ترجمه مقاله

 • جدول
 • لیست
 • لایه نشانی حمام شیمیایی فیلم نازک نانوبل
  ترجمه مقاله
  5000 تومــان

  کد محصول : #2955

  فعال در گروه : ترجمه مقاله

  Chemical bath deposition of nanocrystalline ZnS thin films: Influence of pH on there action solution


  لایه نشانی حمام شیمیایی فیلم نازک نانوبلوری ZnS: اثر pH بر محلول واکنش 


  ABSTRACT


  Zinc sulfide (ZnS) thin films were deposited onto glass substrates using chemical bath deposition technique (CBD). The deposition were carried out in a bath solution with pH ranged from 9 to 11. X-ray diffraction (XRD) and atomic force microscopy (AFM) were used to characterize the films structure and morphology respectively. The amorphous structure of as-deposited films is converted to a nanocrystalline one after a thermal annealing at 550 1C. The deposited ZnS films exhibit a high optical transmission in the UV–visible range (≥80%). They have a direct band gap. Using a solution with pH equal to 10 yields to films with larger optical band gap, smoother surface and lower electrical conductivity.


   


   جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .  چکیده


  فیلم های نازک سولفید مس (ZnS) روی زیرلایه های شیشه ای با استفاده از روش لایه نشانی حمام شیمیایی (CBD) لایه نشانی شدند. لایه نشانی در یک محلول حمام با pH متغیر از 9 تا 11 انجام شد. پراش اشعه ایکس (XRD) و میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM) به ترتیب برای مشخصه یابی ساختار فیلم ها و مورفولوژی بکار برده شدند. ساختار آمورف فیلم های لایه نشانی شده پس از آنیل کاری گرمایی در °C 550 به یک ساختار بلوری تبدیل می شود. فیلم های ZnS لایه نشانی شده، عبور بالای نور را در محدوده UV- مرئی از خود نشان می دهند (بیش از 80 درصد). آنها دارای یک شکاف باند (band gap) مستقیم هستند. استفاده از یک محلول با pH برابر با 10 منجر به فیلم هایی با شکاف باند نوری بزرگ تر، سطح صاف تر و ضریب رسانایی الکتریکی کمتر می شود.


   جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


  پرداخت انلاین

 • سلول های خورشیدی پلیمری برپایه دی بنزوتی
  ترجمه مقاله
  7500 تومــان

  کد محصول : #2950

  فعال در گروه : ترجمه مقاله

  Improved open-circuit voltage of benzodithiophene based polymer solar cells using bulky terthiophene side group


  ولتاژ مدار باز بهبود یافته سلول های خورشیدی پلیمری برپایه benzodithiophene با استفاده از گروه جانبی terthiophene توده ای 


  ABSTRACT


  Terthiophene, including one α–α and one branching α–β connection of the thiophene units, is introduced as benzodithiophene (BDT) side chain to build a novel two-dimensional (2D) conjugated BDT block. By copolymerizing this BDT block with three electron acceptors (DTTz (bis(thiophene-2-yl)-tetrazine), DPP (diketopyrrolopyrrole), DTffBT (4 ,7-bis(4-hexylthienyl)-5,6-di fluoro-2,1,3-benzothiadiazole)) and one electron donor (TTT (2,5-Di(2-thienyl)thiophene)), four terthiophene side-chained benzodithiophene based copolymers were synthesized. Due to the difference in electron affinity among DTTz, DPP, DTffBT and TTT, these four polymers show different UV–vis absorption spectra and optical band gaps (1.3–2.0 eV), while fortunately they all remain deep highest occupied molecular orbital (HOMO) energy levels ( 5.3 to 5.6 eV) which is very favorable to high open-circuit voltage (Voc) polymer solar cells (PSCs). By comparing the photovoltaic properties with polymers which have same backbone but do not have the bulky 2D side group in the literatures, our polymer solar cells devices show higher Voc. Especially for PQ3 (a copolymer of benzodithiophene and diketopyrrolopyrrole), the donor photon energy loss (Eg–eVoc) is 0.51 eV which is almost the lowest value achieved by the researchers. It can be concluded that: the bulky terthiophene side group helps to improve Voc of the PSCs devices. The overall performance of solar cells devices is correlated with the molecule conformation, polymer hole mobility and polymer/PCBM blend film morphology.


   جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .  چکیده


  terthiophene شامل یک اتصال α-α  و یک اتصال β-α شاخه ای از واحدهای thiophene، بعنوان یک زنجیره جانبی benzodithiophene (BDT) برای ساختن یک بلوک BDT جدید دوبعدی (2D) کونژوگه (conjugated) بکار می رود. با هم بسپار کردن (copolymerizing) این بلوک BDT با سه پذیرنده الکترون (DTTz (bis(thiophene-2-yl)-tetrazine), DPP (diketopyrrolopyrrole), DTffBT (4,7-bis(4-hexylthienyl)-5,6-difluoro-2,1,3-benzothiadiazole)) و یک دهنده الکترون (TTT (2,5-Di(2-thienyl)thiophene))، چهار هم¬بسپار بر پایه  benzodithiophene با زنجیره جانبی terthiopheneای تولید شدند. بدلیل تفاوت در میل ترکیبی الکترونی بین DTTz، DPP، DTffBT و TTT، این چهار پلیمر، طیف های جذب UV و شکاف های باند نوری مختلفی (eV 2-3/1) نشان می دهند درحالی¬که خوشبختانه همه این پلیمرها، سطوح انرژی بالاترین اوربیتال مولکولی اشغال شده (HOMO) را حفظ می¬کنند (eV 6/5 تا3/5-) که برای ولتاژ مدار باز (Voc) بالای سلول های خورشیدی پلیمری (PSCها) مطلوب است. در مقالات، با مقایسه خواص فوتوولتائیک با پلیمرهایی که دارای پیکره مشابه هستند اما گروه جانبی دوبعدی توده ای ندارند،  تجهیزات سلول های خورشیدی پلیمری ما Voc بالاتری نشان می دهند. بویژه برای PQ3 ( هم بسپار benzodithiophene و diketopyrrolopyrrole)، اتلاف انرژی فوتون دهنده (Eg-eVoc) معادل eV 51/0 است که تقریبا کمترین مقدار بدست آمده توسط محققان است. می توان نتیجه گرفت که: گروه جانبی terthiophene حجیم به افزایش Voc  تجهیزات PSC کمک می کند. عملکرد کلی تجهیزات سلول های خورشیدی با ساختار مولکولی، حرکت سوراخ پلیمری و مورفولوژی فیلم مخلوط پلیمر/PCBM رابطه دارد.


   جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


  پرداخت انلاین

 • مواد پایه گرافن برای سلول های خورشیدی پل
  ترجمه مقاله
  10.000 تومــان

  کد محصول : #2949

  فعال در گروه : ترجمه مقاله

    Graphene-based materials  for polymer  solar cells  


  مواد پایه گرافن برای سلول های خورشیدی پلیمری


  ABSTRACT


  Due to the remarkable electronic, optical, thermal, and mechanical properties, graphene-based materials have shown great potential in a wide range of technique applications. Particularly, the high transparency, conductivity, flexibility, and abundance make graphene materials highly attractive for polymer solar cells (PSCs). Graphene-based materials have been regarded as one promising candidate used in various parts in PSCs not only as electrodes, but also as interfacial layers and active layers with an aim to boost the power conversion efficiency of the devices. In this review, we summarize the recent progress about the design and synthesis of graphene-based materials for efficient PSCs along with the related challenges and future perspectives


   جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .  چکیده


  بدلیل خواص قابل توجه الکترونیکی، نوری، گرمایی و مکانیکی، مواد پایه گرافن قابلیت زیادی در محدوده وسیعی از کاربردهای فنی نشان داده اند.  بویژه، شفافیت، ضریب رسانایی، انعطاف پذیری بالا و فراوانی باعث می شود مواد گرافنی برای سلول های خورشیدی پلیمری (PSCs) بشدت جذاب باشند. مواد پایه گرافن بعنوان یک نامزد نویدبخش بکار رفته در بخش های مختلف در PSCها نه تنها بعنوان الکترود بلکه بعنوان لایه های فضل مشترکی و لایه های فعال با هدف  افزایش بازدهی تبدیل نیروی قطعات بکار رفته اند. در این مقاله مروری، پیشرفت اخیر در طراحی و تولید مواد پایه گرافنی را برای PSCهای کارامد علاوه بر چالش های مرتبط و دورنمای آینده را خلاصه می کنیم.


   جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


  پرداخت انلاین

 • خوردگی حفره‌ای آلومینیوم Pitting corrosi
  ترجمه مقاله
  10000 تومــان

  کد محصول : #2948

  فعال در گروه : ترجمه مقاله

  Pitting corrosion of aluminum


  خوردگی حفره‌ای آلومینیوم 


  ABSTRACT


  This review describes the experiments performed during the last few decades which enhance knowledge of the pitting of aluminum. Specially, metastable and stable pits, pit chemistry and the effect of intermetallics on pitting are discussed. The properties of metastable alloys and inhibition of Al are also discussed. 


   جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .  چکیده


  این مرور آزمایشات انجام شده در چند دهه‌ی گذشته را تشریح می‌کند که دانش ایجاد حفره‌‌ی آلومینیوم را بالا می‌برند. به ویژه، حفرات شبه‌پایدار و پایدار، شیمی حفره و تاثیر ترکیبات بین فلزی بر خوردگی حفره‌ای مطرح می‌شود. همچنین خواص آلیاژهای شبه‌پایدار و بازدارنده‌ی آلومینیوم مطرح می‌شود.


   جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


  پرداخت انلاین

 • خواص مکانیکی دما بالای کامپوزیت ها High
  ترجمه مقاله
  7500 تومــان

  کد محصول : #2946

  فعال در گروه : ترجمه مقاله

  High temperature mechanical properties of as-extruded TiBw/Ti60 composites with ellipsoid network architecture 


  خواص مکانیکی دما بالای کامپوزیت های TiBw/Ti60 اکسترود شده با ساختار شبکه ای بیضوی


  ABSTRACT


  In this paper, the as-extruded TiBw/Ti60 composites with ellipsoid network architecture were prepared by powder metallurgy followed by hot extrusion. The high temperature tensile properties of the asextruded composites were studied in a temperature range of 923e1023 K. The ultimate tensile strength of the as-extruded 5.1 vol.% TiBw/Ti60 composites is increased by 22.0%, 21.2% and 11.4% compared with that of the matrix alloy at 923 K, 973 K and 1023 K, respectively. The excellent improvement in ultimate tensile strength can be mainly attributed to the ellipsoid network microstructure, load-bearing of TiBw and grain refinement. In addition, the elongations of the as-extruded composites are lower than those of the matrix alloy at all temperatures, and decrease with increasing the TiBw content. Fractograph analysis of the as-extruded composites indicates that TiBw fracture dominates the failure of the as-extruded composites at 923e973 K, while the fracture mechanism is predominantly controlled by interfacial debonding at 1023 K.


   جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .  چکیده


  در این مقاله، کامپوزیت¬های TiBw/Ti60 اکسترود شده با ساختار شبکه ای بیضوی با متالورژی پودر و در ادامه اکسترود گرم تهیه شده¬اند. خواص کششی دما بالای کامپوزیت های اکسترود شده در دماهایی در محدوده K1023-923 مطالعه شده اند. استحکام کششی نهایی کامپوزیت های 5.1 vol% TiBw/TI60 با مقادیر 22%، 21.2% و 11.4% به ترتیب در مقایسه با همان آلیاژ زمینه در K923، K973 و K1023 افزایش یافته است. بهبود عالی در استحکام کششی نهایی عمدتا می تواند به ریزساختار شبکه بیضوی، تحمل بار TiBw و اصلاح دانه نسبت داده شود. بعلاوه، افزایش طول کامپوزیت های اکسترود شده کمتر از آلیاژ همان زمینه در دماهای مختلف است و با افزایش میزان TiBw کاهش می یابد. آنالیزهای بررسی سطح شکست کامپوزیت ها اکسترود شده نشان می دهد که نواحی شکست TiBw به شکست کامپوزیت های اکسترود شده در دماهای K973-923 غلبه می کند درحالی که مکانیزم شکست عمدتا با شکستن پیوند مرزی در K1023 کنترل می شود.


   جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


  پرداخت انلاین

 • ریخته گری تحت فشار کم موتورهای از جنس آل
  ترجمه مقاله
  5000 تومــان

  کد محصول : #2944

  فعال در گروه : ترجمه مقاله

  The Low-pressure Casting Technology of aluminum alloy motor 


  تکنولوژی ریخته گری تحت فشار کم موتورهای از جنس آلیاژهای آلومینیمی 


  ABSTRACT


  Through the research on low-pressure casting, combined with structure of aluminum alloy, this paper introduces the typical system design of low pressure casting process, including the designs of feeding system and exhaust system. The control techniques of the process parameters which include filling pressure, filling speed and temperature field are studied in the paper to ensure the stability of the quality of the products.


   جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .  چکیده


  بواسطه پژوهش بروی ریخته گری تحت فشار کم، ترکیب شده با ساختار آلیاژ آلومینیم، این مقاله طراحی سیستم عادی برای فرایند ریخته گری تحت فشار کم را که شامل طراحی سیستم تغذیه و سیستم تخلیه می شود را معرفی می کند.بمنظور تضمین پایداری کیفیت محصولات،  تکنیک های کنترل پارامترهای فرایند که شامل فشار پرکردن، سرعت پرشدن و فیلد دمایی در این مقاله بررسی شدند.


   جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


  پرداخت انلاین

 • کامپوزیت های زمینه پلیمری DMA testing of
  ترجمه مقاله
  5000 تومــان

  کد محصول : #2943

  فعال در گروه : ترجمه مقاله

  DMA testing of Ni–Mn–Ga/polymer composites


  تست DMA کامپوزیت های زمینه پلیمری Ni–Mn–Ga 


  ABSTRACT


  Ni–Mn–Ga/polymer composites are an interesting group of materials with new potential for applications such as vibration damping. Polymer selection is critical for Ni–Mn–Ga/polymer composites. The transition temperatures of both components should be selected carefully considering the future application, the contact between Ni–Mn–Ga and polymer is important and stiffness of the polymer matrix is one of the influencing factors. The adhesion between Ni–Mn–Ga and the polymer matrix was studied in shear stress tests. Ni–Mn–Ga adhered strongly to the tested epoxies but considerably less so to silicones. The damping properties of Ni–Mn–Ga/polymer composites were studied by dynamic mechanical analysis (DMA). Compared to the pure polymer sample, DMA measurements confirmed extra damping in the martensite–austenite transition temperature region of the Ni–Mn–Ga after a soft epoxy matrix had been applied.


   جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .  چکیده


  کامپوزیت های زمینه پلیمری Ni–Mn–Ga یک گروه جالب از مواد با پتانسیل جدید برای کاربرد هایی نظیر میرایی ارتعاش هستند. انتخاب پلیمر برای کامپوزیت های زمینه پلیمری Ni–Mn–Ga حیاتی است. دمای تبدیل هر دو جزء باید با دقت با در نظر گرفتن کاربرد های آینده انتخاب شود، تماس بین Ni–Mn–Ga و پلیمر مهم بوده و از سختی زمینه پلیمر یکی از عوامل مؤثر است. چسبندگی بین Ni-MN-Ga و زمینه پلیمر در آزمون تنش برشی مورد مطالعه قرار گرفت. Ni-Mn-GA به شدت به اپوکسی آزمایش ولی بطور قابل توجهی کمتر نسبت به سیلیکون چسبید. خواص میرایی کامپوزیت های پلیمری Ni-Mn-GA توسط آنالیز دینامیکی مکانیکی (DMA) مورد مطالعه قرار گرفت. در مقایسه با نمونه های پلیمری خالص، اندازه گیری DMA پس از اعمال یک زمینه اپوکسی نرم، میرایی اضافی در ناحیه دمای تبدیل مارتنزیت-آستنیت از Ni-Mn-GA را تایید کرد.


   جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


  پرداخت انلاین

 • مقاومت در برابر اکسیداسیون و حفظ استحکام
  ترجمه مقاله
  7500 تومــان

  کد محصول : #2941

  فعال در گروه : ترجمه مقاله

  Oxidation resistance and strength retention of ZrB2–SiC ceramics 


  مقاومت در برابر اکسیداسیون و حفظ استحکام سرامیک های ZrB2-SiC


  ABSTRACT


  Oxidation behavior and effect of oxidation on the room-temperature flexural strength were investigated for ZrB2–10vol% SiC (ZB10S) and ZrB2–30vol% SiC (ZB30S) in air at 1500◦C with times ranging from 0.5h to 10h. The oxide scale of both ZB10S and ZB30S was composed of an outer glassy layer and an inner extended SiC-depleted layer. The changes in weight gain, glass layer thickness, and extended SiC-depleted layer thickness with oxidation were measured. Analysis suggested that the extended SiC-depleted layer was most indicative for evaluating the oxidation resistance. Compared to the ZB10S, the improved oxidation resistance in ZB30S was attributed to the viscosity increase of glassy layer and the lower number of ZrO2 inclusions in the glassy layer. Because of the healing of surface flaws by the glassy layer, the strength increased significantly by ∼110% for ZB10S and by ∼130% for ZB30S after oxidation for 0.5h. 


   جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .  چکیده


  رفتار اکسیداسیون و اثر آن بر استحکام خمشی در دمای اتاق برای (ZrB2-10vol%SiC (ZB10S و ZrB2-30 vol% SiC) ZB30S) در هوا در ℃1500 با محدوده دمایی از 5/0 تا 10 ساعت مورد بررسی قرار گرفت. ورقه اکسید هر دو نمونه ZB10S و ZB30S از یک لایه شیشه ای بیرونی و لایه داخلی طویل تهی از SiC تشکیل شده است. تغییرات افزایش وزن، ضخامت لایه شیشه ای، و ضخامت لایه طولانی تهی از SiC با اکسیداسیون اندازه گیری شد. آنالیز نشان می دهد که لایه های طویل تهی از SiC برای ارزیابی مقاومت در برابر اکسیداسیون مناسب است. در مقایسه با ZB10S، بهبود مقاومت به اکسیداسیون در ZB30S به افزایش ویسکوزیته لایه شیشه ای و تعداد کم اجزای ZrO2 در لایه شیشه ای نسبت داده شده است. به دلیل بهبود نواقص سطحی توسط لایه شیشه ای، استحکام به طور قابل توجهی 110% در ZB10S و 130% در ZB30S بعد از اکسایش به مدت 5/0 ساعت افزایش می یابد.


   جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


  پرداخت انلاین

 • کامپوزیت‌های AZ31- نانو پلاکت‌های گرافن
  ترجمه مقاله
  7500 تومــان

  کد محصول : #2940

  فعال در گروه : ترجمه مقاله

  High temperature formability of graphene nanoplatelets-AZ31


  composites fabricated by stir-casting method 


  شکل‌پذیری در دمای بالای کامپوزیت‌های AZ31- نانو پلاکت‌های گرافن


  تهیه شده به روش ریخته‌گری گردابی


  ABSTRACT


  Outstanding mechanical properties of graphene nanoplatelets (GNPs) make them ideal reinforcement for mass production of composites. In this research, the composites were fabricated by stir-casting method. GNPs were added in 1.5 and 3.0 wt.% into Mg–3wt.% Al–1wt.% Zn ( AZ 31) magnesium alloy. As cast ingots were preheated for one hour and extruded at 350 °C with extrusion ratio of 5.2:1. As extruded AZ31-GNPs composites were micro-structurally characterized with X-ray diffraction, optical microscopy and scanning electron microscopy. Vickers microhardness of synthesized materials was investigated both in parallel and perpendicular to extrusion directions. Room temperature mechanical testing revealed that with increasing GNP’s content, tensile fracture strain was remarkably increased without significant compromise in tensile strength. Furthermore, as extruded AZ31-3GNPs composites were subjected to tensile testing at temperatures ranging from 75 °C to 300 °C with initial strain rate of 2 *10−3s−1 to evaluate high temperature formability of composite. It was found that like CNTs, GNPs also have the potential to sustain tensile strength at high temperatures.


   جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .  چکیده


  خواص مکانیکی بسیار مطلوب نانو صفحات گرافن (GNP)، آن‌ها را به یک تقویت‌کننده ایده‌آل در تولید انبوه کامپوزیت‌ها تبدیل کرده‌است. در این پژوهش، کامپوزیت‌ها به روش ریخته‌گری گردابی تهیه شدند. نانو پلاکت‌های گرافن نیز به میزان 5/1 و 3 درصد وزنی به آلیاژ منیزیم (AZ31) با ترکیب Mg-3wt% Al-1 wt.% Zn افزوده شد. شمش‌های ریختگی به مدت 1 ساعت حرارت داده شده و در دمای C ° 350 و با نسبت اکستروژن 1 :2/5 اکسترود شدند. کامپوزیت‌های AZ31-GNP اکسترود شده، با استفاده از پراش اشعه ایکس (XRD)، میکروسکوپ نوری و میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) مورد مطالعه قرار گرفتند. میکروسختی ویکرز این مواد نیز در جهت اکستروژن و عمود بر آن مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمون مکانیکی در دمای اتاق نشان داد که با افزایش مقدار GNP، کرنش شکست به میزان قابل توجهی افزایش می‌یابد بدون آنکه تغییر قابل ملاحظه‌ای در استحکام کششی نمونه‌ها ایجاد شود. در ادامه، کامپوزیت‌های AZ31-GNP اکسترود شده، در محدوده دمایی 75 تا C ° 300 و با نرخ کرنش اولیه s-1 3- 10×2، تحت آزمون کشش قرار گرفتند تا قابلیت شکل‌پذیری آن‌ها در دماهای بالا بررسی شود. نتایج نشان داد که نانو پلاکت‌های گرافنی (GNP) مانند نانولوله‌های کربنی (CNT)، در دماهای بالا از استحکام کششی بسیار خوبی برخوردار هستند. 


   جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


  پرداخت انلاین

 • استخراج مولیبدن و وانادیم از کاتالیست اگ
  ترجمه مقاله
  7500 تومــان

  کد محصول : #2939

  فعال در گروه : ترجمه مقاله

  Extraction of molybdenum and vanadium from the spentdiesel exhaust catalyst by ammonia leaching method 


  استخراج مولیبدن و وانادیم از کاتالیست اگزوز دیزلی مصرف شده به روش لیچینگ آمونیا 


  ABSTRACT


  Molybdenum (Mo) and vanadium (V) were effectively extracted from the spent diesel exhaust catalyst(V2O5–MoO3/TiO2) by using an ammonia leaching method. Meanwhile, the structure of the spent catalystcarrier (TiO2) was not destroyed and might be reused. The effects of ammonia (NH3·H2O) concentration,leaching temperature and time, concentration of hydrogen peroxide (H2O2) and liquid to solid ratio on theextraction of Mo and V were systematically investigated. It is shown that the extraction efficiency of Moincreased from 68.68% to 96.45% while the extraction efficiency of V remained stable at 27% with increas-ing ammonia concentration from 2.95 to 7.38 mol/L, leaching temperature from 298.15 to 473.15 K, andreaction time from 1 to 8 h. With the concentration of H2O2solution increasing from 1.0 to 2.5 mol/L, theextraction efficiency of V increased from 26.87% to 39.73%. Under the optimum conditions (the ammo-nia concentration of 4.5 mol/L, leaching temperature of 413.15 K, reaction time of 2 h, the H2O2solutionconcentration of 1.0 mol/L and the liquid to solid ratio of 20/1 mL/g), the extraction efficiencies of Mo andV reached 95.13% and 46.25%. Moreover, the catalyst carrier TiO2with anatase crystal phase was alsoobtained.


   جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .  چکیده


  مولیبدن (Mo)  و وانادیم (V) بطور موثری از کاتالیست اگزوز دیزلی مصرف شده (V2O5-MoO3/TiO2) بروش لیچینگ آمونیا استخراج گردید. در این حال ساختار حامل کاتالیست مصرف شده (TiO2) از بین نرفته و قابل بازیابی است. اثر غلظت آمونیا (NH3.H2O)، دما و زمان لیچینگ، غلظت هیدروژن پراکسید (H2O2) و نسبت جامد به مایع در استخراج مولیبدن و وانادیم بطور سیستماتیک مورد بررسی قرار گرفت.. نشان داده شده است که بازدهی استخراج مولیبدن از 68/68% به 45/96% افزایش یافت در حالیکه بازدهی استخراج وانادیم در مقدار 27% باقی ماند. با افزایش غلظت آمونیا، از 95/2 به 38/7 (mol/L) و افزایش دمای لیچینگ از 15/298 تا 15/473 درجه کلوین و زمان واکنش از 1 تا 8 ساعت افزایش یافت. با افزایش غلظت محلول H2O2 از 1 به 5/2 (mol/L) بازدهی استخراج وانادیم از 87/26% به 73/39% افزایش یافت. تحت شرایط بهینه (غلظت آمونیا: 5/4 مول بر لیتر، دمای لیچینگ 15/413 درجه کلوین، زمان واکنش 2 ساعت، غلظت محلول H2O2 1 (mol/L) و نسبت مایع به جامد 20:1 میلی گرم بر لیتر) بازدهی استخراج مولیبدن و وانادیم به ترتیب به 13/95% و 25/46% افزایش یافت. علاوه بر این حامل کاتالیست (TiO2)  با فاز بلوری anataste باقی ماند.


   جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


  پرداخت انلاین

 • ریزساختار و خواص مغناطیسی فولاد 3 درصد س
  ترجمه مقاله
  5000 تومــان

  کد محصول : #2938

  فعال در گروه : ترجمه مقاله

  Comparison of microstructure and magnetic properties of 3%Si-steel, amorphous and nanostructure Finemet 


  مقایسه ریزساختار و خواص مغناطیسی فولاد 3 درصد سیلیسیم، آمورف و ریزساختار Finemet


  ABSTRACT


  This paper presents a comparison of microstructure and magnetic properties of polycrystalline 3%Si steel, amorphous and nano-crystalline alloy Fe73.5Cu1Nb3Si13.5B9. Si-steels are industrially produced by casting, hot and cold rolling, annealing and coating. Samples of thin amorphous ribbons were prepared by the planar   flow casting (PFC) method. Nano-crystalline samples are obtained after annealing in vacuum furnace at 560 °C for 1 h. The structure of specimens was investigated by XRD,SEM and FE-SEM. Also, magnetic properties were measured using vibrating sample magnetometer (VSM). The results showed that, hysteresis losses in as-quenched and nano-crystalline ribbons were by 94.75% and 96.06% less than 3%Si-steel, respectively. After the heat treatment of amorphous specimens, hysteresis area was decreased by 25% in comparison with heat treated specimen. This decreasing is occurred due to the formation of Fe3Si nanostructure with size of 10–17nm and removing segregation after heat treatment.


   جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .  چکیده


  در این پژوهش مقایسه ای بین ریزساختار و خواص مغناطیسی فولاد 3 درصد سیلیسیم، آمورف و آلیاژ نانو بلور Fe73.5Cu1Nb3Si13.5B9 معروف به Finemet انجام شده است. فولادهای سیلیسیم دار بطور صنعتی به وسیله ریختگری، نورد سرد و گرم، آنیل و پوشش دهی تولید می شود. نوارهای باریک آمورف به وسیله ریختگری پلنرفلو (PFC)  تهییه می شود. نمونه های نانو بلوری پس از آنیل در کوره خلا در دمای561 درجه سانتی گراد برای یک ساعت بدست آمد. ساختار نمونه های به وسیله XRD، SEM و FESEM مورد بررسی قرار گرفت. همچنین خواص مغناطیسی با استفاده ازمغناطیس سنج لرزشی (VSM) اندازه گیری شد. نتایج نشان می دهد که افت هیسترزیس درنوارهای ریختگی و نانو بلورهای نواری به ترتیب 75/94% و 06/96% کمتر از فولاد 3 درصد سیلیسیم است. پس از عملیات حرارتی  نمونه های آمورف، ناحیه هیسترزیس تا 25% در مقایسه با نمونه عملیات حرارتی شده کاهش می یابد. این کاهش ناشی از شکل گیری نانوساختار Fe3Si با اندازه دانه 10 تا 17 نانومتر است که پس از عملیات حرارتی منجر به حذف پدیده جدایش میشود. 


   جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


  پرداخت انلاین

 • آنالیز فازهای کمپلکس واکنش پلاستر تاندیش
  ترجمه مقاله
  7500 تومــان

  کد محصول : #2937

  فعال در گروه : ترجمه مقاله

  Analyze complex phases of slag–tundish plaster reactions by modified XRD ratio of slopes method for some kinetic considerations


  آنالیز فازهای کمپلکس واکنش پلاستر تاندیش- سرباره با استفاده از روش نسبت شیب های اصلاح شده XRD جهت برخی ملاحظات سینتیکی


  ABSTRACT


  Ratio of slopes method (RSM) is employed for quantitative analysis of complex phases formed in continuous casting as reaction products of tundish plaster (composed of high-MgO content) and alloy steel slag contained mainly oxides of SiO2, CaO, MgO, MnO and metallic Fe. XRD results indicated that at 1600 ◦C, Monticellite (CaMgSiO4), Merwinite (Ca3Mg(SiO4)2) and Tephroite (Mn2SiO4) were developed by reaction of slag with MgO grains of tundish plaster, with low melting points of, respectively, 1498, 1575 and 1345 ◦C. For quantitative XRD analysis, CaF2 was chosen as standard material and some modifications were used for overlapping of too many peaks and lack of materials of known purity. Results of analysis indicated the range of 41–53% MgO, 13–28% Monticellite, 7–33% Merwinite and 5–13% Tephroite in three different tundish plasters. Itwas found that the rate of dissolution of MgO because of reaction with slag increases as the original content in plaster is increased. 


   جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .  چکیده


  روش نسبت شیب ها (RSM) برای آنالیز کمی فازهای کمپلکس شکل گرفته در ریخته گری پیوسته به عنوان محصولات واکنش پلاستر تاندیش (متشکل از مواد MgO بالا) و سرباره فولاد آلیاژی که به طور کلی حاوی SiO2، CaO، MgO و MnO و Fe فلزی می باشد، به کار گرفته شد. نتایج XRD نشان داد که در C°1600، مونتی سیلیت (CaMgSiO4)، مروینیت (Ca3Mg(SiO4)2) و تفروئیت (Mn2SiO4) با دماهای ذوب پایین به ترتیب 1498، 1575 و C°1345 در اثر واکنش سرباره با دانه های MgO پلاستر تاندیش ایجاد می شود. جهت آنالیز XRD کمی، CaF2 به عنوان ماده استاندارد انتخاب و برخی اصلاحات برای همپوشانی تعداد زیادی پیک و کمبود مواد با خلوص مشخص به کار گرفته شد. نتایج آنالیز، بازه MgO 53-41%، 28-13% مونتی سیلیت، 33-7% مروینیت و 13-5% تفروئیت را در سه پلاستر مختلف تاندیش نشان داد. مشخص گردید که سرعت انحلال MgO به دلیل واکنش با سرباره، همراه با افزایش میزان MgO اولیه در پلاستر، بالاتر می رود.


   جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


  پرداخت انلاین

 • تنش های پسماند Residual Stresses
  ترجمه مقاله
  7500 تومــان

  کد محصول : #2936

  فعال در گروه : ترجمه مقاله

  Residual Stresses 


  تنش های پسماند


  ABSTRACT


  The stresses existing in an elastic body in the absence of external forces or loads (thermal or mechanical) are termed as residual stresses. This can be appreciated further from the schematic illustrated in Fig. 10.1 which shows an irregular externally loaded two dimensional body. The external forces or loads are denoted by symbol Fi, where i¼1–5 and acts on a small region indicated by A. After removal of external forces or loads, two possible scenarios for the region denoted by letter A are: (a) there are no internal stresses, and (b) there are internal stresses present in the absence of external loads Fi. The stresses within the body in state (b) are termed as residual stresses.


   جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .  چکیده


  تنش های موجود در یک بدنه ی الاستیک در غیاب نیروها یا بارهای خارجی (حرارتی یا مکانیکی) تنش های پسماند نامیده می شوند. مفهوم این عبارت را می توان از طرح واره نشان داده شده در شکل 1.10 که بدنه ی دو بعدی تحت بار خارجی نامنظمی را نشان می دهد، بیش تر درک کرد. نیروها یا بارهای خارجی توسط علامت Fi نشان داده شده است، که 5-1=i و در ناحیه ی کوچکی که با A نمایش داده شده است عمل می کند بعد از حذف نیروها یا بارهای خارجی، دو اتفاق ممکن که می تواند  در ناحیه ی نشان داده شده با A رخ دهد عبارت است از: (a) هیچ تنش داخلی وجود ندارد، و (b) تنش های داخلی در غیاب بارهای خارجی Fi وجود دارد. تنش های موجود در بدنه در موقعیت (b) تنش های پسماند نامیده می شوند. 


   جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


  پرداخت انلاین

 • حفاظت کاتدی عناصر بتنی به همراه کلرید C
  ترجمه مقاله
  5000 تومــان

  کد محصول : #2935

  فعال در گروه : ترجمه مقاله

  Cathodic Protection of Concrete Ground Floor Elements


  with Mixed-in Chloride 


  حفاظت کاتدی عناصر بتنی همکف به همراه کلرید مخلوط شده 


  ABSTRACT


  Corrosion of reinforcement in precast concrete ground floor elements with mixed-in chloride is a major problem for many privately owned houses in the Netherlands. Conventional concrete repair does not provide durable corrosion protection. Cathodic protection has been installed to protect these ground floors for their remaining service life. The method involves installing sufficient new reinforcement, activated titanium strip anodes and cementitious grouting and a transformer /rectifier in each house. Monitoring procedures have been adjusted to suit the needs of a large number of small CP installations. The materials and equipment used will provide a service life of at least 25 years. The cost of CP compares favourably with other solutions. 


   جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .  چکیده


  خوردگی آرماتور در عناصر بتن پیش‌ساخته همکف به همراه مخلوط کلرید  مشکل اصلی در بسیاری از خانه‌های مالکیت شخصی در هلند می‌باشد. ترسیم مرسوم بتن حفاظت خوردگی بادوامی را فراهم نمی‌کند. حفاظت کاتدی به‌منظور محافظت این طبقات همکف برای نگه‌داری عمرکاری آن‌ها نصب شده‌است. این روش شامل نصب آرماتور جدید به میزان کافی، آند‌های نواری تیتانیومی فعال شده  و تزریق سیمانی و ترانسفورماتور/ رکتیفایر در هر خانه می‌باشد. روش‌های بازبینی برای وفق دادن نیاز‌های شمار زیادی از تجهیزات تاسیسات CP کوچک تنظیم شده‌اند. مواد و تجهیزات به‌کار رفته عمر کاری حداقل 25 سال را فراهم خواهند کرد. هزینهCP به موارد مطلوبی با دیگر راه‌حل‌ها مقایسه می‌شود.


   جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


  پرداخت انلاین

 • محافظت از خوردگی آرماتور توسط عملیات آبگ
  ترجمه مقاله
  5000 تومــان

  کد محصول : #2934

  فعال در گروه : ترجمه مقاله

  Corrosion Protection of Reinforcement by


  Hydrophobic Treatment of Concrete 


  محافظت از خوردگی آرماتور توسط عملیات آبگریزی بتن


  ABSTRACT


  Penetration of de-icing salts into concrete bridge decks may cause corrosion of reinforcement, even with an asphalt overlay. Hydrophobic treatment of concrete was studied in the laboratory as additional protection. It was shown that hydrophobic treatment strongly reduces chloride ingress, both during semi-permanent contact and in wetting/drying situations. The protection remains effective for at least five years under full exposure to outside conditions. Carbonation of concrete is not significantly accelerated. Hydrophobic treatment does not stop corrosion if initiation by chlorides has already taken place before the treatment. Methods and criteria for testing hydrophobic products are available. Hydrophobic treatment is an effective, low cost preventative measure against corrosion of reinforcement in chloride-contaminated environment. It has become standard for all new concrete bridge decks in The Netherlands. 


   جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .  چکیده


  نفوذ نمک های ضدیخ به داخل طبقات پل بتنی ممکن است منجر به خوردگی آرماتور، حتی با پوشش آسفالت گردد. عملیات آبگریزی بتن در آزمایشگاه به عنوان حفاظت مازاد مورد مطالعه قرار گرفت. نشان داده شد که عملیات آبگریزی به شدت ورود کلرید را کاهش می دهد، هم در حین تماس نیمه دائم و هم در وضعیت های خیس شدن/ خشک شدن. حفاظت خوردگی برای حداقل پنج سال تحت قرارگیری کامل به شرایط بیرونی به صورت اثربخش باقی می ماند. کربناته کردن بتن به طور قابل توجه تسریع نمی شود. عملیات آبگریزی، خوردگی را در صورتی که آغاز خوردگی توسط کلرید قبل از عملیات رخ داده است را متوقف نمی کند. روش ها و معیارهای تست محصولات آبگریزی در دسترس هستند. عملیات آبگریزی یک اقدام موثر، کم هزینه و پیشگیرانه در برابر خوردگی آرماتور در محیط آلوده کلریدی می باشد. این عملیات برای تمام طبقات پل بتنی در هلند استاندارد شده است. 


   جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


  پرداخت انلاین

 • نفوذ کلرید به داخل بتن همراه با میکروسیل
  ترجمه مقاله
  5000 تومــان

  کد محصول : #2933

  فعال در گروه : ترجمه مقاله

  Field Tests of Chloride Penetration into Concrete with Microsilica 


  تست های میدانی نفوذ کلرید به داخل بتن همراه با میکروسیلیس


  ABSTRACT


  Ten concrete bocks 150 x 150 x 150 cm of five different concrete qualities were placed in the tidal zone in 0stmarkneset in the Trondheimsfjord, Norway, in March 1983. The concretes were strength classes C35, C65 with 10 and 20% microsilica. All blocks had reinforcing nets with 30 mm and 50 mm cover. In addition to visual inspection the following measurements were made: surface potentials, concrete resistivity, chloride profiles and accelerated chloride penetration test. From one of the blocks of each concrete quality the chloride profiles were determined both from the side facing land (south) and from the side facing the sea (north). The amount of penetrated chlorides is relatively identical for all types of concrete. The C65 concrete with 10% microsilica contains most chlorides, 380 gm-2 surface, while the C35 concrete with 20% microsilica shows the least chloride penetration, 217.8 gm-2 surface. The penetrated amount is about the same from the land side as from the sea side (exception for C35 concrete with 20% microsilica shows twice as much penetration from the sea side). The shapes of the profiles are very different for the types of concrete. Dense concretes show steep profiles with a high chloride content at the surface and limited penetration while more open concrete shows flat profiles with less chloride in the surface but deeper Penetration. In the accelerated testing C35 shows a marked effect of the microsilica content on the chloride penetration, as expected. This is reasonable and reflected also in the field result for one of the specimens without microsilica, while the other specimen without microsilica shows a remarkably low chloride penetration compared to the specimens containing microsilica. 


   جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .  چکیده


  ده بلوک بتنی cm 150×150×150 از پنج بتن با کیفیت مختلف در منطقه جزر و مدی در Qstmarkneset در Trondheimsfjord، نروژ، در ماه مارس 1983 قرار داده شدند. بتن ها از دسته های استحکامی C35، C65 با 10 و 20% میکروسیلیس بودند. همه ی بلوک ها دارای شبکه های تقویتی با پوشش mm 30 و mm 50 بودند. علاوه بر بازرسی چشمی اندازه گیری های زیر انجام شدند: پتانسیل های سطحی، مقاومت بتن، پروفیل های کلریدی و تست نفوذ کلرید شتاب یافته از یکی از بلوک های هر نوع بتن پروفیل های کلریدی هم از جهت به سمت زمین (جنوب) و هم از جهت سه سمت دریا (شمال) تعیین شدند. میزان کلریدهای نفوذ یافته به طور نسبی مشابه همه ی انواع بتن می باشد. بتن C65 با 10% میکروسیلیس حاوی بیش ترین کلریدها می باشد، 380gm^(-2)، در حالی که بتن C35 با 20% میکروسیلیس کم ترین نفوذ کلرید، 217.8gm^(-2) را نشان می دهد. میزان کلرید نفوذ یافته از سمت زمین همانند از سمت دریا حدوداً مشابه می باشد (به جز برای بتن C35 با 20% میکروسیلیس از سمت دریا دوبرابر نفوذ بیش تر نشان می دهد). اشکال پروفیل برای انواع بتن ها بسیار متفاوت می باشند. بتن های متراکم پروفیل های شیب تند با میزان بالای کلرید در سطح و نفوذ محدود را نشان می دهند در حالی که بتن بازتر پروفیل های تخت با کلرید کم تر در سطح ولی نفوذ عمیق تر را نشان می دهد. در تست شتابی C35 یک اثر قابل توجهی از میزان میکروسیلیس بر روی نفوذ کلرید، همان طور که انتظار می رود، نشان می دهد. این امر منطقی است و همچنین در نتیجه میدانی برای یکی از نمونه ها بدون میکروسیلیس بازتاب داده می شود، در حالی که نمونه دیگر بدون میکروسیلیس نفوذ کلرید کم قابل توجهی در مقایسه با نمونه های حاوی میکروسیلیس نشان می دهد. 


   


   جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


  پرداخت انلاین

 • کنترل کاتدی کلرید ناشی از خوردگی آرماتو
  ترجمه مقاله
  5000 تومــان

  کد محصول : #2932

  فعال در گروه : ترجمه مقاله

  Investigations on Cathodic Control of Chloride-Induced Reinforcement Corrosion 


  بررسی کنترل کاتدی کلرید ناشی از خوردگی آرماتور


  ABSTRACT


  There are still contradictions regarding the mechanisms of reinforcement corrosion with respect to the controlling rate-determining factors of the corrosion process. It is often stated that the electrolytic resistance of the concrete is the controlling factor and that the corrosion rates can subsequently be calculated from concrete resistivity. However, extensive research carried out by the authors has clearly demonstrated that instead of concrete resistivity the resistance to cathodic polarisation is normally the controlling factor in the case of chloride-induced macrocell corrosion. Generally, cathodic control can be related to restricted oxygen diffusion or activation control. In the present paper these relationships are discussed in detail based on results of numerous tests on the cathodic polarisation behaviour of passive reinforcement. For simple defined geometrical conditions simulating practical cases it is shown by a numerical analysis that the resistance to activation is normally the controlling factor for the corrosion rate and that oxygen diffusion has only to be taken into account when the concrete is permanently water saturated or extremely dense. To verify whether it is correct to estimate corrosion rates from concrete resistivity data, tests should be carried out to check the influencing parameters on concrete resistivity and cathodic activation of passive steel surface areas.  


   جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .  چکیده


  همچنان تناقض هایی در خصوص مکانیزم های خوردگی آرماتور با توجه به عوامل تعیین کننده نرخ کنترل کردن فرآیند خوردگی وجود دارند. اغلب بیان می شود که مقاومت الکترولیت بتن عامل کنترلی می باشد و نرخ های خوردگی می توانند متعاقباً از مقاومت ویژه بتن محاسبه شوند. با این وجود، تحقیقات گسترده ای توسط محققان به وضوح نشان داده است که به جای مقاومت بتن مقاومت به پلاریزاسیون کاتدی تقویت غیرفعال مورد بررسی قرار گرفته می شوند. برای شرایط هندسی مشخص نمونه با شبیه سازی موارد عملی توسط آنالیز عددی نشان داده می شود که مقاومت به اکتیواسیون عموماً عامل کنترلی نرخ خوردگی می باشد و نفوذ اکسیژن تنها زمانی در نظر گرفته شده است که بتن به طور دائم با آب اشباع می شود یا به شدت متراکم می گردد. برای تایید این که آیا صحیح است که نرخ های خوردگی از داده های مقاومت بتن را ارزیابی کنیم، تست ها باید به منظور چک کردن پارامترهای اثرگذار روی مقاومت بتن و اکتیواسیون کاتدی سطوح فولادی غیرفعال انجام شوند. 


   


   جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


  پرداخت انلاین

 • احیای اکسیژن بر روی فولاد خام و فولاد زن
  ترجمه مقاله
  5000 تومــان

  کد محصول : #2931

  فعال در گروه : ترجمه مقاله

  Oxygen Reduction on Mild Steel and Stainless Steel


  in Alkaline Solutions 


  احیای اکسیژن بر روی فولاد خام و فولاد زنگ نزن در محلول های قلیایی


  ABSTRACT


  The cathodic polarisation curve of steel in alkaline solutions always shows three regions: (1)oxygen  reduction with a Tafel behaviour at potentials cathodic to the open circuit potential followed by (2) a diffusion limited current of oxygen reduction at more negative potentials and (3) hydrogen evolution at very negative potentials. The diffusion limited region of the cathodic current density is controlled both by the oxygen concentration in solution and the flow rate whereas in the Tafel region (charge transfer) the temperature and the pretreatment of the sample determine the intensity of the current density and the slope of the Tafel line. On stainless steels the cathodic reduction currents are lower then on mild steel. It can be concluded that under usual corrosion conditions for steel in concrete the cathodic oxygen reduction is not diffusion limited but charge transfer controlled. 


   جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .  چکیده


  سختی پلاریزاسیون کاتدی فولاد در محلول های قلیایی همیشه سه منطقه را نشان می دهند: (1) احیاء اکسیژن با رفتار تافل در پتانسیل های کاتدی تا پتانسیل مدار باز همراه با (2) جریان محدود نفوذی احیاء اکسیژن در پتانسیل های منفی تر و (3) تکامل هیدروژن در پتانسیل های بسیار منفی. منطقه نفوذ محدود دانسیته جریان خوردگی توسط غلظت اکسیژن در محلول و نرخ جریان کنترل می شود در حالی که در منطقه تافل (انتقال باز) درجه حرارت و پیش عملیات نمونه شدت دانسیته جریان و شیب خط تافل را تعیین می کنند. در فولادهای زنگ نزن جریان های احیایی کاتدی کم تر از جریان روی فولاد خام هستند. می توان نتیجه گرفت که تحت شرایط معمول خوردگی فولاد در بتن احیای کاتدی اکسیژن محدود به نفوذ نیست ولی توسط انتقال بار کنترل می شود. 


   جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


  پرداخت انلاین

 • روش های بازرسی در محل خط لوله برای تعیین
  ترجمه مقاله
  7500 تومــان

  کد محصول : #2930

  فعال در گروه : ترجمه مقاله

  In-line inspection (ILI) methods for detecting corrosion


  in underground pipelines


  روشهای بازرسی در خط لوله برای تعیین خوردگی در خط لوله های زیرزمینی


  ABSTRACT


  High pressure steel pipelines are an important part of our infrastructure. A wide range of fl aws, such as corrosion or cracking, can affect these pipelines, degrading their integrity and leading to reduced lifetimes, severe ruptures or fatal errors. To ensure safe and economical operation, as well as to prevent failures, periodical assessments of the pipeline integrity are mandatory. In-line inspection (ILI) is accepted as the optimum approach, detecting and qualifying fl aws as well as revealing growth rate information of active fl aws. This chapter describes diverse measurement principles and associated non-destructive evaluation (NDE) systems for certain fl aws to be inspected, while highlighting methods for the detection and characterization of pipeline corrosion. Operational information, data analysis and integrity aspects complete this overview of ILI capabilities. 


   جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .  چکیده


  خط لوله های فولادی فشار بالا بخش مهمی از زیرساخت‌های ما هستند. گستره ی وسیعی از عیوب، مانند خوردگی یا ایجاد ترک، می توانند این خط لوله ها را تحت تاثیر قرار داده، کل آن را تخریب کرده و منجر به کاهش طول عمر، گسیختگی های خطرناک یا خطاهای جدی شوند. برای اطمینان از عملیات ایمن و اقتصادی در کنار جلوگیری از شکست ها، ارزیابی های دوره ای سالم بودن خط لوله اجباری است. بازرسی در محل خط-لوله (ILI) به عنوان روش بهینه پذیرفته شده است، که همانند آشکار ساختن اطلاعات نرخ رشد عیوب فعال، عیوب را شناسایی و توصیف می کند. این بخش در حین مشخص کردن روش های تعیین و شناسایی خوردگی خط لوله، اصول اندازه گیری متنوع و سیستم بازرسی  غیرمخرب (NDE) مرتبط با عیوب خاصی که باید بررسی شوند را نیز توضیح می دهد. 


   جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


  پرداخت انلاین

 • اهمیت خوردگی در خطوط ساحلی نفت و گاز c
  ترجمه مقاله
  7500 تومــان

  کد محصول : #2929

  فعال در گروه : ترجمه مقاله

  Assessing the significance of corrosion in


  onshore oil and gas pipelines


  ارزیابی اهمیت خوردگی در خطوط ساحلی نفت و گاز


  ABSTRACT


  Oil and gas currently provide 54% of the world’s primary energy needs, 1 and these energy forms rely, mainly, on pipelines for their transportation. Accordingly, there are over 3 500 000 km of high pressure oil and gas pipelines around the world. These pipelines were built many years ago: inevitably they have corroded, and will continue to corrode. Accordingly, it is essential that this corrosion is detected, assessed and rectifi ed. This chapter covers the assessment of corrosion in onshore (underground) pipelines. It presents a state-of-the-art review, with both recommendations and insights into the various assessment methods available today. 


   جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .  چکیده


  نفت و گاز در حال حاضر 54% نیازهای اولیه‌ی انرژی مورد نیاز جهان را تامین می‌کند [1] و این انرژی، برای انتقال، عمدتا وابسته به خط لوله می‌باشد. بر این اساس، بیش از 3500000 کیلومتر خط لوله‌ی نفت و گاز پرفشار در کل دنیا موجود است. این خطوط سال‌های زیادی است که ساخته شده‌اند و به صورت اجتناب‌ناپذیری، تحت خوردگی قرار گرفته‌اند و در حال حاضر نیز در حال خوردگی هستند. در نتیجه، شناسایی، ارزیابی و اصلاح این خوردگی ضروری است. این فصل ارزیابی خوردگی در خطوط لوله‌ی ساحلی (زیرزمینی) را پوشش می‌دهد. در این فصل، یک مرور کلی، همراه با پیشنهاد‌ها و درک روش‌های مختلف ارزیابی مورد استفاده‌ی امروز، ارائه می‌شود.


   جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


  پرداخت انلاین

 • لحیم کاری قطره ای لیزری برای اتصال الکتر
  ترجمه مقاله
  5000 تومــان

  کد محصول : #2928

  فعال در گروه : ترجمه مقاله

  Laser droplet brazing for electrical contacting of


  composite materials with integrated active elements 


  لحیم کاری قطره ای لیزری برای اتصال الکتریکی مواد کامپوزیتی


  ادغام شده با عناصر فعال


  ABSTRACT


  To be used as actuators or sensors, piezoceramic components have to be electronically contacted. A temperature stable connection can be achieved with brazing techniques. Since piezoceramics are susceptible to damage by high temperatures and temperature gradients, it is important to control the energy input in the brazing process. Therefore, we use a laser droplet brazing method which allows for precise contacting of piezoceramics and avoids thermal damage. The influence of the laser parameters on the brazing process and the contacting accuracy is presented in this paper.


   جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .  چکیده


  ه منظور کاربرد به عنوان سنسور یا بکار اندازنده، ترکیبات پیزوالکتریک به صورت الکترونیکی متصل شده اند. یک اتصال پایدار با دما با روش های لحیم کاری می تواند به دست آید. از آنجایی که پیزوسرامیک های مستعد خراب شدن با دماهای بالا و گرادیان های دمایی هستند، مهم است که انرژی ورودی در فرآیند لحیم کاری کنترل شود. بنابراین، ما از روش لحیم کاری قطره ای لیزری استفاده کردیم که اجازه اتصال دقیق پیزوسرامیک ها را می دهد و از خرابی حرارتی جلوگیری می کند. اثر پارامترهای لیزر روی فرآیند لحیم کاری و دقت اتصال در این مقاله نشان داده شده است


   جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


  پرداخت انلاین

 • اتصال سرامیک Si3N4 با استفاده از آلیاژ پ
  ترجمه مقاله
  7500 تومــان

  کد محصول : #2927

  فعال در گروه : ترجمه مقاله

  Joining of Si3N4 ceramic using PdCo(NiSiB)–V system brazing


  filler alloy and interfacial reactions


  اتصال سرامیک Si3N4 با استفاده از آلیاژ پرکننده لحیم


  در سیستم PdCo(NiSiB)-V و واکنش های مرزی


  ABSTRACT


  The wettability of V-active PdCo-based alloys on Si3N4 ceramic was studied with the sessile drop method. And the alloy of Pd50.0–Co33.7– Ni4.0–Si2.0–B0.7–V9.6 (wt%), was developed for Si3N4 ceramic joining in the present investigation. The rapidly-solidified brazing foils were fabricated by the alloy Pd50.0–Co33.7–Ni4.0–Si2.0–B0.7–V9.6. The average room-temperature three-point bend strength of the Si3N4/Si3N4 joints brazed at 1453 K for 10 min was 205.6 MPa, and the newly developed braze gives joint strengths of 210.9 MPa, 206.6 MPa and 80.2 MPa at high temperatures of 973 K, 1073 K and 1173 K respectively. The interfacial reaction products in the Si3N4/Si3N4 joint brazed at 1453 K for 10 min were identified to be VN and Pd2Si by XRD analysis. Based on the XEDS analysis result, the residual brazing alloy existing at the central part of the joint was verified as Co-rich phases, in which the concentration of element Pd was high up to 18.0–19.1 at%. The mechanism of the interfacial reactions was discussed. Pd should be a good choice as useful alloying element in newer high-temperature braze candidates for the joining of Si-based ceramics.


   جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .  چکیده


  ترکنندگی آلیاژ های برپایه V فعال PdCo روی سرامیک Si3N4 با روش چسبندگی قطره مطالعه شد. و در این بررسی آلیاژ Ni4.0-Si2.0-B0.7-V9.6 (%wt) Pd50.0-Co33.7- برای اتصال سرامیک Si3N4 گسترش یافت.  ورق های لحیم کاری سریع جامد شده با استفاده از آلیاژ Pd50.0-Co33.7-Ni4.0-Si2.0-B0.7-V9.6 ساخته شد. متوسط استحکام خمشی سه نقطه ای اتصالات Si لحیم شده در K1453 به مدت 10 دقیقه، MPa205.6 بود و اتصالات لحیم کاری جدید استحکام های MPa210.9، 206.6 و 80.2 به ترتیب دردماهای بالای K973، 1073، 1173می دهد. محصولات واکنش مرزی در اتصال لحیم شده Si3N4/Si3N4 در K1453 به مدت 10 دقیقه، با آنالیز XRD ، VN  و Pd2Si شناسایی شدند. براساس نتایج آنالیز XEDS آلیاژ لحیم کاری باقی مانده در بخش مرکزی اتصال به عنوان فازهای غنی از Co شناخته شده اند که در آن ها غلظت عنصر Pd تا اندازه 19.1%-18.0 بالاست. مکانیزم واکنش های مرزی بحث شده اند. Pd باید در یک انتخاب خوب به عنوان عنصر آلیاژی مفید در کاندیداهای جدیدتر لحیم دما بالا برای اتصال سرامیک های برپایه Si باشند.


   جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


  پرداخت انلاین

 • رفتار خوردگی اتصالات لحیم کاری مس Corro
  ترجمه مقاله
  5000 تومــان

  کد محصول : #2926

  فعال در گروه : ترجمه مقاله

  Investigation on Corrosion Behaviour of Copper Brazed Joints 


  تحقیق روی رفتار خوردگی اتصالات لحیم کاری مس


  ABSTRACT


  DHP (Deoxidized High Phosphorus) copper is widely used in various heat transfer units such as, air conditioners, refrigerators, evaporators and condensers. Copper sheets and tubes (ISODHP) were brazed with two different brazing alloys. Corrosion resistances of the joints were examined by polarization test. The selected fillers consisted of a silver-based brazing alloys (hard solder); AWS-BCu5, and a copper-based filler AWS BCuP2. All the joints were brazed utilizing two different brazing processes including furnace brazing under argon and air atmosphere. All of the fillers were used with and without flux.  The microstructure of the brazed sheets was examined using both optical and scanning electron microscope (SEM). Hardness and leak tests were carried out on all the brazed tubes. In all brazing alloys selective and galvanic corrosion were observed in filler metals, but in copper phosphor alloys the copper adjacent to the joints were noticeably corroded by pitting method. It was found that the samples brazed with BAg5 filler metal using argon furnace show a higher resistance to corrosion. They also have a good ductility in the brazed zone.   


   جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .  چکیده


  مس دی اکسید با فسفر بالا (DHP) به طور گسترده در واحدهای انتقال حرارت مختلف مانند، تهویه هوا، یخچال ها، اواپراتور ها و کندانسورها مورد استفاده قرار می گیرند. ورقه ها و لوله های مسی (ISODHP) با دو آلیاژ لحیم کاری مختلف لحیم شدند. مقاومت های خوردگی اتصالات با آزمون پلاریزاسیون انجام شدند. پرکننده های انتخاب شده متشکل از آلیاژهای لحیم کاری پایه نقره (لحیم سخت)، AWS-BCu5، و پرکننده پایه مس AWS BCuP2 بودند. همه اتصالات با استفاده از دو فرآیند لحیم کاری مختلف شامل لحیم کاری کوره ای تحت آرگون و در اتمسفر هوا لحیم شدند. همه پرکننده ها همراه با و بدون فلاکس مورد استفاده قرار گرفتند. ریزساختار ورقه های لحیم شده با استفاده از میکروسکوپ نوری و میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) آزمایش شدند. سختی و آزمون چکه کردن روی همه لوله های لحیم شده انجام گرفتند. در همه آلیاژهای لحیم کاری، خوردگی انتخابی و آبکاری در فلزات پرکننده مشاهده شد اما در آلیاژ فسفر مس، مس در مجاور اتصالات به مقدار قابل توجهی توسط روش چاله کنی خورده شد. مشخص شد که نمونه های لحیم شده با فلز پرکننده BAg5 با استفاده از کوره آرگون یک مقاومت به خوردگی بالا نشان می دهد. آن ها همچنین یک شکل پذیری خوب در ناحیه لحیم¬شده دارند.


   جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


  پرداخت انلاین

 • فرآیند شکل دهی با لحیم¬کاری القایی Fo
  ترجمه مقاله
  5000 تومــان

  کد محصول : #2925

  فعال در گروه : ترجمه مقاله

  Forming Process Integrated Induction Brazing 


  فرآیند شکل دهی ادغام شده با لحیم کاری القایی 


  ABSTRACT


  Processing steps additional to forming operations, such as joining, usually require a vast effort for transport and storage. Due to integration of currently external production steps, processes could be synchronized. Brazing represents an additional operation, which is likely to gain of importance in the light of an increasing relevance of light weight construction. Servo presses enable an adjustment of the ram motion to process requirements. Hence, the ram motion can be adjusted to create a time slot for the execution of additional processes inside the press. In this paper, the possibility to integrate brazing into forming process chains is investigated. For a demonstration part, a tool that allows brazing inside a servo press is developed. Achievable part qualities and cycle times are evaluated. 


   جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .  چکیده


  مراحل فرآیند همراه با عملیات شکل دهی، مانند اتصال، معمولا به یک تلاش وسیع برای انتقال و ذخیره سازی نیاز دارد. به دلیل ادغام این مراحل تولید خارجی، فرآیند ها باید همزمان شوند. لحیم کردن یک اختیار دیگر حاصل می کند که شبیه به دست آوردن در زمینه ی اهمیت فزاینده ی سازه های سبک وزن می باشد. پرس های سروو تنظیم حرکت سنبه را برای فرآوری نیازها قادر می سازد. بنابراین، حرکت سنبه می تواند تنظیم شوند تا یک شکاف زمانی برای اجرای فرآیندهای اضافی درون پرس را ایجاد کنند. در این مقاله، امکان ادغام لحیم کاری به زنجیره های فرآیند شکل دهی تحقیق شده است. برای بخش ظاهری، یک ابزار که اجازه لحیم کاری درون پرس سروو را می دهد گسترش یافته است. کیفیت های بخش های قابل دسترس و زمان های چرخه مورد سنجش قرار گرفتند.


   جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


  پرداخت انلاین

Scroll