اثر کار مکانیکی بر ساختار آلیاژ منگنز آلومینیوم Effect Of Prior Working On The Structure Of Mn-29.5% Al-0.5% C ALLOY

Effect Of Prior Working On The Structure and Deformation Capacity Of Mn-29.5% Al-0.5% C ALLOY اثر کار مکانیکی اولیه بر ساختار…

9,900 تومان

رفتار سایشی کامپوزیت سرامیکی زمینه فلزی Al-Mg-Si

Effect of microstructure on wear behavior of Al–Mg–Si alloy matrix–۱۰ vol.% Al2O3 composite اثر میکروساختار بر رفتار سایشی کامپوزیت زمینه…

19,900 تومان

عملیات حرارتی پس از جوشکاری جهت حفاظت از خوردگی آلیاژهای آلومینیوم

Evaluation of Post-Weld Heat Treatments for Corrosion Protection in 2024 and 7075 Aluminum Alloys ارزیابی عملیات حرارتی پس از جوشکاری…

5,900 تومان

کامپوزیت‌های AZ31- نانوپلاکت‌های گرافن

High temperature formability of graphene nanoplatelets-AZ31 composites fabricated by stir-casting method شکل‌پذیری در دمای بالای کامپوزیت‌های AZ31- نانوپلاکت‌های گرافن تهیه…

9,900 تومان