آندهای فداشونده برای حفاظت کاتدی فولاد

Sacrificial Anodes for Cathodic Prevention of Reinforcing Steel Around Patch Repairs Applied to Chloride-Contaminated Concrete آندهای فداشونده برای حفاظت کاتدی…

9,900 تومان

توسعه ی طول عمر آند های روی با پاشش حرارتی برای حفاظت از خوردگی سازه‌های بتنی

Lifetime Extension of Thermally Sprayed Zinc Anodes for Corrosion Protection of Reinforced Concrete Structures by Using Organic Top – c…

9,900 تومان

حفاظت کاتدی – آزمون دیاگنوستیک Cathodic Protection Procedures

آزمون دیاگنوستیک Cathodic Protection  Procedures – Diagnostic Testing حفاظت کاتدی – آزمون دیاگنوستیک (ملزومات جریان) ABSTRACT The purpose of  diagnostic testing…

19,900 تومان

حفاظت کاتدی عناصر بتنی به همراه کلرید Cathodic Protection of Concrete

خوردگی آرماتور Cathodic Protection of Concrete Ground Floor Elements with Mixed-in Chloride حفاظت کاتدی عناصر بتنی همکف به همراه کلرید…

9,900 تومان

خوردگی فرسایشی Erosion–Corrosion

 Erosion–Corrosion: Recognition and Control خوردگی فرسایشی : تشخیص و کنترل ABSTRACT A major prerequisite for the control of erosion–corrosion is the recognition…

9,900 تومان