59%
تخفیف

خصوصیات مکانیکی چدن نشکن آستمپر شده

خصوصیات مکانیکی چدن نشکن آستمپر شده Mechanical Characterization of Dual Phase Austempered Ductile Iron چکیده رفتار خستگی و خواص مکانیکی…

25,500 تومان
50%
تخفیف

خواص مکانیکی و سایشی چدن داکتیل دوفازی

خواص مکانیکی و عملکرد سایش نوردی-لغزشی چدن داکتیل دوفازی به عنوان یک ماده بالقوه برای استفاده در چرخ مترو Mechanical…

52,500 تومان
70%
تخفیف

مشخصه‌یابی، توسعه و تولید چدن نشکن به روش آلیاژسازی

مشخصه‌یابی،توسعه و تولید چدن نشکن به وسیله ترکیبی از آلیاژسازی و عملیات‌حرارتی سردکردن کنترل شده Development and characterization of a wear…

19,500 تومان
60%
تخفیف

چقرمگی شکست چدن نشکن دو فازی آستمپر شده

ارزیابی تجربی و عددی از چقرمگی شکست چدن نشکن دو فازی آستمپر شده Experimental and numerical assessment of fracture toughness…

43,500 تومان