70%
تخفیف

اثر عملیات برودتی فولاد ابزار بر خواص مکانیکی آن

اثر عملیات برودتی عمیق فولاد ابزار بر رسوب­ گذاری کاربید و خواص مکانیکی آن Effect of Deep Cryogenic Treatment on…

11,800 تومان
75%
تخفیف

اثر عناصر آلیاژی بر حافظه داری آلیاژ حافظه‌ دار مس آلومینیوم منگنز (Cu-Al-Mn)

اثر مقادیر منگنز و آلومینیم بر ویژگی حافظه داری آلیاژ حافظه‌ دار مس آلومینیوم منگنز (Cu-Al-Mn) Influence of aluminum and…

14,500 تومان
60%
تخفیف

اثر عناصر آلیاژی بر رفتار خوردگی و زیست سازگاری منیزیوم

اثر عناصر آلیاژی بر رفتار خوردگی و زیست سازگاری منیزیوم قابل تجزیه: بررسی کلی Effects of alloying elements on the…

120,900 تومان
75%
تخفیف

اثر فاصله‌ی الکترود بر روی تشکیل پوشش اکسیداسیون پلاسما الکترولیتی (PEO)

بررسی اثر فاصله‌ی الکترود بر روی تشکیل پوشش اکسیداسیون پلاسما الکترولیتی (PEO) به کمک شبیه سازی Investigation of electrode distance…

21,500 تومان
75%
تخفیف

اثر مورفولوژی Cu2O روی متالیزاسیون آلومینا (Al2O3)

اثر مورفولوژی اکسید مس (Cu۲O) روی متالیزاسیون سرامیک های آلومینا (Al۲O۳) Influence of the Cu2O morphology on the metallization of…

18,500 تومان
75%
تخفیف

اثر کرنش پلاستیک و سایز دانه بر استحاله فازی سرامیک تیتانیا (TiO2)

اثر کرنش پلاستیک و سایز دانه بر روی استحاله فازی فشار بالا در سرامیک­ های نانوساختار تیتانیا TiO2 Plastic strain…

9,000 تومان
75%
تخفیف

اثر کوئنچ بر آلیاژ حافظه دار مس آلومینیوم منگنز (Cu-Al-Mn)

اثر کوئنچ بر آلیاژ حافظه دار مس آلومینیوم منگنز (Cu-Al-Mn) Quenching effects in Cu–Al–Mn shape memory alloy چکیده در این…

10,500 تومان
75%
تخفیف

احیا اکسید نیکل توسط کربن (Reduction of nickel oxide by carbon)

احیا اکسید نیکل توسط کربن Reduction of nickel oxide by carbon چکیده نرخ واکنش ذرات میکروسایز NiO معادل با ذرات…

11,500 تومان
50%
تخفیف

احیای نیتروفنول-p به آمینوفنول توسط راکتور غشاء کاتالیستی

شبکه‌های دو بعدی  Cu/Cu2O دارای نانوحفرات که از MOF مشتق شده‌اند، به عنوان رآکتور غشا کاتالیست برای احیای نیتروفنول-p Two-dimensional…

46,500 تومان
70%
تخفیف

استحاله‌ی فازی در تیتانیای سل ژل حاوی سیلیس

Phase transformation in sol–gel titania containing silica استحاله‌ی فازی در تیتانیای سل ژل حاوی سیلیس Abstract Titanium dioxide containing 5–۱۰%…

14,500 تومان
60%
تخفیف

استحکام آلیاژ Mg (آلیاژ MgY2Zn1) طی فرآیند کشش و ECAP

استحکام آلیاژ Mg (آلیاژ MgY2Zn1) طی فرآیند کشش و ECAP Optimization of strength by microstructural refinement of MgY2Zn1 alloy during…

44,900 تومان
70%
تخفیف

استخراج آلومینیوم به روش هال هرولت پیشرفته

استخراج آلومینیوم اولیه و پیل های هال هرولت پیشرفته Primary Aluminum Production and Advanced Hall-Héroult Cells چکیده انرژی کل لازم…

62,500 تومان