توزیع ریزسختی و ریزساختار در تغییر شکل پلاستیک شدید آلومینیوم (ECSEE)

قیمت اصلی 50,000 تومان بود.قیمت فعلی 12,500 تومان است.