75%
تخفیف

روش های متالوگرافی جهت ارزیابی عمر خزشی اجزای نیروگاه

روش­ های متالوگرافی جهت ارزیابی عمر خزشی اجزای نیروگاه Metallographic methods for creep life assessment of plant components چکیده اونتاریو…

22,500 تومان