مطالعه آماری و پس از تخریب سایش و عملکرد دیرگداز منیزیا کربنی

A statistical and post-mortem study of wear and performance of MgO-C resin bonded refractories used on the slag line ladle…

32,500 تومان

مطالعه بر روی دیرگداز منیزیا کربن با میزان کربن کم

Study on low carbon containing MgO-C refractory: Use of nano carbon مطالعه بر روی دیرگداز منیزیا کربن با میزان کربن…

30,900 تومان

مطالعه خوردگی آجر MgO-C در تماس با سرباره فولادسازی

Corrosion Study of MgO-C Bricks in Contact with a Steelmaking Slag مطالعه خوردگی آجر MgO-C در تماس با سرباره فولادسازی…

24,500 تومان