candidate materials and it was discovered that a critical current density (Jc) is carried by a superconduction sample before it returns to its normal ( metallic ) state .


   جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .  چکیده


  پدیده ابررسانایی برای اولین بار در سال ۱۹۱۱ با مشاهده موئینگی جیوه غوطه ور در حمام هلیوم مایع شناخته شد و کاهش ناگهانی در مقاومت الکتریکی رخ داده و در دمای ۴٫۲ K ممکن است مقاومت الکتریکی پایینی با موئینگی از خود بروز کند و بنابراین از روش­های اندازه­گیری متداول استفاده شده است. اینطور استنباط شده که دمای بحرانی (Te) جیوه از حالت جدیدی گذر کرده که خواص الکتریکی فوق­العاده به ” حالت ابررسانایی ” نام گرفته است. مطالعات بعدی برروی ابررسانایی نشان داد که با قلع و سرب به ­عنوان مواد منتخب اتخاذ شده است و مشخص شده که چگالی بحرانی جریان (Je) با نمونه ابررسانا پیش از بازگشت به حالت نرمال (فلزی) همراه بوده است.


   جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


  پرداخت انلاین

 • مواد کامپوزیتی در صنعت هوافضا engineeri
  ترجمه مقاله
  13900 تومــان

  کد محصول : #2124

  فعال در گروه : ترجمه مقاله

   engineering requirements for aerospace composite materials


  الزامات مهندسی برای مواد کامپوزیتی صنعت هوافضا


  ABSTRACT


  Composite materials have gained popularity (despite their generally high cost) in high performance products that need to be lightweight, yet strong enough to take high loads such as aerospace structures (tails, wings and fuselages), boat construction, bicycle frames and racing car bodies. Other uses include storage tanks and fishing rods. Natural composites (wood and fabrics) have found applications in aircraft from the first flight of the Wright Brothers’ Flyer 1, in North Carolina on December 17, 1903, to the plethora of uses now enjoyed by man-made (engineered) composite materials on both military and civil aircraft, in addition to more exotic applications on unmanned aerial vehicles (UAVs), space launchers and satellites. Their adoption as a major contribution to aircraft structures followed on from the discovery of carbon fibre at the Royal Aircraft Establishment at Farnborough, UK, in 1964.


   جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .  چکیده


  مواد کامپوزیتی معمولاً (بر خلاف قیمت عموماً بالای آنها) در محصولات با کارایی بالا که نیاز دارند سبک وزن و در عین حال به اندازه کافی قوی باشند تا بارهایی همانند سازه های فضایی (دنباله ها، بال ها و بدنه هواپیما)، ساختمان قایق، چارچوب های دوچرخه و بدنه های ماشین های مسابقه ای را تحمل کنند، استفاده می شوند. کاربردهای دیگر شامل تانک های ذخیره سازی و قلاب ها و میله های ماهیگیری می باشد. کامپوزیت های طبیعی (چوب و پارچه ها) کاربردهایی در هواپیما از اولین پرواز برادران رایت در کارولینای شمالی در ۱۷ دسامبر سال ۱۹۰۳ تا ازدیاد کاربردهایی که اکنون توسط مواد کامپوزیتی ساخته شده توسط بشر (مهندسی شده) در مورد هواپیمای نظامی و غیرنظامی به کار گرفته شده است، به علاوه کاربردهای عجیب تر در مورد وسایل نقلیه ی هوایی بدون سرنشین (UAVs)، ماهواره ها و پرتاب کننده های هوایی را دارا می باشند.قبول آن ها به عنوان یک کمک مهم به سازه های فضایی به دنبال کشف فیبر کربن در موسسه فضایی رویال در Farnborough، UK، در سال ۱۹۶۴ بوده است.


   جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


  پرداخت انلاین

 • مواد نیمه رسانا Semiconducting Material
  ترجمه مقاله
  10900 تومــان

  کد محصول : #2123

  فعال در گروه : ترجمه مقاله

   Semiconducting Materials


  مواد نیمه رسانا


  ABSTRACT


  Semiconductors are materials which have resistivities between the extremes of metallic conductors and insulators. A typical scale of conductivity of materials is depicted in Figure 10.1 . Semiconductors lie approximately between conductors ( with σ > 105 siemen/meter) and insulators (with σ < 10-10 siemen/meter ) . Semiconductors are materials with filled valence bands and have a small forbidden energy gap between the upper-filled band and the overlapping vacant energy band . The electric conduction in Semiconductors is effected by two types of charge carriers namely . 


   جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .  چکیده


  نیمه رساناها موادی هستند که دارای مقاومتی بین مواد فلزی رسانا و عایق ها می باشند. محدوده معمول رسانایی مواد در شکل ۱۰٫۱ نشان داده شده است. نیمه رساناها تقریباً بین رساناها (با رسانایی بیش از ۱۰۱۵ زیمنس بر متر) و عایق ها (با رسانایی کمتر از ۱۰-۱۰ زیمنس بر متر) قرار دارند. نیمه رساناها موادی با لایه های (نوارهای) ظرفیت پر بوده و دارای گپ انرژی ممنوعه کوچکی بین نوار فوقانی پر شده و باند (نوار) انرژی خالی دارای اشتراک می باشند.رسانایی الکتریکی در نیمه رساناها توسط دو نوع از حامل های بار، یعنی الکترون ها (حامل های بار منفی) و حفرات (حامل های بار مثبت) تحت تأثیر قرار می گیرد.


   جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


  پرداخت انلاین

 • مواد الکتروکرومیک Electrochromic Materia
  ترجمه مقاله
  4900 تومــان

  کد محصول : #2122

  فعال در گروه : ترجمه مقاله

  Electrochromic Materials


  مواد الکتروکرومیک


  ABSTRACT


   A set of materials exhibit electrochromic activity when constituted as a thin film structure whose coloration can be changed reversibly by electrical charging and discharging . there are two types of such electrochromic materials . The first type is uncolored when unpowered and changes to a colored state when a voltage is applied and returns to its uncolored state when the voltage is removed . In the second type an opposite voltage is required to be applied for bleaching ( or decoloration ) .The degree of coloration is a direct visual indication of the state of charing present in the material .


   جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .  چکیده


  مجموعه ای از مواد وجود دارند که فعالیت الکتروکرومیک دارند وقتی که یک ساختار فیلم نازک رنگی می تواند با شارژ الکتریکی یا عدم آن تغییر کند. دو نوع مواد الکتروکرومیک وجود دارد. نوع اولی وقتی نیرو نداریم غیر رنگی است و وقتی که ولتاژ بکار می رود رنگی شده و با خارج شدن ولتاژ دوباره ب حالت قبل بر می گردد. در نوع دوم، یک ولتاز مخالف برای پرداخت یا رنگ زدایی نیاز است. درجه رنگ آمیزی یک شاخص دیداری مستقیم از حالت وجود شارژ در مواد است.


   جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


  پرداخت انلاین

 • وضعیت صنعت در کنترل آخال ها در طی ریخته
  ترجمه مقاله
  18900 تومــان

  کد محصول : #2119

  فعال در گروه : ترجمه مقاله

  State of the art in the control of inclusions during steel ingot casting


  وضعیت صنعت در کنترل آخال ها در طی ریخته گری شمش فولادی


  ABSTRACT


  This article extensively reviews published research on inclusions in ingot steel and defects on ingot products, methods to measure and detect inclusions in steel, the causes of exogenous inclusions, and the transport and entrapment of inclusions during fluid flow, segregation, and solidification of steel cast in ingot molds. Exogenous inclusions in ingots originate mainly from reoxidation of the molten steel, slag entrapment, and lining erosion, which are detailed in this article. The measures to prevent the formation of exogenous inclusions and improve their removal are provided, which are very useful for the clean steel production of ingot industries.


   جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .  چکیده


  این مقاله به طور وسیعی پژوهش منتشر شده درباره آخال ها در شمش فولاد و عیوب روی شمش تولیدی، روش های اندازه گیری و یافتن آخال ها در فولاد را مرور می کند، که از آخال های بیرونی، و انتقال و به دام افتادن آخال ها در طی جریان سیال، جدایش، و انجماد قطعه ریختگی فولادی در قالب های شمش ناشی می شود. آخال های بیرونی در شمش ها اساساً از اکسیداسیون مجدد فولاد مذاب، به دام انداختن سرباره، و فرسایش خطی ناشی می شود، به طوری که در این مقاله شرح داده می شود. پیش بینی هایی برای جلوگیری از تولید آخال های بیرونی و بهتر شدن تفکیک آن ها فراهم شد، به طوری که برای تولید فولاد خالص از شمش صنعتی بسیار مفید است.


   جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


  پرداخت انلاین

Scroll