اثر اندازه نمونه بر ریزساختار و انجماد جهت دار فاز بین فلزی Al2Cu

Effect of sample size on intermetallic Al2Cu microstructure and orientation evolution during directional solidification اثر اندازه نمونه بر ریزساختار فاز…

9,900 تومان
60%
تخفیف

اثر اندازه گندله سنگ آهن بر خواص و ریزساختار آن

اثر اندازه گندله سنگ آهن بر خواص و ریزساختار آن Effect of Iron Ore Pellet Size on its Properties and…

33,500 تومان

اثر ایتربیم روی خواص مکانیکی و ریزساختار آلیاژ آلومینیوم-منیزیم

Effects of Yb on the mechanical properties and microstructures of an Al–Mg alloy اثر ایتربیم روی خواص مکانیکی و ریزساختار آلیاژ…

9,900 تومان

اثر ترکیب روی بافت کریستالوگرافی آلیاژهای آلومینیوم

بافت کریستالوگرافی آلیاژهای آلومینیوم Effect of composition on crystallographic texture in hot-rolled Al-Li-Cu alloys اثر ترکیب روی بافت کریستالوگرافی در…

17,900 تومان

اثر تشدید کننده چقرمه شدن روی چقرمگی شکست اپوکسی اصلاح شده با لاستیک هیبریدی

Fracture Toughness of a Hybrid-Rubber-Modified Epoxy. I. Synergistic Toughening چقرمگی شکست اپوکسی اصلاح شده با لاستیک هیبریدی  I . اثر…

17,200 تومان

اثر سرعت جوشکاری بر تنش پسماند در طول جوشکاری قوس

Influence of welding speed and power on residual stress during gas tungsten arc welding (GTAW) of thin sections with constant…

14,900 تومان
70%
تخفیف

اثر عملیات برودتی فولاد ابزار بر خواص مکانیکی آن

اثر عملیات برودتی عمیق فولاد ابزار بر رسوب­ گذاری کاربید و خواص مکانیکی آن Effect of Deep Cryogenic Treatment on…

11,800 تومان

اثر عملیات حرارتی فولاد میکروآلیاژی بر خواص مکانیکی Mechanical Properties of a Microalloyed Steel

عملیات حرارتی فولاد میکروآلیاژی Effect of Intercritical Heat Treatment on Mechanical Properties of a Microalloyed Steel اثر عملیات حرارتی بین دماهای…

5,900 تومان
75%
تخفیف

اثر عناصر آلیاژی بر حافظه داری آلیاژ حافظه‌ دار مس آلومینیوم منگنز (Cu-Al-Mn)

اثر مقادیر منگنز و آلومینیم بر ویژگی حافظه داری آلیاژ حافظه‌ دار مس آلومینیوم منگنز (Cu-Al-Mn) Influence of aluminum and…

14,500 تومان
60%
تخفیف

اثر عناصر آلیاژی بر رفتار خوردگی و زیست سازگاری منیزیوم

اثر عناصر آلیاژی بر رفتار خوردگی و زیست سازگاری منیزیوم قابل تجزیه: بررسی کلی Effects of alloying elements on the…

120,900 تومان
75%
تخفیف

اثر فاصله‌ی الکترود بر روی تشکیل پوشش اکسیداسیون پلاسما الکترولیتی (PEO)

بررسی اثر فاصله‌ی الکترود بر روی تشکیل پوشش اکسیداسیون پلاسما الکترولیتی (PEO) به کمک شبیه سازی Investigation of electrode distance…

21,500 تومان

اثر فشار اکسیژن بر خواص فیلم های اکسید روی

فیلم های اکسید روی Influence of oxygen pressure on the structural, electrical and optical properties of Nb-doped ZnO thin films prepared by…

11,900 تومان