بازدارنده هایی برای خوردگی مس درمحیط اسیدی

9,900 تومان