75%
تخفیف

تولید رنگ خورشیدی از ذرات TiO2 در سلول های خورشیدی حساس به نقطه کوانتومی

تولید رنگ خورشیدی از ذرات TiO۲ از نقطه های کوانتومی پشتیبانی شده برای فوتوآندها در سلول های خورشیدی حساس به…

24,000 تومان
75%
تخفیف

روش های چاپ سلول های خورشیدی حساس شده با رنگ با سطح بزرگ

نقش روش های چاپ در سلول های خورشیدی حساس شده با رنگ با سطح بزرگ The role of printing techniques…

25,400 تومان
60%
تخفیف

سلول خورشیدی حساس شده با نقاط کوانتومی دو طرفه

سلول خورشیدی حساس شده با نقاط کوانتومی دوطرفه و دارای الکترود کمکی شفاف سلنید کبالت Bifacial quantum dot-sensitized solar cells…

32,500 تومان
60%
تخفیف

کاربرد نانوذرات کبالت سلنیوم در ساخت الکترود سلول های خورشیدی

کاربرد نانوذرات کبالت سلنیوم به عنوان ماده به کار رفته در ساخت الکترود کمکی عاری از پلاتین در سلول های…

21,500 تومان