مواد و تجهیزات زیستی مورد استفاده در ترمیم بافت سخت

قیمت اصلی 100,000 تومان بود.قیمت فعلی 25,000 تومان است.