بررسی ویژگی های ساختاری نوار نازک ZnO تولید شده به روش اسپاترینگ

9,900 تومان