بررسی عیوب دوقلویی شکل τ-MnAl-C منظم شده

نمره 0 از 5
امتیاز: 0 از 0
منقضی شده
14,900 تومان
فروش
0

توضیحات

Twin-like defects in L1 ordered s-MnAl-C studied by EBSD

بررسی عیوب دوقلویی شکل τ-MnAl-C منظم شده با L10  به وسیله ی EBSD

ABSTRACT

Twin-like defects in τ-MnAl-C, which has the L10 structure, have been studied using electron backscattered diffraction (EBSD) in as-transformed and in subsequently hot extruded samples. In both states, three distinct twin-like defects were found, whose misorientations were described by rotations of 62°, ۱۱۸° and 180° about the normal to {111}. These are denoted as pseudo twins, order twins and true twins, respectively. The true twins are often observed in this type of material. The order twins formed the boundaries between regions where the c-axes were almost perpendicular to each other and these were thought to form due to the accumulation of strains during the transformation to τ from the hexagonal parent phase, ε.

Due to symmetry, pseudo twins necessarily appeared at points where order twins interacted with true twins. The frequency of the different defects was very sensitive to the sample state. As the parent phase ε is not involved in the dynamic recrystallization which occurred during hot extrusion, there was a greatly reduced fraction of order twins and pseudo twins in the hot extruded state. The misorientation angle of the magnetically easy ⟨۰۰۱⟩ axis across the three twin-like defects was 48°, ۸۶° and 75° for pseudo, order and true twins, respectively. The interaction of the three twin-like defects with 180° magnetic domain walls and the resulting effect on the magnetic properties of the material may therefore be different.

 جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .

 

بررسی عیوب دوقلویی شکل τ-MnAl-C منظم شده با L10  به وسیله ی EBSD

چکیده

عیوب دوقلویی شکل در τ-MnAl-C ، که دارای ساختار L10 است، با استفاده از روش پراش الکترون برگشتی (EBSD) بر روی نمونه های تحول یافته و متعاقباً اکسترود داغ شده بررسی شده است. در هر دو حالت، سه عیب دوقلویی شکل مجزا یافت شد، که جهتگیری های نادرست آن ها به وسیله ی دوران ۶۰o ، ۱۱۸o و ۱۸۰o پیرامون نرمال بر صفحه {۱۱۱} شرح داده شد. این به ترتیب، همان شبه دوقلویی ها، دوقلویی های منظم و دوقلویی های واقعی را نشان می دهد. در این نوع از مواد اغلب دوقلویی های واقعی مشاهده می شود. دوقلویی های منظم در مرزدانه ها، بین نواحی که محورهای c تقریبا بر هم عمود بودند تشکیل شدند و این تصور می شد که به علت تراکم کرنش ها طی استحاله به فاز  τ از خانواده هگزاگونال، ε، است.

به طور مشابه، شبه دوقلویی ها لزوماً در نقاطی ظاهر شدند که دوقلویی های منظم با دوقلویی های واقعی اثر متقابل داشتند. فرکانس عیوب مختلف بسیار حساس به حالت نمونه بود. همچنانکه خانواده فازی ε در تبلورمجدد دینامیکی که طی اکستروژن داغ رخ داد درگیر نمی شود ، بخش های زیادی از دوقلویی های منظم و شبه دوقلویی ها در حالت اکسترود داغ شده کاهش یافتند. زاویه جهتگیری نادرست محور ساده <001> مغناطیسی در سراسر سه نقص دوقلویی شکل، برای شبه دوقلویی ها، دوقلویی های منظم و دوقلویی های واقعی به ترتیب ۴۸o، ۸۶o و ۷۵o بود. تعامل سه نقص دوقلویی شکل با دیوارهای حوزه مغناطیسی ۱۸۰o و بنابراین اثر حاصل بر روی خواص مغناطیسی ماده ممکن است متفاوت باشد.

 

 جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.

پرداخت انلاین

دیدگاه‌ها (0)

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

فقط کاربرانی که خریدار این محصول هستند میتوانند نظر خود را ارسال کنند.