ترجمه مقاله

 • جدول
 • لیست
 • سنتز واکنشی نانوکامپوزیت های نقره - اکس
  ترجمه مقاله
  11900 تومــان

  کد محصول : #2472

  فعال در گروه : ترجمه مقاله

  Interface Structure of Ag-SnO2 Nanocomposite


  Fabricated by Reactive Synthesis


  ساختار فصل مشترک نانوکامپوزیت‌های Ag-SnO تولید‌شده با سنتز واکنشی


  ABSTRAC


  Introduction : Silver and tin alloy have been frequently used in a variety of industrial applications, such as lead free solders, electric contact materials, gas-sensitive sensor etc. The metal oxides and other multi-component compounds are usually observed in electric contact materials. Interfaces between ceramic and metallic phases are prominent features in many technologi-cally important materials, and understanding their structure and properties is therefore of considerable interest. Considerable attentions have been paid to oxide particles reinforced silver composites due to their important applications in electric equipments as electric contact materials


   جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .  چکیده


  مقدمه : نقره و آلیاژ‌های قلع به صورت متعددی در کاربردهای متعدد صنعتی استفاده می‌شوند. مانند لحیم‌های بدون‌ سرب، مواد کنتاکت الکتریکی، حس‌گر‌های گازی و غیره. اکسید‌های فلزات و ترکیب‌های چند‌جزئی دیگر نیز معمولا در بین مواد کنتاکت الکتریکی دیده می‌شوند. فصل مشترک بین فاز فلزی و سرامیکی در بسیاری از مواد مهم از نظر تکنولوژی، ویژگی‌های خاصی دارد و در نتیجه، فهم ساختار و خصوصیات آن اهمیت بالایی دارد. کارهای قابل توجهی در مورد کامپوزیت‌های نقره‌ی تقویت‌شده با ذرات اکسیدی، به دلیل کاربرد مهم آن در دستگاه‌های الکتریکی مانند مواد کنتاکت الکتریکی، انجام شده است.


   جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


  پرداخت انلاین

 • رفتار پیرسختی آلیاژهای آلومینیوم Age har
  ترجمه مقاله
  9900 تومــان

  کد محصول : #2471

  فعال در گروه : ترجمه مقاله

  Investigation of the age hardening behaviour of


  6063 aluminium alloys refined with Ti, RE and B


  بررسی رفتار پیرسختی آلیاژهای آلومینیوم 6063،  ریزدانه شده با Ti، RE و B


  ABSTRAC


  The purpose of this study is to obtain a better understanding on the effect of ageing on the hardness of 6063 aluminium alloys refined with Ti, cerium-rich mixtures of rare earth (RE) and B with the aids of SEM, EDS, TEM, DSC, etc. The following conclusions have been obtained: the 6063 alloy with the joint additions of Ti, B and RE (10 w(Ti)/w(B) mass ratio) has the finest grain, compared to alloys with Ti or Ti and RE additions. Artificial ageing must be performed more than 7 d after extrusion. The 6063 alloys refined with Ti, Ti + RE or Ti + RE + B all have better ageing behaviour. It takes shorter ageing time to obtain a hardness near peak ageing hardness and there is no obvious decrease of ageing hardness of the alloys until ageing for 6 h at 200 °C. The addition of RE forms Al–Si–Mg–RE intermetallic constituents, resulting in lower strength of alloys than that with Ti addition.


   جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .  چکیده


  هدف از انجام این تحقیق بدست آوردن مفهوم بهتری از اثر پیرکردن روی سختی آلیاژهای آلومینیومی است که با Ti، ترکیبات غنی از سریم موجود در عناصر نادر خاکی (RE) و B ریزدانه شده اند. این امر با کمک گرفتن از تکنیک های SEM، EDS، TEM، DCE و غیره محقق شده است. نتایج مربوطه به قرار زیر بدست آمدند: آلیاژ 6063 با عناصر اضافه شونده Ti، B و RE (نسبت وزنی 10 برابر Ti به B) دارای ریزترین دانه ها در ساختار در مقایسه با آلیاژهایی بود که تنها Ti  و یا ترکیبی ازTiو RE در آنها به کار رفته بود. پیرکردن مصنوعی بایستی بیشتر از 7 روز بعد از اکستروزن انجام شود. آلیاژهای 6063 ریزدانه شده با Ti، Ti+RE و یا Ti+RE+B همگی رفتار پیری بهتری دارند. برای بدست آوردن سختی نزدیک پیک پیرسختی، نیاز به زمان پیرکردن کمتری است و کاهش پیرسختی قابل ملاحظه ای از این آلیاژ تا دمای 200 درجه سانتیگراد به مدت 6 ساعت مشاهده می شود. اضافه کردن RE منجر به تشکیل ترکیبات بین فلزی از عناصر Al-Si-Mg-RE می شود که این امر کاهش استحکام آلیاژهای حاوی Ti را خواهد داشت.


   جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


  پرداخت انلاین

 • خوردگی فرسایشی Erosion–Corrosion
  ترجمه مقاله
  14200 تومــان

  کد محصول : #2470

  فعال در گروه : ترجمه مقاله

   Erosion–Corrosion: Recognition and Control


  خوردگی فرسایشی : تشخیص و کنترل


  ABSTRAC


  A major prerequisite for the control of erosion–corrosion is the recognition or determination of the relative roles of accelerated corrosion and erosion. Only then can the appropriate action be taken. If accelerated corrosion following damage to protective films is the problem, there are two alternatives: Take steps to avoid damage to the film. Accept the film damage and use corrosion control methods.If erosion of the underlyingmetal is amajor factor, design and materials selection solutions should be sought.


   جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .  چکیده


  یک پیشنیاز مهم برای کنترل خوردگی فرسایشی تشخیص یا تعیین نقش های نسبی خوردگی تشدید شده و فرسایش است. تنها در این حالت عملکرد مناسب می تواند انجام شود. اگر خوردگی تشدید شده ناشی از خسارت لایه های محافظ مشکل ساز باشد، دو حالت وجود دارد: انجام دادن مراحلی برای اجتناب از خسارت دیدن لایه و پذیرفتن خسارت لایه و استفاده از روش های کنترل خوردگی اگر فرسایش فلز زیرین یک عامل مهم باشد، راه حل های طراحی و انتخاب مواد باید مدنظر قرار گیرند. 


   جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


  پرداخت انلاین

 • کنترل کردن اثرات جریان سیال روی خوردگی
  ترجمه مقاله
  7200 تومــان

  کد محصول : #2469

  فعال در گروه : ترجمه مقاله

   Controlling Flow Effects on Corrosion


  کنترل کردن اثرات جریان سیال روی خوردگی 


  ABSTRAC


  The effect of flow on corrosion is complex and varied and dependent on both the chemistry and physics of a system. The key variable defining the effect of flow on corrosion is turbulence. High turbulence can result in flow-induced cor- rosion, erosion–corrosion, or cavitation. Low turbulence can result in corrosion in a separated water phase and allows the occurrence of corrosion under deposits and/or in separated liquid water. Flow-induced corrosion is the term used to describe the increase in corrosion resulting from high fluid turbulence due to the flowof a fluid over a surface in a flowing single or multiphase system. Underdeposit corrosion is the term used to describe the increased corrosion occurring in a separated water phase beneath deposits of nonmetallic solids on a metal surface resulting from low-flow turbulence.


   جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .  چکیده


  تأثیر جریان بر روی خوردگی پیچیده و متغیر است و هم به شیمی و  هم فیزیک یک سیستم وابسته است. متغیر اصلی که بیانگر تأثیر جریان بر روی خوردگی است تلاطم است. تلاطم زیاد می تواند منجر به خوردگی تشدید شده با جریان، خوردگی فرسایشی یا خوردگی حبابی شود. تلاطم کم می تواند منجر به خوردگی در یک فاز آبی مجزا شود و اجازه وقوع خوردگی زیر رسوبات و/ یا در یک آب مایع جدا شده را فراهم کند. خوردگی تشدید شده با جریان عبارتی است که به منظور توصیف افزایشی در خوردگی که بر اثر تلاطم زیاد سیال، به سبب جریان یک سیال روی سطحی در یک سیستم جاری تک جزئی یا چند جزئی حاصل می شود، استفاده می گردد. خوردگی زیر رسوبات عبارتی است که به منظور توضیح خوردگی افزایش یافته که در یک فاز آبی مجزا در زیر رسوبات جامدات غیرفلزی روی یک سطح فلزی رخ داده و از تلاطم پایین جریان حاصل می شود، استفاده می گردد. 


   جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


  پرداخت انلاین

 • پلاستیک ها، الاستومر ها و کامپوزیت ها به
  ترجمه مقاله
  23200 تومــان

  کد محصول : #2468

  فعال در گروه : ترجمه مقاله

   Using Plastics, Elastomers, and Composites for Corrosion Control


  استفاده از پلاستیک ها، الاستومر ها و کامپوزیت ها به منظور کنترل خوردگی


  ABSTRAC


  This chapter provides a broad overview of the application of polymers used for corrosion control in the chemical proces- sing industry. The generalizations offered about polymer performance might suggest possible approaches, but they should not be considered as recommendations owing to the complexity of equipment design and the many variables of chemical processing. Consultations with experts, analyses of case histories, and testing are essential to the success of these materials.


   جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .  چکیده


  در این بخش یک دیدگاه کلی در مورد استفاده و کاربرد پلیمر ها برای کنترل خوردگی در فرایندهای شیمیایی صنعتی ارائه می شود. تعمیم یک پیشنهاد درباره عملکرد پلیمر ممکن است در رویکردهایی قابل اجرا ارائه شود، اما این موارد نمی بایست به عنوان یک توصیه تنها برای طراحی اجراء پیچیده گزارش شود، چرا که این موارد ممکن است در فرایندهای شیمیایی مختلف قابل تغییر باشند. نتایج ارائه شده از تحقیقات کارشناسان، تاریخچه-ای از انجام آنالیز ها و انجام آزمون¬ها مختلف مواردی ضروری برای تعیین کاربرد موفق این مواد می باشد.


   جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


  پرداخت انلاین

 • افزودن تیتانیم روی فولاد کم آلیاژ استحک
  ترجمه مقاله
  8500 تومــان

  کد محصول : #2467

  فعال در گروه : ترجمه مقاله

  Study on the Mechanism of Strengthening and Toughening Effect


   of Titanium Addition on HSLA Steel 


  مطالعه‌ی مکانیزم استحکام‌بخشی و اثر چقرمه‌سازی افزودن تیتانیم روی فولاد HSLA


  ABSTRAC


  Based on the determination of load variation against deflection by means of Instrumented Charpy Impact testing, the impact energy distribution of the High Strength Low Alloy (HSLA) steel containing Nb, Ni and Ti for pressure vessels at low temperature has been quantitatively studied. The total impact energy Et could be divided into two parts, Ei  and Ep. Ei is related to the base strength of the material in terms of the grain size and alloy addition, which is also found to be less influenced by the holding time of normalization process at 910℃. Whereas, Ep of Ni-Nb-Ti HSLA steel is strongly linked to the period of holding time. Thermodynamic kinetic investigation was  carried out to study the strengthening mechanism with metallurgical microstructure analysis. 


   جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .  چکیده


  توزیع انرژی ضربه‌ی فولاد استحکام بالا کم آلیاژ (HSLA) حاوی Nb، Ni و Ti که برای مخازن تحت فشار در دمای کم استفاده می‌شود، بر مبنای تعیین تغییرات بار برحسب انحنا از طریق آزمون ضربه‌ی شارپی بصورت کمی بررسی شد. مجموع انرژی ضربه Et قابل تقسیم به دو بخش Ei و Ep بود. Ei به استحکام ماده‌ی پایه براساس اندازه‌دانه و افزودنی آلیاژی مربوط است. یافته‌ها نشان داد که Ei از زمان نگهداری در فرآیند نرماله‌کردن در 910°C کمتر تاثیر می‌گیرد. درعین حال، Ep در فولاد HSLA رده Ni-Nb-Ti بشدت به مدت زمان نگهداری وابسته است. بررسی ترمودینامیکی سینتیکی به منظور مطالعه‌ی مکانیزم استحکام‌بخشی با استفاده از آنالیز متالورژیکی ریزساختار انجام شد.


   جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


  پرداخت انلاین

 • مواد کنتاکت از جنس آلیاژ قلع-نقره AgSnO2
  ترجمه مقاله
  5300 تومــان

  کد محصول : #2466

  فعال در گروه : ترجمه مقاله

  Research on the Organization Performance of


  AgSnO2 Electrical Contact Materials


  پژوهشی درباره‌ی رفتار تشکیل در مواد کنتاکت از جنس AgSnO2 


  ABSTRAC


  In electrical contact materials, silver metal oxide (AgMeO) materials because has good resistance to  abrasion, fusion welding resistance and electrical conductivity, is widely used in low-voltage  electrical appliances. And  silver cadmium oxide (AgCdO) because it has excellent electric arc  erosion resistance, fusion welding resistance so was widely used in from a few volts to kv in a  variety of low-voltage electrical appliances. The material because of a series of excellent  performance has been called the universal contact


   جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .  چکیده


  یک ماده‌ی کنتاکت الکتریکی، یعنی موارد اکسید نقره و فلزات (AgMeO) به دلیل مقاومت خوب به فرسایش، مقاومت به جوش مقاومتی و هدایت الکتریکی، به صورت گسترده در کاربرد‌های الکتریکی ولتاژ پایین استفاده می‌شوند. همچنین از نقره، اکسید کادمیم (AgCdO) نیز به دلیل خصوصیات منحصر‌به‌فرد مقاومت بر برابر فرسایش ناشی از قوس الکتریکی، مقاومت به جوش مقاومتی، در گستره‌ی وسیعی از کاربردهای الکتریکی ولتاژپایین از چند ولت تا kv استفاده می‌شود. از این ماده به دلیل یک سری از خصوصیات منحصر‌به‌فرد کنتاکت جهانی  نیز یاد می‌شود . 


   جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


  پرداخت انلاین

 • بهبود یک فولاد میکروآلیاژی HSLA با واناد
  ترجمه مقاله
  19900 تومــان

  کد محصول : #2465

  فعال در گروه : ترجمه مقاله

  Effect of vanadium and titanium modification on the microstructure


  and mechanical properties of a microalloyed HSLA steel


  بهبود فولاد میکروآلیاژیHSLA با وانادیم وتیتانیم بر ریزساختاروخواص مکانیکی آن


  ABSTRAC


  Microalloyed high-strength low-alloy (HSLA) steels are essentially low carbon low-alloy steels that contain small additions (0.001–0.1wt.%) of alloying elements such as Nb, V, or Ti. These steels exhibit an outstanding combination of high strength, resistance to brittle fracture and good weldability, particularly if the carbon content is kept below ∼0.1wt.% . Several categories of HSLA steels have been developed catering to the needs of specific applications, such as the construction of large ships, oil and gas transmission lines, and offshore oil drilling platforms.


   جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .  چکیده


  فولادهای میکروآلیاژی استحکام بالا و کم آلیاژ (HSLA) اساسا فولادهایی کم کربن و کم آلیاژ بوده که حاوی افزودنی‌های کمی (0.001-0.1 wt%) از عناصر آلیاژی نظیر Nb، V یا Ti هستند. این فولادها ترکیب فوق‌العاده‌ای از استحکام بالا، مقاومت نسبت به شکست ترد و جوش‌پذیری خوب را نشان می‌دهند؛ بخصوص اگر کربن آن‌ها در مقادیر کمتر از ~ 0.1 wt% نگه داشته شود . چندین دسته از فولادهای HSLA تاکنون ساخته شده‌اند تا پاسخگوی نیازهای مربوط به کاربردهای مختلف، نظیر ساخت کشتی‌های بزرگ، خطوط انتقال نفت و گاز و سکوهای دریایی استخراج نفت باشند .


   جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


  پرداخت انلاین

 • آنالیز میکروسکوپ تونلی روبشی STM و میکرو
  ترجمه مقاله
  14200 تومــان

  کد محصول : #2464

  فعال در گروه : ترجمه مقاله

  scanning tunneling microscope (STM) 


  Scanning Force Microscopy (SFM)


  آنالیز میکروسکوپ تونلی روبشی STM و میکروسکوپ نیروی روبشی  SFM


  ABSTRAC


  Scanning tunneling microscopy (STM) and its offspring, scanning force microscopy (SFM) , are real-space imaging techniques that can produce topographic images of a surface with atomic resolution in all three dimensions. Almost any solid surface can be studied with STM or SFM : insulators, semiconductors, and conductors, transparent as well as opaque materials. Surfaces can be studied in air, in liquid, or in ultrahigh vacuum, with fields of view from atoms to greater than 250*250um. With this flexibility in both the operating environment and types of samples that can be studied, STM/SFM is a powerful imaging system.


   جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .  چکیده


  آنالیز میکروسکوپ تونلی روبشی (STM) و نسل آن، میکروسکوپ نیروی روبشی (SFM) روش های تصویربرداری با اندازه حقیقی هستند که می توانند تصاویر توپوگرافیک سطح با وضوح اتمی در هر سه بعد ایجاد کنند. تقریبا همه سطوح جامد می توانند با STM و SFM مطالعه شوند: عایق ها، نیمه رساناها و رساناها، مواد شفاف و همچنین مواد اپک. سطوح می توانند در هوا، در مایع یا در خلا بسیار بالا با دامنه دید در حد اتمی تا 250×250μm بررسی شوند. با این انعطاف در محیط کاری و انواع نمونه ها که می توانند بررسی شوند، STM/SFM یک سیستم تصویربرداری قدرتمند است.


   جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


  پرداخت انلاین

 • سلول های خورشیدی از تک کریستال های Si تا
  ترجمه مقاله
  12700 تومــان

  کد محصول : #2463

  فعال در گروه : ترجمه مقاله

  A review on solar cells from Si-single crystals


  to porous materials and quantum dots


  مروری بر سلول های خورشیدی از تک کریستال های Si تا نقاط کوانتومی و مواد متخلخل


  ABSTRAC


  Solar energy conversion to electricity through photovoltaics or to useful fuel through photoelectrochemical cells was still a main task for research groups and developments sectors. In this article we are reviewing the development of the different generations of solar cells. The fabrication of solar cells has passed through a large number of improvement steps considering the technological and economic aspects. The first generation solar cells were based on Si wafers, mainly single crystals. Permanent researches on cost reduction and improved solar cell efficiency have led to the marketing of solar modules having 12–16% solar conversion efficiency. Application of polycrystalline Si and other forms of Si have reduced the cost but on the expense of the solar conversion efficiency. The second generation solar cells were based on thin film technology. Thin films of amorphous Si, CIS (copper–indium–selenide) and t-Si were employed. Solar conversion efficiencies of about 12% have been achieved with a remarkable cost reduction. 


   جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .  چکیده


  تبدیل انرژی خورشیدی به الکتریسیته فتوولتائیک (قدرت زای نوری) یا تبدیل به سوخت مفید از طریق سلول های فتوالکتروشیمیایی هم چنان، وظیفه اصلی گروه های تحقیقی و بخش های توسعه است. ساخت سلول های خورشیدی از بسیاری از مراحل بهبود که از لحاظ تکنولوژیکی و اقتصادی مد نظر هستند، عبور کند. اولین سلول های خورشیدی تولید شده بر اساس ویفرهای Si بود، که عمدتاً تک کریستال بودند. تحقیقات عمده ای در مورد کاهش قیمت و بهبود بازدهی سلول خورشیدی انجام شده است، که سبب شده مدول های خورشیدی دارای بازدهی تبدیل خورشیدی 16-12% باشند. کاربرد Si پلی کریستال و سایر اشکال Si هزینه را کاهش می دهد، اما بازدهی تیدبل را کم می کند. سلول های خورشیدی که بعداً تولید شدند، بر اساس تکنولوژی فیلم نازک بودند. فیلم های نازک سیلیسیم آمورف، CIS (مس، ایندیم، سلنید)و t-Si به کار گرفته شدند. بازدهی تبدیل خورشیدی حدود 12% با کاهش قابل توجه قیمت در این مورد به دست آمد. سومین سلول های خورشیدی تولید شده بر اساس مواد نانوکریستال و نانومتخلخل بود. 


   جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


  پرداخت انلاین

 • زینترینگ سرامیک های Nd:YAG شفاف تحت اتمس
  ترجمه مقاله
  19800 تومــان

  کد محصول : #2462

  فعال در گروه : ترجمه مقاله

  Sintering of transparent Nd:YAG ceramics in oxygen atmosphere 


  زینترینگ سرامیک های Nd:YAG شفاف تحت اتمسفر اکسیژن


  ABSTRAC


  Yttrium aluminum garnet (YAG) transparent ceramics were fabricated by sintering at oxygen atmosphere. Tetraethyl orthosilicate (TEOS) was added as the sintering additive to control the grain growth and densification. Pores were eliminated clearly at temperature lower than 1700 °C, while grain size was around 3 μm. The in-line transmittance was 80% at 1064 nm when samples were sintered at 1710 °C. The effect of TEOS was studied in oxygen atmosphere sintering for Nd:YAG transparent ceramics. At higher temperature like 1710 °C, the grain growth mechanism was solute drag, while at 1630 and 1550 °C the grain growth was controlled by liquid phase sintering mechanism. And 0.5 wt.% TEOS was the best adding content for Nd:YAG sintered in oxygen atmosphere.


   جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .  چکیده


  سرامیک‎های ایتریم آلومینوم گارنت (YAG) شفاف توسط زینترینگ تحت اتمسفر اکسیژن تهیه شدند. به منظور کنترل رشد دانه و تراکم سازی تترا اتیل اورتو سیلیکات (TEOS) به عنوان افزودنی زینترینگ اضافه شد. حفرات به طور واضح در دمای کمتر از C˚1710 حذف شدند، در حالی که اندازه‎ی داننه تقریباً μm3 بود. زمانی‎که نمونه‎ها تحت دمای C˚1710 زینتر شدند، عبور خطی 80% در طول موج nm1064 حاصل گردید. تاثیر TEOS در زینترینگ تحت اتمسفر اکسیژن سرامیک‎های شفاف Nd:YAG مورد مطالعه قرار گرفت. در دماهای بالاتر از C˚1710، مکانیزم رشد دانه توسط کشش جزء حل شده یا انتقال حجمی صورت می‎پذیرد، در حالی که در دماهای C˚1550 و 1630 رشد دانه از طریق مکانیزم زینترینگ فاز مذاب انجام می‎شود، و مقدار بهینه TEOS برای زینترینگ Nd:YAG تحت اتمسفر اکسیژن 5/0% وزنی بدست آمد.


   جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


  پرداخت انلاین

 • تک کریستال Si تشکیل شده روی لایه آمورف S
  ترجمه مقاله
  8100 تومــان

  کد محصول : #2461

  فعال در گروه : ترجمه مقاله

  Single-crystal Si formed on amorphous substrate at


  low temperature by nanopatterning and


  nickel-induced lateral crystallization


  تک کریستال Si تشکیل شده روی لایه آمورف در دمای پایین 


  ABSTRAC


  Silicon-based thin film transistors ~TFTs! on an amor- phous substrate have many important applications, including active matrix liquid-crystal display ~AMLCD! and future 3-dimensional ~3D! integrated circuits. However, silicon films deposited on amorphous substrate are typically in amorphous, microcrystalline, or polycrystalline states, which contain tremendous intrinsic defects, resulting in poor device performance and device-to-device nonuniformity. A single- crystal silicon film on amorphous substrate is highly desired but is difficult to achieve because single-crystal silicon can- not grow epitaxially on an amorphous substrate. Low tem- perature is also desired to lower the manufacturing cost and ensure the circuit integration.


   جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .  چکیده


  ترانزیستورهای فیلم نازک بر پایه سیلیکون (TFTها) زیرلایه های آمورفی هستند که نقش های زیادی دارند، که شامل نمایشگر کریستال مایع ماتریس فعال  (AMLCD) و مدارات مجتمع سه بعدی هستند. البته فیلم های سیلیکونی رسوب کرده بر روی زیرلایه آمورف معمولاً در حالت های آمورف، میکروکریستالین، و پلی کریستالین هستند. یک فیلم تک کریستال سیلیکونی بر روی زیرلایه آمورف به شدت مطلوب است، اما رسیدن به آن مشکل است زیرا سیلیکون تک کریستال نمی تواند به طور همبافته بر روی زیرلایه آمورف رشد کند. دمای کم نیز به منظور کاهش هزینه ساخت مطلوب تر است.


   جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


  پرداخت انلاین

 • بازرسی جریان گردابی پالسی Pulsed Eddy Cu
  ترجمه مقاله
  17900 تومــان

  کد محصول : #2460

  فعال در گروه : ترجمه مقاله

  Pulsed Eddy Current Inspection of Support Structures


  in Steam Generators


  بازرسی جریان گردابی پالسی برای سازه های نگهدارنده در ژنراتورهای بخار 


  ABSTRAC


  Degradation and fouling of support structures in nuclear steam generators (SGs) can lead to SG tube damage and loss of SG efficiency. Inspection and monitoring of support structures combined with preventative maintenance programs can alleviate these effects and extend SG life. Conventional eddy current inspection technologies are extensively used for detecting and sizing indications from wall loss, frets at supports, cracks and other degradation modes in the tubes, as well as assessing the condition of support structures. However, these methods have limited capabilities when more than one degradation mode is present simultaneously, or when combined with fouling. Pulsed eddy current combined with principal components analysis (PCA) was examined for inspection of 15.9 mm (5/8") Alloy-800 tubes and surrounding stainless steel (SS410) support structures. Clear separation of PCA scores associated with tubes from those associated with ferromagnetic SS410 supports permitted measurement of tube-to-support gaps, in either the presence of tube fretting or variation of relative position of the tube within SS410 supports. For concentric tubes, frets could be sized independently of SS410 hole diameter variations, which in other materials could represent support corrosion. Capability to clearly separate scores was attributed to large differences in relaxation times for diffusion of transient fields through the tube compared with diffusion into the ferromagnetic support structure. 


   جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .  چکیده


  فرسایش و گرفتگی سازه های نگهدارنده در ژنراتورهای بخار هسته ای ( SGs ) می تواند منجر به آسیب دیدگی لوله های ژنراتورهای بخار و افت کارایی آنها گردد. بازرسی و بررسی مرتب سازه های نگهدارنده همراه با برنامه های نگهداری و تعمیرات مداوم می تواند این اثرات را کاهش دهد و عمر ژنراتورهای بخار را افزایش دهد. تکنیک های متداول بررسی بروش جریان گردابی بطور گسترده ای به منظورر شناسایی و اندازه گیری نواقص موجود در جداره ها، خوردگی سازه ها، ترک ها و دیگر انواع نواقص در لوله ها استفاده می شوند. همچنین این روش به منظور ارزیابی شرایط سازه های نگهدارنده نیز بکار می رود. اما این روش ها به هر حال بهنگام وقوع همزمان چندین نوع عیب و یا هنگامی که توام با عیوب خوردگی می شوند، دارای محدودیت هایی هستند. روش جریان گردابی پالسی  همراه با روش های آنالیز مولفه ای اصلی (PCA) به منظور بررسی لوله های 9/15 میلیمتری از آلیاژ 800 و سازه های نگهدارنده اطراف آنها از جنس فولاد زنگ نزن (SS410)، مورد استفاده قرار گرفت. جداسازی واضح امتیازهای PCA در لوله ها از امتیازهای نگهدارنده های فرومغناطیسی SS410 ، امکان اندازه گیری فواصل لوله تا نگهدارنده را حتی در صورت حضور خوردگی لوله یا تغییر مکان نسبی لوله در میان نگهدارنده های SS410  را فراهم نمود. برای لوله های هم مرکز، شیار ها می توانند مستقل از تغییرات قطر سوراخ SS410 ، اندازه گیری شوند که در مواد دیگر می تواند خوردگی نگدارنده را نشان دهد. قابلیت جداسازی واضح امتیازها به اختلاف های بزرگ در زمان های آسایش  برای نفوذ میدان های موقت در داخل لوله در مقایسه با نفوذ بداخل سازه های نگهدارنده فرومغناطیسی، نسبت داده شد. 


   جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


  پرداخت انلاین

 • تاثیر پوشش های محافظ بر خواص مکانیکی سوپ
  ترجمه مقاله
  49000 تومــان

  کد محصول : #2459

  فعال در گروه : ترجمه مقاله

  The Effect of Protective Coatings on


  the Mechanical Properties of Superalloys


  تاثیر پوشش های محافظ بر خواص مکانیکی سوپر آلیاژها


  ABSTRAC


  COATINGS PROTECT the surface of tur- bine blades from damage caused by high-tem- perature corrosion and thus preserve the struc- tural shape of blades and their mechanical properties for the required time. There are many papers in the technical liter- ature that deal with experimental studies of heat resistance, fatigue strength, and thermal fatigue of coated superalloys. However, the connection between the physical and mechanical properties of protective coatings and their effect on the me- chanical properties of turbine-blade superalloys has not been studied sufficiently well. For thin diffusion coatings, this can be explained by the complexity of the task, both in reproducing the correct composition and in testing the coatings separately from the alloy. However, for these coatings, information on their physical and me- chanical properties is necessary for their proper application and for accurate calculations of coated-blades service lives.


   جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .  چکیده


  پوشش ها، سطح  پره های توربین را از آسیب هایی همچون خوردگی در دمای بالا مجافظت می نمایند که بنابراین باعث می گردد شکل ساختاری پره ها و خواص مکانیکی آن در مدت زمان های لازم حفظ شود. در اینجا مقالات زیادی در رابطه با دستورات فنی، که مطالعات آزمایشگاهی مقاومت حرارتی، استحکام خستگی و خستگی حرارتی سوپرآلیاژها را مورد بررسی و رسیدگی قرار داده اند آورده شده است. اما با این حال، ارتباط بین خواص فیزیکی و مکانیکی پوشش های محافظ و تاثیر آنها بر خواص مکانیکی سوپرآلیاژهای پره توربین، به اندازه ی کافی مورد مطالعه قرار نگرفته است. هردو خاصیت فیزیکی و مکانیکی برای پوشش های نفوذی نازک، در تولید مجدد ترکیب صحیح، و در پوشش ها از آلیاژهای گوناگون به طور مجزا می تواند بواسطه ی پیچیدگی کار تشریح گردد. اما با این حال، برای این پوشش ها، در اختیار داشتن اطلاعات خواص فیزیکی و مکانیکی برای به کارگیری آنها در کاربردهای بجا، و محاسبات دقیق دوره ی سرویس پره های پوشش داده شده از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. 


   جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


  پرداخت انلاین

 • پیشرفت هایی در NDT و مشخصه یابی مواد توس
  ترجمه مقاله
  9400 تومــان

  کد محصول : #2458

  فعال در گروه : ترجمه مقاله

  Advances in NDT and materials characterization by eddy currents 


  پیشرفت هایی در NDT و مشخصه یابی مواد توسط جریان گردابی


  ABSTRAC


  Non-Destructive Testing (NDT) plays a vital role to achieve reliability and quality at an acceptable cost. Failures of engineering materials, components and structures are well known and can be disastrous [1]. Avoiding the failures cost effectively ensuring safety of use and reliability on a wide range of industrial components are the major industrial NDT objectives. NDT is facing new challenges for defect detection and quality control of advanced engineering materials such as in multi-material structures [2], non-ferrous alloys for advanced lightweight structures, composites [3] (GLARE), carbon resins composite, Fiber-reinforced Metal Laminates (FML), High Performance Thermoplastic Composites (HPTC) and Metal Matrix Composites (MMC)). In the scope of recent production technologies: Friction Stir Welding (FSW), Friction Surfacing, Friction Stir Processing (FSP) and Single Point Incremental Forming (SPIF), innovative NDT techniques and technologies are required, and must be transfered from research to industry as quickly as possible to solve these challenges.


   جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .  چکیده


  تست غیر مخرب  (NDT) نقشی حیاتی برای دستیابی به اطمینان پذیری و کیفیت با هزینه قابل قبول ایفا می کند. شکستِ مواد مهندسی، قطعات و سازه ها به خوبی شناخته شده و می تواند فاجعه آمیز باشد . اجتناب کردن از شکست ها به طور کم هزینه ای، اطمینان از ایمنی استفاده و قابلیت اطمینان  را در طیف گسترده ای از قطعات صنعتی از اهداف عمده NDT صنعتی است. NDT با چالش های جدید برای تشخیص نقص و کنترل کیفیت مواد مهندسی پیشرفته از جمله در ساختارهای چند موادی ، آلیاژهای غیر آهنی برای سازه های پیشرفته سبک وزن، کامپوژیت ها (مواد مرکب) ، کامپوژیت رزین های کربنی، براده های فلزی مسلح شده با الیاف  (FML)، کامپوژیت های با کارایی بالا ترموپلاستیک (HPTC)  و کامپوژیت زمینه فلزی ماتریس (MMC) مواجه است. در حوزه فن آوری های تولید اخیر: جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی (FSW)، مسطح سازی اصطکاکی، فرآوری اصطکاکی اغتشاشی (FSP) و شکل دهی افزایشی تک نقطه  (SPIF)، تکنیک های NDT نوآورانه و تکنولوژی مورد نیاز است، و باید از موارد تحقیقاتی به صنعتی  بیشترین سرعت ممکن برای حل این چالش ها منتقل شود.


   جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


  پرداخت انلاین

 • فولادهای میکروآلیاژی وانادیوم-نیوبیوم As
  ترجمه مقاله
  11800 تومــان

  کد محصول : #2457

  فعال در گروه : ترجمه مقاله

  As-cast mechanical properties of vanadium/niobium microalloyed steels


  خواص مکانیکی فولادهای میکروآلیاژی وانادیوم/نیوبیوم


  ABSTRAC


  Tensile and room temperature Charpy V-notch impact tests along with microstructural studies were used to evaluate the variations in the as-cast mechanical properties of low-carbon steels with and without vanadium and niobium. Tensile test results indicate that good combinations of strength and ductility can be achieved by microalloying additions. While the yield strength and UTS increase up to respectively 370–380 and 540–580 MPa in the microalloyed heats, their total elongation range from 20 to 25%. TEM studies revealed that random and interphase fine-scale microalloy precipitates play a major role in the strengthening of the microalloyed heats. On the other hand, microalloying additions significantly decreased the impact energy and led to the dominance of cleavage facets on the fracture surfaces. It seems that heterogeneous nucleation of microalloy carbonitrides on dislocations along with coarse ferrite grains and pearlite colonies trigger the brittle fracture in the microalloyed heats.


   جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .  چکیده


  آزمون های کششی و ضربه شارپی با شیار V شکل در دمای اتاق بعلاوه مطالعات ریزساختاری، برای ارزیابی تغییرات خواص مکانیکی فولادهای کم کربن با و بدون وانادیوم و نیوبیوم استفاده شدند. نتایج آزمون کشش نشان می دهد که ترکیب های مناسبی از استحکام و داکتیلیته را می توان توسط افزودنی های میکروآلیاژی بدست آورد. در حالی که استحکام تسلیم و UTS به ترتیب تاMPa  380-370 و  MPa 580-540 در نمونه های میکروآلیاژی شده افزایش می یابند، ازدیاد طول نهایی آنها از 20 تا 25 درصد تغییر می کند. مطالعات TEM نشان داد که رسوبات میکروآلیاژ ریزمقیاس بین فازی و پراکنده، نقشی عمده در استحکام دهی نمونه های میکروآلیاژی شده بازی می کنند.  از طرف دیگر، افزودنی های میکروآلیاژی بطور محسوسی انرژی ضربه ای را کاهش داده و منجر به غلبه نمای رخ برگی(کلیواژ) روی سطوح شکست گردید. به نظر می رسد که جوانه زنی ناهمگن (هتروژن) کربونیتریدها روی نابجایی ها بعلاوه دانه های درشت فریت و کولونی های پرلیت باعث شکست ترد در نمونه های میکروآلیاژی شده می گردند.


   جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


  پرداخت انلاین

 • فولادهای زنگ نزن آستنیتی نیکل پایین Low
  ترجمه مقاله
  7700 تومــان

  کد محصول : #2456

  فعال در گروه : ترجمه مقاله

  Low Nickel Austenitic Stainless Steels 


  فولادهای  زنگ نزن آستنیتی نیکل پایین


  ABSTRAC


  The most common grades of stainless steel are 304 and 316, which are particularly popular because  their austenitic microstructure results in an excellent combination of corrosion resistance, mechanical  and physical properties and ease of fabrication.  The austenitic structure is the result of the addition of approximately 8-10% nickel. Nickel is not alone  in being an austenite former; other elements that are used in this way are manganese, nitrogen,  carbon and copper. 


   جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .  چکیده


  اکثر گرید های معمول فولادهای زنگ نزن ، 304 و 316 هستند که بدلیل میکروساختار آستنیتی شان و در نتیجه ترکیب عالی ای از مقاومت به خوردگی ،  خواص فیزیکی و مکانیکی و ساده بودن مراحل تولید  ، از محبوبیت ویژه ای برخوردارند . 


  این ساختار آستنیتی در اثر افزودن حدود 8 تا 10 درصد به مذاب فولاد ایجاد می گردد . اما نیکل تنها آستنیت زای فولاد نیست بلکه عناصری چون منگنز ، نیتروژن ، کربن و مس هم  ساختار آستنیت را تا دمای محیط پایدار می کنند .


   جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


  پرداخت انلاین

 • ارزیابی عمق ترک با استفاده از تکنیک های
  ترجمه مقاله
  9600 تومــان

  کد محصول : #2455

  فعال در گروه : ترجمه مقاله

  Evaluation of crack depth using eddy current techniques


  with GMR-based probes


  ارزیابی عمق ترک با استفاده از تکنیک های جریان گردابی با پروب ها بر پایه - GMR


  ABSTRAC


  This paper presents experimental and simulated results obtained using the eddy current nondestructive method to conclude about the depth of linear cracks machined on an aluminum plate. Experimental tests were performed with a sinusoidal excitation field of fixed-amplitude and with a giant magnetoresistance-based sensor to measure the resultant magnetic field on the plate surface. To validate and better insight the experimental results, numerical simulations have been carried out with a commercial program for conditions similar to the experimental case studies. A scheme to infer about crack depth is proposed.


   جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .  چکیده


  مقاله حاضر نتایج تجربی و شبیه سازی شده بدست آمده با استفاده از روش غیرمخرب جریان گردابی روی یک ورقه آلومینیومی را، به منظور نتیجه گیری در مورد عمق ترک های خطی ماشینکاری شده ارائه می دهد. آزمون های تجربی با یک میدان القایی سینوسی دامنه ثابت و با یک سنسور براساس مقاومت مغناطیسی قوی به منظور اندازه گیری میدان مغناطیسی حاصل روی سطح ورق انجام شد. به منظور تأییداعتبار و درک بهتر نتایج آزمایش، شبیه سازی های عددی با برنامه تجاری برای شرایط مشابه به بررسی های تجربی انجام شد. یک طرح کلی جهت پی بردن به عمق ترک ارائه شده است. 


   جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


  پرداخت انلاین

 • خواص مکانیکی جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی آلی
  ترجمه مقاله
  6900 تومــان

  کد محصول : #2454

  فعال در گروه : ترجمه مقاله

  Homogeneity of Mechanical Properties of Underwater


  Friction Stir Welded 2219-T6 Aluminum Alloy


  یکنواختی خواص مکانیکی جوشکاری آلیاژ آلومینیوم 2219-T6


  جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی شده درزیر آب


  ABSTRAC


  Underwater friction stir welding (FSW) has been demonstrated to be available for the improvement in tensile strength of normal FSW joints. In order to illuminate the intrinsic reason for strength improvement through underwater FSW, a 2219 aluminum alloy was underwater friction stir welded and the homogeneity of mechanical properties of the joint was investigated by dividing the joint into three layers. The results indicate that the tensile strength of the three layers of the joint is all improved by underwater FSW, furthermore, the middle and lower layers have larger extent of strength improvement than the upper layer, leading to an increase in the homogeneity of mechanical properties of the joint. The minimum hardness value of each layer, especially the middle and lower layers, is improved under the integral water cooling effect, which is the intrinsic reason for the strength improvement of underwater joint.


   جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .  چکیده


  جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی (FSW) نشان داده است که برای گسترش استحکام کششی اتصالات معمول FSW دردسترس هستند. به منظور روشن ساختن دلیل ذاتی افزایش استحکام  از طریق جوشکاری FSW زیرآب، یک آلومینیوم 2219 درزیر آب جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی شده بود و یکنواختی خواص مکانیکی اتصال با تقسیم اتصال به سه لایه بررسی شد. نتایج نشان می دهندکه استحکام کششی سه لایه اتصال باجوشکاری FSWزیر آب بهبود یابد، گذشته ازاین، لایه های میانی وپایین تر بزرگترین میزان بهبود استحکام را نسبت به لایه بالایی دارند، که به دلیل افزایش یکنواختی خواص مکانیکی اتصال می باشد. میزان سختی آلومینیوم درهرلایه، به خصوص لایه میانی وزیرین، تحت اثر سردشدن با آب افزایش می یابد، که به دلیل ذاتی افزایش استحکام اتصال زیرآب می باشد.


   جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


  پرداخت انلاین

 • اثر سرعت جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی در زیر
  ترجمه مقاله
  12200 تومــان

  کد محصول : #2453

  فعال در گروه : ترجمه مقاله

  Effect of welding speed on microstructures and mechanical


  properties of underwater friction stir welded 2219 aluminum alloy


  اثر سرعت جوشکاری بر ریز ساختارها و خواص مکانیکی آلیاژ آلومینیوم 2219


  جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی شده در زیر آب 


  ABSTRAC


  Underwater friction stir welding (underwater FSW) has been demonstrated to be available for the strength improvement of normal FSW joints. In the present study, a 2219 aluminum alloy was underwater friction stir welded at a fixed rotation speed of 800 rpm and various welding speeds ranging from 50 to 200 mm/min in order to clarify the effect of welding speed on the performance of underwater friction stir welded joint. The results revealed that the precipitate deterioration in the thermal mechanically affected zone and the heat affected zone is weakened with the increase of welding speed, leading to a narrowing of softening region and an increase in lowest hardness value. Tensile strength firstly increases with the welding speed but dramatically decreases at the welding speed of 200 mm/min owing to the occurrence of groove defect. During tensile test, the joint welded at a lower welding speed is fractured in the heat affected zone on the retreating side. While at higher welding speed, the defect-free joint is fractured in the thermal mechanically affected zone on the advancing side.


   جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .  چکیده


   جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی زیرآب (FSWزیرآب) نشان داده است که برای بهبود استحکام اتصالات FSWمعمول دردسترس می باشند.در مطالعه حاضر،یک آلیاژآلومینیوم2219در سرعت چرخش ثابت rpm800 سرعت های مختلف جوشکاری درمحدوده50تاmm200 جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی زیرآب شدتا اثر سرعت جوشکاری برعملکرد اتصال جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی شده درزیر آب راروشن کند. نتایج نشان دادند که تجزیه رسوب در منطقه در منطقه متاثر از کار مکانیکی حرارتی و منطقه نتاثر از حرارت باافزایش سرعت جوشکاری تضعیف می شود،و منجربه باریک شدن محدوده نرم شدن وافزایش در کم ترین میزان سختی می گردد.ابتدا استحکام کششی باسرعت جوشکاری افزایش می یابد اما درسرعت جوشکاری mm/min200به علت وقوع عیب شیاری به شدت کاهش پیدا می کند. درحین تست کششی،اتصال جوش داده شده در سرعت پایین جوشکاری در منطقه متاثر از کارمکانیکی حرارتی درجهت پیشروی شکسته می شود.


   جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


  پرداخت انلاین

 • تجهیزات در آزمون جریان گردابی Eddy curr
  ترجمه مقاله
  3200 تومــان

  کد محصول : #2452

  فعال در گروه : ترجمه مقاله

  Eddy current sensors


  سنسورهای جریان گردابی


  ABSTRAC


  In addition to tavtile ( gauging ) sensors, non contantct metrology is now also used to measure displacement, deformation,, stretching, distances, position and other geometrical shapes and sozes. These sensors often measure faster, more accurately and more reliably than tactile sensors. The measurement data is normally available in real time to automatically regukate and control the production. Quality control is not only carried out on finished products, but metrology can also supervise and optimize production processes. The aim is to improve product quality, reduce rejects to a minimum and to lower total production costs. 


   جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .  چکیده


  علاوه بر سنسورهای (مدرج) لمسی، مترولوژی غیرتماسی اکنون برای اندازه گیری جایگزینی، تغییر فرم، کشش، فواصل، موقعیت و سایر اشکال هندسی و اندازه ها به کار می روند. این سنسورها اغلب نسبت به سنسورهای لمسی، با سرعت بیش تر، دقت و اطمینان بالاتری اندازه گیری می کنند. داده های اندازه گیری معمولاً در زمان واقعی برای کنترل تولید و منظم خودکار ارائه می شوند. کنترل کیفیت فقط بر روی محصولات نهایی انجام نمی شود، بلکه مترولوژی همچنین می تواند بر فرآیند تولید نظارت کرده و ان را بهینه کند. هدف بهبود کیفیت محصول، کاهش برگشتی ها به حداقل و کم تر نمودن قیمت تمام شده محصول است.


   جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


  پرداخت انلاین

 • حفاظت کاتدی - آزمون دیاگنوستیک Cathodic
  ترجمه مقاله
  16900 تومــان

  کد محصول : #2451

  فعال در گروه : ترجمه مقاله

  Cathodic Protection  Procedures - Diagnostic Testing


  حفاظت کاتدی - آزمون دیاگنوستیک (ملزومات جریان)


  ABSTRAC


  The purpose of  diagnostic testing (DT)  is to outline a process to test for deficiencies  in a cathodic protection (CP) system, to identify  the cause(s)  of  such deficiencies, and to determine the requirements  to enhance the level of CP  to the structure. In an existing CP system, the DT is to first determine  if  the cause of  low CP levels can be eliminated and, if  not, what additional current is required, in addition  to how and where it can be applied. The CP Technician must have a good understanding of  the criteria as well as  the special conditions and precautionary notes that apply  to  these  criteria.


   جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .  چکیده


  هدف آزمون تشخیصی (DT)، طرح بندی یک فرایند به منظور ارزیابی کمبودهای موجود در یک سیستم حفاظت کاتدی (CP) است، تا دلیل/ دلایل این کمبودها مشخص شود و ملزومات افزایش میزان حفاظت کاتدی سازه را تعیین کند. در یک سیستم حفاظت کاتدی موجود، در ابتدا DT مشخص می کند که آیا علت میزان حفاظت کاتدیِ ضعیف می تواند حذف شود یا نه، چه مقدار جریان اضافی لازم است و علاوه بر این، این جریان چه طور و کجا باید اعمال شود. تکنسین های حفاظت کاتدی باید دارای فهم خوبی از معیارها و هم¬چنین شرایط خاص و نکات ایمنی که در این معیارها اعمال می شوند باشند.


   


   جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


  پرداخت انلاین

 • اثرات آنتی باکتریال فلزات Antibacterial
  ترجمه مقاله
  18900 تومــان

  کد محصول : #2450

  فعال در گروه : ترجمه مقاله

  Antibacterial effects of metals 


  اثرات آنتی باکتریال فلزات 


  ABSTRAC


  In this chapter, the antibacterial effects of metals will be described first, and it will be compared with photocatalytic oxides and organics. Then , anti bacterial coating that have been proposed in practical industries will be introduced. The merits and demerits will be discussed, and the concept of composite materials for antibacterial effect will be proposed followed by a detail discussion. Some possibilities will be mentioned. And finally, the two concrete examples by the authors will be introduced and explained.


   جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .  چکیده


   در این فصل، ابتدا اثرات ضدباکتریایی فلزات توصیف خواهد شد و با اکسیدها و مواد آلی فوتوکاتالیستی مقایسه خواهد شد. سپس، پوشش های ضدباکتریایی که در صنایع کاربردی پیشنهاد شده اند معرفی خواهند شد. مزایا و معیاب بحث خواهند شد و مفهوم مواد کامپوزیتی برای اثر ضدباکتریایی پس از یک بحث مفصل پیشنهاد خواهد شد. برخی احتمالات خاطرنشان خواهند شد و در نهایت دو مثال محسوس توسط نویسندگان معرفی و توضیح داده می شود.


   جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


  پرداخت انلاین

 • جوشکاری اصطکاکی نقطه‌ای آلیاژ آلومنیوم-ل
  ترجمه مقاله
  15800 تومــان

  کد محصول : #2449

  فعال در گروه : ترجمه مقاله

  Microstructure and mechanical properties of


  friction spot welding aluminium–lithium 2A97 alloy


  ریزساختار و ویژگی‌های مکانیکی جوشکاری اصطکاکی نقطه‌ای آلیاژ آلومنیوم-لیتیم


  ABSTRAC


  In this study, we investigated the microstructure and mechanical properties in different regions of the friction spot welded 2A97 aluminium-lithium alloy subjected to different heat treatment processes. The 2.0. mm thick hot-rolled sheet of 2A97 alloy was successfully welded using friction spot welding method with optimised welding parameters. Afterwards, the as-welded 2A97 joints experienced two subsequent heat treatment procedures: solution and ageing; directly ageing. The corresponding microstructure and mechanical properties of the heat-treated specimens were studied by means of optical microscope (OM), scanning electron microscope (SEM), transmission electron microscope (TEM), hardness test and tensile test. The results show that the mechanical properties of the 2A97 joints before and after heat treatment were significantly modified, which was mainly related to fine-grained microstructure, size and type of precipitates, and dislocation density. Compared to the base material and the material that only experienced direct ageing, the whole friction spot welded 2A97 joint after solution and ageing treatment delivered better mechanical properties.


   جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .  چکیده


  در این پژوهش، ریزساختار و ویژگی‌های مکانیکی در مناطق گوناگون جوشکاری اصطکاکی نقطه‌ای آلیاژ آلومنیوم-لیتیم 2A97 مطالعه شده است که تحت فرآیند عملیات حرارتی مختلف قرار گرفته است. ورثه نورد گرم شده آلیاژ 2A97 با ضخامت mm 2، با استفاده از جوشکاری اصطکاکی نقطه‌ای بهینه شده با پارامترهای جوشکاری با موفقیت جوشکاری شد. پس از آن، اتصالات 2A97 با دو روش عملیات حرارتی متوالی: حلسازی و پیرسختی، پیرسختی مستقیم آزمایش شد. ریزساختار مربوطه و ویژگی‌های مکانیکی نمونه‌های عملیات حرارتی شده با میکروسکوپ نوری (OM)، میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)، میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM)، آزمون سختی و آزمون کشش مطالعه شدند.نتایج نشان داد که و ویژگی‌های مکانیکی اتصالات 2A97 قبل و بعد از عملیات حرارتی به طور قابل توجهی اصلاح شد که عمدتا به ساختار ریزدانه، اندازه و نوع رسوب و چگالی نابجایی بستگی دارد. در مقایسه با مواد پایه و مواد آزمایش شده با پیرسختی مستقیم، تمام اتصالات 2A97 جوش خورده بعد از حلسازی و عملیات پیرسختی ویژگی‌های مکانیکی بهتری نشان دادند.


   جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


  پرداخت انلاین

Scroll