کامپوزیت SiC-SiC در آزمون خزش و خستگی

نمره 0 از 5
امتیاز: 0 از 0
منقضی شده
28,800 تومان 7,200 تومان
فروش
0

توضیحات

رﻓﺘﺎر ﺗﻨﺶ، ﮐﺮﻧﺶ و ﻣﺪول ﮐﺸﺴﺎﻧﯽ ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ SiC رﺷﺘﻪی SiC در آزﻣﻮن ﺧﺮش و ﺧﺴﺘﮕﯽ ﭼﺮﺧﻪای

Stress, Strain and Elastic Modulus Behaviour of SiC/SiC Composites during Creep and Cyclic Fatigue

چکیده

آزﻣﻮنﻫﺎی ﺧﺰش و ﺧﺴﺘﮕﯽ SiC/SiC Hi-Nicalon در ﻫﻮا در دﻣﺎی ۱۳۰۰°C اﻧﺠﺎم ﺷﺪ، و آزﻣﻮنﻫﺎی ﺧﺰش ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در آرﮔﻮن در دﻣﺎی ۱۳۰۰°C اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﯾﺪ. زﻣﺎن ﮔﺴﯿﺨﺘﮕﯽ ﺗﺤﺖ ﺑﺎرﻫﺎی ﺧﺰﺷﯽ اﻧﺪﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎرﻫﺎی ﺧﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﻨﺶ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮ ﺑﻮد. زﻣﺎن ﮔﺴﯿﺨﺘﮕﯽ در ﯾﮏ ﺗﻨﺶ ﻣﺸﺨﺺ در ﻫﻮا ﻃﻮﻻﻧﯽﺗﺮ از آرﮔﻮن ﺑﻮد. ﻫﺮ دو ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺧﺰﺷﯽ و ﺧﺴﺘﮕﯽ SiC/SiC Hi-Nicalon ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖﻫﺎی SiC/SiC ارﺗﻘﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻬﺘﺮ از ﻣﻘﺎوﻣﺖﻫﺎی SiC/SiC اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻮد.

جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.

رﻓﺘﺎر ﺗﻨﺶ، ﮐﺮﻧﺶ و ﻣﺪول ﮐﺸﺴﺎﻧﯽ ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ SiC

ABSTRACT

Creep and fatigue tests of Hi-NicalonTM/SiC (SiC matrix contains glass-forming, boron-based particu- lates), Standard SiC/SiC (SiC matrix is pure SiC) and Enhanced SiC/SiC (SiC matrix contains glass- forming, boron-based particulates) were carried out in air at 1300C. The stress±strain hysteresis loops during fatigue and creep were studied. The change of Young’s modulus during creep and fatigue was ana- lysed and compared among the three kinds of mate- rials. Creep strain rates of Hi-NicalonTM/SiC in air were similar to those of Enhanced SiC/SiC, but much lower than those of Standard SiC/SiC. Con- sequently, the time to rupture at a given stress in Hi- NicalonTM/SiC was similar to that in Enhanced SiC/ SiC, but much longer than in Standard SiC/SiC. Fatigue resistance of Hi-NicalonTM/SiC was similar to that of Enhanced SiC/SiC, but much better than Standard SiC/SiC. # 1998 Elsevier Science Lim- ited. All rights reserved

دانلود مقاله انگلیسی PDF

دیدگاه‌ها (0)

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

فقط کاربرانی که خریدار این محصول هستند میتوانند نظر خود را ارسال کنند.